Обществени поръчки

 

Процедури по ЗОП

1. Текущи процедури

01517-2020-0002

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „ГЕОХИМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ВОЛФРАМА В ОКИСЛИТЕЛНАТА ЗОНА, ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ НА РЕКА ГРЪНЧАРИЦА В РАЙОНА НА НАХОДИЩЕ ГРЪНЧАРИЦА, ЗАПАДНИ РОДОПИ“ (ДОГОВОР С ФНИ № КП-06-ОПР 03/5, 14.12.2018 Г.)

01.06.2020г. Обявление за поръчка

01.06.2020г. Решение за откриване на процедура

01.06.2020г. Документация

01.06.2020г. Приложение 1. Договор

01.06.2020г. Приложение 2. Техническо предложение

01.06.2020г. Приложение 3. Ценово предложение

01.06.2020г. Приложение 4. Декларация по чл.102 от ЗОП

01.06.2020г. Приложение 5. Декларация за посещение на обект

03.06.2020г. espd - request

21.08.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти 

31.08.2020г.  Протокол 12 и 3  от проведена обществена поръчка 
26.10.2020г.  Договор, Техническо и ценово предложения

01517-2020-0001

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001- 1.002-0005-C01““

19.08.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти 

31.08.2020г.  Протокол 1, 2 и 3  от проведена обществена поръчка 
31.08.2020г.  Доклад за работата на комисията 
31.08.2020г.  Решение от проведената обществена поръчка 
26.10.2020г. ОП1. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП3. Договор, Техническо и ценово предложения
26.10.2020г. ОП4. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП5. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП6. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП7. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП8. Договор, Техническо и ценово предложения 

 


 
 
„Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив и ИМК-БАН за научните проучвания по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

00819-2019-0010

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии в 2 (две) обособени позиции: Позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за термогравиметричен анализ

Съобщение (12.09.2019г.)

Споразумение (12.09.2019г.)

 Съобщение за отваряне на ценови оферти (12.11.2019г.)


 
2.Приключили процедури
 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“
 
 
12.08.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
12.08.2019г. espd- request

29.08.2019г.  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.09.2019г. Отговор 1

01.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ”  ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
 
 

 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: РЕНТГЕНОВ ДИФРАКТОМЕТЪР, СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ СИСТЕМИ, ПОЛИМЕРИ, ЕНЗИМИ  И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА , В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
Отговор 1 (23. 08. 2019г.)
 
 

01517-2019-0001

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

08.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

08.03.2019г. Документация
08.03.2019г. espd-request
 
Документи (Договор, техническо и ценово предложение, 03. 07. 2019г.)
 
 
 
 
 
Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор 
на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и 
самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя
 
Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.
 
Дата на създаване: 08.04.2019 г.
 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по полимери - БАН“   
 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 

29.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

29.03.2019г. Документация

29.03.2019г. Приложение 1: Договор

29.03.2019г. Приложение 2: Техническо предложение

29.03.2019г. Приложение 3: Ценово предложение

29.03.2019г. Приложение 4: Декларация по чл. 102 от ЗОП

29.03.2019г. Приложение 5: Декларация за посещение на обект 

29.03.2019г. Приложение 6: Декларация за спазени задължения

29.03.2019г. espd- request

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,
 
Постъпили са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““.
 
Отговор 1.  (03. 04. 2019г.)
Отговор 2.  (11. 04. 2019г.)
Отговор 3   (18. 04. 2019г.)
Отговор 4   (22. 04. 2019г.)
Отговор 5   (22. 04. 2019г.)
Отговор 6   (25. 04. 2019г.)
Отговор 7   (25. 04. 2019г.)
 
 
 
 
 
Обявление за възложена поръчка - (за прекратяване, 11. 07 .2019г.)
 

 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 
20,11.2018    Документация
20.11.2018   espd-request
 
08.02.2019г. Протоколи № 2  и № 3 от проведената обществена поръчка 
 
 
06.03.2019г. Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София 
 
 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

 
02.11.2018 espd-request
 
07.11.2018 Решение за прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
20.11.2018 Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

 

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 29.08.2016 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

 

 
 
Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП.

 

Договор между ИМК -БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

 

Допълнително споразумение към договор НН2475/09,01,2017г.

Дата на публикуване: 05.12.2017 г.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 05.08.2019 г.

 

Обявление за обществена поръчка (9046926

 


20.10.2015 г. 
Вид: Публична покана
Документи и съобщения
  
ПротоколПубликувано на 11.06.2015г.
ДоговорПубликувано на 11.17.2015г.
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/10/2015 16:00 ч (изтекъл)


Обявление за обществена поръчка (695128)
30.10.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:
1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
Плащане Договор 1                      Плащане Договор 2
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/11/2015 16:00 ч.

Обявление за обществена поръчка (678954)
23.07.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Анализ на резултатите от измерване на химични и радиоактивни стресове и определяне на риск за здравето на хората в регионите, обхванати от проект CheRRIE"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/08/2015 16:00 ч. (приключил)

9038987 17.02.2015 г. 

Избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.2  на Закона за обществените поръчки.  Предмет на възлагането: „Доставка на химикали и консумативи” по договор ДФНИ Т02/14  „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия”.

Протокол / Публикувано на 09.03.2015г. 

Договор / Публикувано на 03.04.2015г. 

Извършено плащане / Публикувано на 03.04.2015г. 

Връзка към страницата на АОП 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/02/2015 16:00 ч. (приключил)

23.02.2015 г. 

Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:

1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания, и

2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“

Обявление              Решение                Документация            Образци

Обявление за отваряне на ценови оферти - 11/05/2015 г.

Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение

Договор - 18/06/2015

Договор - 19/06/2015

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/04/2015 16:00 ч. (приключил)

 

 

Обявление към проект CheRRie 

10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга

 10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга - документи


 Процедура 9022906;   (връзка АОП)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИМК - БАН  от. 24. 04. 2019г.)

 

защита на дисертационния труд на асистент Ева Николаева Анастасова

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
Професионално направление4.4. "Науки за Земята";
Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
Дата на провеждане: 15декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)

Образование

Индивидуален учебен план за подготовка на докторант

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени преди 01.01.2019г.)

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени след 01.01.2019г.)

Квалификационна характеристика на Докторска програма „Минералогия и Кристалография“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“

Отчетна карта на докторант

Правила и процедури за проверка на оригиналността и автентичността на дисертационни работи, превенция и санкциониране на изпитни измами и плагиатство

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите

 
 
 

 

Научнен план 2020-2022 г.

Научен план  на ИМК-БАН за  2020-2022 г.

НАПРАВЛЕНИЕ „МИНЕРАЛОГИЯ  И  МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“

През периода 2017-2019 г. в научното направление „Минералогия и минерални суровини“ ще продължат изследванията в рамките на утвърдените приоритети на ИМК-БАН „Изследване на минерали и минерални системи с цел определяне на техния състав, структура и свойства. Разработване на генетични модели за търсене и проучване на находища на минерални суровини“ и „Изучаване на важни за опазването и екологосъобразното използване на околната среда природни и техногенни минерални системи“. Научният план на направлението добре се вписва в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 (в части 1, 2, 3 и 4: енергия, зелени и еко-технологии; здраве и качество на живота; нови материали и технологии; културно-историческо наследство).

Тематично изследователските задачи се обединяват в 3 групи.

1. Състав, структура и свойства на минерали и минерални системи. Задачите от тази група разглеждат: (1) кристалохимия и генезис на акцесорни минерали (циркон, монацит, ксенотим, апатит, титанит) и продукти от тяхната промяна в магматични и метаморфни скали от Югозападна и Северозападна България; (2) кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали; (3) хидротермално-седиментно рудообразуване в Западния Балкан – продукти, процеси, системи и модел; (4) второстепенни елементи и елементи-следи в златно-сребърни руди от Крумовградското златорудно поле; (5) микроструктурни, минераложки и химични трансформации при метаморфизма на скалите от висококристалинния фундамент на Южна България. В резултат от проведените изследвания се очаква да бъдат получени нови данни за минералогията, геологията и полезните изкопаеми на България, важни за изясняване на генезиса скалите и находища, за търсещо-оценъчни работи, за геохимични и металогенни корелации, за оценка на природната радиоактивност на скалите и радиоекологичните рискове.

2. Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища, биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация. Задачите по темата разглеждат възобновяеми (биомаса) и невъзобновяеми (въглища) твърди горива на предмет тяхното: (1) фазово-минераложко и химично характеризиране, класифициране и типизиране; (2) комплексно, безотпадно и екологосъобразно оползотворяване; (3) приложение в създаването на нови материали; (4) въздействие върху околната среда. Целта на задачите в дългосрочен план е да се характеризира фазово-минераложкия и химичен състав на: (1) въглища и смеси на въглища с биомаса; (2) полукоксувани и коксувани продукти от пиролиза и газификация на въглища; и (3) отпадни продукти (пепели, сгурии и шлаки) от изгаряне и газификация на въглища. Получените резултати ще има фундаментално и приложно значение (класифициране и типизиране на въглища и продукти от тяхното изгаряне; усъвършенстване на технологичните процеси; комплексно, безотпадно и екологосъобразно оползотворяване на суровините и твърдите отпадни продукти от използването на въглища; създаване на нови материали; и други).

3. Археоминераложки изследвания за целите на придобиване на нови знания и съхраняване на културно-историческото наследство на България. В рамките на този тематичен пакет ще се изследват: (1) фазовия и химичния състави на природните пигменти, използвани в декорацията на тракийски подмогилни гробници и съоръжения (изследванията са част от междуинститутския проект на БАН „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността”; (2) археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе (Източни Родопи) (изследванията ще се извършват съвместно с НАИМ-БАН); (3) археоложки артефакти (брадви и теслички) от регионалния музей в г. Кюстендил (химичен и минерален състав; произход; технология на производство и техника на изработка). В резултат от проведените изследвания ще бъдат получени нови данни за развитието на праисторическата и античната материални култури по българските земи. 

