Заседание на Научен Съвет на ИМК 16.06.2016 г.

  • Печат

Уважаеми членове на НС на ИМК-БАН,

На 16.06.2016 г. (четвъртък) в 11.00 ч. в малката заседателна зала № 52 ще се проведе заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН при следния

Дневен ред:

1. Определяне на състава на научното жури и датата за защита на дисертационния труд на редовен докторант Свилен Гечев на тема „Израстване и характеризиране на широкоприложими оптични кристали – кодотирани алкалоземни флуоридни системи от типа: YbF3,NaF: CaF2, YbF3,NaF: Ca1-xSrxF2

2. Разглеждане на постъпила молба от доц. д-р Л. Димитров за продължаване на трудовия му договор в ИМК след навършване на пенсионна 65 г. възраст (август 2016 г.).

3. Обсъждане на въпроса за кадровото състояние и кариерното израстване в ИМК за следващите 4 години (съгласно писмо и други материали, изпратени по имейл на 22.04.2016 г. от директора на ИМК до всички членове на НС)

4. Разни (информация от проф. д-р Р. Николова)

Председател на НС на ИМК-БАН

Доц. д-р Михаил Тарасов