Конкурси и процедури

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55. 

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка  към  ДВ бр. 46 2017 г. 

2.5.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (синтетични и природни порести материали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка към ДВ бр.35  2017г.

  • Процедури за защита на дисертации
 
Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 23 юни 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Красимир Стефанов Косев

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „ Синтез и структура на кристалохидрати и уреати на магнезиеви соли

Научно жури;

Проф. д-р Цонко М. Колев, ТУ-Пловдив (рецензия),
 
Проф. д-р Ирина Караджова, СУ-ФХФ (становище),
 
Проф. д-р Кольо Д. Троев, ИП-БАН (становище),
 
Доц.  д-р Михаил П.Тарасов(председател на журито), ИМК-БАН (рецензия),
 
Проф. д-р Росица П. Николова, ИМК-БАН (становище).
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Красимир Стефанов Косев  
публикувано на 08.06.2017г.
 
 
  • Процедури за заемане на академична длъжност
 

 


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)


Необходими документи за участие в конкурс за прием на редовни докторанти

1. Молба за допускане до участие в конкурса(1).
2. Автобиография.
3. Диплома за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”(2).
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Обява на конкурса в Държавен вестник.
6. Документ за платена такса (30 лв.) на Центъра по обучение на БАН.
7. Списък и копия на публикации, патенти, участие в научни форуми и други документи, удостоверяващи постижения, квалификация, дейности и интереси на кандидата (ако има такива).

(1) В молбата се посочват шифърът и специалността, за която се кандидатства, както и предпочитаният чужд език, по който ще се държи вторият конкурсен изпит.
(2) Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование и положен държавен изпит или защитена дипломна работа.

Изтегли - download (dokumenti_phd.pdf)