Обществени поръчки

 

Процедури по ЗОП

1. Текущи процедури

01517-2020-0001

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001- 1.002-0005-C01““
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.05.2020г. espd - request

 


 
 
„Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив и ИМК-БАН за научните проучвания по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

00819-2019-0010

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии в 2 (две) обособени позиции: Позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за термогравиметричен анализ

Съобщение (12.09.2019г.)

Споразумение (12.09.2019г.)

 Съобщение за отваряне на ценови оферти (12.11.2019г.)


 
2.Приключили процедури
 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“
 
 
12.08.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
12.08.2019г. espd- request

29.08.2019г.  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.09.2019г. Отговор 1

01.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ”  ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
 
 

 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: РЕНТГЕНОВ ДИФРАКТОМЕТЪР, СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ СИСТЕМИ, ПОЛИМЕРИ, ЕНЗИМИ  И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА , В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
Отговор 1 (23. 08. 2019г.)
 
 

01517-2019-0001

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

08.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

08.03.2019г. Документация
08.03.2019г. espd-request
 
Документи (Договор, техническо и ценово предложение, 03. 07. 2019г.)
 
 
 
 
 
Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор 
на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и 
самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя
 
Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.
 
Дата на създаване: 08.04.2019 г.
 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по полимери - БАН“   
 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 

29.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

29.03.2019г. Документация

29.03.2019г. Приложение 1: Договор

29.03.2019г. Приложение 2: Техническо предложение

29.03.2019г. Приложение 3: Ценово предложение

29.03.2019г. Приложение 4: Декларация по чл. 102 от ЗОП

29.03.2019г. Приложение 5: Декларация за посещение на обект 

29.03.2019г. Приложение 6: Декларация за спазени задължения

29.03.2019г. espd- request

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,
 
Постъпили са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““.
 
Отговор 1.  (03. 04. 2019г.)
Отговор 2.  (11. 04. 2019г.)
Отговор 3   (18. 04. 2019г.)
Отговор 4   (22. 04. 2019г.)
Отговор 5   (22. 04. 2019г.)
Отговор 6   (25. 04. 2019г.)
Отговор 7   (25. 04. 2019г.)
 
 
 
 
 
Обявление за възложена поръчка - (за прекратяване, 11. 07 .2019г.)
 

 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 
20,11.2018    Документация
20.11.2018   espd-request
 
08.02.2019г. Протоколи № 2  и № 3 от проведената обществена поръчка 
 
 
06.03.2019г. Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София 
 
 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

 
02.11.2018 espd-request
 
07.11.2018 Решение за прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
20.11.2018 Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

 

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 29.08.2016 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

 

 
 
Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП.

 

Договор между ИМК -БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

 

Допълнително споразумение към договор НН2475/09,01,2017г.

Дата на публикуване: 05.12.2017 г.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 05.08.2019 г.

 

Обявление за обществена поръчка (9046926

 


20.10.2015 г. 
Вид: Публична покана
Документи и съобщения
  
ПротоколПубликувано на 11.06.2015г.
ДоговорПубликувано на 11.17.2015г.
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/10/2015 16:00 ч (изтекъл)


Обявление за обществена поръчка (695128)
30.10.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:
1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
Плащане Договор 1                      Плащане Договор 2
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/11/2015 16:00 ч.

Обявление за обществена поръчка (678954)
23.07.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Анализ на резултатите от измерване на химични и радиоактивни стресове и определяне на риск за здравето на хората в регионите, обхванати от проект CheRRIE"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/08/2015 16:00 ч. (приключил)

9038987 17.02.2015 г. 

Избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.2  на Закона за обществените поръчки.  Предмет на възлагането: „Доставка на химикали и консумативи” по договор ДФНИ Т02/14  „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия”.

Протокол / Публикувано на 09.03.2015г. 

Договор / Публикувано на 03.04.2015г. 

Извършено плащане / Публикувано на 03.04.2015г. 

Връзка към страницата на АОП 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/02/2015 16:00 ч. (приключил)

23.02.2015 г. 

Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:

1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания, и

2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“

Обявление              Решение                Документация            Образци

Обявление за отваряне на ценови оферти - 11/05/2015 г.

Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение

Договор - 18/06/2015

Договор - 19/06/2015

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/04/2015 16:00 ч. (приключил)

 

 

Обявление към проект CheRRie 

10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга

 10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга - документи


 Процедура 9022906;   (връзка АОП)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИМК - БАН  от. 24. 04. 2019г.)

