Конкурси и процедури

 

  • Процедури за защита на дисертации
Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 05 декември 2016 г. (10.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Тотка Димитрова Тодорова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „Оптимизация на синтеза на зеолити тип пентасил”

Научно жури;

Проф. д-р Татяна Табакова, ИК-БАН (рецензия)

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия)

Проф. дхн Георги Вайсилов, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФХФ (становище)

Доц. д-р Владислав Владимиров Костов (председател на журито), ИМК-БАН (становище)

Доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, ИМК-БАН (становище)

 
  • Процедури за заемане на академична длъжност
 

 


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)

 

Необходими документи за кандидатстване по конкурси на ИМК-БАН

1. Необходими документи за участие в конкурс за прием на редовни докторанти

1. Молба за допускане до участие в конкурса(1).
2. Автобиография.
3. Диплома за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”(2).
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Обява на конкурса в Държавен вестник.
6. Документ за платена такса (30 лв.) на Центъра по обучение на БАН.
7. Списък и копия на публикации, патенти, участие в научни форуми и други документи, удостоверяващи постижения, квалификация, дейности и интереси на кандидата (ако има такива).

(1) В молбата се посочват шифърът и специалността, за която се кандидатства, както и предпочитаният чужд език, по който ще се държи вторият конкурсен изпит.
(2) Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование и положен държавен изпит или защитена дипломна работа.

Изтегли - download (dokumenti_phd.pdf)

2. Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

1. Молба за допускане до участие в конкурса – 3 екз.
2. Автобиография по европейски образец* - 3 екз.
3. Диплома за завършено висше образование - 3 екз.
4. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор” - 3 екз.
5. Документ за придобита академична длъжност – 3 екз.
6. Обява на конкурса в Държавен вестник – 3 екз.
7. Списък на публикациите след защита на докторска дисертация – 3 екз.
8. Справка за цитиранията - 3 екз.
9. Справка за участието в конференции и други научни прояви - 3 екз.
10. Справка за участието в научноизследователски проекти и договори – 3 екз.
11. Авторска справка за научните приноси в публикациите и цитиранията след защита на докторска дисертация - 3 екз.
12. Комплект от научните трудове след защита на докторска дисертация – 2 екз.
13. Медицинско свидетелство – 3 екз.
14. Свидетелство за съдимост – 3 екз.
15. Удостоверение за стаж по специалността – 3 екз.
16. Други документи и материали, доказващи научни, научно-образователни и научно-организационни дейности и приноси на кандидата – 3 екз.

* Може да бъде изтеглена от следния адрес:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

Изтегли - download (dokumenti_docent.pdf)

3. Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

1. Молба за допускане до участие в конкурса – 4 екз.
2. Автобиография по европейски образец* - 4 екз.
3. Диплома за завършено висше образование - 4 екз.
4. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор” - 4 екз.
5. Диплома за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако има такава) - 4 екз.
6. Диплома за придобиване на академичната длъжност „доцент” – 4 екз.
7. Обява на конкурса в Държавен вестник – 4 екз.
8. Списък на публикациите след заемане на академичната длъжност „доцент” – 4 екз.
9. Справка за цитиранията - 4 екз.
10. Справка за участието в конференции и други научни прояви - 4 екз.
11. Справка за участието в научноизследователски проекти и договори – 4 екз.
12. Авторска справка за научните приноси в публикациите и цитиранията след заемане на академичната длъжност „доцент” - 4 екз.
13. Комплект от научните трудове след заемане на академичната длъжност „доцент” – 4 екз.
14. Медицинско свидетелство – 4 екз.
15. Свидетелство за съдимост – 4 екз.
16. Удостоверение за стаж по специалността – 4 екз.
17. Други документи и материали, доказващи научни, научно-образователни и научно-организационни дейности и приноси на кандидата – 4 екз.

* Може да бъде изтеглена от следния адрес:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

Изтегли - download (dokumenti_profesor.pdf)