Протоколи на ОСУ ИМК

Информация за протоколи на ОСУ:

Протоколи №№ 1-5 (председател Б. Зидарова) няма в архива на ОСУ на ИМК (ЦЛМК)-БАН.

Само на хартиен носител: (ще видя дали могат да се OCR или само сканират)

Протоколи №№ 6 (07.07.1997) - 14 (02.10.2003) (председател О. Петров),

21 (06.02.2008) - 27 (27.09.2010) (председател В. Димов),

28 (07.01.2011) - 32 (27.01.2012)  (председател О. Петров).

На хартиен и електронен носител:

Протоколи №№ 15 (05.02.2004) - 20 (01.10.2007), председател М. Тарасов)

Протоколи №№  33 (10.04.2012) - 40 (02.12.2015) (председател М. Тарасов)

Протоколи №№ 41(27.01.2016) – 54 (22.01.2021). (председател Б. Шивачев).

Протокол 15, 05.02.2004 г.

1. Приемане отчета за дейността на ЦЛМК;

2. Избор на представител на ЦЛМК в общото събрание на БАН;

3. Избор на Председател на Научния съвет на ЦЛМК;

4. Въпроси на Научния съвет.

Протокол 16, 27.01.2005 г.

1. Отчет за дейността на ЦЛМК-БАН през 2005 г.

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ЦЛМК-БАН през 2005 г.

3. Разни.

Протокол 17, 21.12.2006 г.

1. Обсъждане и приемане на Правилник за устройството, дейността и управлението на Централната лаборатория по минералогия и кристалография “Акад. Ив. Костов”

2. Разни.

Протокол 18, 01.02.2007 г.

   І. 1. Приемане на годишния отчет за дейността на ЦЛМК-БАН през 2006 година;

   ІІ. 1. Гласуване на корекцията на бюджета на ЦЛМК за  2006 г.

        2. Предложение за организиране на изложба в ЦУ на БАН;

        3. Обсъждане на Решение на ОС на БАН във връзка с изискванията за оформянето на публикациите на учени от БАН;

        4. Предложение за член на Експертния библиотечен съвет на БАН;

        5. Писмо на Гл. редактор на списание "Доклади на БАН" във връзка с възстановяване на реферирането му;

        6. Разяснения за Системата за финансово управление и контрол в системата на БАН и ЦЛМК;

        7. Изготвяне на предложения до ВАК за нови членове на СНС по Геоложки науки.

Протокол 19,  18.05.2007 г.

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на  кандидатурите за  директор на ЦЛМК.
  2. Разни.

Протокол 20,  01.10.2007 г.

1.            Избор на представител на ЦЛМК в Общото събрание на БАН.

2.            Избор на Научен Съвет на ЦЛМК-БАН.

3.            Отчет за работата на Общото събрание на учените в ЦЛМК-БАН за периода 2004-2007 г.

4.            Избор на нов Председател на Общото събрание на учените в ЦЛМК-БАН.

5.            Разни.

Протоколи с номера от 21 до 32 липсват в електронен вид – ~ 2008-2011 г.

 

Протокол 33, 10.04.2012 г.

1. Отчет за дейността на досегашния представител на ИМК в ОС на БАН

2. Избор на представител на ИМК-БАН в ОС на БАН.

 

Набор документи в ZIP файл.

Spravka za Izbran Chlen na OC na BAN - 26.03.2012 g..doc

Izvadja it Ustava na BAN za OC na BAN - 16.03.2012 g.doc

Izvadka ot Pravilata za Rabota na OC na BAN - 26.03.2012 g.doc

Pismo do Direktorite na PNZ za provezdane na Izbori na chlenove na OC - 26.03.2012 g.doc

Zapoved na Predsedatelia za Izbori za chlenove na OC na BAN - 26.03.2012 g.doc

Протокол 34, 30.01.2013 г.

1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2012 г.

Протокол 35, 30.01.2014 г.

1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2013 г.

2. Промени в състава на Научния съвет на ИМК.

Протокол 36, 29.01.2015 г.

Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2014 г.

Протокол 37, 08.04.2015 г.

Обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за БАН.

Протокол 38, 09.06.2015 г.

1. Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН

2. Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

 

Набор документи в ZIP файл.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕ.pdf

NDP_BG2020_12_2012-bg.pdf

_framework_position_nat_tgtsEU2020.pdf

VD-H2020.pdf

docKalvachevprogarama.pdf

Pokana_za_Kalvachev.docx

Saobshtenie__OSU_za_Direktor.doc

Протокол 39, 27.10.2015 г.

1. Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН

2. Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

 

Набор документи в ZIP файл.

Norm_Dok_Izbor_Direktor_Nikolova.docx

Saobshtenie__OSU_za_Direktor_Nikolova.doc

Pokana_za_Nikolova.docx

PRAVILA-DIREKTOR-15072010g.pdf

ETICHENKODEKS.pdf

platforma_RNikolova.doc

CV_RNikolova.doc

Norm_Dok_Izbor_Direktor_Kalvachev.docx

Pokana_za_Kalvachev.docx

Saobshtenie__OSU_za_Direktor_Kalvachev.doc

Протокол 40, 02.12.2015 г.

1. Освобождаване на досегашния представител на ИМК в ОС на БАН. Отчет за дейността на досегашния представител на ИМК в ОС на БАН

2. Избор на представител на ИМК в ОС на БАН

3. Избор на Научен Съвет на ИМК.

Протокол 41, 27.01.2016 г.

1. Избор на председател на Общото събрание на учените в ИМК

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2015 г.

3. Разни.

Набор документи в ZIP файл: IMC_Otchet_2015_25January.zip 

Протокол 42, 18.03.2016 г.

1. Избор на представител на ИМК-БАН в ОС на БАН.

Набор документи в ZIP файл:

Протокол 43, 09.05.2016 г.

1. Обсъждане на проект на „Правилник за достъп, експлоатация и поддръжка на оборудване в лаборатории на ИМК-БАН“.

2. Организиране на бригада на 8-км на 14.май. 2016г.

Набор документи в ZIP файл: Protokol_43_Proekt_Pravila_Labs_IMC_31_03_2016.zip

Протокол 44, 26.10.2016 г.

1. Информация за предприетите инициативи и решения от 6-то Общото събрание на БАН на заседание проведено на 17.10.2016 г..

2. Обсъждане за провеждане на изнесено ОСУ на ИМК-БАН на 10.11.2016 г., 11.00 ч. (площад „Демокрация“ трибуна – входа на Етнографски институт с музей) за „Обсъждане на бюджета на БАН (и ССА) за 2017 г.“.

Набор документи в rar файл: Protokol_44_Zasedanie_2016_10 26 _44_Izneseno sabranie.rar

Протокол 45, 22.11.2016 г.

1. Обсъждане на кандидатури за Председател на БАН.

2. Обсъждане и одобряване на поправки на „Правилник за устройството, дейността и управлението на Института по минералогия и кристалография

“Акад. Ив. Костов”.

3. Разни.

Набор документи в zip файл:Protokol_45_Zasedanie_2016_11 22 _45_Predsedatel ban.rar

Протокол 46, 25.01.2017 г.

1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2016 г.

2. Разни.

3. Изплащане на допълнително възнаграждение на служителите, заемащи длъжности, за които се изисква да притежават образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките".

Протокол 47, 19.01.2018 г.

1. Промени в състава на Научния Съвет на ИМК-БАН.

2. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на ИМК-БАН за 2017г.

3. Актуализиране на Правилника за дейността на ИМК-БАН, съгласно постъпилия „Правилник за дейността на ИМК“, изготвен от комисия, препоръчана от ОСУ на ИМК и други предложения за актуализация, постъпили преди 12 януари 2018г.

Набор документи в zip файл: Protokol_47_docs.zip

01_directorRNikolova.pdf

02_doklad_komisia.pdf

03_prepis_izvlechenie_NS.pdf

04_pravilnik za dostyp do laboratorii.pdf

IMC_Pravilnik_2016_proekto__Komisia.doc

Pismo_do_Predsedatelya_na_OSU_IMK tochka 1.docx

Протокол 48, 20.04.2018 г.

1. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работната заплата на ИМК-БАН.

Набор документи : Protokol_48_PravilaRabotnaZaplata.zip

Протокол 49, 24.01.2019 г.

1. Промени в състава на Научния Съвет на ИМК-БАН.

2. Решение за ежегодно издаване на Годишник с резюмета на английски, отразяващи научната дейност на ИМК-БАН.

3. Обсъждане и приемане на научно-изследователския и финансовия отчет за дейността на ИМК-БАН за 2018г.