 

защита на дисертационния труд на асистент Ева Николаева Анастасова

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
Професионално направление4.4. "Науки за Земята";
Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
Дата на провеждане: 15декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)

Образование

Индивидуален учебен план за подготовка на докторант

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени преди 01.01.2019г.)

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени след 01.01.2019г.)

Квалификационна характеристика на Докторска програма „Минералогия и Кристалография“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“

Отчетна карта на докторант

Правила и процедури за проверка на оригиналността и автентичността на дисертационни работи, превенция и санкциониране на изпитни измами и плагиатство

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите

 
 
 

 

Научнен план 2017-2019 г.

Научен план  на ИМК-БАН за  2017-2019 г.

НАПРАВЛЕНИЕ „МИНЕРАЛОГИЯ  И  МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“

През периода 2017-2019 г. в научното направление „Минералогия и минерални суровини“ ще продължат изследванията в рамките на утвърдените приоритети на ИМК-БАН „Изследване на минерали и минерални системи с цел определяне на техния състав, структура и свойства. Разработване на генетични модели за търсене и проучване на находища на минерални суровини“ и „Изучаване на важни за опазването и екологосъобразното използване на околната среда природни и техногенни минерални системи“. Научният план на направлението добре се вписва в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 (в части 1, 2, 3 и 4: енергия, зелени и еко-технологии; здраве и качество на живота; нови материали и технологии; културно-историческо наследство).

Тематично изследователските задачи се обединяват в 3 групи.

1. Състав, структура и свойства на минерали и минерални системи. Задачите от тази група разглеждат: (1) кристалохимия и генезис на акцесорни минерали (циркон, монацит, ксенотим, апатит, титанит) и продукти от тяхната промяна в магматични и метаморфни скали от Югозападна и Северозападна България; (2) кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали; (3) хидротермално-седиментно рудообразуване в Западния Балкан – продукти, процеси, системи и модел; (4) второстепенни елементи и елементи-следи в златно-сребърни руди от Крумовградското златорудно поле; (5) микроструктурни, минераложки и химични трансформации при метаморфизма на скалите от висококристалинния фундамент на Южна България. В резултат от проведените изследвания се очаква да бъдат получени нови данни за минералогията, геологията и полезните изкопаеми на България, важни за изясняване на генезиса скалите и находища, за търсещо-оценъчни работи, за геохимични и металогенни корелации, за оценка на природната радиоактивност на скалите и радиоекологичните рискове.

2. Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища, биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация. Задачите по темата разглеждат възобновяеми (биомаса) и невъзобновяеми (въглища) твърди горива на предмет тяхното: (1) фазово-минераложко и химично характеризиране, класифициране и типизиране; (2) комплексно, безотпадно и екологосъобразно оползотворяване; (3) приложение в създаването на нови материали; (4) въздействие върху околната среда. Целта на задачите в дългосрочен план е да се характеризира фазово-минераложкия и химичен състав на: (1) въглища и смеси на въглища с биомаса; (2) полукоксувани и коксувани продукти от пиролиза и газификация на въглища; и (3) отпадни продукти (пепели, сгурии и шлаки) от изгаряне и газификация на въглища. Получените резултати ще има фундаментално и приложно значение (класифициране и типизиране на въглища и продукти от тяхното изгаряне; усъвършенстване на технологичните процеси; комплексно, безотпадно и екологосъобразно оползотворяване на суровините и твърдите отпадни продукти от използването на въглища; създаване на нови материали; и други).

3. Археоминераложки изследвания за целите на придобиване на нови знания и съхраняване на културно-историческото наследство на България. В рамките на този тематичен пакет ще се изследват: (1) фазовия и химичния състави на природните пигменти, използвани в декорацията на тракийски подмогилни гробници и съоръжения (изследванията са част от междуинститутския проект на БАН „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността”; (2) археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе (Източни Родопи) (изследванията ще се извършват съвместно с НАИМ-БАН); (3) археоложки артефакти (брадви и теслички) от регионалния музей в г. Кюстендил (химичен и минерален състав; произход; технология на производство и техника на изработка). В резултат от проведените изследвания ще бъдат получени нови данни за развитието на праисторическата и античната материални култури по българските земи. 

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)

НАПРАВЛЕНИЕ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”

За периода 1.04. 2017– 1.04.2020г. в рамките на Научноизследователския план на ИМК-БАН учените от направление „Експериментална минералогия и кристалография“ ще продължат да влагат усилията си в две традиционни за звеното научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи". Главните обекти на изследване и обосновката за това са обобщени, както следва:

1. Синтез на микропорести и слоисти материали със желана функционалност в областта на сорбция, йонообмен на токсични катиони и аналози на радиоактивни такива (зеолитоподобни материали, титано-, цирконо-, стано-силикати и др.).

