Връзки към обявени конкурси и проекти 

2017

https://www.eurocellnet.eu/

COST ACTION (CA 15214) An Integrative Action for Multidisciplinary Studies on Cellular Structural Networks

 

2015

Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействияТ02/14 

финансиран от Националния Фонд за Научни Изследвания

2014

Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CheRRIE)

European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2007-2013

2013

 

2012

Проектите са финансирани от Седма рамкова програма на Европейския съюз (2007 -2013), Програма „Капацитети“ (SP4)
Научни изследвания в полза на МСП (малки и средни предприятия)

 

2011

Проектите са финансирани от Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) Гърция - България 2007 -2013

2010

Проект, съфинансиран от  EU Health Programme

 • "NANOGENOTOX": начало на проекта - март 2010 г.; партньорство със 17 организации (научни и държавни структури) от 10 страни - членки на ЕС; координатор на проекта - "Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail"; EU Health Programme

  Проектите са финансирани от Националния Фонд за Научни Изследвания

 • "Структурна характеристика на Нови Кристални Материали" (ДРНФ 02/1), ст.н.с. ІІ ст. д-р Росица Петрова Николова 

 • "Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация" (TK_09_0496), н.с. І ст. д-р Любомир Димитров 

 • "Биоматериали за костни импланти - калциево-фосфатни базирани керамики, цименти и хибридни материали" (TK_09_0461), д-р Росица Титоренкова (базова организация ИОНХ-БАН)

 • Съвместен проект с Чешката академия на науките: "Синтез на нови неорганични йонити (титаносиликати и циркониев диоксид) и изследване на тяхната ефективност за отстраняване на дългоживущи радионуклеиди (в частност Cs, Sr), както и токсични аниони във води и отпадни води"

 • Съвместен проект с Руската академия на науките: "Редкометални минерализации в гранити от S- и А-тип на примера на пералуминиеви гранити от България и алкални гранити от Колски полуостров, Русия. Изменения на минерали на редки елементи в изветрителни кори на гранити от Югозападна България"

2009

 • Съвместен проект с Чешката академия на науките: "Синтез на нови неорганични йонити (титаносиликати и циркониев диоксид) и изследване на тяхната ефективност за отстраняване на дългоживущи радионуклеиди (в частност Cs, Sr), както и токсични аниони във води и отпадни води"
 • Съвместен проект с Румънската Академия на Науките: "Дистанционно управляеми инструменти в регионални гридове от ново поколение" (БРС-1/2007)

 • Съвместен проект с Руската академия на науките: "Редкометални минерализации в гранити от S- и А-тип на примера на пералуминиеви гранити от България и алкални гранити от Колски полуостров, Русия. Изменения на минерали на редки елементи в изветрителни кори на гранити от Югозападна България"

2008

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките „Синтез и кристалохимично изследване на порести материали – потенциални катализатори, сорбенти и биологично активни материали“ са проведени детайлни структурни изследвания на новата микропореста фаза Na2ZrSi2O4.H2O и слоистата фаза Na2Zr7Si2.5O20.3H2O. На първата фаза e решена кристалната структура по метода на Ритвелд. Определени са параметрите на елементарната клетка и е направена индексация за втората фаза въз основа на рентгенофазов анализ и HТЕМ електронна дифракция. Изучено е термичното поведение и йонообменните свойства на фазите по отношение на Ba и Sr.

2007

 • По проект за българо-швейцарско научно сътрудничество „SCOPES-2“, съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН – Цюрих и проект „Metal transport and ore deposition“ на Швейцарския фонд за научни изследвания са извършени прецизни ID-TIMS изотопни датировки и LA-ICP-MS анализи на циркони, титанити, монацити и ксенотими от магмени и метаморфни скали от Средногорската зона, Западния Балкан и Западни Родопи и на флуорити от н-ще Чипровци. Доказани са кратък живот (под 1 млн.г.) и близки възрасти (около 90 млн.г.) на рудоносните магмено-хидротермални системи в медно-порфирните находища Медет и Асарел. В Западни Родопи са установени метаморфозирани магмени скали с горнокредна възраст (70 млн.г.) – индикация за перспективи за търсене на медни находища в метаморфния фундамент на Родопите, подобни на тези в съседната Средногорска тектонска зона. Определена е възрастта на Мездрейския плутон – 307.03 ± 0.73 млн.г.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките „Синтез и кристалохимично изследване на порести материали – потенциални катализатори и сорбенти“ е синтезиран и структурно охарактеризиран слоист цирконосиликат Na2Zr7Si2.5O20.3H2O и неговите K и Ba йонно обменени форми с потенциално приложение като катализатори и йонообменници. Изследван е минералният състав и микроморфологията на фина бяла халуазитова глина от новооткритото находище Куза, Хасковско, и е показано, че халуазитът е подходящ за интеркалиране с органични съединения и за катионен обмен.

