Обява за попълване на състава на научен екип

Обява за попълване състава на научен екип
по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01
Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)
Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД) )“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ, набира специалисти (експерти) с висше образование.