Документи за атестация обхващаща периода 2014-2017 г. 

Карта 1 е за групи 1, 2 и 3 от заповедта на Директора от  06 декември 2017г., а Карта 2 е за административен персонал.


Документи за атестация обхващаща периода 2010-2013 г.  

Атестационна карта 1 (Групи I и II, проф., доц., гл. ас., ас., доктор

Атестационна карта 2 (Групи III и VI, научно технически и административни длъжности)

Списък на персонала на ИМК-БАН, подлежащ на атестация за периода 2010-2013 г.

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН
Приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г. MSWord format и  PDF format