ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Медицински университет – Пловдив, в партньорство с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография при БАН, обявява покана за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ", компонент 3. „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“. Центърът за компетентност ще работи в областта на фармакогеномиката и персонализираната медицина.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

Документацията по настоящата покана е достъпна на адрес: http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/novini/3712-art_ck_noir

 

Потенциалните кандидати трябва да представят следните документи:

1. Предложение за участие, попълнено по образец (Приложение 1);
2. Анализ на капацитета за научни изследвания и иновации:
- За научноизследвателски организации, попълнен по образец (Приложение 2); 
- За бизнес организации, попълнен по образец (Приложение 2а);

Настоящата покана съдържа следните документи за информация:

3. Критерии за оценка и подбор на асоциирани партньори. (Приложение 3).
4. Декларация за партньорство (Приложение 4).
5. Цялата документация по поканата може се намери на адрес: http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/novini/3712-art_ck_noir

1   Покана
2   Приложение 1
3   Приложение 2
4   Приложение 2А
5   Приложение 3
6   Приложение 4

Предложението за участие трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде разгледано и оценено. Да бъде представено на официална бланка на организацията/ дружеството, подписано, подпечатано и да бъде изпратено:

- по електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., сканирано в pdf формат;
- или доставено по куриер на адрес: 4002 гр. Пловдив, Медицински университет – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15A не по-късно от 16.00 часа на 12 Декември 2016 година. 
Всички Предложения за участие, получени след този срок няма да бъдат разглеждани.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани съгласно критериите, заложени в методиката за оценка по настоящата покана. 
Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

Дата: 16.11.2016

Директор на  ИМК-БАН, проф. д-р Росица П. Николва 

 

OPEN CALL FOR THE SELECTION OF ASSOCIATE PARTNERS

The Medical University - Plovdiv, in partnership with Plovdiv University and the Institute of Mineralogy and Crystallography at the Bulgarian Academy of Sciences, announce the opening of a procedure for the selection of associate partners in relation to the development of Project "Creation and Development of Centres of Competence" under the Operational Programme "SCIENCE AND EDUCATION FOR SMART GROWTH" 2014-2020, Procedure BG05M2OP001-1.002, Component 3: "Industry for a healthy life and bio-technology". All official documentation related to the procedure can be found at: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410.
The center of competence will work in the field of pharmacogenomics and personalized medicine.

Candidates for associate partners can be institutions such as research institutes, universities, business organizations, enterprises, innovation clusters, science and technology parks, municipalities, agencies and others.

Potential applicants must submit the following documents:

1. Proposal for participation completed in accordance with the provided template (Annex 1)
2. Analysis of the research and innovation capacity:
 Of the research organization completed in accordance with the provided template (Annex 2)
 Of the business organization completed in accordance with the provided template (Annex 2a)

Attached to this Open Call find the following reference documents:

1. Criteria for the evaluation and selection of associate partners (Annex 3)
2. Partnership declaration (Annex 4)
3. All documentation related to this Call can be found at: http://www.meduniversity-plovdiv.bg/en/news;   http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/novini/3712-art_ck_noir

1   Invitation
2   Annex 1
3   Annex 2
4   Annex 2a
5   Annex 3
6   Annex 4

The full application documentation should be submitted on the organization’s letterhead, signed and stamped and sent:

• by email to Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (as PDF files)
• OR delivered by a courier to Medical University – Plovdiv, 15A Vasil Aprilov Blvd

not later than 16:00 hr on 12 December 2016

Any proposals for participation received after this deadline will not be considered.
Associate partners will be selected according to the criteria set out in the methodology for evaluation under this Call.
The selected associate partners will be announced publicly and will be invited to sign a partnership declaration.

Date: 16.11.2016 Sofia
Prof. PhD, Rosica P. Nikolova, Director IMC-BAS