Конкурси и процедури

 

1Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтетични и природни порести материали), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Брой 37, 04.05.2018.

2. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за задочен докторант, специалност "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок до 11. 05. 2018г.  Допълнителна информация можете да получите в канцеларията на ИМК, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, стая 55, тел. (+359 2) 9797055. Брой 22, 13.03.2018.

3. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (синтез, състав, структура и свойства на геополимери) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55.1503 Брой 17, 23.02.2018

 

  • Процедури за защита на дисертации
Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 08 юни 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Христина Илиева Димитрова - Автореферат

Тема: "Кристализация и структурен анализ на две палиндромни ДНК секвенции с флуоресцентни маркери"

Научно жури: 

проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Рецензия

доц. д-р Петър Христов – ИБЕИ-БАН, Реценция

доц. д-р Нели Косева – ИП-БАН, Становище

доц. д-р Петър Тодоров – ХТМУ-София, Становище

проф. д-р Борис Шивачев – научен ръководител ИМК-БАН. Становище

 

  • Процедури за заемане на академична длъжност           

 


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)