3.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

3.2.1. Резюме на трудовете на д-р Росица Христова Титоренкова

3.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg и www. imc.bas.bg на 28.04.2013 г.)

Научно жури:

Външни членове:

проф. Даниела Ковачева, ИОНХ – БАН, становище 1

проф. дгн Георги Киров, СУ – ГГФ, Рецензия 1

проф. дфн Мирослав Абрашев, СУ – ФФ,  Рецензия 1

Вътрешни членове:

доц. д-р Надя Петрова, ИМК – БАН, становище 1

доц. д-р Юри Кълвачев, ИМК – БАН,  становище 1

доц. д-р Владислав Костов, ИМК - БАН,  становище 1

доц. д-р Борис Шивачев, ИМК–БАН,  Председател на журито, становище 1.


Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от Борис Шивачев, ИМК–БАН, Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидатът за заемане на академичната длъжност "доцент", за нуждите на секция „Структурна кристалография“ в ИМК-БАН, направление 4.4 „Науки за земята” (Минералогия и кристалография – вибрационна спектроскопия) обявен в „Държавен вестник”, бр.1/04.01.2013.

Публична академична лекция

на  доц. д-р Росица Титоренкова

на тема:

Минераложки аспекти в изследването на биоапатит и синтетични Са-фосфатни материали

Представянето ще се състои на  28.06.2013 г от 14.00 ч в Заседателната зала на Института по минералогия и кристалография-БАН,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107

Поканват се всички желаещи

 

 

 1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.