Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/clmcbas/public_html/imc.bas.bg/bg1/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Сесия и изложба на ЦЛМК по случай 10-годишнината от нейното създаване

22–23. 03.2005 г.

Централната лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” към БАН организира Юбилейна научна сесия по случай 10-годишнината от нейното създаване.

Програма нана Юбилейната научна сесия 10 години ЦЛМК „Акад. Иван Костов" Научни и научно-приложни постижения, 
22-23 март 2005 г., Заседателна зала на ЦЛМК–БАН, ул. „Акад. Г. Бончев", бл.107

22 март 2005 г.
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Сесия А. Обзор на дейността
Председатели: Ж. Дамянов, И. Дончев

10.00 Откриване на сесията – Н. Зидаров – Директор на ЦЛМК
10.10 Развитие и постижения на Централната лаборатория по минералогия и кристалография към БАН за периода 1995-2005 г. Н. Зидаров
10.40 Научно-приложни аспекти в изследванията на ЦЛМК-БАН. И. Дончев
11.00-11.30 – кафе-пауза
11.30 Минерални системи състав, условия и процеси на възникване, трансформация и взаимодействие. Н. Зидаров, Б. Зидарова
12.00 Минералогия и геохимия на въглища и продукти от тяхното изгаряне и пиролиза. С. Василев , Х. Василева
12.30 Вибрационни и електронни състояния в неподредени и дефектни многокомпонентни материали. Л. Константинов
13.00-14.00 – почивка
14.00 Моделиране и модифициране на минерални системи основа за създаването на нови материали. О. Петров
14.30 Химични и структурни преобразо вания на волфрамови, волфрамово-железни и железни минерални фази в екзогенни условия. М. Тарасов
15.00 Шлиховоминераложка карта на България. О. Витов
15.30-16.00 – кафе-пауза
16.00 Локална структура и фононни аномалии в наноразмерни области във функционални материaли. Б. Михайлова
16.30 Рентгеноструктурен анализ и фазова идентификация на нови материали. Р. Николова 

23 Март 2005 г.
Сесия Б. Минералогия и геохимия
Председатели: Б. Зидарова, Ст. Василев

9.30 Палеохидротермалната рудообразувателна система на Кремиковското комплекснорудно находище генетични белези и практически следствия. Ж. Дамянов
9.50 Акцесорните аланити индикатори на магматичните процеси в Скрътските гранитоиди, Беласица планина. Е. Тарасова , М. Тарасов
10.10 Магмени източници и прецизни датировки на медно-златни находища в Централното Средногорие. И. Пейчева , А. фон Квадт, Б. Каменов, Р. Недялков, С. Стойков, Ж. Иванов, К. Кузманов
10.30 In situ електронносондово датиране на монацити от Игралищенския и Клисурския гранити. М. Тарасов , Е. Тарасова, И. Пейчева, А. фон Квадт
10.50-11.20 – кафе-пауза
11.20 Резултати от литохимични снимки за търсене на полезни изкопаеми в Западно Средногорие, Кюстендилско Краище, Източни Родопи и Западен Балкан. И. Маринова , О. Витов
11.40 Проектът „Национална минераложка база данни" ниво на реализация. Н. Зидаров, Вл. Костов-Китин, О. Витов, И. Маринова, В. Стоилов
12.00 Съхраненото минерално разнообразие на България в колекцията на ЦЛМК. Н. Зидаров, Я. Цветанова
12.15-13.00 – почивка

Сесия В. Синтез, структура и свойства на минерали и материали
Председатели: О. Петров, Л. Константинов

14.30 Оловно-антимонови хлорсулфо соли синтез, кристалохимия и прогнози за нови структури. В. Костов-Китин, Й. Мацичек, В. Бресковска, Р. Петрова
14.50 Синтез на Synroc материал със симулативни добавки от Sr, Sm и Nd и изпитание на химическата му устойчивост. И. Дончев , Ф. Дипчиков, Б. Зидарова, Н. Лихарева, Н. Зидаров
15.10 Синтез и характеристика на микропорести титаносиликати. С. Фердов, В. Костов-Китин, О. Петров
15.30 - 16.00 – кафе-пауза
16.00 Термични, сорбционни и кристалохимични особености на хидроталкит и хидроталкит подобни фази. Н. Петрова , Ц. Станимирова
16.20 Синтез на оптически кристали с широк спектър на приложение. Й. Муховски , В. Пенев, В. Генов
16.40 Възможности за идентификация и структурна характеристика на микрофази в трансмисионен електронен микроскоп. В. Димов
17.30 Закриване на юбилейната сесия и коктейл

