Приключили конкурси и процедури

 

 

 

-=ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ=-
 
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
 

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107,стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 106, стр. 55. от 15. 12. 2020г.

Кандидат: ас. д-р Катерина Захариева

Хабилитационна авторска справка

Авторска справка - извън хабилитационния труд

Резюмета на публикациите - BG, EN

Справка за изпълнение на минималните критерии

Членове на научното жури:

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН) - рецензия BGEN

Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - становище BGEN

Проф. д-р Вилма Петкова (ИМК-БАН) - рецензия BGEN

Доц. д-р Луиза Димова (ИМК-БАН) - становище BGEN

Доц. д-р Албена Бъчварова - Неделчева (ИОНХ-БАН) - становище BGEN

Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) - становище BGEN

Проф. д-р Христина Василева (ИМК-БАН) - становище BGEN

 


 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, научно направление 4.4. Науки за Земята (Експериментална минералогия и кристалография) за нуждите на направление  „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 62,  стр 216. от 14.07.2020 г.

Кандидат:  Доц. д-р Влaдислав Костов-Китин
 
 
 
Членове на научното жури:
 
Доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ-БАН) - рецензия BGENG
 
Проф. д-р Томас Керестеджиян (ГИ-БАН) - рецензия BGENG
 
Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН) - рецензия BG, ENG
 
Доц. д-р Ирена Михайлова (ХТМУ-СОФИЯ)- становище BGENG
 
Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН)- становище BG, ENG
 
Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН)- становище BG, ENG
 
Проф. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН) - становище BG, ENG
 

 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в научно направление 4.2. Химически науки (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник бр. 81, стр. 51 от 15.10.2019г.
Кандидат:  Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова
 

Членове на научното жури:

Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН)- рецензия BGENG

Доц. д-р Надя Петрова (ИМК-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН) - рецензия BGENG

Проф. д-р Нели Косева (ИП-БАН)-  становище BGENG

Доц. д-р Светла Тодинова (ИБФБМИ-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Христина Василева (ИМК-БАН)- рецензия BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Александър Караманов (ИФХ – БАН)

Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН)

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК-БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник - Брой 102, стр. 183 от 11.12.2018г

 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление4.4. Науки за земята, направление „Структурна кристалография и материалознание“

Дата на провеждане:   20 март 2019 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Христина Илиева Димитрова  

Членове на научното жури:

1. доц. д-р Виктория Левтерова  - НЦЗПБ

2. доц. д-р Георги Добриков - ИОХЦФ - БАН

3. проф. д-р Росица Николова - ИМК - БАН

4. доц. д-р Владислав Костов - ИМК - БАН

5. проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтетични и природни порести материали), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Брой 37, 04.05.2018.

 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление4.4. Науки за земята, направление „Структурна кристалография и материалознание“

Дата на провеждане:   25 юли 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Борислав Живков Барбов  

Членове на научното жури:

1. доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ - БАН

2. проф. д-р Маргарита Попова - ИОХЦФ - БАН

3. проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

4. доц. д-р Надя Петрова - ИМК - БАН

5. доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН

 


 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтез, структурна химия и кристалография на органични и елементоорганични съединения), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55  Брой 87, 31.10.2017.

      Кандидат: гл.ас. д-р Красимир С. Косев

      Авторска справка за научните приноси в публикациите на д-р Красимир С. Косев

       Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Ваня Куртева – ИОХЦФ - БАН, Рецензия

2. Проф. д-р Павлета Шестакова – ИОХЦФ - БАН,  Становище

3. Проф. д-р Росица Николова – ИМК - БАН, Становище 

4. Проф. д-р Борис Шивачев – ИМК - БАН, Становище

5. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК - БАН, Становище

6. Доц. д-р Виолета Митова – ИП - БАН, Становище 

7. Доц. д-р Вилма Петкова - НБУ, Рецензия    

 Резервни членове

1. Доц. д-р Любомир Димитров – ИМК - БАН

2. Проф. д-р Людмил Антонов – ИОХЦФ - БАН

 


