Заседание на НС на ИМК на 16.10. 2014 г. (четвъртък)

Уважаеми членове на Научния съвет на ИМК,

В оперативен порядък ще се проведе заседание на НС на ИМК
на 16.10. 2014 г. (четвъртък) от 12.00 ч.


Проект на дневен ред

 

1. Утвъждаване на проект по ЕБР с Талинския технически университет (р-л от ИМК-БАН доц. д-р Вилма Петкова). Срок 01.01.2015 - 31.12.2017.

2. Отчисляване с право на защита на редовен докторант Свилен Гечев (научен ръководител доц. д-р Йордан Муховски)

3. Приемане на конспект за изпит „докторантски минимум” по специалността на докторанта на самостоятелна подготовка гл. ас. Красимир Косев. Определяне на дата за изпита. Избор на изпитна комисия.

4. Удължаване срока на докторантурата на редовeн докторант в ИМК (Лилия Цветанова, научен ръководител доц. д-р Росица Николова).

5.Удължаване срока на докторантурата на редовeн докторант в ИМК (Венцислав Дюлгеров, научен ръководител доц. д-р Борис Шивачев).

6. (Разни) Обсъждане на абонамент за електронни бази данни 


В прикачени файлове изпращам:
1. Дневният ред
2. Форми за предлаган проект по ЕБР с Естонската Академия на Науките.

С уважение
Огнян Петров