Международно сътрудничество и финансирани проекти

Връзки към обявени конкурси и проекти 

2017

https://www.eurocellnet.eu/

COST ACTION (CA 15214) An Integrative Action for Multidisciplinary Studies on Cellular Structural Networks

 

2015

Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействияТ02/14 

финансиран от Националния Фонд за Научни Изследвания

2014

Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CheRRIE)

European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2007-2013

2013

 

2012

Проектите са финансирани от Седма рамкова програма на Европейския съюз (2007 -2013), Програма „Капацитети“ (SP4)
Научни изследвания в полза на МСП (малки и средни предприятия)

 

2011

Проектите са финансирани от Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) Гърция - България 2007 -2013

2010

Проект, съфинансиран от  EU Health Programme

 • "NANOGENOTOX": начало на проекта - март 2010 г.; партньорство със 17 организации (научни и държавни структури) от 10 страни - членки на ЕС; координатор на проекта - "Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail"; EU Health Programme

  Проектите са финансирани от Националния Фонд за Научни Изследвания

 • "Структурна характеристика на Нови Кристални Материали" (ДРНФ 02/1), ст.н.с. ІІ ст. д-р Росица Петрова Николова 

 • "Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация" (TK_09_0496), н.с. І ст. д-р Любомир Димитров 

 • "Биоматериали за костни импланти - калциево-фосфатни базирани керамики, цименти и хибридни материали" (TK_09_0461), д-р Росица Титоренкова (базова организация ИОНХ-БАН)

 • Съвместен проект с Чешката академия на науките: "Синтез на нови неорганични йонити (титаносиликати и циркониев диоксид) и изследване на тяхната ефективност за отстраняване на дългоживущи радионуклеиди (в частност Cs, Sr), както и токсични аниони във води и отпадни води"

 • Съвместен проект с Руската академия на науките: "Редкометални минерализации в гранити от S- и А-тип на примера на пералуминиеви гранити от България и алкални гранити от Колски полуостров, Русия. Изменения на минерали на редки елементи в изветрителни кори на гранити от Югозападна България"

2009

 • Съвместен проект с Чешката академия на науките: "Синтез на нови неорганични йонити (титаносиликати и циркониев диоксид) и изследване на тяхната ефективност за отстраняване на дългоживущи радионуклеиди (в частност Cs, Sr), както и токсични аниони във води и отпадни води"
 • Съвместен проект с Румънската Академия на Науките: "Дистанционно управляеми инструменти в регионални гридове от ново поколение" (БРС-1/2007)

 • Съвместен проект с Руската академия на науките: "Редкометални минерализации в гранити от S- и А-тип на примера на пералуминиеви гранити от България и алкални гранити от Колски полуостров, Русия. Изменения на минерали на редки елементи в изветрителни кори на гранити от Югозападна България"

2008

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките „Синтез и кристалохимично изследване на порести материали – потенциални катализатори, сорбенти и биологично активни материали“ са проведени детайлни структурни изследвания на новата микропореста фаза Na2ZrSi2O4.H2O и слоистата фаза Na2Zr7Si2.5O20.3H2O. На първата фаза e решена кристалната структура по метода на Ритвелд. Определени са параметрите на елементарната клетка и е направена индексация за втората фаза въз основа на рентгенофазов анализ и HТЕМ електронна дифракция. Изучено е термичното поведение и йонообменните свойства на фазите по отношение на Ba и Sr.

2007

 • По проект за българо-швейцарско научно сътрудничество „SCOPES-2“, съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН – Цюрих и проект „Metal transport and ore deposition“ на Швейцарския фонд за научни изследвания са извършени прецизни ID-TIMS изотопни датировки и LA-ICP-MS анализи на циркони, титанити, монацити и ксенотими от магмени и метаморфни скали от Средногорската зона, Западния Балкан и Западни Родопи и на флуорити от н-ще Чипровци. Доказани са кратък живот (под 1 млн.г.) и близки възрасти (около 90 млн.г.) на рудоносните магмено-хидротермални системи в медно-порфирните находища Медет и Асарел. В Западни Родопи са установени метаморфозирани магмени скали с горнокредна възраст (70 млн.г.) – индикация за перспективи за търсене на медни находища в метаморфния фундамент на Родопите, подобни на тези в съседната Средногорска тектонска зона. Определена е възрастта на Мездрейския плутон – 307.03 ± 0.73 млн.г.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките „Синтез и кристалохимично изследване на порести материали – потенциални катализатори и сорбенти“ е синтезиран и структурно охарактеризиран слоист цирконосиликат Na2Zr7Si2.5O20.3H2O и неговите K и Ba йонно обменени форми с потенциално приложение като катализатори и йонообменници. Изследван е минералният състав и микроморфологията на фина бяла халуазитова глина от новооткритото находище Куза, Хасковско, и е показано, че халуазитът е подходящ за интеркалиране с органични съединения и за катионен обмен.