 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Структурни и морфоложки изследвания на наноразмерни минерали и материали с трансмисионно електронно-микроскопски методи), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55.Брой 87, 31.10.2017

      Кандидат: доц. д-р Михаил П. Тарасов

      Авторска справка на научните приноси в публикациите на доц. д-р Михаил П. Тарасов

      Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН, Рецензия 

2. Проф. д.г.н. Ангел Кунов – ГИ – БАН, Рецензия

3. Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ - СУ, Становище 

4. Проф. д-р Христина Василева - ИМК-БАН, Становище

5. Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Становище

6. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК-БАН, Становище

 7. Доц. д-р Росица Титоренкова – ИМК - БАН, Рецензия

      Резервни членове

1. Доц. д-р Росица Василева – ГИ – БАН

2. Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК-БАНИнститутът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. 

Кандидат д-р Яна Колева Цветанова

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на  д-р Яна Колева Цветанова.

Рецензии и становищата на членовете на журито

Председател

доц. д-р В. Костов (ИМК-БАН), становище,

Външни членове

проф. д.н. А. Кунов (ГИ-БАН), рецензия,

проф. д-р Стр. Страшимиров (МГУ „Св. Иван Рилски”), становище,

проф. д-р Т. Керестеджиян (ГИ-БАН), становище,

проф. д-р Р. Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище,

Вътрешни членове

доц. д-р М. Тарасов (ИМК-БАН), становище,

доц. д-р Ж. Дамянов (ИМК-БАН), рецензия.

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“.

 Кандидат гл. ас.  д-р Валентин Й. Ганев

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Валентин Й. Ганев

Рецензии и становищата на членовете на журито

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ-БАН, становище), 

проф. д-р Ирена Пейчева (ГИ-БАН, рецензия),

доц. д-р Тодор Петров  (ИФТТ-БАН, становище),

проф. д-р Росен Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, становище).

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

доц. д-р Ирина Маринова (ИМК-БАН, становище),

доц. д-р Росица Титоренкова  (ИМК-БАН, рецензия),

проф. д-р Борис Шивачев  (ИМК-БАН, становище).

 

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на неорганични и металоорганични съединения), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
Кандидат: доц. д-р Росица Петрова Николова
 
Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Росица Петрова Николова

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател
1. доц. д-р Владислав Владимиров Костов - ИМК_БАН, Становищe
 
Външни членове
2. проф. дгн Георги Николов Киров - СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, Рецензия
3. проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев - СУ „Св. Кл. Охридски”, ФФ, Рецензия
4. проф. дхн Костадин Петров Петров - ИОНХ-БАН, Рецензия
5. проф. д-р Томас Нобар Керестеджиян - ГИ-БАН, Становищe
6. доц. д-р Галина Георгиева Генчева-Кисьовска - СУ „Св. Кл. Охридски” ФХФ, Становищe
 
Вътрешни членове
7. проф. д-р Огнян Евтимов Петров - ИМК_БАН, Становищe
 

Публикувано на  15.08.2015 г.
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
Кандидат: доц. д-р  Христина Георгиева Василева 
 
Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Христина Георгиева Василева
 
2.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)
 
Научно жури
Председател
доц. д-р Михаил Павлович Тарасов (становище)  - ИМК-БАН
 
Външни членове:
проф. дгн Грета Маркова Ескенази (рецензия) - СУ ГГФ
проф. д-р Ирена Минчева Пейчева (становище) - ГИ-БАН
проф. д-р Йордан Иванов Кортенски (рецензия) - МГУ, София
доц. д-р Мариана Георгиева Йосифова (рецензия) - ГИ-БАН
доц. д-р Александър Кирилов Здравков (становище) - МГУ, София
 
Вътрешни членове:
проф. д-р Огнян Евтимов Петров (становище) - ИМК-БАН

Публикувано на  15.08.2015 г.
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на органични и биологични вещества), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
Кандидат: доц. д-р Борис Любомиров Шивачев
 
Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Борис Любомиров Шивачев

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН), становище

Външни членове:
проф. д-р Румяна Силвиева Миронова (ИМБ-БАН), становище 
проф. дхн Цонко Митев Колев (ПУ), Рецензия 
доц. д-р Маргарита Димитрова Апостолова (ИМБ-БАН), Рецензия 
доц. д-р Огнян Иванов Петров (СУ „Св. Кл. Охридски”, ФХФ), становище 
проф. дхн Людмил Манолов Антонов, ИОХЦФХ-БАН, Рецензия
 
Вътрешни членове: (ИМК-БАН): 
 
проф. д-р Огнян Евтимов Петров (ИМК-БАН), становище.

Публикувано на  15.08.2015 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.4. „Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография” (Структурна характеристика на порести и оптично активни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография” в ИМК-БАН, обявен в ДВ бр. 21/20.03.2015 г.

Кандидат: гл. асистент д-р Луиза Димова Терзийска

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на гл. асистент д-р Луиза Димова Терзийска

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател

доц. д-р Владислав Владимиров Костов (ИМК-БАН), становище

Външни членове: 
проф. дгн Георги Николов Киров (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище 
проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева (ИОНХ-БАН), рецензия 
проф. д-р Томас Нобар Керестеджиян (ГИ-БАН), рецензия 
доц. д-р Цвета Станимирова Иванова СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище
 
Вътрешни членове (ИМК-БАН): 
доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН), становище
доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН), становище.
 

Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за: 
професор::по научната специалност 01.07.05 "Минералогия и кристалография", за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: Огнян Евтимов Петров

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Огнян Евтимов Петров

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 15.08.2011 г.)

Научно жури:

Председател

доц. д-р Михаил Павлович Тарасов (ИМК-БАН) - Становище1

Външни членове:

проф. дгн Георги Николов Киров (СУ-ГГФ) - Рецензия1

проф. дхн Костадин Петров Петров (ИОНХ-БАН) - Рецензия1

проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) - Рецензия1

доц. дфн Кирил Асенов Крежов (ИЯИЯЕ-БАН) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Христина Василева (ИМК-БАН) - Становище1

доц. д-р Владислав Владимиров Костов (ИМК-БАН) - Становище1

Доклад oт доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН), председател на Научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност 01.07.05 „Минералогия и кристалография”, ДВ бр. 27/01.04.2011 г., за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография” в ИМК-БАН с единствен кандидат доц. д-р Огнян Евтимов Петров

1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.


Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за професор по научната специалност 01.03.25 "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя", за нуждите на секция  „Структурна кристалография“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: Людмил Любомиров Константинов

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):  Резюме на трудовете на доц. д-р Людмил Любомиров Константинов

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 02.07.2011 г.)

Научно жури:

Председател

проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) - Становище1

Външни членове:

проф. дфн Минко Първанов Петров (ИФТТ–БАН) - Рецензия1

проф. дфн Савчо Стефанов Тинчев (ИЕ–БАН) - Рецензия1

доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев (ФФ–СУ) - Рецензия1

проф. дфн Веселин Л. Страшилов (ФФ-СУ) - Становище1

доц. д-р Красимир Цанков Стойчев (ПУ) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Борис Любомиров Шивачев (ИМК-БАН) - Становище1

Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) , Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “професор” по научната специалност "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя", за нуждите на секция „Структурна кристалография“, ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г.

1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.


Публикувано на 26.04.2010 г. и ДВ Брой: 24, от дата 26.04.2010 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за доцентпо научната специалност 01.05.04 “Аналитична химия” (изследване на природни материали), за нуждите на Химичната лаборатория в ИМК-БАН.“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: Надежда Любенова Лихарева

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):  Резюме на трудовете на н.с. I ст. д-р Надежда Любенова Лихарева

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1)

Рецензиите и становищата трябва да бъдат представени в канцеларията на ИМК-БАН
до 31.05.2011 г. (двумесечен срок от заседанието превело се на 31.03.2011г.).