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)

НАПРАВЛЕНИЕ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”

За периода 1.04. 2017– 1.04.2020г. в рамките на Научноизследователския план на ИМК-БАН учените от направление „Експериментална минералогия и кристалография“ ще продължат да влагат усилията си в две традиционни за звеното научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи". Главните обекти на изследване и обосновката за това са обобщени, както следва:

1. Синтез на микропорести и слоисти материали със желана функционалност в областта на сорбция, йонообмен на токсични катиони и аналози на радиоактивни такива (зеолитоподобни материали, титано-, цирконо-, стано-силикати и др.).

2. Йонен обмен и структурна характеристика на обменени природни зеолити – хабазит, морденит, клиноптилолит,за нуждите на медицината и опазването на околната среда.

3. Термохимични и кристалохимични особености на слоести и микропорести материали с акцент върху определянето на топлинно-сорбционни, хидратационни и анион/катион обменни характеристики. Ще бъдат разработени методи за ефективно сушене на хранителни и селскостопански продукти на базата на природни и синтетични сорбенти, с ниско потребление на енергия. В ход е подготовка на дисертация по тема свързана с термохимичните и кристалохимични особености на минерали-хидроксисоли (анионни глини).

4. Получаване на нови нецентросиметрични метало-органични фази от важно значение за различни приложения в областта на преобразуване на честотата, фотониката и оптоелектронни технологии. Ще се използват карбамид, тиокарбамид и техни производни молекули с добре изучени кристалохимични свойства и сравнително голям диполен момент.

5. Изследване структурни и термични свойства на калциево-фосфатни системи (природни и синтетични апатити) с традиционно приложение за получаване на фосфорни торове и подобрители на почвите.

6. Изследване структурни и термични свойства на калциево-силикатни и карбонатни системи (композитни минерали цименти-зеолити-техногенни продукти) за постигане на оптимални химични състави и желани технологични (механични и реологични) показатели за нуждите на строителството.

7. Изследване структурни и термични свойства на желязо-съдържащи сулфидни и сулфатни минерали(пиритни концентратислед флотационна преработка)и техни синтетични аналози за решаването на екологични и технологични проблеми, свързани с извличането на вредни и ценни компоненти от тях (Cu, Au, Ag, Asи др.).

8. Синтез на Cu, U, Fe, Zn, Cd и Cr металоорганични-съединения тип MOF с използването на карбоксилни киселини като лиганди и смесени лигандни системи и пост-синтетичен обмен на металния център на МОF с оглед получаване на флуоресцентни материали; сорбция на азот, CO2 и други газове.

            Продължава надграждането на наличния електронен вариант на библиографската база данни, касаеща изучеността на минералите в България. Ще бъдат добавени нови записи, изведени основно от периодичните геоложки списания в България за 2017 – 2020 г., както и от достъпните минераложки бази данни от Internet. Всичко това ще допринесе за пълнотата на таблицата и повишаване на нейната функционалност, а реален продукт след 3 години би могъл да бъде труд от рода на енциклопедиите.

            Нова задача за направлението е формулирана, както следва: Нови изследвания по минералното разнообразие на България. Идеята е за съвместна работа, съчетавайки възможностите и активите на смесени колективи от български музеи с хранилища на минерални колекции (НМЗХ, НПМ-БАН) и учени от ИМК-БАН с цел изучаване на минералното богатство на страната ни. Възможните изследвания, базирана на по-модерната и по-прецизна апаратура и компетентност на специалистите от областта към настоящия момент са свързани с ревизия на досега съществуващата, както и с добиване на нова информация по темата.

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)

 

НАПРАВЛЕНИЕ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ”

Направление “Структурна кристалография и материалознание” наброява 11 учени със степени и звания и 2-ма  специалисти. Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура, фазово-химичния състав и свойствата на синтетични и модифицирани монокристални и поликристални материали, минерали,  порести материали, белтъци, ДНК и т.нПрилагат се и се разработват разкични техники за йонтрол на кристалния растеж и физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Извършва се структурна и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на наличните в ИМК апарати и методи. Попълват се кристалографски, спектроскопски и други бази данни за идентификация на съществуващи и нови фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства свързани с фундаментални изследвания и приложения за нуждите на екологията, катализа, медицината, нелинейната оптика, минералогията и кристалографията. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази данни за минералите. Основните научни задачи по  които се работи в направлението са:

1. Синтез, структурна характеристика и приложение на нови малки органични молекули с мултифункционална насоченост на наблюдаваните взаимодействия: съкристализация, комплекси с метали и макромолекули (ДНК и белтъци).

2. ТЕМ (SAED, HRTEM, STEM-XEDS) на наноразмерни материали и наноминерали.

3. Зеолит-полимерни хибридни материали със зададени свойства.

4. Синтез на микропорести и мезопористи материали от природни и техногенни отпадни изходни суровини.

5. Синтез и характеризиране на материали с биологични приложения.

6. Определяне на химичен състав и геохимични характеристики на твърдофазни обекти с изотопна масспектрометрия.

 

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)