На 12.02.2016 г., 14.00 ч. заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН

  • Печат

Уважаеми членове на НС на ИМК-БАН, 

На 12.02.2016 г. (петък) в 14.00 ч. в малката заседателна зала № 52 ще се проведе заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН при следния 

Дневен ред:

1. Обсъждане на проектни предложения на ИМК по програмата за подпомагане на млади учени в БАН. Вземане на решение за допускане на проекти за участие в програмата и становище за оригиналност.
 
2. Разглеждане на заявка на доц. Ю. Кълвачев за докторантура във връзка с обявения допълнителен конкурс за докторантури в БАН във връзка с неусвоените места за докторанти редовно и задочно обучение за учебната 2015/2016 г.
 
3. Разглеждане на заявка на доц. Н. Петрова за докторантура във връзка с обявения допълнителен конкурс за докторантури в БАН във връзка с неусвоените места за докторанти редовно и задочно обучение за учебната 2015/2016 г.
 
4. Актуална информация за състояние на нормативната база на ИМК (директор на ИМК проф. д-р Р. Николова)
 
5. Избиране на редакционна колегия за годишника на ИМК за 2015 г. (предложение на директора за редколегията: координатори на направления, научен секретар и трима дългогодишни участници Я. Цветанова, доц. Ж. Дамянов и проф. О. Петров)
 
6. Утвърждаване на решението на директора за имота на ИМК на 8-ми км.
 
7. Разни (информация за налични шкафове, бюра и каси - за ползване в ИМК, ползване за лични нужди, предаване на вторични суровини; участие на нашия представител в специализирано месечно радиопредаване за теми в науката, организирано от Българско национално радио и Френския културен институт; и друго)

 

Председател на НС на ИМК-БАН

Доц. д-р Михаил ТарасовПредседател на НС на ИМК-БАН