Научно жури:

Председател

чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

Членове

проф. дхн Соня Харутюн Арпаджян-Ганева (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

проф. дхн Рахила Борисова Георгиева (ХТМУ-София), (рецензент), рецензия1

доц. д-р Методи Георгиев Караджов (ГИ-БАН – резервен член)

Вътрешни членове:

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, (ИМК-БАН), (становище)1

доц. д-р Вилма Петкова Стоянова, (ИМК-БАН) (рецензент), рецензия1

доц. д-р Йордан Тодоров Муховски (ИМК-БАН), (становище)1

доц. д-р Олег Христов Витов, (ИМК-БАН - резервен член).

1.4 Доклад до Председателя на Научния съвет на  ИМК-БАН от чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “доцент” по научната специалност 01.05.04 “Аналитична химия”,“ДВ” бр. 24/26.03.2010.1


Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за доцент по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ", за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):  Резюме на трудовете на н.с. I ст. д-р Любомир  Димитров Димитров

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 01.07.2011 г.)

Научно жури:

Председател

доц. д-р Диана Димитрова Нихтянова (ИМК-БАН) - Становище1

Външни членове:

проф. дтн Георги Петров Високов (ИК–БАН) - Рецензия1

проф. дхн Иван Георгиев Митов (ИК-БАН) - Становище1

проф. дхн Димитър Русев Механджиев (ИОНХ-БАН) - Становище1

доц. дхн Таня Стоянова Христова (ИОХЦФХ-БАН) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН) - Рецензия1

доц. д-р Вилма Петкова Стоянова (ИМК-БАН) - Становище1

Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от доц. д-р Диана Нихтянова (ИМК-БАН), Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “доцент” по научната специалност01.05.16 “Химична кинетика и катализ", за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография, ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г.

1 Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.

 

 


 
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
 

 
ПроцедураОбразователна и научна степен „Доктор“
 
Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
 
Дата на провеждане: 01 юли 2021 г. от 10.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
 
Автор на дисертационния труд: Руси Иванов Русев - Автореферат , Abstract 
 
Тема: "Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединения"
 
Научно жури
 
доц. д-р Ирена Филипова – ИОХЦФ-БАН, Рецензия BGENG
 
проф. д-р Светла Данова, дбн – ИМБ-БАН, Становище BGENG
 
проф. д-р Милена Игнатова  – ИП-БАН, Становище BGENG
 
доц. д-р Луиза Димова – ИМК-БАН, Рецензия BGENG
 
проф. д-р Борис Шивачев –  ИМК-БАН, Становище BGENG
 

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 08 юни 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Христина Илиева Димитрова - Автореферат

Тема: "Кристализация и структурен анализ на две палиндромни ДНК секвенции с флуоресцентни маркери"

Научно жури: 

проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Рецензия

доц. д-р Петър Христов – ИБЕИ-БАН, Реценция

доц. д-р Нели Косева – ИП-БАН, Становище

доц. д-р Петър Тодоров – ХТМУ-София, Становище

проф. д-р Борис Шивачев – научен ръководител ИМК-БАН. Становище

 


 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 15 декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Ева Николаева Анастасова

Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)” 

Научно жури:

доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)- рецензия

доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - рецензия

проф. дгн Ангел Йорданов Кунов (ГИ-БАН) - становище

доц. д-р Богдан Рангелов (ИФХ-БАН)- становище

доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН)- становище

дата: 09 декември 2017г.

 


Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 12 септември 2017 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Борислав Живков Барбов

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „Синтез на зеолит Бета и зеолит NaX в присъствие на зародиши”

Научно жури;

Проф. дхн Таня Христова, ИОХЦФ-БАН (рецензия),

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия),

Доц. д-р Християн Александров, ФХФ-СУ „Св. Климент Охридски“ (становище),

Доц. д-р Юрий Кълвачев, ИМК-БАН (становище),

Проф. д-р Христина Василева (председател на журито), ИМК-БАН (становище).

АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Борислав Живков Барбов  

публикувано на 10 август 2017г.


