Публична защита на дисертационен труд на Красимир Ст. Косев

Публична защита на дисертационен труд на Красимир Ст. Косев

на тема: “Синтез и структура на кристалохидрати и уреати на магнезиеви соли”. 
 
Научно жури:
Проф. д-р Ирина Караджова,
Проф. дхн Кольо Троев,
Проф. дхн Цонко М. Колев,
Проф. д-р Росица П. Николова,
Доц. д-р Михаил Тарасов.
 
Защитата ще се състои на 23. юни 2017 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Ив. Костов”,
 гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, блок 107.
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Красимир Стефанов Косев . 
 
Публична защита на дисертационен труд на Красимир Ст. Косев на тема: “Синтез и структура на кристалохидрати и уреати на магнезиеви соли”