 • По проекта „Интерактивно и динамично управление на спектроскопски уреди с отдалечен достъп“ (RINGrid), финансиран от VI-та Рамкова програма на ЕС и разработван съвместно с Института по биоорганична химия на Полската академия на науките, Университета „Йоханес Кеплер“ в Линц, Австрия, Научно-технологичната база в Атина, Гърция, Техническия университет в Яш, Румъния, Националния университет в Мексико, Латиноамериканската научна организация CLARA, Междууниверситетския национален център по телекомуникации в Парма, Италия, Институтът по телекомуникации CNR в Рим и Университетът в Сърей, Великобритания, е създаден работещ модел на информационна база данни, осъществяваща връзка между потребители и оператори на скъпо научноизследователско оборудване с потенциал за дистанционно управление и контрол.

2006

 • Проектът „Интерактивно и динамично управление на спектроскопски уреди с отдалечен достъп" (RINGrid), финансиран от 6-та Рамкова Програма на ЕС за периода 01.10.2006_31.03.2008 г., се разработва съвместно с Института по биоорганична химия на Полската академия на науките, Университета „Йоханес Кеплер" в Линц, Австрия, Научно-технологичната база в Атина, Гърция, Техническия университет в Яш, Румъния, Националния университет в Мексико, Латиноамериканската научна организация CLARA, Междууниверситетския национален център по телекомуникации в Парма, Италия, Института по телекомуни кации CNR в Рим и Университета в Сърей, Великобритания. Основните цели на проекта са: установяване на подходящото за отдалечен достъп изследовател ско оборудване и потенциалните групи от потребители на този тип уреди, както и на основните инфраструктурни и процедурни изисквания за реализиране на подобен достъп; определяне на необходимите условия за интегриране на инструментите с отдалечен достъп с високоскоростните комуникационни мрежи, използващи grid-инфраструктура и глобална топология от следващо поколение; установяване на изискванията и тенденциите, свързани с проектирането и внедряването на комуникационните технологии за отдалечено управление.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките са получени прозрачни наночастици от титанов диоксид анатаз и брукит посредством използването на зол-гел метод в присъствие на полиетиленгликол. Те притежават висока активност по отношение на фотокаталитичното разлагане на багрила. Нанесени като тънък слой върху кварц те разлагат хидроксиетил метакрилат при облъчване с ултравиолетова светлина. Синтезирани и изследвани в структурно и термично отношение са слоисти магнезиево-алуминиеви двойни хидроксиди, интеркалирани с едно- и двувалентни аниони, производни на квадратната киселина HC4O4 и C4O42, които представляват интерес заради възможността да се свързват с други биологично активни молекули за изготвяне на фармацевтични препарати. За целта е уточнена структурата на NaHC4O4.H2O, използван като реагент при синтеза.

 • По проект за българо-швейцарско научно сътрудничество Scopes2, съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН-Цюрих и проект „Metal transport and ore deposition" на НСНИ са извършени прецизни ID-TIMS датировки и LA-ICP-MS анализи на циркони от рудоносни и нерудоносни магмени скали в металогенния пояс Апусени-Банат -Тимок-Средногорие. Медно-порфирното рудообразуване в находище Валеа Мори е протекло в интервала 11.41 ± 0.03 Ма и 11.30 ± 0.05 Ma, т.е. около 1 Ma след главната вулканска активност, след като магмената камера достига окислителни условия (повишени положителни Се аномалии в цирконите), способстващи освобождаването на рудоносни магматично-хидротермални флуиди. Магматичната активност завършва с кристализирането на пострудната интрузия Цирезата. Стойностите на e-Hf в датираните циркони нарастват в същата последователност (от слабо негативни до +5), индикираща постепенно увеличаване на мантийния компонент в магмите, като рудоносните сред тях са с междинни стойности +1.5 до +3. В сътрудничество с колеги от Залцбург и Букурещ е направено изотопно-геохроноложко изследване на плутона Сурдук в Банат, Румъния, като са определени възрасти 79.04±0.22 Ma и 78.74±0.31 Ma за циркони от сиенодиорити и кварцдиорити от Сурдук 2. Датирани са трахитови дайки от ІІ вулканска фаза (82 Ма) в СИ Сърбия (Тимок). Изотопно -геохроноложките и геохимичните изследвания в находище „Медет" са завършени с датирането на т.нар. „късна спесартитова" дайка в кариерата. Присъстви ето на плагиоклаз в порфирната фаза отхвърля представите за нейния лампрофиров характер, а възрастта й е 89.26±0.32 Ma. Получените данни доказват краткия живот на магматично-хидротермалната система в района на „Медет" под 1 Ма, а по-младите (~79 Ма) K-Ar и Ar-Ar датировки на серицит от находището трябва да се свържат с нискотемпературни флуиди, вероятно подгрети от по-късни дълбоки магмени камери в Централно-Средногорската зона. Коригираните за 90 Ма e-Hf цирконови стойности в рудоносните горнокредни субвулкански интрузии са от +1.4 до _0.9 и определят долната и средната континентална кора като източник на магмата, която се е смесвала с обогатен мантиен източник. Потвърдено е наличието на късни кредни гранити в Източните Родопи (Розинските гранити), като датираните циркони свидетелстват за участие както на корови, така и на мантийни компоненти при генерирането на магмите. Въпреки наличието на известни вариации в разпределението на REE, в Зидаровското рудно поле от Източното Средногорие са установени високока лиева калциево-алкална тенденция и островно-дъгови характеристики за всички горнокредни вулкански, дайкови и интрузивни скали. Сравнени със сходни скали от Централното Средногорие те показват относително по-голямо участие на мантийни компоненти (e-Nd от +2.1 до +3.0 и начални стронциеви отношения 0.704_0.705).

