БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

И н с т и т у т

ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

“Акад. Иван Костов”

I N S T I T U T E

OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY

“Acad. Ivan Kostov”

София 1113

1113 Sofia, Bulgaria

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107

"Acad. G. Bonchev" St., bl. 107

Тел.:  (+3592) 9797055

Phone: (+3592) 9797055

Факс: (+3592) 9797056

Fax: (+3592) 9797056

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

URL: http://www.imc.bas.bg

Научноизследователски план на ИМК-БАН

за периода 2012 – 2014 г.

 

Проект/Задача

Ръководител/Координатор/

Отговорен изпълнител

Проект: Природни и техногенни минерални системи: генезис, преобразования, еколожки и археометрични аспекти.

 

доц. д-р М. Тарасов

1.

*** Кристалохимия и генезис на REE-, Th- и U-съдържащи минерали и продукти от тяхната промяна в гранити от България и Колски полуостров, Русия.

доц. д-р М. Тарасов

2.

Локални нееднородности и археометрични параметри  на благороднометални минерализации от метасоматити и разсипи.

доц. д-р З. Цинцов

3.

** Археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе.

доц. д-р З. Цинцов

4.

Кристалохимични характеристики на акцесорни REE-Y-U-Th-съдържащи и Fe-Mn-Ti оксидни минерали в магмени и метаморфни скали.

доц. д-р Е. Тарасова

5.

Кристалохимични и структурни особености на скарнови минерали - индикатори за условията на образуване.

геол. Я. Цветанова

6.

Кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали.

доц. д-р М. Тарасов

7.

Морфоложки, структурни и кристалохимични особености на нови минерални находки от България.

д-р М. Кадийски

8.

Фазите на SiO2 в минерални среди – структура и индикаторни свойства за минералообразуване.

д-р М. Кадийски

9.

Минералого-геохимична характеристика и генетично значение на акцесорни минерали от смесени магми на Петроханския плутон.

геол. Е. Тачева

10.

Микроструктурни, минераложки и химични трансформации при хетерогенна деформация на метаморфни скали от Южна България.

геол. Л. Мачева

11.

Минералого-петроложки, геохимични и изотопни изследвания на геоложки тела в Сръбско-Македонския масив, ЮЗ България.

доц. д-р Н. Зидаров

12.

Минералогия на гнайсо-шистовия комплекс, вместващ Гегенския офиолитов меланж, Огражден планина, ЮЗ България.

геол. П. Иванова

13.

Електронен вариант на библиографска картотека по изучеността на минералите в България.

доц. д-р В. Костов-Китин

Проект: Минералните суровини на България – характеристика, находища и оценка на възможностите за ефективно и екологосъобразно оползотворяване.

доц. д-р Ж. Дамянов

1.

** Минералого-техноложка оценка на минералните суровини от находище Кремиковци.

доц. д-р Ж. Дамянов

2.

Закономерности в разпределението на златните находища и минерализации в България.

доц. д-р О. Витов

3.

Шлиховоминераложка карта на България в М 1:500 000.

доц. д-р О. Витов

4.

Природни наблюдения и експериментални потвърждения на процесите на образуване на флуорит в България.

доц. дгн Б. Зидарова

5.

Минералогия на епитермалните нискосулфидни  сребърно-златни орудявания от адулар-серицитов тип в Крумовградското златорудно поле, Източни Родопи.

доц. д-р И. Маринова

Проект: Минералогия, геохимия, устойчиво и екологосъобразно приложение на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

 

проф. дгн С. Василев

1.

Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища и твърди продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

2.

Характеризиране на фазово-минераложкия и химичен състав на пепели от изгаряне на мазут и петролен кокс в ТЕЦ.

доц. д-р Х. Василева

3.

* Фазово-минераложка и химична характеристика на биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

4.

** Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от ТЕЦ в България, Сърбия и Гърция: оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве.

доц. д-р Х. Василева

Проект: Минерални системи и продукти на експерименталната минералогия за нуждите на практиката и екологията.

доц. д-р В. Костов-Китин

1.

*** Структура, свойства и приложение на природни зеолити.

проф. д-р О. Петров

2.

*** Изследване на йонообменните и адсорбционните свойства на природни зеолити за нуждите на екологията.

доц. д-р Н. Лихарева

3.

*** Нискотемпературен хидротермален синтез на нови материали и тяхното охарактеризиране.

доц. д-р В. Костов-Китин

4.

*** Ефективно използване на твърди отпадъци за получаване на екологични продукти.

доц. д-р В. Петкова

5.

** Твърдофазен синтез, структурни и термични изследвания на минерални системи: смесени оксиди, сулфиди и карбонати.

доц. д-р В. Петкова

6.

Контролирано израстване и окачествяване на калциево-стронциеви флуоридни кристали, дотирани с YbF2 и NaF.

доц. д-р Й. Муховски

Проект: Синтез и структурна характеристика на нови и модифицирани кристални материали.

д-р Л. Димова

1.

**,*** Структурна характеристика на синтетични титаносиликати и модифицирани природни микропорести материали.

доц. д-р Р. Николова

2.

**,*** Синтез, модифициране и структурна характеристика на слоисти двойни хидроксиди.

доц. д-р Н. Петрова

3.

Синтез и структурна характеристика на органични боратни киселини и техни продукти.

доц. д-р Б. Шивачев

4.

Експресия и структурна характеристика на белтъци от Thermobispora.

доц. д-р Б. Шивачев

5.

Синтез и структурна характеристика на нови органични и метал-органични кристални фази (за медицински продукти, багрила и др.).

гл. ас. К. Косев

6.

** Синтез и структурна характеристика на нелинейно оптични кристални фази на основата на органични и неорганични (Bi2O3, TeO2, B2O3, GeO2 и др.) матрици.

д-р Л. Димова

7.

** Синтез и характеризиране на Ca-фосфатни материали с биологични приложения.

д-р Р. Титоренкова

8.

**,*** Зеолит-полимер хибридни материали със зададени свойства.

доц. д-р Ю. Кълвачев

9.

** Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация.

доц. д-р Л. Димитров

10.

** Електронномикроскопски изследвания на наноразмерни твърди разтвори от Al2-xInx(WO4)3.

доц. д-р Д. Нихтянова

Проект:  * Оценка на безопасността на произвежданите наноматериали чрез характеризиране на техния потенциален генотоксичен риск (NANOGENOTOX).

доц. д-р Б. Шивачев

Проект:  * Управление на риска от природни и антропогенни свлачища в гръцко-българската погранична зона (RISKLIDES).

доц. д-р В. Петкова

* Проекти и задачи, допълнително финансирани по договори с международни организации.
** Проекти и задачи, допълнително финансирани от Фонд „Научни изследвания” или други организации от България.
*** Проекти и задачи по ЕБР в рамките на междуакадемичното и междуинститутското сътрудничество.