Конкурси и процедури

 

 

21.02.2019г.

Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Срок за подаване на документите: от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г.

Обява за попълване състава на научен екип

по проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01- Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ,  набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в научния екип:

 

 №

Длъжност (функции) в екипа

Необходима експертиза

Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1.

Изследовател:

Докторант и/или пост-докторант

Висше образование

Не се изисква

 

 Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН;

• Автобиография (CV европейски формат);

• Диплома за висше образование;

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;

• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:  гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55.

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията;

2. На 26.03.2019 г. – провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 28.03.2019 г.

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани;

За допълнителна информация:

Анелия Кехайова, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел: + 359 29797055.

 

  • Процедури за защита на дисертации
  • Процедури за заемане на академична длъжност         

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН - Обновен от 26.11.2018

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

 

Регистър на академичния състав в Република България

 

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)