 • По проекта „Интерактивно и динамично управление на спектроскопски уреди с отдалечен достъп“ (RINGrid), финансиран от VI-та Рамкова програма на ЕС и разработван съвместно с Института по биоорганична химия на Полската академия на науките, Университета „Йоханес Кеплер“ в Линц, Австрия, Научно-технологичната база в Атина, Гърция, Техническия университет в Яш, Румъния, Националния университет в Мексико, Латиноамериканската научна организация CLARA, Междууниверситетския национален център по телекомуникации в Парма, Италия, Институтът по телекомуникации CNR в Рим и Университетът в Сърей, Великобритания, е създаден работещ модел на информационна база данни, осъществяваща връзка между потребители и оператори на скъпо научноизследователско оборудване с потенциал за дистанционно управление и контрол.

2006

 • Проектът „Интерактивно и динамично управление на спектроскопски уреди с отдалечен достъп" (RINGrid), финансиран от 6-та Рамкова Програма на ЕС за периода 01.10.2006_31.03.2008 г., се разработва съвместно с Института по биоорганична химия на Полската академия на науките, Университета „Йоханес Кеплер" в Линц, Австрия, Научно-технологичната база в Атина, Гърция, Техническия университет в Яш, Румъния, Националния университет в Мексико, Латиноамериканската научна организация CLARA, Междууниверситетския национален център по телекомуникации в Парма, Италия, Института по телекомуни кации CNR в Рим и Университета в Сърей, Великобритания. Основните цели на проекта са: установяване на подходящото за отдалечен достъп изследовател ско оборудване и потенциалните групи от потребители на този тип уреди, както и на основните инфраструктурни и процедурни изисквания за реализиране на подобен достъп; определяне на необходимите условия за интегриране на инструментите с отдалечен достъп с високоскоростните комуникационни мрежи, използващи grid-инфраструктура и глобална топология от следващо поколение; установяване на изискванията и тенденциите, свързани с проектирането и внедряването на комуникационните технологии за отдалечено управление.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките са получени прозрачни наночастици от титанов диоксид анатаз и брукит посредством използването на зол-гел метод в присъствие на полиетиленгликол. Те притежават висока активност по отношение на фотокаталитичното разлагане на багрила. Нанесени като тънък слой върху кварц те разлагат хидроксиетил метакрилат при облъчване с ултравиолетова светлина. Синтезирани и изследвани в структурно и термично отношение са слоисти магнезиево-алуминиеви двойни хидроксиди, интеркалирани с едно- и двувалентни аниони, производни на квадратната киселина HC4O4 и C4O42, които представляват интерес заради възможността да се свързват с други биологично активни молекули за изготвяне на фармацевтични препарати. За целта е уточнена структурата на NaHC4O4.H2O, използван като реагент при синтеза.

