Публична защита на дисертационен труд на Борислав Живков Барбов

На  12 септември 2017 г. от 15.00, в заседателна зала на ИМК-БАН ще се преоведе

Публична защита на дисертационен труд на Борислав Живков Барбов на тема: 

„Синтез на зеолит Бета и зеолит NaX в присъствие на зародиши”,

Научно жури;

Проф. дхн Таня Христова, ИОХЦФ-БАН (рецензия),

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия),

Доц. д-р Християн Александров, ФХФ-СУ „Св. Климент Охридски“ (становище),

Доц. д-р Юрий Кълвачев, ИМК-БАН (становище),

Проф. д-р Христина Василева (председател на журито), ИМК-БАН (становище)

 

АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Борислав Живков Барбов  

Поканват се всички  желаещи.