Заседание на НС на 13.03.2014 г. (четвъртък) от 14:00 часа.

Уважаеми колеги,
 ще се проведе Научен съвет
 на 13.03.2014 г. (четвъртък) от 14.00 часа
 Дневен ред:
 

1. Обсъждане на резултатите от проведената атестация на персонала на ИМК за периода 2010-2013 г.
 2. Предложение за промяна в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМК-БАН.
 3. Утвърждаване на научен секретар на ИМК.
 4. Разглеждане на молба за прекъсване на редовна докторантура (Х. Сбиркова).
 5. Предложение за изготвяне на постер за дейност на ИМК с приложен характер за изложбата „БАН – наука в полза на обществото и държавата“.
 6. Актуализация на Научноизследователския план на ИМК за периода 2014-2016 г. в съответствие с Националната програма за развитие на България 2020, Рамковата програма Хоризонт 2020 на ЕС и Националната стратегия за научни изследвания – кратка начална дискусия.
 7. Информация и обсъждане на проектите за нов Правилник на Фонд Научни изследвания и нова Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
 .
 Надявам се на оперативност и конструктивност от ваша страна за да се справим с дневия ред.
 С уважение
Огнян Петров