Конкурси и процедури

 

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване:
http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_obyava.pdf
 
Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 03. 2022 г. до 13. 05. 2022г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705).
Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки.
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
 
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г.
 
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.
 
  • Процедури за защита на дисертации
ПроцедураОбразователна и научна степен „Доктор“
 
Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Докторска програма "Минералогия и Кристалография"
 
Дата на провеждане: 10 февруари 2022 г. от 11.00ч. дистанционно на платформата Microsoft Teams линк
 
Автор на дисертационния труд: Златка Георгиева Делчева - АвторефератAbstract 
 
Тема: "Кристалохимия и термична декомпозиция на медни и цинкови хидрокси-сулфатни минерали"
 
Научно жури
 
доц. д-р Цвета Станимирова  – СУ – Становище BG/ENG
 
проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН – Рецензия  BG/ENG
 
доц. д-р Йовка Косева  – ИОНХ-БАН – Становище BG/ENG
 
доц. д-р Надя Петрова – ИМК-БАН – Становище BG/ENG
 
проф. д-р Владислав Костов –  ИМК-БАН – Рецензия BG/ENG
 

  • Процедури за заемане на академична длъжност         
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.
 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 
Професионално направление: 4.2. Химически науки, , за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01).
 
Дата на провеждане:   5 януари 2022 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
 
Кандидат: д-р Руси Иванов Русев  
 
Членове на научното жури:
 
Доц. дхн  Диляна Панева - ИП - БАН
 
Проф. д-р Ваня Куртева - ИОХЦФ - БАН
 
Доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН
 
Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН
 
Проф. д-р Михаил Тарасов - ИМК - БАН

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., ...; изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.) (акт. 25.02.2020 г.)

Закон за развитието на академичния състав в Република България  (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... доп. ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г.) (акт. 16.03.2021 г.)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН - обновен 21.10.2021г.

Приложение № 1. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Приложение № 2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Регистър на академичния състав в Република България

 

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)