Конкурси и процедури

Брой 87, 31.10.2017

1. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтез, структурна химия и кристалография на органични и елементоорганични съединения), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55  Брой 87, 31.10.2017.
 
 
2. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография), за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55. Брой 87, 31.10.2017
 
3. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Структурни и морфоложки изследвания на наноразмерни минерали и материали с трансмисионно електронно-микроскопски методи), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55.Брой 87, 31.10.2017
 

 

  • Процедури за защита на дисертации

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 15декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Ева Николаева Анастасова

Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)” 

Научно жури:

доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)- рецензия

доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - рецензия

проф. дгн Ангел Йорданов Кунов (ГИ-БАН) - становище

доц. д-р Богдан Рангелов (ИФХ-БАН)- становище

доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН)- становище

дата: 09 декември 2017г.

 

  • Процедури за заемане на академична длъжност

 


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)


Необходими документи за участие в конкурс за прием на редовни докторанти

1. Молба за допускане до участие в конкурса(1).
2. Автобиография.
3. Диплома за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”(2).
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Обява на конкурса в Държавен вестник.
6. Документ за платена такса (30 лв.) на Центъра по обучение на БАН.
7. Списък и копия на публикации, патенти, участие в научни форуми и други документи, удостоверяващи постижения, квалификация, дейности и интереси на кандидата (ако има такива).

(1) В молбата се посочват шифърът и специалността, за която се кандидатства, както и предпочитаният чужд език, по който ще се държи вторият конкурсен изпит.
(2) Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование и положен държавен изпит или защитена дипломна работа.

Изтегли - download (dokumenti_phd.pdf)