Публична защита на дисертационен труд на Лилия Владимирова Цветанова

На  18 септември 2017 г. от 11.00, в заседателна зала на ИМК-БАН ще се преоведе

Публична защита на дисертационен труд на Лилия Владимирова Цветанова на тема: 

„ Структурна характеристика на йонообменен ETS-4,

Научно жури;

доц. д-р Владислав Костов (ИМК-БАН) (рецензия)
 
Проф. д-р Даниела Ковачева – ИОНХ-БАН (рецензия)
 
Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН (становище)
 
Проф. дгн Георги Киров – пенсионер  (становище)
 
Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ СУ „Св. Климент Охридски” (становище)
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Лилия Владимирова Цветанова

Поканват се всички желаещи!