23 март – 13.00-14.30
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Минерали на елементите от групата на платината от седименти на Стралджанския грабен, Източно Средногорие. З. Цинцов
Геохимични и Nd-Sr изотопни характеристики на флуорита от находище Чипровци -изток. Б. Зидарова, И. Пейчева, А. фон Квадт, Н. Зидаров
Резултати от литохимични снимки за търсене на полезни изкопаеми в Западно Средногорие, Кюстендилско Краище, Източни Родопи и Западен Балкан. И. Маринова, О. Витов
Определяне формите на съдържание на Cd, Cr и Ni в утайки от пречиствателни станции и седименти. Н. Лихарева, О. Петров, Я. Цветанова
Геометризиране на езика на минералогията. В. Пенев, Н. Зидаров, Б. Зидарова
Геометризиране на основите на химията – основни резултати. В. Пенев
Хидротермален синтез и характеристика на нови натриеви цирконосиликати. В. Костов-Китин, Ю. Кълвачев
Златни катализатори в реакции, важни за екологията. Ю. Кълвачев, В. Костов-Китин
Преразпределение на химичните компоненти в базалтови стопилки под действието на постоянно електрическо поле. Н. Зидаров, Й. Муховсkи, М. Тарасов
Изследване на кристалната структура на монокристали от NaAl(WO4)2. У. Колб, Д. Нихтянова, Дж. Ли, Д. Ковачева, Й. Николов, В. Николов
Кристална структура на 3Pb(COOH)2.13tu.H2O. Р. Николова, Б. Шивачeв
Електронни състояния на Fe3+ в хематит и гьотит - DFT пресмятания на Fe-O-кластери. В. Ганев
Синтез на фитофармацевтични препарати и лекарствени форми. К. Косев, Р. Петрова, К. Троев, Б. Шивачев

Фотосесия

 

ПО-ВАЖНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ЦЛМК e съавтор на научно откритие № 4/1985 г. у нас и № 270/1985 г. в бившия СССР в областта на генетичната минералогия. Тя поддържа патенти за пречистване на отпадни води, нови методи за получаване на зеолитсъдържащи комплексни материали и тяхното приложение за филтри, сорбенти, мембрани и катализатори. Научната продукция на ЦЛМК е отразена в многобройни публикации и доклади на международни и национални конференци. Основните научни и научно-приложни постижения са публикувани в реномирани международни списания, като: Science, Am. Mineral., Eur. J. Mineral., Phys. Chem. Minerals, Clays and Clay Minerals, J. Non–Cryst. Solids, J. Crystal Growth, Thermochimica Acta, Molecular Eng., J. Thermal Analysis, Oceanologica Acta, N. Jb. Miner. Mh./Abh., Zeolites, Fuel, Fuel Process. Technol., Int. J. Coal Geol., J. Phys., Condens. Matter, Z. Kristallogr., Optics & Laser Technol., Powder Diffraction, Acta Crystal., J. Mater. Res. Bull., и др.

Най-важните публикувани резултати включват:

геолого-генетични модели на Флуоритовата формация;
високо- и свръхвисокобаричен метаморфизъм на литосферата;
фазов състав и разпределение на минералите от групата на платината в разсипни находища;
изследване на редица самородни метали и сплави от металоносните седименти на океанските рифтови зони;
геолого-генетичен модел и комплекс от критерии за търсене на Fе-Ва-сулфидни находища от тип ЅEDEX в карбонатни скали;
шлихово-минераложка карта на разсипни находища и цифров модел на речната мрежа в България;
минерален и химичен състав на разнообразни въглища, горива, получени от твърди битови отпадъци и продукти от тяхното изгаряне;
минералого-технологични изследвания на отпадъци от металургията и обогатяването на метални и неметални суровини;
ефективно оползотворяване на ценни компоненти от отпадни продукти;
геометризация на езиците на химията и минералогията;
кристалохимични особености на природни и модифицирани зеолити и техните йонообменни и сорбционни свойства;
кристални структури на новосинтезирани Ѕe u Re фази, С1-съдържащи сулфосоли, адукти на карбамидни производни, микропорести силикати, титанати и фосфати;
структурни и термодинамични параметри на силикатни и метасиликатни стъкла, хетерофазни системи, безпорядък и изменения при фазови преходи.

НАУЧЕН ПЕРСОНАЛ И АПАРАТУРНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Научният персонал на ЦЛМК се състои от 16 ст.н.с. и 11 н.с., в т.ч. 1 доктор на науките и 23 доктори, както и от 16 специалисти-изследователи. По-важната апаратура, оборудване, методики и технологии на ЦЛМК включват: електронномикроскопски комплекс (ТЕМ и СЕМ с рентгеноспектрален микроанализатор); рентгеноструктурен комплекс (монокристален и прахов дифрактометри); термохимичен комплекс; системи за оптически и спектроскопски изследвания; апаратури, методики и технологии за израстване на кристали; синтез на микропорести материали и др.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Осъществява се чрез съвместни договори и специализации между ЦЛМК и университети, научни центрове и институти от Белгия, Германия, Египет, Израел, Испания, Италия, Португалия, Република Чехия, САЩ, Швеция, Япония, Русия, Швейцария и др.

