Библиотека

Библиотека 

Работно време: Понеделник - Петък,  10.30 - 16.00 ч.

Библиотеката на ИМК е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални и филиална структура към библиотеките на БАН, университетите и т.н.; осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване.

Отговорник: Елеонора Иванова

Налична периодика и мястото и в библиотеката на ИМК-БАН

Централна библиотека на Българска академия на науките

Издателсва (списания) електронен достъп*

(*достъп от IP адреси в мрежата на БАН; за отдалечен достъп тук)

 

 

 

 

 

Достъп  през  прокси