 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 18 септември 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Лилия Владимирова Цветанова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „ Структурна характеристика на йонообменен ETS-4

Научно жури:

доц. д-р Владислав Костов (ИМК-БАН) (рецензия)
 
Проф. д-р Даниела Ковачева – ИОНХ-БАН (рецензия)
 
Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН (становище)
 
Проф. дгн Георги Киров – пенсионер  (становище)
 
Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ СУ „Св. Климент Охридски” (становище)
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Лилия Владимирова Цветанова
 
публикувано на 03.08.2017г.
 
Резюме на англииски
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 23 юни 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

АвторКрасимир Стефанов Косев

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд„ Синтез и структура на кристалохидрати и уреати на магнезиеви соли

Научно жури:

Проф. д-р Цонко М. Колев, ТУ-Пловдив (рецензия),
 
Проф. д-р Ирина Караджова, СУ-ФХФ (становище),
 
Проф. д-р Кольо Д. Троев, ИП-БАН (становище),
 
Доц.  д-р Михаил П.Тарасов(председател на журито), ИМК-БАН (рецензия),
 
Проф. д-р Росица П. Николова, ИМК-БАН (становище).
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Красимир Стефанов Косев  
публикувано на 08.06.2017г.
 
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 26 април 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Венцислав Милчов Дюлгеров

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „Синтез, структура и биологична активност на съкристали на органо–борни киселини с лекарствени вещества”

Научно жури:

Проф. д-р Огнян И. Петров, СУ-ФХФ (рецензия),
 
Проф. д-р Ваня Б. Куртева, ИОХЦФХ-БАН (становище),
 
Проф. д-р Маргарита Д. Апостолова, ИМБ-БАН (становище),
 
Доц.  д-р Луиза Т. Димова (председател на журито), ИМК-БАН (рецензия),
 
Проф. д-р Борис Л. Шивачев, ИМК-БАН (становище).
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Венцислав Милчов Дюлгеров
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 05 декември 2016 г. (10.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Тотка Димитрова Тодорова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд„Оптимизация на синтеза на зеолити тип пентасил”

Научно жури:

Проф. д-р Татяна Табакова, ИК-БАН (рецензия)

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия)

Проф. дхн Георги Вайсилов, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФХФ (становище)

Доц. д-р Владислав Владимиров Костов (председател на журито), ИМК-БАН (становище)

Доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, ИМК-БАН (становище)

 

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
 
Дата на провеждане: 20 септември 2016 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)
 
Автор: Свилен Мирославов Гечев
 
Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“
 
Тема на дисертационния труд:
 
ИЗРАСТВАНЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ШИРОКОПРИЛОЖИМИ ОПТИЧНИ КРИСТАЛИ – КОДОТИРАНИ АЛКАЛОЗЕМНИ ФЛУОРИДНИ СИСТЕМИ ОТ  ТИПА: YbF3,NaF:CaFи YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2
 
Научно жури:
 
Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова, ИОНХ-БАН (становище)
 
Доц. д-р Николай Иванов Минковски, ЛТУ - София (рецензия)
 
Доц. д-р Велин Стоянов Николов, ИОНХ-БАН (рецензия)
 
Доц. д-р   Йордан Тодоров Муховски, ИМК-БАН(становище)
 
Доц. д-р Михаил Тарасов (председател на журито), ИМК-БАН (становище
 

 


Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 21 май 2015 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: геолог Яна Колева Цветанова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд:

„Кристалохимични и структурни характеристики на минерали от скарните в Звезделския плутон“

Научно жури:

Проф. д-р Огнян Петров, ИМК-БАН (становище)

Проф. д-р Ангел Кунов (рецензия)

Доц. д-р Росица Димитрова, ГИ-БАН (рецензия)

Доц. д-р Росен Недялков, СУ-ГГФ (становище)

Доц. д-р Михаил Тарасов (председател на журито), ИМК-БАН (становище) 

Автореферат на дисертация на  Яна Колева Цветанова

Отговори на Яна Колева Цветанова на въпроси на членове на журито

 


 

Кандидат:  гл. ас. Валентин Йорданов Ганев 

 (публикувано на 31 октомври  2013 г.)

