Конкурси и процедури

Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Обявява конкурси за две (2) редовни докторантури по докторска програма Минералогия и кристалография (4.4. Науки за земята). 
За повече информация:
Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
лице за контакт: доц. Росица Титоренкова
  • Процедури за защита на дисертации

 

  • Процедури за заемане на академична длъжност

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55. 

Публикувано на  12.08.2017 г

01. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. 

02. Кандидат д-р Яна Колева Цветанова

03. Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на  д-р Яна Колева Цветанова.

04. Рецензии и становищата на членовете на журито

Председател

доц. д-р В. Костов (ИМК-БАН), становище,

Външни членове

проф. д.н. А. Кунов (ГИ-БАН), рецензия,

проф. д-р Стр. Страшимиров (МГУ „Св. Иван Рилски”), становище,

проф. д-р Т. Керестеджиян (ГИ-БАН), становище,

проф. д-р Р. Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище,

Вътрешни членове

доц. д-р М. Тарасов (ИМК-БАН), становище,

доц. д-р Ж. Дамянов (ИМК-БАН), рецензия.

 

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.


09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка  към  ДВ бр. 46 2017 г. 

Публикувано на  19.08.2017 г

01. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“.

02. Кандидат гл. ас.  д-р Валентин Й. Ганев

03. Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Валентин Й. Ганев

04. Рецензии и становищата на членовете на журито

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ-БАН, становище), 

проф. д-р Ирена Пейчева (ГИ-БАН, рецензия),

доц. д-р Тодор Петров  (ИФТТ-БАН, становище),

проф. д-р Росен Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, становище).

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

доц. д-р Ирина Маринова (ИМК-БАН, становище),

доц. д-р Росица Титоренкова  (ИМК-БАН, рецензия),

проф. д-р Борис Шивачев  (ИМК-БАН, становище).

 

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.

 


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)


Необходими документи за участие в конкурс за прием на редовни докторанти

1. Молба за допускане до участие в конкурса(1).
2. Автобиография.
3. Диплома за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”(2).
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Обява на конкурса в Държавен вестник.
6. Документ за платена такса (30 лв.) на Центъра по обучение на БАН.
7. Списък и копия на публикации, патенти, участие в научни форуми и други документи, удостоверяващи постижения, квалификация, дейности и интереси на кандидата (ако има такива).

(1) В молбата се посочват шифърът и специалността, за която се кандидатства, както и предпочитаният чужд език, по който ще се държи вторият конкурсен изпит.
(2) Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование и положен държавен изпит или защитена дипломна работа.

Изтегли - download (dokumenti_phd.pdf)