Конкурси и процедури

 

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“- Българска академия на науките, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване: http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf
 
Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 13. 08. 2021 г. до 13. 10. 2021г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705). Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник: брой 106 от 15.12.2020г. 

  • Процедури за защита на дисертации
Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
 
Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
 
Дата на провеждане: 01 юли 2021 г. от 10.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
 
Автор на дисертационния труд: Руси Иванов Русев - Автореферат , Abstract 
 
Тема: "Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединения"
 
Научно жури
 
доц. д-р Ирена Филипова – ИОХЦФ-БАН, Рецензия BG, ENG
 
проф. д-р Светла Данова, дбн – ИМБ-БАН, Становище BG, ENG
 
проф. д-р Милена Игнатова  – ИП-БАН, Становище BG, ENG
 
доц. д-р Луиза Димова – ИМК-БАН, Рецензия BG, ENG
 
проф. д-р Борис Шивачев –  ИМК-БАН, Становище BG, ENG
 

  • Процедури за заемане на академична длъжност         

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107,стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 106, стр. 55. от 15. 12. 2020г.

Кандидат: ас. д-р Катерина Захариева

Хабилитационна авторска справка

Авторска справка - извън хабилитационния труд

Резюмета на публикациите - BG, EN

Справка за изпълнение на минималните критерии

Членове на научното жури:

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН) - рецензия BG, EN

Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - становище BG, EN

Проф. д-р Вилма Петкова (ИМК-БАН) - рецензия BG, EN

Доц. д-р Луиза Димова (ИМК-БАН) - становище BG, EN

Доц. д-р Албена Бъчварова - Неделчева (ИОНХ-БАН) - становище BG, EN

Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) - становище BG, EN

Проф. д-р Христина Василева (ИМК-БАН) - становище BG, EN

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, научно направление 4.4. Науки за Земята (Експериментална минералогия и кристалография) за нуждите на направление  „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 62,  стр 216. от 14.07.2020 г.

 
Кандидат:  Доц. д-р Влaдислав Костов-Китин
 
 
 
Членове на научното жури:
 
Доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ-БАН) - рецензия BG, ENG
 
Проф. д-р Томас Керестеджиян (ГИ-БАН) - рецензия BG, ENG
 
Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН) - рецензия BG, ENG
 
Доц. д-р Ирена Михайлова (ХТМУ-СОФИЯ)- становище BG, ENG
 
Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН)- становище BG, ENG
 
Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН)- становище BG, ENG
 
Проф. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН) - становище BG, ENG
 
 

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., ...; изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.) (акт. 25.02.2020 г.)

Закон за развитието на академичния състав в Република България  (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... доп. ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г.) (акт. 16.03.2021 г.)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН - Обновен от 26.11.2019г.

Приложение № 1. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Приложение № 2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Регистър на академичния състав в Република България

 

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)