Набор документи в zip файл:Protokol_49 Otchet_IMC_2018.zip

Протокол 50, 03.04.2019 г.

1. Обсъждане и приемане на становище относно  писмо на ОС-БАН  от 72-80-30/20.03.2019 ( писмото е прикачено в емайл  от  26 март 2019г.).

Набор документи в zip файл:Pismo 72-80-30.PDF.zip

Predlojenie ZhDamyanov.docx

predlojenie za otgowor.docx

Pismo 72-80-30.PDF

Протокол 51, 22.11.2019 г.

1.            Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

2.            Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

3.            Приемане на „Правилник за организацията и дейността на Комисията по етика към Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ – БАН“ и на „Етичен Кодекс на служителите в Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов““.

Набор документи в zip файл:Protokol_51_2019_11_26 _51up_direktor_imk.zip

Pravilnik_komisiq_etika.pdf

Etichen_kodex_sluziteli.pdf

ОБЯВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК.pdf

Pokana_za_profNikolova.docx

ОБЯВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК.docx

Правила-за-провеждане-на-избор-на-директори-на-самостоятелни-звена-на-БАН-изм.-19.07.2010.pdf

Устав-на-БАН-изм.-и-доп.-16.05.2011 (1).pdf

Протокол 52, 24.01.2020г.

1.            Обучение по пожарна безопасност.

2.            Избор на членове на КУТ (Комитет по условия на труд) в ИМК и комисия по етика (КЕ).

3.            Избор на Председател на ОСУ на ИМК-БАН.

4.            Избор на НС на ИМК-БАН.

5.            Обсъждане и приемане на научноизследователския и финансовия отчета за дейността на ИМК-БАН за 2019 г.

Протокол 53, 02.06.2020г.

1. Избор на представител на ИМК-БАН в ОС на БАН.

Набор документи в zip файл:

Протокол 54, 22.01.2021 г.

1. Обсъждане и приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМК-БАН за 2020 г.

2. Разни.

Набор документи в zip файл:Otchet_IMC_2020.zip

 

 

Образование

Индивидуален учебен план за подготовка на докторант

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени преди 01.01.2019г.)

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени след 01.01.2019г.)

Квалификационна характеристика на Докторска програма „Минералогия и Кристалография“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“

Отчетна карта на докторант

Правила и процедури за проверка на оригиналността и автентичността на дисертационни работи, превенция и санкциониране на изпитни измами и плагиатство

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите

 
 
 

 

Обществени поръчки

 

 

Процедури по ЗОП

1. Текущи процедури

01517-2020-0002

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „ГЕОХИМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ВОЛФРАМА В ОКИСЛИТЕЛНАТА ЗОНА, ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ НА РЕКА ГРЪНЧАРИЦА В РАЙОНА НА НАХОДИЩЕ ГРЪНЧАРИЦА, ЗАПАДНИ РОДОПИ“ (ДОГОВОР С ФНИ № КП-06-ОПР 03/5, 14.12.2018 Г.)

01.06.2020г. Обявление за поръчка

01.06.2020г. Решение за откриване на процедура

01.06.2020г. Документация

01.06.2020г. Приложение 1. Договор

01.06.2020г. Приложение 2. Техническо предложение

01.06.2020г. Приложение 3. Ценово предложение

01.06.2020г. Приложение 4. Декларация по чл.102 от ЗОП

01.06.2020г. Приложение 5. Декларация за посещение на обект

03.06.2020г. espd - request

21.08.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти 

31.08.2020г.  Протокол 12 и 3  от проведена обществена поръчка 
26.10.2020г.  Договор, Техническо и ценово предложения
 

01517-2020-0001

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001- 1.002-0005-C01““

19.08.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти 

31.08.2020г.  Протокол 1, 2 и 3  от проведена обществена поръчка 
31.08.2020г.  Доклад за работата на комисията 
31.08.2020г.  Решение от проведената обществена поръчка 
26.10.2020г. ОП1. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП3. Договор, Техническо и ценово предложения
26.10.2020г. ОП4. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП5. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП6. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП7. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП8. Договор, Техническо и ценово предложения 
19.01.2021г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП1, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8
26.04.2021г. ОП2. Договор, Техническо и ценово предложения 
12.07.2021 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП2

 


 
 
„Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив и ИМК-БАН за научните проучвания по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

00819-2019-0010

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии в 2 (две) обособени позиции: Позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за термогравиметричен анализ

Съобщение (12.09.2019г.)

