Общото събрание на учените, 27.01.2016г. от 11.00 ч.

  • Печат

На 27.01.2016г. (сряда) от 11.00 ч.в Заседателната зала на ИМК ще се проведе заседание на Общото събрание на учените със следния дневен ред:

1. Избор на председател на Общото събрание на учените в ИМК

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2015 г.

3. Разни

Председател на ОСУ