2. Йонен обмен и структурна характеристика на обменени природни зеолити – хабазит, морденит, клиноптилолит,за нуждите на медицината и опазването на околната среда.

3. Термохимични и кристалохимични особености на слоести и микропорести материали с акцент върху определянето на топлинно-сорбционни, хидратационни и анион/катион обменни характеристики. Ще бъдат разработени методи за ефективно сушене на хранителни и селскостопански продукти на базата на природни и синтетични сорбенти, с ниско потребление на енергия. В ход е подготовка на дисертация по тема свързана с термохимичните и кристалохимични особености на минерали-хидроксисоли (анионни глини).

4. Получаване на нови нецентросиметрични метало-органични фази от важно значение за различни приложения в областта на преобразуване на честотата, фотониката и оптоелектронни технологии. Ще се използват карбамид, тиокарбамид и техни производни молекули с добре изучени кристалохимични свойства и сравнително голям диполен момент.

5. Изследване структурни и термични свойства на калциево-фосфатни системи (природни и синтетични апатити) с традиционно приложение за получаване на фосфорни торове и подобрители на почвите.

6. Изследване структурни и термични свойства на калциево-силикатни и карбонатни системи (композитни минерали цименти-зеолити-техногенни продукти) за постигане на оптимални химични състави и желани технологични (механични и реологични) показатели за нуждите на строителството.

7. Изследване структурни и термични свойства на желязо-съдържащи сулфидни и сулфатни минерали(пиритни концентратислед флотационна преработка)и техни синтетични аналози за решаването на екологични и технологични проблеми, свързани с извличането на вредни и ценни компоненти от тях (Cu, Au, Ag, Asи др.).

8. Синтез на Cu, U, Fe, Zn, Cd и Cr металоорганични-съединения тип MOF с използването на карбоксилни киселини като лиганди и смесени лигандни системи и пост-синтетичен обмен на металния център на МОF с оглед получаване на флуоресцентни материали; сорбция на азот, CO2 и други газове.

            Продължава надграждането на наличния електронен вариант на библиографската база данни, касаеща изучеността на минералите в България. Ще бъдат добавени нови записи, изведени основно от периодичните геоложки списания в България за 2017 – 2020 г., както и от достъпните минераложки бази данни от Internet. Всичко това ще допринесе за пълнотата на таблицата и повишаване на нейната функционалност, а реален продукт след 3 години би могъл да бъде труд от рода на енциклопедиите.

            Нова задача за направлението е формулирана, както следва: Нови изследвания по минералното разнообразие на България. Идеята е за съвместна работа, съчетавайки възможностите и активите на смесени колективи от български музеи с хранилища на минерални колекции (НМЗХ, НПМ-БАН) и учени от ИМК-БАН с цел изучаване на минералното богатство на страната ни. Възможните изследвания, базирана на по-модерната и по-прецизна апаратура и компетентност на специалистите от областта към настоящия момент са свързани с ревизия на досега съществуващата, както и с добиване на нова информация по темата.

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)

 

НАПРАВЛЕНИЕ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ”

Направление “Структурна кристалография и материалознание” наброява 11 учени със степени и звания и 2-ма  специалисти. Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура, фазово-химичния състав и свойствата на синтетични и модифицирани монокристални и поликристални материали, минерали,  порести материали, белтъци, ДНК и т.нПрилагат се и се разработват разкични техники за йонтрол на кристалния растеж и физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Извършва се структурна и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на наличните в ИМК апарати и методи. Попълват се кристалографски, спектроскопски и други бази данни за идентификация на съществуващи и нови фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства свързани с фундаментални изследвания и приложения за нуждите на екологията, катализа, медицината, нелинейната оптика, минералогията и кристалографията. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази данни за минералите. Основните научни задачи по  които се работи в направлението са:

1. Синтез, структурна характеристика и приложение на нови малки органични молекули с мултифункционална насоченост на наблюдаваните взаимодействия: съкристализация, комплекси с метали и макромолекули (ДНК и белтъци).

2. ТЕМ (SAED, HRTEM, STEM-XEDS) на наноразмерни материали и наноминерали.

3. Зеолит-полимерни хибридни материали със зададени свойства.

4. Синтез на микропорести и мезопористи материали от природни и техногенни отпадни изходни суровини.

5. Синтез и характеризиране на материали с биологични приложения.

6. Определяне на химичен състав и геохимични характеристики на твърдофазни обекти с изотопна масспектрометрия.

 

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)