Публикации

2019 2018 2017 2016 2015 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

| 2006 | 2005 | 2004 | | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |

| Книги |


 

Научната продукция на ИМК е отразена в многобройни публикации и доклади на международни и национални конференции. Основните научни и научно-приложни постижения са публикувани в реномирани международни списания, като: Science, Am. Mineral., Eur. J. Mineral., Phys. Chem. Minerals, Clays and Clay Minerals, J. Non-Cryst. Solids, J. Crystal Growth, Thermochimica Acta, Molecular Eng., J. Thermal Analysis, Oceanologica Acta, N. Jb. Miner. Mh./Abh., Zeolites, Fuel, Fuel Process. Technol., Int. J. Coal Geol., J. Phys., Condens. Matter, Z. Kristallogr., Optics & Laser Technol., Powder Diffraction, Acta Crystal., J. Mater. Res. Bull., и др.

Най-важните публикувани резултати през последните няколко години включват:

 • геолого-генетични модели на Флуоритовата формация;
 • високо- и свръхвисокобаричен метаморфизъм на литосферата;
 • фазов състав и разпределение на минералите от групата на платината в разсипни находища;
 • изследване на редица самородни метали и сплави от металоносните седименти на океанските рифтови зони;
 • геолого-генетичен модел и комплекс от критерии за търсене на Fе-Ва-сулфидни находища от тип ЅEDEX в карбонатни скали;
 • шлихово-минераложка карта на разсипни находища и цифров модел на речната мрежа в България;
 • минерален и химичен състав на разнообразни въглища, горива, получени от твърди битови отпадъци, и продукти от тяхното изгаряне;
 • минералого-технологични изследвания на отпадъци от металургията и обогатяването на метални и неметални суровини;
 • ефективно оползотворяване на ценни компоненти от отпадни продукти;
 • геометризиране на езика на химията - математически модели на простите и сложните химически обекти и процеси;
 • кристалохимични особености на природни и модифицирани зеолити и техните йонообменни и сорбционни свойства;
 • кристални структури на новосинтезирани Ѕe u Re фази, Сl-съдържащи сулфосоли, адукти на карбамидни производни, микропорести силикати, титанати и фосфати;
 • структурни и термодинамични параметри на силикатни и метасиликатни стъкла, хетерофазни системи, безпорядък и изменения при фазови преходи.

Подробна информация за изброените основни резултати може да бъде намерена в Годишните отчети на Централната лаборатория по минералогия и кристалография.

 

 


 

| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Книги |