Конкурси и процедури

 

Брой 87, 31.10.2017

1. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтез, структурна химия и кристалография на органични и елементоорганични съединения), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55  Брой 87, 31.10.2017.
 
 
2. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография), за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55. Брой 87, 31.10.2017
 
3. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Структурни и морфоложки изследвания на наноразмерни минерали и материали с трансмисионно електронно-микроскопски методи), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55.Брой 87, 31.10.2017
 

 

  • Процедури за защита на дисертации

 

  • Процедури за заемане на академична длъжност

I. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини” в ИМК-БАН, обявен в Държавен вестник,бр. 87/2017 г.

      Кандидат: доц. д-р Михаил П. Тарасов

 

      Авторска справка на научните приноси в публикациите на доц. д-р Михаил П. Тарасов

      Рецензии и становищата на членовете на журито

      Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН

2. Проф. д.г.н. Ангел Кунов – ГИ – БАН

3. Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ - СУ

4. Проф. д-р Христина Василева - ИМК-БАН

5. Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН

6. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК-БАН

7. Доц. д-р Росица Титоренкова – ИМК - БАН

      Резервни членове

1. Доц. д-р Росица Василева – ГИ – БАН

2. Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК-БАН


II. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс  за заемане на академичната длъжност „доцент” професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтез, структурна химия и кристалография на органични и елементоорганични съединения) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание” в ИМК-БАН, обявен в Държавен вестник, бр. 87/2017 г.

      Кандидат: гл.ас. д-р Красимир С. Косев

      Авторска справка за научните приноси в публикациите на д-р Красимир С. Косев

      Рецензии и становищата на членовете на журито

      Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Ваня Куртева – ИОХЦФ - БАН

2. Проф. д-р Павлета Шестакова – ИОХЦФ - БАН

3. Проф. д-р Росица Николова – ИМК - БАН

4. Проф. д-р Борис Шивачев – ИМК - БАН

5. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК - БАН

6. Доц. д-р Виолета Митова – ИП - БАН

7. Доц. д-р Вилма Петкова - НБУ

     Резервни членове

1. Доц. д-р Любомир Димитров – ИМК - БАН

2. Проф. д-р Людмил Антонов – ИОХЦФ - БАН

 

           


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)


Необходими документи за участие в конкурс за прием на редовни докторанти

1. Молба за допускане до участие в конкурса(1).
2. Автобиография.
3. Диплома за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”(2).
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Обява на конкурса в Държавен вестник.
6. Документ за платена такса (30 лв.) на Центъра по обучение на БАН.
7. Списък и копия на публикации, патенти, участие в научни форуми и други документи, удостоверяващи постижения, квалификация, дейности и интереси на кандидата (ако има такива).

(1) В молбата се посочват шифърът и специалността, за която се кандидатства, както и предпочитаният чужд език, по който ще се държи вторият конкурсен изпит.
(2) Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование и положен държавен изпит или защитена дипломна работа.

Изтегли - download (dokumenti_phd.pdf)