Оптична микроскопия

Предмет на дейност и видове услуги

Изследване в поляризирана, отразена и проходяща светлина на скали, руди, минерали, и техногенни продукти с възможности за получаване на дигитални образи;

Изследване на естествен и изкуствен шлих, отделяне на мономинерални проби;

Определяне нa микротвърдост на минерали и материали.

Ръководител 

доц. д-р Евгения Тарасова
шлихов, минераграфски и петрографски анализи

Сътрудници

доц. Здравко Цинцов
минераграфски анализ

доц. д-р Ирина Маринова
минераграфски анализ

геолог Петя Иванова 
петрографски анализ

геолог Любомирка Мачева 

Налична апаратура

  • Поляризационни микроскопи Leitz Orthoplan, Jenapol
  • Микротвърдометър ПМТ-3
  • Бинокулярни лупи

Цени на анализи и услуги