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ И СОБСТВЕНИ ТЪРГОВСКИ ПРОДУКТИ

ЦЛМК изпълнява електронномикроскопски (ТЕМ и СЕМ с микросондов анализ), рентгеноструктурни, ДТА-ТГА, спектроскопски и химични анализи на твърди материали и замърсени води. Търговските продукти за продажба включват монокристали от флуорит и Рb молибдат.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА И НАУЧНИ ПРИОРИТЕТИ

Централната лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК) към Българската академия на науките (БАН) е създадена на 1 март 1995 г. Тя наследи апаратурата, най-добрите специалисти и най-перспективната научна тематика на бившия Институт по приложна минералогия към БАН. Предметът на дейност на ЦЛМК включва: фундаментални и приложни научни изследвания, консултантска, експертна, обслужваща и аналитична дейност; приложение на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията и кристалографията; изследване и моделиране на природни и техногенни минерални системи. Характерът на обектите и интердисциплинарният подход в научното търсене се вписват изцяло в следните международни и национални приоритети:

ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА. Изследват се минерали и минерални тела, формиращи литосферата, с оглед дефиниране на техния фазов състав, структурни взаимоотношения, процеси на формиране и изменение, закономерности в разпределението. На тази основа се разработват геолого-генетични модели и критерии за прогнозиране, търсене и проучване на находища на минерални суровини.

НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ. Извършва се израстване, синтез и характеризиране на моно- u поликристални материали, молекулни сита, микропорести и други кристални и аморфни материали. Модифицират се минерали c оглед подобряване на техните сорбционни, каталитични и други свойства. На новополучените материали се определя кристалната структура, изследват се различни параметри и се търси оптимално приложение.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Засяга част от научните разработки, касаещи минералогията на околната среда, с акцент върху минералогията и геохимията на въглища и продукти от тяхната преработка, трайна имобилизация на радиоактивни отпадъци, оползотворяване и обезвреждане на отпадни продукти от преработката на руди. Анализират се и се характеризират природни и отпадни води и се разработват методи за тяхното пречистване.

ПРИРОДА И СУРОВИННИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ. Извършват се регионални минераложки изследвания с оглед създаване на бази от данни за минералите в България. Изготвени са шлихово-минераложки карти, необходими за търсенето на минерални суровини и оценката на територии.

Във връзка с гореспоменатите научни приоритети изследванията в ЦЛМК са организирани в следните три научни звена:

СЕКЦИЯ “ТОПОМИНЕРАЛОГИЯ”

Работи се в две основни направления:
ПРИРОДНИ МИНЕРАЛНИ СИСТЕМИ; 
ТЕХНОГЕННИ МИНЕРАЛНИ СИСТЕМИ.
Екипът развива изследователска дейност на базата на системния подход при изучаването на минерални обекти, образувани в природни градиентни системи, c оглед разработването на генетични модели и приложението им в практиката. Изследват се фазовият състав, качествените характеристики и разпределението на компонентите в техногенни системи, формирани при усвояването на минералните суровини, както и тяхното въздействие върху околната среда. Създават се и се поддържат минераложки бази от данни. Главни обекти на изследване са: магмени и метаморфни минерални асоциации; флуоритови и други нерудни минерализации; полиметални находища тип ЅEDEX в карбонатни скали; металоносни седименти от океанските рифтови зони; минерали от групата на платината; шлихови минерали; въглища; отпадни продукти.

СЕКЦИЯ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”

Звеното работи в две основни направления:

СИНТЕЗ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА МИНЕРАЛИ И МАТЕРИАЛИ;
МОДЕЛИРАНЕ НА ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ И СИСТЕМИ.
Екипът извършва синтез и кристализация на миняерали и материали в моделни системи и изследва продуктите и процесите на формирането им. Моделира експериментално природни процеси в градиентни полета. Главни обекти на изследване са: микропорести материали; природни зеолити; волфрамови минерали; бентонити; фосфорити; сорбенти на глинеста и зеолитова основа; Ti силикати; катализатори; израстване на монокристали за лазерната техника.

СЕКЦИЯ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ”

Звеното работи в две основни направления:

КРИСТАЛОХИМИЯ;
ФИЗИКА НА МИНЕРАЛИТЕ.
Научната дейност на секцията е насочена към определяне на кристалната структура и фазово-химичния състав на монокристали, минерали, кристални и поликристални материали. Извършва се геометрична и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на развивани от ЦЛМК изчислителни методи в кристалографията. Попълват се кристалографски бази от данни за идентификация на кристални фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства. Прилагат се и се разработват физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Изучава се фазовият състав на минерални системи u процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази от данни за минералите. Главни обекти на изследване са: оптически материали; нови кристални материали; Nd u Y алумоборати; зеолитов тип материали и тънки филми.