ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на Института по минералогия и кристалография “Акад. Ив. Костов”


Кратка историческа справка за ИМК

Централната лаборатория по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” (ЦЛМК) беше създадена с решение на 72-то заседание на Общото събрание на БАН в съответствие с Концепцията и Правилата за преструктуриране на БАН и преустройството на нейните самостоятелни научни звена. Това решение влезе в сила на 01.03.1995 г. и даде на ЦЛМК статут на юридическо лице с предмет на дейност “фундаментални и приложни научни изследвания, консултантска, експертна, обслужваща и аналитична дейност, приложение на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията и кристалографията, изследване и моделиране на природни и техногенни минерални системи”. На същата дата влезе в сила и решението на ОС на БАН за закриване на Института по приложна минералогия (ИПМ), от който ЦЛМК наследи най-добрите специалисти, най-жизнените научни тематики и наличното оборудване.

Подготовката на това решение Управителният съвет на БАН възложи на Учредителен научен съвет (УНС). Въз основа на анализ на научното, кадровото и апаратурното състояние на ИПМ, УНС определи предметът на дейност на ЦЛМК, националните и международните приоритети, към които следва да бъдат ориентирани фундаменталните и приложните изследвания в областта на минералогията и кристалографията, нейната структура и кадрови състав.

През първите три години съществуването на лабораторията беше под угрозата на министерско постановление, по силата на което тя трябваше да се изнесе от основната си сграда на ул. “Раковски” 92. От наличните варианти най-удачен за тогавашния момент се оказа този за преместването на ЦЛМК в бл. 107 от Научния комплекс на БАН. За тази цел в продължение на около година и половина бяха изготвени проекти и бе извършен необходимият ремонт и реконструкция на сградата. Преместването беше осъществено през пролетта на 2000 г., а монтажът на научните апаратури завърши в средата на годината. Тяхното привеждане в нормално работно състояние бе свързано с изграждането на климатична и охладителна инсталации. Обновената сграда бе официално открита на 7 юни 2001 г.

В чест на 10-годишнината от създаването на ЦЛМК Общото събрание на БАН я наименува на изтъкнатия наш минералог и кристалограф акад. Иван Костов. Това събитие беше отбелязано с издаването на Юбилеен сборник и провеждането на научна сесия на 22 и 23 март 2005 г., както и с изложба в зала “Академика” на БАН.

С решение на V-тото Общо събрание на БАН (Протокол № 26/22.03.2010 г.) от 01.07.2010 г. Централната лаборатория по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" се преименува в Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" (ИМК-БАН).

Днес ИМК разполага със сравнително добре обзаведени лаборатории, кабинети и библиотека, осигурени с оптичен кабел и Интернет-връзка, както и с персонални компютри за всеки научен сътрудник и специалист, което дава възможност за активни комуникации. Научната дейност и постижения се представят пред широката общественост посредством ежегодно издаваните годишни отчети (Annual Reports № 1-15), на уебсайта на ИМК (www.clmc.bas.bg), на периодично провежданите научни конференции, изложби и дни на отворени врати, както и чрез масмедиите (телевизия, радио, вестници и периодични издания).

Предметът на дейност на ИМК включва: фундаментални и приложни научни изследвания, консултантска, експертна, обслужваща и аналитична дейност; приложение на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията и кристалографията; изследване и моделиране на природни и техногенни минерални системи. Характерът на обектите и интердисциплинарният подход в научното търсене се вписват изцяло в следните международни и национални приоритети:

 

  • Изучаване на Земята: Изследват се минерали и минерални тела, формиращи литосферата, с оглед дефиниране на техния фазов състав, структурни взаимоотношения, процеси на формиране и изменение, закономерности в разпределението. На тази основа се разработват геолого-генетични модели и критерии за прогнозиране, търсене и проучване на находища на минерални суровини.

 

  • Нови материали и технологии: Извършва се израстване, синтез и характеризиране на моно- u поликристални материали, молекулни сита, микропорести и други кристални и аморфни материали. Модифицират се минерали c оглед подобряване на техните сорбционни, каталитични и други свойства. На новополучените материали се определя кристалната структура, изследват се различни параметри и се търси оптимално приложение.

 

  • Опазване на околната среда: Засяга част от научните разработки, касаещи минералогията на околната среда, с акцент върху минералогията и геохимията на въглища и продукти от тяхната преработка, трайна имобилизация на радиоактивни отпадъци, оползотворяване и обезвреждане на отпадни продукти от преработката на руди. Анализират се и се характеризират природни и отпадни води и се разработват методи за тяхното пречистване.

 

  • Природа и суровинни ресурси на България: Извършват се регионални минераложки изследвания с оглед създаване на бази от данни за минералите в България. Изготвени са шлихово-минераложки карти, необходими за търсенето на минерални суровини и оценката на територии.

  • Подготовка на висококвалифицирани специалисти: Програмна акредитация за обучение по образователната и научна степен „доктор“ за научната специалност „Минералогия и кристалография“ (01.07.05); Учебни програми и специализирани курсове за студенти и специалисти от наши и чуждестранни университети и научни институти.

АДМИНИСТРАЦИЯ

 Директор

Проф. д-р Росица П. Николова

Телефон: (+359 2) 9797055; 8700161 вътрешен 1018
E-mail
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Зам.  директор

проф. д-р Владислав Костов 

Телефон(+359 2) 8700161 в. 1043
E-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

  Научен секретар 

доц. д-р Росица Титоренкова

Телефон(+359 2) 9797114, 0888118378

E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Глсчетоводител

Венета Георгиева

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Човещки ресурси

Анелия КЕХАЙОВА

Телефон: (+359 2) 9797055 ; мобилен : 0888110475
E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 НАУЧЕН СЪВЕТ

 

 

 

проф. д-р Михаил ТАРАСОВ - Председател

доц. д-р Надя ПЕТРОВА  - Зам. председател

доц. д-р Ирина Маринова - Секретар

Членове 

проф.  д-р Борис ШИВАЧЕВ

проф. д-р Вилма ПЕТКОВА

проф. д-р Владислав КОСТОВ-КИТИН

доц. д-р Диана НИХТЯНОВА

доц. д-р Евгения ТАРАСОВА

доц. д-р Желязко ДАМЯНОВ

доц. д-р Красимир КОСЕВ

доц. д-р Луиза Димова

проф. д-р Огнян ПЕТРОВ

проф. д-р Росица ПЕТРОВА

доц. д-р Росица ТИТОРЕНКОВА (научен секретар)

проф. дгн Станислав ВАСИЛЕВ

доц. д-р Христина ВАСИЛЕВА