Обява-поддръжка

ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ „АКАД. ИВАН КОСТОВ“ – БАН, партньор по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 - „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява конкурс по документи и събеседване за попълване състава на екипа за поддръжка на техника – инженер и/или специалист с опит в поддръжката на оборудване; с експертиза в монтаж, инсталация, настройка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване,  по проект BG05M2OP001-1.001-0008  - „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ". Повече информация.