Професионално направление:   4.4. Науки за Земята

докторска програма: „Минералогия и кристалография“
Tема на дисертационния труд:  "LA-ICP-MS аналитичен подход за изотопни изследвания на твърдофазни геоложки обекти"

 Научно жури:

проф. Елена Стойкова, (рецензент рецензия) Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” 

Доц. д-р Филип Мачев, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски” , (становище)

Проф. д-р Ирена Пейчева, ГИ - БАН, (рецензент рецензия)

Проф. д-р Огнян Петров, ИМК -БАН, (становище)

Доц. д-р Росица Титоренкова, ИМК -БАН, (становище)

Отговори на гл.ас. Валентин Ганев на въпроси на членове на журито

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 14 януари 2014 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.imc.bas.bg.

 Автореферат на дисертация на  Валентин Йорданов Ганев

  1 Документите, представени тук, не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, 1113 София.

 


 

(публикувано на 19 август 2013 г.)

Професионално направление:   4.4. Науки за Земята

докторска програма: „Минералогия и кристалография“
Tема на дисертационния труд:  "Минералого-геохимична характеристика на акцесорни минерали от Петроханския плутон"
Докторант:                               Елена Славчева Тачева

 Научно жури:

Проф. дгн Ангел Кунов (рецензент), (рецензия) 1,2

Доц. д-р Росен Недялков, становище 1,2

Доц. д-р Ирена Пейчева, становище 1,2

Проф. д-р Огнян Петров (рецензент), (рецензия) 1,2

Доц. д-р Михаил Тарасов, становище 1,2

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 17 септември 2013 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.imc.bas.bg.

 Автореферат на дисертация на  Елена Славчева Тачева

 1 Документите, представени тук, не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, 1113 София.

2 Публикувано на 18 август 2013 г.

 


 

Луиза Димова Терзийска(публикувано на 29 март 2011 г.)

тема: ПРАХОВО РЕНТГЕНОСТРУКТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИНОПТИЛОЛИТ,

МОДИФИЦИРАН ЧРЕЗ ЙОНЕН ОБМЕН И ОКЛЮЗИЯ НА СОЛИ,

Научно жури:

Доц. д-р Росица Николова (председател, рецензент), ИМК - БАН, (рецензия)1,2

Доц. д-р Цвета Станимирова, СУ (рецензент), (рецензия)1,2

Доц. д-р Даниела Ковачева, ИОНХ - БАН, становище1,2

Доц. д-р Огнян Е. Петров, ИМК - БАН, становище1,2

Проф. дгн Георги Н. Киров, СУ, становище1,2

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 15 юни 2011 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.clmc.bas.bg.

Автореферат на дисертация на Луиза Димова Терзийска

1 Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.

2 Публикувано на 16 май 2011 г.

 

-=ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ=-


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“- Българска академия на науките, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване: http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf
 
Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 13. 08. 2021 г. до 13. 10. 2021г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705). Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник: брой 106 от 15.12.2020г. 

 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, Докторска програма "Минералогия и кристалография" в професионално направление 4.4. Науки за Земята. Необходими документи за кандидатстване. Срок за подаване на документите - 19 май 2020г. включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). Държавен вестник бр. 18, стр. 138-141 от 28.02.2020г.
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, докторска програма 4.4. "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок от 13. 08. 2019г. до 11. 10. 2019г. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) и в канцеларията на ИМК, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2) 979705). Държавен вестник бр. 63, стр. 116-120 от 09.08.2019г.
 
21.02.2019г. 

Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Срок за подаване на документите: от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г.

Обява за попълване състава на научен екип

по проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01- Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ,  набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в научния екип:

 

 №

Длъжност (функции) в екипа

Необходима експертиза

Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1.

Изследовател:

Докторант и/или пост-докторант

Висше образование

Не се изисква

 

 Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН;

• Автобиография (CV европейски формат);

• Диплома за висше образование;

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;

• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:  гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55.

