Книги

| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Книги |


 

1. Optical fluorides,  автор: доц. д-р Йордан Муховски

2. Ахатитев в България, автори :  Здравко Цинцов, Бануш Банушев


OPTICAL FLUORIDES
PURIFICATION AND CRYSTAL GROWING APPLICABILITY AND PERSPECTIVES

 автор: доц. д-р Йордан Муховски

 Издадена на 15.01.2013 г.
първо издание, 
Формат 70X100/16

Страници 394
Твърда корица 

ISBN 978-954-322-535-4 
 

Optical Fluorides book ISBN	 978-954-322-535-4

 


This book is a comprehensive research wherein the multi-experimental and theoretical studies and followings for growing perfect single or mixed alkali earth fluoride systems are exposed in detail. The accent is put on single calcium fluoride grown from the natural mineral – Bulgarian fluorite – the purification of which is accomplished by developed original, highly efficient technique for removing oxygen contaminants and some rare earth impurities. The developed techniques allow a simultaneous growth of axial-symmetrical boules, representing solid solutions of mixed fluoride systems with different content, as well as large diameter single boules with desired optical properties. Elements, manufactured from the grown crystals, are testified successfully in the optical systems of various devices. The unique optical properties of these crystal systems provide their intransient significance for manufacturing variety of elements for the needs of vacuum ultraviolet-infrared optics, laser techniques, astronomy, lithography and spectrophotometry, holography and dosimetry.


 Ахатитев в България 

от Здравко Цинцов, Бануш Банушев

 Ахатитев в България

В монографията са представени резултатите от комплексните специализирани изследвания на ахатите в България. Включени са обобщени данни за терминологията и номенклатурата на природните SiO2 фази утвърдени от Международната минералогическа асоциация, както и специфичните особености на българските ахати. Разгледана е геологията на ахатовите райони. Направена е детайлна петрографска характеристика на вместващите скали. Прилагат се оригинални данни за състава, морфоложките, текстурни и микроструктурни особености на ахатите от всеки район и проявление. Предлага се концепция за произхода на отделни разновидности ахати в България.

Монографията е предназначена за широк кръг специалисти работещи в областта на геологията, гемологията, ювелири и любители колекционери на минерални образци. Тя може да се използва и от студентите-геолози в МГУ “Св. Иван Рилски” и СУ “Св. Климент Охридски”, от студентите в НБУ, както и от докторанти и специалисти работещи върху проблемите на декоративно-ювелирните минерали. 


 ЮБИЛЕЕН СБОРНИК

10 години Централна лаборатория
по минералогия и кристалография
„Акад. Иван Костов” към БАН

Академично издателство „Марин Дринов”
1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 5


На корицата: Кристални групи и структура на тунгстит

Главен редактор: Никола Зидаров
Отговорен редактор: Желязко Дамянов 
Редакционна колегия: Богдана Зидарова, 
Иван Дончев, Михаил Тарасов, Олег Витов
Технически редактор: Яна Цветанова
Художник на корицата: Богдан Мавродинов

© Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” – БАН, 2005
© Богдан Николаев Мавродинов, художник на корицата, 2005
ISBN 954-322-054-9

ПРЕДГОВОР

В настоящия Юбилеен сборник са представени резултатите от научната дейност на Централната лаборатория по минералогия и кристалография към БАН, получени през първите 10 години от нейното създаване.

Те са изложени в три раздела:

Обзор на дейността;
Минералогия и геохимия;
Синтез, структура и свойства на минерали и материали.
Първият раздел има обзорен характер. В него са обобщени постиженията ни по основните научни проекти. В останалите два раздела са представени тематични статии, отразяващи мултидисциплинарния подход в нашата работа.

Сборникът е насочен главно към българската научна общност и затова е на родния ни език. По този начин бихме желали да популяризираме нашите научни и научно-приложни резултати, по-голямата част от които са публикувани във все още трудно достъпни у нас чуждестранни периодични издания.

Включените в сборника материали са докладвани на Юбилейната ни научна сесия, проведена на 22 и 23 март 2005 г.

За първи път нашите читатели ще видят на неговите страници, че Централната лаборатория по минералогия и кристалография към БАН вече носи името на забележителния български учен – минералог и кристалограф, академик Иван Костов, както по наше предложение на 28 февруари 2005 г. реши Общото събрание на БАН.

