Заседание на НС на 15.11.2013 г. (петък) от 14:00 часа.

 

Уважаеми членове на Научния съвет на ИМК

На 15.11.2013 г. (петък) от 14:00 часа. в заседателната зала на ИМК ще се проведе заседание на НС.

Дневен ред:

1. Избор на Атестационна комисия на ИМК (3 члена)
2. Избор на Апелативна комисия на ИМК (5 члена)
3. Утвърждаване на конспекти за изпит за кандидатски минимум на редовните докторанти В. Дюлгеров и Хр. Сбиркова с научен ръководител доц д-р Б. Шивачев.
4. Утвърждаване на конспект за изпит за кандидатски минимум на редовната докторантка Лилия Цветанова с научен ръководител доц д-р Р. Николова.
5 Обсъждане на доклад на доц. д-р Ю. Кълвачев относно Правилник на ИМК за продължаване на трудовите договори на хабилитирани учени след навършване на пенсионна възраст..

С уважение
 Огнян Петров