Научни Направления

Лаборатории

| Електронна микроскопияРентгеноструктурен анализ Спектроскопия 
Термохимия Оптична микроскопияЕкспериментална минералогия и кристален растеж Подготовка на проби и препарати за анализ Xимичен анализ


 НАПРАВЛЕНИЕ “МИНЕРАЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ”
Ръководител: доц. д-р Михаил Тарасов

Работи се в две основни научни области: "Природни минерални системи" и "Техногенни минерални системи". Екипът развива изследователска дейност на базата на системния подход при изучаването на минерални обекти, образувани в природни градиентни системи, c оглед разработването на генетични модели и приложението им в практиката. Изследват се фазовият състав, качествените характеристики и разпределението на компонентите в техногенни системи, формирани при усвояването на минералните суровини, както и тяхното въздействие върху околната среда. Създават се и се поддържат минераложки бази от данни. Главни обекти на изследване са: магмени и метаморфни минерални асоциации; флуоритови и други нерудни минерализации; полиметални находища тип ЅEDEX в карбонатни скали; металоносни седименти от океанските рифтови зони; минерали от групата на платината; шлихови минерали; въглища; отпадни продукти.

 


НАПРАВЛЕНИЕ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”
Ръководител: доц. д-р Владислав Костов-Китин

Звеното работи в две основни научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи". Екипът извършва синтез и кристализация на минерали и материали в моделни системи и изследва продуктите и процесите на формирането им. Моделира експериментално природни процеси в градиентни полета. Главни обекти на изследване са: микропорести материали; природни зеолити; волфрамови минерали; бентонити; фосфорити; сорбенти на глинеста и зеолитова основа; Ti силикати; катализатори; израстване на монокристали за лазерната техника.

 


 НАПРАВЛЕНИЕ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ”
Ръководител: доц. д-р Борис Шивачев

Звеното работи в две основни научни области: "Кристалохимия" и "Физика на минералите". Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура и фазово-химичния състав на монокристали, минерали, кристални и поликристални материали. Извършва се геометрична и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на развивани от ИМК изчислителни методи в кристалографията. Попълват се кристалографски бази от данни за идентификация на кристални фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства. Прилагат се и се разработват физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази от данни за минералите. Главни обекти на изследване са: оптически материали; нови