Заседание на Научен Съвет на ИМК 17.10.2013 г.

Уважаеми членове на Научения съвет на ИМК
 Ще се проведе заседание на НС 17.10.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа.в заседателната зала на ИМК.

  Дневен ред:

1. Избор на състав на жури за провеждане на защитата на дисертационния труд на докторанта на самостоятелна подготовка гл. ас. Валентин Ганев. Определяне на дата, час и място за провеждане на заседанието на журито.

2. Обсъждане и вземане на решение за честване на 100 годиншнината от рождението на акад. Иван Костов (1913-2004).

3. Разни

С уважение
 Огнян Петров