Приключили конкурси и процедури

 

 

 

-=ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ=-
 
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
 

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107,стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 106, стр. 55. от 15. 12. 2020г.

Кандидат: ас. д-р Катерина Захариева

Хабилитационна авторска справка

Авторска справка - извън хабилитационния труд

Резюмета на публикациите - BG, EN

Справка за изпълнение на минималните критерии

Членове на научното жури:

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН) - рецензия BGEN

Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - становище BGEN

Проф. д-р Вилма Петкова (ИМК-БАН) - рецензия BGEN

Доц. д-р Луиза Димова (ИМК-БАН) - становище BGEN

Доц. д-р Албена Бъчварова - Неделчева (ИОНХ-БАН) - становище BGEN

Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) - становище BGEN

Проф. д-р Христина Василева (ИМК-БАН) - становище BGEN

 


 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, научно направление 4.4. Науки за Земята (Експериментална минералогия и кристалография) за нуждите на направление  „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 62,  стр 216. от 14.07.2020 г.

Кандидат:  Доц. д-р Влaдислав Костов-Китин
 
 
 
Членове на научното жури:
 
Доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ-БАН) - рецензия BGENG
 
Проф. д-р Томас Керестеджиян (ГИ-БАН) - рецензия BGENG
 
Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН) - рецензия BG, ENG
 
Доц. д-р Ирена Михайлова (ХТМУ-СОФИЯ)- становище BGENG
 
Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН)- становище BG, ENG
 
Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН)- становище BG, ENG
 
Проф. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН) - становище BG, ENG
 

 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в научно направление 4.2. Химически науки (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник бр. 81, стр. 51 от 15.10.2019г.
Кандидат:  Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова
 

Членове на научното жури:

Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН)- рецензия BGENG

Доц. д-р Надя Петрова (ИМК-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН) - рецензия BGENG

Проф. д-р Нели Косева (ИП-БАН)-  становище BGENG

Доц. д-р Светла Тодинова (ИБФБМИ-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Христина Василева (ИМК-БАН)- рецензия BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Александър Караманов (ИФХ – БАН)

Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН)

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК-БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник - Брой 102, стр. 183 от 11.12.2018г

 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление4.4. Науки за земята, направление „Структурна кристалография и материалознание“

Дата на провеждане:   20 март 2019 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Христина Илиева Димитрова  

Членове на научното жури:

1. доц. д-р Виктория Левтерова  - НЦЗПБ

2. доц. д-р Георги Добриков - ИОХЦФ - БАН

3. проф. д-р Росица Николова - ИМК - БАН

4. доц. д-р Владислав Костов - ИМК - БАН

5. проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтетични и природни порести материали), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Брой 37, 04.05.2018.

 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление4.4. Науки за земята, направление „Структурна кристалография и материалознание“

Дата на провеждане:   25 юли 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Борислав Живков Барбов  

Членове на научното жури:

1. доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ - БАН

2. проф. д-р Маргарита Попова - ИОХЦФ - БАН

3. проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

4. доц. д-р Надя Петрова - ИМК - БАН

5. доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН

 


 
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
 

 
ПроцедураОбразователна и научна степен „Доктор“
 
Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
 
Дата на провеждане: 01 юли 2021 г. от 10.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
 
Автор на дисертационния труд: Руси Иванов Русев - Автореферат , Abstract 
 
Тема: "Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединения"
 
Научно жури
 
доц. д-р Ирена Филипова – ИОХЦФ-БАН, Рецензия BGENG
 
проф. д-р Светла Данова, дбн – ИМБ-БАН, Становище BGENG
 
проф. д-р Милена Игнатова  – ИП-БАН, Становище BGENG
 
доц. д-р Луиза Димова – ИМК-БАН, Рецензия BGENG
 
проф. д-р Борис Шивачев –  ИМК-БАН, Становище BGENG
 

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 08 юни 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Христина Илиева Димитрова - Автореферат

Тема: "Кристализация и структурен анализ на две палиндромни ДНК секвенции с флуоресцентни маркери"

Научно жури: 

проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Рецензия

доц. д-р Петър Христов – ИБЕИ-БАН, Реценция

доц. д-р Нели Косева – ИП-БАН, Становище

доц. д-р Петър Тодоров – ХТМУ-София, Становище

проф. д-р Борис Шивачев – научен ръководител ИМК-БАН. Становище

 


 

-=ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ=-


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“- Българска академия на науките, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване: http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf
 
Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 13. 08. 2021 г. до 13. 10. 2021г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705). Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник: брой 106 от 15.12.2020г. 

 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, Докторска програма "Минералогия и кристалография" в професионално направление 4.4. Науки за Земята. Необходими документи за кандидатстване. Срок за подаване на документите - 19 май 2020г. включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). Държавен вестник бр. 18, стр. 138-141 от 28.02.2020г.

 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, докторска програма 4.4. "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок от 13. 08. 2019г. до 11. 10. 2019г. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) и в канцеларията на ИМК, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2) 979705). Държавен вестник бр. 63, стр. 116-120 от 09.08.2019г.
 
21.02.2019г. 

Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Срок за подаване на документите: от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г.

Обява за попълване състава на научен екип

по проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01- Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ,  набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в научния екип:

 

 №

Длъжност (функции) в екипа

Необходима експертиза

Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1.

Изследовател:

Докторант и/или пост-докторант

Висше образование

Не се изисква

 

 Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН;

• Автобиография (CV европейски формат);

• Диплома за висше образование;

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;

• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:  гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55.

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията;

2. На 26.03.2019 г. – провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 28.03.2019 г.

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани;

За допълнителна информация:

Анелия Кехайова, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел: + 359 29797055.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в научно направление 4.2. Химически науки (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник бр. 81, стр. 51 от 15.10.2019г.