Посещение на експертната група за програмна акредитация на ОНС “доктор” по докторска програма „Минералогия и кристалография“  в ИМК, 12-14.11.2013 г.

ПРОГРАМА  

 

за посещение на експертната група за програмна акредитация на ОНС “доктор” по докторски програми: „Геотектоника“, „Хидрогеология“, “Инженерна геология“ и „Минералогия и кристалография“ в Геологически институт- БАН и докторска програма „Минералогия и кристалография“ в Институт по минералогия и кристалография – БАН,

 към професионално направление 4.4. Науки за земята

 за периода от 12.11.2013 год. – 14.11.2013 г.

ЕКСПЕРТНА ГРУПА

 Ръководител:

  1. 1.      Проф. Георги Цветков Алексиев – НИГГГ-БАН - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Членове: 

  1. 2.      Проф. Хернани Борисов Спиридонов – И-т по космически изследвания - БАН

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  1. 3.      Доц. Росен Недялков Недялков – СУ“Кл. Охридски“- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Наблюдаващ процедурата: проф Екатерина Павлова член на ПКПНМИ при НАОАТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Експерт на ПКПНМИ на НАОА:  Сава Миховска, тел. 028077828; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

12.11.2013 г.

Пристигане и настаняване на експертите:

Час

Дейност

12.11.2013 г.

13.30–14,15

Среща с представители на ръководствата на двата института.Запознаване с управлението на образователния и изследователски процеси в Институтите.

14,15- 15,15

Обсъждане с ръководителите на докторанти на съответствието на докторските програми с изискванията на Критерий 1.1.Обучението в докторскатапрограма се провежда в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката и технологиите.

15,15-16,30

Обсъждане с ръководството и ръководители на докторанти изискванията на Критерий 1.2. Документация, мобилност на докторантите.

16,30-18,00

Преглед на кадровия потенциал на Институтите съобразно изискванията на Критерий 2.1.Подготовката на докторантите се осъществява от преподаватели с необходимия профил и с висока квалификация по научната специалност.

 

 

 

13.11.2013 г.

9,30–10.30

 

Среща на ЕГ с докторанти,обучаващи се в ОНС “доктор” по докторски програми, предварително разгласена от Институтите.

10,30–11,30

Обсъждане на научноизследователската работа в светлината на изискванията на Критерий 2.2.Обучаващото звено има отчетливи резултати в научноизследователската дейност по специалността на докторската програма и в съответната образователна област.

11,30–12, 30

Информация за материалната база на Институтите в светлината на изискванията на Критерий 3.1. ВУ поддържа подходяща материално-техническа и информационна база за обучение по докторската програма.

Запознаване с учебно-материалната база; библиотеката; използвани комуникационно-информационни средства и технологии.

12,30–13,30

Почивка

13,30-15,00

Дискусия с участието на ръководителите на докторанти и ръководствата върху изпълнението на Критерий 3.2. Институтът стимулира научноизследователската дейност и творческата активност на докторантите

15,00 -16,30

Свободен прием на ЕГ за докторанти, преподаватели и служители, предварително разгласен от Институтите.

 

14.11.2013 г.

9,30-11,00

Информация и обсъждане върху изпълнението на Критерий 4.1. Новаторски практики в подготовката на докторантите.

11.00–12,30

Дискусия върху Критерий 4.2. Познаване на конкурентната среда и адекватно разполагане на докторската програма в тази среда и

Критерий 4.3.Място на докторската програма в социалната среда и ориентираност на резултатите от обучението на докторанти към

обществените потребности на региона, страната и/или ЕС.

12,30-13,30

Обедна почивка

13,30-14,30

Среща с потребители на кадри.

14.30–15,30

Заключителнасреща сръководството на Институтите.

16.00

Отпътуване на ЕГ.

Институтите осигуряват зала и протоколчик за срещите на ЕГ (без тази с докторанти) и помещение за нейната работа.

Забележка: Програмата не е окончателна, отделните срещи могат да се проведат в удобни и за двете страни часове. ЕГ може да поиска допълнителни материали, освен депозираните в НАОА.

 

 

                                                Председател на ПК по природни науки,

                                                            математика и информатика към НАОА:

 

                                                                                    Проф. дфн Б. Славов

                                                Ръководител на ЕГ:                                                                                    Проф…Г. Алексиев……………………

 

 

Директор на ГИ-БАН  .…………………………………

 

Директор на ИМК – БАН ...............................................