заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН

На 9.06.2015 г. (вторник) от 15.00 ч.в Заседателната зала на ИМК-БАН ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН със следния дневен ред:

1.   Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН

2.  Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН

Председател на ОСУ в ИМК

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за изборна директор на

 

Избор на директор на  Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов”

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.   

Краен срок за подаване на документите: 20 май 2015  г. 

Подадени документи за  за участие в процедурата от доц. д-р Юрий Кълвачев ИМК-БАН. 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ИМК-БАН 2015-2019 год. на доц. д-р Юрий Кълвачев

Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН.