Общото събрание на учените, 27.01.2016г. от 11.00 ч.

На 27.01.2016г. (сряда) от 11.00 ч.в Заседателната зала на ИМК ще се проведе заседание на Общото събрание на учените със следния дневен ред:

1. Избор на председател на Общото събрание на учените в ИМК

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2015 г.

3. Разни

Председател на ОСУ