 • По проект за българо-швейцарско научно сътрудничество Scopes2, съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН-Цюрих и проект „Metal transport and ore deposition" на НСНИ са извършени прецизни ID-TIMS датировки и LA-ICP-MS анализи на циркони от рудоносни и нерудоносни магмени скали в металогенния пояс Апусени-Банат -Тимок-Средногорие. Медно-порфирното рудообразуване в находище Валеа Мори е протекло в интервала 11.41 ± 0.03 Ма и 11.30 ± 0.05 Ma, т.е. около 1 Ma след главната вулканска активност, след като магмената камера достига окислителни условия (повишени положителни Се аномалии в цирконите), способстващи освобождаването на рудоносни магматично-хидротермални флуиди. Магматичната активност завършва с кристализирането на пострудната интрузия Цирезата. Стойностите на e-Hf в датираните циркони нарастват в същата последователност (от слабо негативни до +5), индикираща постепенно увеличаване на мантийния компонент в магмите, като рудоносните сред тях са с междинни стойности +1.5 до +3. В сътрудничество с колеги от Залцбург и Букурещ е направено изотопно-геохроноложко изследване на плутона Сурдук в Банат, Румъния, като са определени възрасти 79.04±0.22 Ma и 78.74±0.31 Ma за циркони от сиенодиорити и кварцдиорити от Сурдук 2. Датирани са трахитови дайки от ІІ вулканска фаза (82 Ма) в СИ Сърбия (Тимок). Изотопно -геохроноложките и геохимичните изследвания в находище „Медет" са завършени с датирането на т.нар. „късна спесартитова" дайка в кариерата. Присъстви ето на плагиоклаз в порфирната фаза отхвърля представите за нейния лампрофиров характер, а възрастта й е 89.26±0.32 Ma. Получените данни доказват краткия живот на магматично-хидротермалната система в района на „Медет" под 1 Ма, а по-младите (~79 Ма) K-Ar и Ar-Ar датировки на серицит от находището трябва да се свържат с нискотемпературни флуиди, вероятно подгрети от по-късни дълбоки магмени камери в Централно-Средногорската зона. Коригираните за 90 Ма e-Hf цирконови стойности в рудоносните горнокредни субвулкански интрузии са от +1.4 до _0.9 и определят долната и средната континентална кора като източник на магмата, която се е смесвала с обогатен мантиен източник. Потвърдено е наличието на късни кредни гранити в Източните Родопи (Розинските гранити), като датираните циркони свидетелстват за участие както на корови, така и на мантийни компоненти при генерирането на магмите. Въпреки наличието на известни вариации в разпределението на REE, в Зидаровското рудно поле от Източното Средногорие са установени високока лиева калциево-алкална тенденция и островно-дъгови характеристики за всички горнокредни вулкански, дайкови и интрузивни скали. Сравнени със сходни скали от Централното Средногорие те показват относително по-голямо участие на мантийни компоненти (e-Nd от +2.1 до +3.0 и начални стронциеви отношения 0.704_0.705).

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет през настоящата година са получени моделни смеси, съдържащи активирани природни фосфати, амониев сулфат от електроннолъ чева инсталация за пречистване на отпадни газове от ТЕЦ „Марица-изток 2", технически калиев хлорид и карбонати с вариращи съотношения на основни те хранителни елементи азот, фосфор, калий и сяра от 5.4 до 12.5 масови %. Изготвените чрез екструдиране опитни образци са подготвени за директно използване като торови компоненти. Изследвани са различни образци от северноафрикански и бедни естонски фосфорити с цел получаване на продукти с увеличено съдържание на Р2О5 чрез метода на механохимичната активация. С помощта на физикохимични методи е доказано, че при активацията се образува фаза с понижена кристалинност поради вмъкването на хидроксилни групи ОН и СО2. Регистрираните промени водят до изменения в кристалната решетка на флуорапатита, което е предпоставка за доближаването й до тази в дикалциевия фосфат (СаНРО4). Това обуславя подобряването на разтворимо стта на активираните образци и респ. увеличаването на степента на извличане на Р2О5 от суровината. Така обработени, фосфоритите са подходящи за използване като торови компоненти без допълнителна киселинна обработка.

2005

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН-Цюрих, допълнително финансирани от Швейцарския фонд за научни изследвания, с използването на прецизни изотопни методи (U-Pb по единични циркони и ID-TIMS техника) са датирани пластично деформираните гранодиорити от Първата единица на Рило-Западнородопския батолит. Цирконите с най-добро съвпадение на отношенията 206Pb/238U и 207Pb/235U са използвани за изчисляване на конкордантни възрасти 69.26±0.26 Ма и 66.79±0.29 Ма. Nd и Sr характеристики на скалите и e-Hf на цирконите потвърждават принадлежността им към Средногорския тип магматизъм, но с по-голямо участие на коров материал в родопската част. Обобщението на U-Pb цирконови датировки и изотопните данни за субвулканските интрузии и плутони в Централното Средногорие показват подмладяване на магматизма от ~92 Ма на север (Елаците) до ~78 Ма на юг (Капитан Димитриево). Еволюцията му се характеризира с увеличаване участието на примитивните мантийни магми в същата посока. U-Pb анализи на единични циркони от метагабро в Северните части на Западните Родопи показаха горнопермска/долнотриаска възраст и корово-мантиен произход. Секущите метагранитови жили са с късноалпийска възраст, получена с U-Pb метод както по циркони, така и по монацити. Извършено е прецизно датиране на Скрътските гранитоиди от Беласица планина и е изчислена конкордантна възраст 248.85±0.70 Ма. Изотопните e-Hf характеристики на измерените циркони свидетелстват за смесен корово-мантиен източник на магмата. Получени са и геохроноложки данни за формирането на Лозенския метагранит от Беласица планина през горния ордовик.

 • По съвместен проект с Института по геология на Уралското отделение на Руската академия на науките, Сиктивкар, Република Коми, са получени нови изотопни данни за Rb-Sr система в Лозенския метагранит от Беласица планина, определящи възраст на наложените метаморфни промени, съответстваща на 303.1±5.7 Ма, 129.4±1.2 Ма и 26.1±2.5 Ма. За този метагранит и за Коларовския метаплагиогранит в Беласица началното стронциево отношение указва за преимуществено коров произход на магмата.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките са изследвани смесени оксидни продукти на термичната декомпозиция на природни и синтетични хидроталкитови образци _ потенциални катализатори и носители на катализатори. Установени са наноразмерност на смесенооксидните кубични кристали (3-8 nm), силно развита порьозност и свободна повърхност (между 325 и 421 m2/g), която е 10 пъти по-голяма от тази на изходния хидроталкитов. В рамките на проекта са синтезирани и изследвани брукитови образци, показващи добра фотокаталитична активност.

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет са изследвани полупромишлени проби от амониев сулфат, получени по електроннолъчева технология при пречистване на отпадни газове от ТЕЦ „Марица-изток". Анализирани са твърдата фаза и отделящите се газове с цел изучаване на структурните свойства на отделните проби. Получените резултати доказват чистотата им и възможността да се използват в практиката без допълнително пречистване.

 • Съвместно с Мюнхенския университет и Института по материали и минерали към Френската академия на науките е разработен спектроскопски метод за недеструктивен структурен анализ на наноразмерни зеолитни частици (в прахообразна форма и суспензии), както и метод за определяне степента на дефектност в композитни материали с йерархична пореста структура.

2004

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет са проведени изследвания за термохимична и механохимична активация на смеси от естонски и сирийски фосфорити с амониев сулфат в различни пропорции и са определени структурните и фазовите трансформации в получените продукти с използване на рентгено-фазови, електронномикроскопски, диференциално-термични и спектроскопски методи;

 • По финансиран по програма на НАТО съвместен проект с университета "Хаджеттепе" (Анкара, Турция) и Института по науките за Земята в Барселона, Испания, е охарактеризиран фазово-минераложкият и химичен състав на въглища, сгурии и пепели от турски ТЕЦ и е поставена основа за тяхното комплексно и екологосъобразно оползотворяване;

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН – Цюрих, с използване на прецизни изотопно-геохимични изследвания (U-Pb възраст по циркони), рудоносният магматизъм в меднорудните находища Медет и Асарел е датиран в интервала 90,4-89,7 Ма. Потвърдени са идеите за обща за двете находища магмена камера, като е определен мантиен или смесен корово-мантиен източник на магмата. Оценено е влиянието на скалите от фундамента в Централното Средногорие върху геохимичните характеристики и металогенната специализация на горнокредните магми. Определена е възрастта на Игралищенския гранитов плутон, разкриващ се в ЮЗ България на 240+ 13/-9 Ма.

 • По съвместни проекти с Института по геология на Уралското отделение на Руската академия на науките (УО на РАН) – Сиктивкар, Коми, са получени нови изотопни данни за Rb-Sr система в Игралищенския гранитов плутон, определящи възраст от 36,4 Ма за ранноалпийско термично събитие и корово доминиран източник на магмата. Определена е възрастта на Яворнишкия гранодиоритов плутон в Беласица планина (40,4 ±0,8 Ма) и е доказан коров източник на магмата. Експериментално изследвани и теоретично потвърдени чрез квантово-механично пресмятане са наноразмерните ефекти върху оптичните спектри на желязооксидни фази (хематит, гьотит).

2003

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси – ЕТН - Цюрих (Швейцария) и СУ "Св. Кл. Охридски", с използване на прецизни изотопно-геохимични изследвания (U-Pb възраст по циркони) е датиран рудоносният магматизъм в меднорудните находища Челопеч (91.6 – 91.0 Ма), Елшица (86.6 – 86.1 Ма) и Влайков връх (85.6 – 85.5 Ма), за които е определен смесен корово-мантиен източник. За метагранитите, разкриващи се в Огражден и Малешевска планина е установена възраст 460 Ма, и генериране на магмите от смесен корово-мантиен източник, в островно-дъгова или постколизионна геодинамична обстановка.

