Заседание на НС на 19.03.2014 г. (сряда) от 15:00 часа.

Уважаеми колеги,
  ще се проведе Научен съвет
 на 19.03.2014 г. (сряда) от 15.00 часа
 Дневен ред:

1. Актуализация на Научноизследователския план на ИМК за периода 2014-2016 г. в съответствие с Националната програма за развитие на България 2020, Рамковата програма Хоризонт 2020 на ЕС и Националната стратегия за научни изследвания.

2. Удължаване срока на докторантурата на докторант на самостоятелна подготовка в ИМК (Я. Цветанова).


3. Информация относно Оценяващ доклад на Експертната група за Програмна акредитация за ОНС „доктор“ по „Минералогия и кристалография“ в ИМК.

4. Разискване на критериите за заемане на академичните длъжности доцент и професор в ИМК.

  .
Надявам се на оперативност и конструктивност от ваша страна за да се справим с дневия ред.
  С уважение
 Огнян Петров