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията;

2. На 26.03.2019 г. – провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 28.03.2019 г.

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани;

За допълнителна информация:

Анелия Кехайова, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел: + 359 29797055.


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, специалност "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок от 13. 08. 2018г. до 12. 10. 2018г  Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469); от заявителя на докторантурата (e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0885453470) и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2) 979705). Държавен вестник: стр. 100, брой 58 от 13. 07.2018

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за задочен докторант, специалност "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок до 11. 05. 2018г.  Допълнителна информация можете да получите в канцеларията на ИМК, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, стая 55, тел. (+359 2) 9797055. Брой 22, 13.03.2018.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография), за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55. Брой 87, 31.10.2017

15.08.2017г.

Обявява конкурси за две (2) редовни докторантури по докторска програма Минералогия и кристалография (4.4. Науки за земята). 

За повече информация:
Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
лице за контакт: доц. Росица Титоренкова

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55. 

Публикувано на  12.08.2017 г

Н а у ч е н   с е м и н а р

на 1.12. 2017 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМК - БАН

Академична лекция на тема: In situ изотопна масспектрометрия на твърдофазни материали  ще изнесе доц. д-р Валентин Ганев.

Академична лекция на тема: Метасоматични минерали и продукти на тяхната промяна: кристалохимия, структурни характеристики и приложението им като индикатори за условията на образуване ще изнесе доц. д-р Яна Цветанова.

                                                                                                Всички колеги са поканени!

доц. д-р Р. Титоренкова
Научен секретар на ИМК - БАН

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка  към  ДВ бр. 46 2017 г. 

Публикувано на  19.08.2017 г

 

2.5.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (синтетични и природни порести материали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка към ДВ бр.35  2017г.

Кандидат д-р Тотка Тодорова

ДВ стр. 75 Брой 20, 15.3.2016

Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка (приложението). За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260.

Научна специалност: 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография),  2 места за редовна докторантура за ИМК -БАН).

Преглед на материала

 публикувано на 20.03.2015 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за земята за: професори по: научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на неорганични и металоорганични съединения) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на органични и биологични вещества) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“ – един; доцент по научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна характерстика на порести и оптично активни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/979-7055.
1871

връзка към Държавен Вестник

Публикувано на  15.08.2015 г

 

Институтът по  минералогия и кристалография- БАН обявява редовна докторантура

на тема: "Структурни характеристики на биологичен апатит, изследван с вибрационна спектроскопия”  


 Предлаганата тема за докторска дисертация ще включва изследване на структурното състояние на биологичен апатит със  съвременни спектроскопски методи. Основен акцент ще бъде използването на инфрачервена микроспектроскопия в режим на отражение, ATR IR микроспектроскопия и Раманова спектроскопия с различна енергия на възбуждане за характеризиране на структурните изменения в резултат на различни въздействия.

Срок за подаване на документите - до 17.10.2014 г.
Начало на докторантурата - януари 2015 г. 

1) Стипендия 450 лв.

2) Възможност за ползване на общежитие

3) Възможност за краткосрочни специализации в чужбина

4) Възможност за съвместна работа с екипи от Медицински университет –София и Германия 
5) Възможност за назначаване на постоянна работа след защита

 Минимални изисквания:

1. Магистърска степен по минералогияи кристалография, химия, геохимия или друга подходяща с минимален успех 4.50 (или предстоящо придобиване на магистърска степен до 17.10.2014 г.).
2. Желание за експериментална работа
3. Компютърни умения

4. Английски език на ниво четене и разбиране

За повече информация:

доц. д-р Росица Титоренкова
тел. 0883 433469

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Публикувано на 28.04.2013 г. и „Държавен вестник”, бр.1/04.01.2013 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност 01.07.05 Минералогия и кристалография (Вибрационна спектроскопия) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/9797055.

Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: д-р Росица Христова Титоренкова

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в научно направление 4.2. Химически науки (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник бр. 81, стр. 51 от 15.10.2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.