 • По съвместни проекти с Института по геология на УрО РАН – Сиктивкар (Русия), са получени нови геохимични данни за Rb-Sr изотопна система в метагранитоидите от Огражден планина, характерни за преобладаващо коров източник на магмата. Експериментално е получена фазова диаграма на системата WO3_H2O в координати температура и pH на разтвора, подходяща за синтез на известните WO3.nH2O фази. Изследвано е влиянието на Fe3+- и W6+-йони върху зол-гел процесите в системите WO3–Н2O и Fe2O3–H2O, което има важно значение за околната среда.

2002

 • По съвместен проект с Университета в гр. Гент, Белгия, финансиран по научната програма на НАТО, са синтезирани златни катализаторни системи върху микро- и мезопорести титаносиликати. Те са ефективни за окисление на алифатни въглеводороди при много меки условия. Методът е евтин и екологично чист в сравнение с използваните понастоящем в промишлеността.

 • По съвместен проект с Института по изотопна геология и минерални ресурси – ЕТН Цюрих, Швейцария и СУ "Св. Кл. Охридски", е завършена работата по датирането и изотопно-геохимичното характеризиране на рудоносния магматизъм в находище Елаците (92±10.3 Ма – 91.84±0.3 Ма – U-Pb възраст по циркони); определена е Горнокредна възраст (79-86 Ма – U-Pb възраст по циркони) на редица плутони, разкриващи се в южната част на Централното Средногорие; определена е ранно-палеозойска възраст на внедряването на метагранити, разкриващи се в Огражден и Малешевска планини (451+18/-9 Ма – 459.9±7.6 Ма – U-Pb възраст по циркони).

 • По съвместен проект с Института по геология на УрО РАН, Сиктивкар, Русия, на гранитоидите при с. Скрът в Беласица планина е определена Средно-Горноюрска възраст (167±9.9 Ма – Rb/Sr данни).

2001

 • По съвместен проект с университета в гр. Гент, Белгия, финансиран от НАТО, е изучена адсорбцията на NO върху ZSM-5 и микропорестите титаносиликати ETS-4, ETS-10 и STS, необменени и йонообменени на Cu, Co, Ni и Au, като е установено формирането на устойчиви до 2000С метал-нитросилни връзки (M-NO) и са получени подложки с наноразмерно златно покритие, имащи висока каталитична активност и приложение за опазване на околната среда

2000

 • Наноразмерни колоидни зеолити: Синтез, характеристика и приложение. Междуинститутски проект с Университета "Лудвиг Максимилиян" в Мюнхен, Германия.

 • Синтез на микропорести циркониеви силикати, изградени от смесени координационни единици. Сътрудничество с Университета на Горен Елзас, Франция.

1999

 • Минераложки, физикохимични и кристалохимични изследвания на природни зеолити и сорбенти. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Монокристален структурен анализ и фазова идентификация на нови кристални материали. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Наноразмерни колоидни зеолити: Синтез, характеристика и приложение. Междуинститутски проект с Университета "Лудвиг Максимилиян" в Мюнхен, Германия.

 • Синтез на микропорести циркониеви силикати, изградени от смесени координационни единици. Сътрудничество с Университета на Горен Елзас, Франция.

1998

 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.

 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел.

 • Минераложки, физикохимични и кристалохимични изследвания на природни зеолити и сорбенти. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Монокристален структурен анализ и фазова идентификация на нови кристални материали. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Синтез и структурна характеристика на нови фази в системата lPbO-mAxO4-nP2O5, l>>m, n; A=Al, Sc, Zr, Nb, Mo, Ta, TR. Сътрудничество с Института по неорганична химия на Чешката академия на науките.

1997

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.

 • Структурна класификация на фосфатни минерали. Сътрудничество с Центъра по кристалография и минералогия, Лисабон, Португалия.

 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.

 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел.

1996

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.
 • Структурна класификация на фосфатни минерали. Сътрудничество с Центъра по кристалография и минералогия, Лисабон, Португалия.
 • Рентгенография на нови кристални фази. Сътрудничество с Международния център за дифракционни данни, САЩ.
 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.
 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел. 

1995

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.
 • Спектроскопски и термохимични изследвания на силикатни стъкла, Cd-Si-оксидна полифазна керамика и нови материали. Сътрудничество с Института по керамика и стъкло, Мадрид, Испания.
 • Рентгенография на нови кристални фази. Сътрудничество с Международния център за дифракционни данни, САЩ.