Споразумение (12.09.2019г.)

 Съобщение за отваряне на ценови оферти (12.11.2019г.)


 
2.Приключили процедури
 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“
 
 
12.08.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
12.08.2019г. espd- request

29.08.2019г.  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.09.2019г. Отговор 1

01.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ”  ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
 
 

 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: РЕНТГЕНОВ ДИФРАКТОМЕТЪР, СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ СИСТЕМИ, ПОЛИМЕРИ, ЕНЗИМИ  И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА , В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
Отговор 1 (23. 08. 2019г.)
 
 

01517-2019-0001

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

08.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

08.03.2019г. Документация
08.03.2019г. espd-request
 
Документи (Договор, техническо и ценово предложение, 03. 07. 2019г.)
 
 
 
 
 
Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор 
на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и 
самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя
 
Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.
 
Дата на създаване: 08.04.2019 г.
 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по минералогия и кристалография - БАН“   
 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 

29.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

29.03.2019г. Документация

29.03.2019г. Приложение 1: Договор

29.03.2019г. Приложение 2: Техническо предложение

29.03.2019г. Приложение 3: Ценово предложение

29.03.2019г. Приложение 4: Декларация по чл. 102 от ЗОП

29.03.2019г. Приложение 5: Декларация за посещение на обект 

29.03.2019г. Приложение 6: Декларация за спазени задължения

29.03.2019г. espd- request

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,
 
Постъпили са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““.
 
Отговор 1.  (03. 04. 2019г.)
Отговор 2.  (11. 04. 2019г.)
Отговор 3   (18. 04. 2019г.)
Отговор 4   (22. 04. 2019г.)
Отговор 5   (22. 04. 2019г.)
Отговор 6   (25. 04. 2019г.)
Отговор 7   (25. 04. 2019г.)
 
 
 
 
 
Обявление за възложена поръчка - (за прекратяване, 11. 07 .2019г.)
 

 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 
20,11.2018    Документация
20.11.2018   espd-request
 
08.02.2019г. Протоколи № 2  и № 3 от проведената обществена поръчка 
 
 
06.03.2019г. Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София 
 
 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

 
02.11.2018 espd-request
 
07.11.2018 Решение за прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
20.11.2018 Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

 

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 29.08.2016 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

 

 
 
Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП.

 

Договор между ИМК -БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

 

Допълнително споразумение към договор НН2475/09,01,2017г.

Дата на публикуване: 05.12.2017 г.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 05.08.2019 г.

 

Обявление за обществена поръчка (9046926

 


20.10.2015 г. 
Вид: Публична покана
Документи и съобщения
  
ПротоколПубликувано на 11.06.2015г.
ДоговорПубликувано на 11.17.2015г.
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/10/2015 16:00 ч (изтекъл)


Обявление за обществена поръчка (695128)
30.10.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:
1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
Плащане Договор 1                      Плащане Договор 2
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/11/2015 16:00 ч.

Обявление за обществена поръчка (678954)
23.07.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Анализ на резултатите от измерване на химични и радиоактивни стресове и определяне на риск за здравето на хората в регионите, обхванати от проект CheRRIE"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/08/2015 16:00 ч. (приключил)

9038987 17.02.2015 г. 

Избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.2  на Закона за обществените поръчки.  Предмет на възлагането: „Доставка на химикали и консумативи” по договор ДФНИ Т02/14  „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия”.

Протокол / Публикувано на 09.03.2015г. 

Договор / Публикувано на 03.04.2015г. 

Извършено плащане / Публикувано на 03.04.2015г. 

Връзка към страницата на АОП 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/02/2015 16:00 ч. (приключил)

23.02.2015 г. 

Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:

1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания, и

2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“

Обявление              Решение                Документация            Образци

Обявление за отваряне на ценови оферти - 11/05/2015 г.

Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение

Договор - 18/06/2015

Договор - 19/06/2015

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/04/2015 16:00 ч. (приключил)

 

 

Обявление към проект CheRRie 

10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга

 10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга - документи


 Процедура 9022906;   (връзка АОП)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИМК - БАН  от. 24. 04. 2019г.)

 

защита на дисертационния труд на асистент Ева Николаева Анастасова

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
Професионално направление4.4. "Науки за Земята";
Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
Дата на провеждане: 15декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)