Научни Направления

Запазване на час за ползване на апаратурата в ИМК-БАН

Лаборатории

| Електронна микроскопияРентгеноструктурен анализ Спектроскопия 
Термохимия Оптична микроскопияЕкспериментална минералогия и кристален растеж Подготовка на проби и препарати за анализ Xимичен анализ| 
Рентгенофлуоресцентен анализ PERIMED


 НАПРАВЛЕНИЕ “МИНЕРАЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ”
Ръководител: проф. д-р Михаил Тарасов

Работи се в две основни научни области: "Природни минерални системи" и "Техногенни минерални системи". Екипът развива изследователска дейност на базата на системния подход при изучаването на минерални обекти, образувани в природни градиентни системи, c оглед разработването на генетични модели и приложението им в практиката. Изследват се фазовият състав, качествените характеристики и разпределението на компонентите в техногенни системи, формирани при усвояването на минералните суровини, както и тяхното въздействие върху околната среда. Създават се и се поддържат минераложки бази от данни. Главни обекти на изследване са: магмени и метаморфни минерални асоциации; флуоритови и други нерудни минерализации; полиметални находища тип ЅEDEX в карбонатни скали; металоносни седименти от океанските рифтови зони; минерали от групата на платината; шлихови минерали; въглища; отпадни продукти.

 


НАПРАВЛЕНИЕ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”
Ръководител: доц. д-р Владислав Костов-Китин

Звеното работи в две основни научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи". Екипът извършва синтез и кристализация на минерали и материали в моделни системи и изследва продуктите и процесите на формирането им. Моделира експериментално природни процеси в градиентни полета. Главни обекти на изследване са: микропорести материали; природни зеолити; волфрамови минерали; бентонити; фосфорити; сорбенти на глинеста и зеолитова основа; Ti силикати; катализатори; израстване на монокристали за лазерната техника.

 


 НАПРАВЛЕНИЕ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ” (СКМ)
Ръководител: проф. д-р Борис Шивачев

Направлението работи в две основни научни области: "Кристалохимия" и "Физика на минералите". Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура, фазово-химичния състав и свойства на монокристални и поликристални материали, минерали, синтетични и модифицирани порести материали. Извършва се структурна и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на наличните в ИМК апарати и методи в кристалографията. Попълват се кристалографски бази данни за идентификация съществуващи и нови на кристални фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства свързани с фундаментални изследвания и приложения за нуждите на екологията, катализа, медицината, нелинейната оптика, минералогията и кристалографията. Прилагат се и се разработват физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази данни за минералите. Главни обекти на изследване са: оптически материали. Направление “Структурна кристалография и материалознание” наброява 11 учени със степени и звания и 2-ма  специалисти. 

 1. маг. докторант Руси Русев,
 2. маг. докторант Петя Пенева,
 3. маг. докторант Николета Ботева,
 4. гл. ас. д-р Христина Димитрова (Сбиркова),
 5. д-р. Венцислав Дюлгеров,
 6. гл. ас.д-р. Б. Барбов,
 7. д-р Надежда Лихарева,
 8. д-р. Л. Димитров,
 9. гл. ас. д-р Тотка Тодорова,
 10. доц.д-р Красимир Косев,
 11. доц. д-р Д. Нихтянова
 12. доц. д-р Росица Титоренкова (научен секретар),
 13. проф. д-р Борис Шивачев.

Основни научни задачи развивани от направление СКМ.