 СЪДЪРЖАНИЕ

Обзор на дейността  
 • Н. Зидаров: Развитие и постижения на Централната лаборатория по минералогия и кристалография към БАН за периода 1995-2005 г.
PDF версия
 • И. Дончев: Научно-приложни аспекти в изследванията на ЦЛМК - БАН
PDF версия
 • Н. Зидаров, Б. Зидарова: Минерални системи – състав, условия и процеси на възникване, трансформация и взаимодействие
PDF версия
 • С. Василев, Х. Василева: Минералогия и геохимия на въглища и продукти от тяхното изгаряне и пиролиза
PDF версия
 • О. Петров: Моделиране и модифициране на минерални системи – основа за създаването на нови материали
PDF версия
 • М. Тарасов: Химични и структурни преобразования на волфрамови, волфрамово-железни и железни минерални фази в екзогенни условия
PDF версия
 • О. Витов: Шлиховоминераложка карта на България
PDF версия
 • Л. Константинов: Вибрационни и електронни състояния в неподредени и дефектни много-компонентни материали
PDF версия
 • Б. Михайлова: Локална структура и фононни аномалии в наноразмерни области във функционални материaли
PDF версия
 • Р. Николова: Рентгеноструктурен анализ и фазова идентификация на нови материали
PDF версия
Минералогия и геохимия  
 • Ж. Дамянов: Палеохидротермалната рудообразувателна система на Кремиковското комплекснорудно находище – генетични белези и практически следствия
PDF версия
 • З. Цинцов: Минерали на елементите от групата на платината от седименти на Стралджанския грабен, Източно Средногорие
PDF версия
 • Е. Тарасова, М. Тарасов: Акцесорните аланити – индикатори на магматичните процеси в Скрътските гранитоиди, Беласица планина
PDF версия
 • И. Пейчева, А. фон Квадт, Б. Каменов, Р. Недялков, С. Стойков, Ж. Иванов, К. Кузманов: Магмени източници и прецизни датировки на медно-златни находища в Централното Средногорие
PDF версия
 • Б. Зидарова, И. Пейчева, А. фон Квадт, Н. Зидаров: Геохимични и Nd-Sr изотопни характеристики на флуорита от находище Чипровци-изток
PDF версия
 • М. Тарасов, Е. Тарасова, И. Пейчева, А. фон Квадт: In situ електронносондово датиране на монацити от Игралищенския и Клисурския гранити
PDF версия
 • И. Маринова, О. Витов: Резултати от литохимични снимки за търсене на полезни изкопаеми в Западно Средногорие, Кюстендилско Краище, Източни Родопи и Западен Балкан
PDF версия
 • Н. Лихарева, О. Петров, Я. Цветанова: Определяне формите на съдържание на Cd, Cr и Ni в утайки от пречиствателни станции и седименти
PDF версия
 • В. Пенев, Н. Зидаров, Б. Зидарова: Геометризиране на езика на минералогията
PDF версия
 • В. Пенев: Геометризиране на основите на химията – основни резултати
PDF версия
 • Н. Зидаров, Вл. Костов-Китин, О. Витов, И. Маринова, В. Стоилов: Проектът „Национална минераложка база данни” – ниво на реализация
PDF версия
 • Н. Зидаров, Я. Цветанова: Съхраненото минерално разнообразие на България в колекцията на ЦЛМК
PDF версия

Синтез, структура и свойства на минерали и материали

 
 • В. Костов-Китин, Й. Мацичек, В. Бресковска, Р. Петрова: Оловно-антимонови хлорсулфо-соли – синтез, кристалохимия и прогнози за нови структури
PDF версия
 • И. Дончев, Ф. Дипчиков, Б. Зидарова, Н. Лихарева, Н. Зидаров: Синтез на Synroc материал със симулативни добавки от Sr, Sm и Nd и изпитание на химическата му устойчивост
PDF версия
 • С. Фердов, В. Костов-Китин, О. Петров: Синтез и характеристика на микропорести титаносиликати
PDF версия
 • В. Костов-Китин, Ю. Кълвачев: Хидротермален синтез и характеристика на нови натриеви цирконосиликати
PDF версия
 • Ю. Кълвачев, В Костов-Китин: Златни катализатори в реакции, важни за екологията
PDF версия
 • Н. Петрова, Ц. Станимирова: Термични, сорбционни и кристалохимични особености на хидроталкит и хидроталкит подобни фази
PDF версия
 • Й. Муховски, В. Пенев, В. Генов: Синтез на оптически кристали с широк спектър на приложение
PDF версия
 • Н. Зидаров, Й. Муховсkи, М. Тарасов: Преразпределение на химичните компоненти в базалтови стопилки под действието на постоянно електрическо поле
PDF версия
 • У. Колб, Д. Нихтянова, Дж. Ли, Д. Ковачева, Й. Николов, В. Николов: Изследване на кристалната структура на монокристали от NaAl(WO4)2
PDF версия
 • Р. Николова, Б. Шивачeв: Кристална структура на 3Pb(COOH)2.13tu.H2O
PDF версия
 • В. Ганев: Електронни състояния на Fe3+ в хематит и гьотит - DFT пресмятания на Fe-O-кластери
PDF версия
 • В. Димов: Възможности за идентификация и структурна характеристика на микрофази в трансмисионен електронен микроскоп
PDF версия

 


| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Книги |