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет през настоящата година са получени моделни смеси, съдържащи активирани природни фосфати, амониев сулфат от електроннолъ чева инсталация за пречистване на отпадни газове от ТЕЦ „Марица-изток 2", технически калиев хлорид и карбонати с вариращи съотношения на основни те хранителни елементи азот, фосфор, калий и сяра от 5.4 до 12.5 масови %. Изготвените чрез екструдиране опитни образци са подготвени за директно използване като торови компоненти. Изследвани са различни образци от северноафрикански и бедни естонски фосфорити с цел получаване на продукти с увеличено съдържание на Р2О5 чрез метода на механохимичната активация. С помощта на физикохимични методи е доказано, че при активацията се образува фаза с понижена кристалинност поради вмъкването на хидроксилни групи ОН и СО2. Регистрираните промени водят до изменения в кристалната решетка на флуорапатита, което е предпоставка за доближаването й до тази в дикалциевия фосфат (СаНРО4). Това обуславя подобряването на разтворимо стта на активираните образци и респ. увеличаването на степента на извличане на Р2О5 от суровината. Така обработени, фосфоритите са подходящи за използване като торови компоненти без допълнителна киселинна обработка.

2005

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН-Цюрих, допълнително финансирани от Швейцарския фонд за научни изследвания, с използването на прецизни изотопни методи (U-Pb по единични циркони и ID-TIMS техника) са датирани пластично деформираните гранодиорити от Първата единица на Рило-Западнородопския батолит. Цирконите с най-добро съвпадение на отношенията 206Pb/238U и 207Pb/235U са използвани за изчисляване на конкордантни възрасти 69.26±0.26 Ма и 66.79±0.29 Ма. Nd и Sr характеристики на скалите и e-Hf на цирконите потвърждават принадлежността им към Средногорския тип магматизъм, но с по-голямо участие на коров материал в родопската част. Обобщението на U-Pb цирконови датировки и изотопните данни за субвулканските интрузии и плутони в Централното Средногорие показват подмладяване на магматизма от ~92 Ма на север (Елаците) до ~78 Ма на юг (Капитан Димитриево). Еволюцията му се характеризира с увеличаване участието на примитивните мантийни магми в същата посока. U-Pb анализи на единични циркони от метагабро в Северните части на Западните Родопи показаха горнопермска/долнотриаска възраст и корово-мантиен произход. Секущите метагранитови жили са с късноалпийска възраст, получена с U-Pb метод както по циркони, така и по монацити. Извършено е прецизно датиране на Скрътските гранитоиди от Беласица планина и е изчислена конкордантна възраст 248.85±0.70 Ма. Изотопните e-Hf характеристики на измерените циркони свидетелстват за смесен корово-мантиен източник на магмата. Получени са и геохроноложки данни за формирането на Лозенския метагранит от Беласица планина през горния ордовик.

 • По съвместен проект с Института по геология на Уралското отделение на Руската академия на науките, Сиктивкар, Република Коми, са получени нови изотопни данни за Rb-Sr система в Лозенския метагранит от Беласица планина, определящи възраст на наложените метаморфни промени, съответстваща на 303.1±5.7 Ма, 129.4±1.2 Ма и 26.1±2.5 Ма. За този метагранит и за Коларовския метаплагиогранит в Беласица началното стронциево отношение указва за преимуществено коров произход на магмата.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките са изследвани смесени оксидни продукти на термичната декомпозиция на природни и синтетични хидроталкитови образци _ потенциални катализатори и носители на катализатори. Установени са наноразмерност на смесенооксидните кубични кристали (3-8 nm), силно развита порьозност и свободна повърхност (между 325 и 421 m2/g), която е 10 пъти по-голяма от тази на изходния хидроталкитов. В рамките на проекта са синтезирани и изследвани брукитови образци, показващи добра фотокаталитична активност.

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет са изследвани полупромишлени проби от амониев сулфат, получени по електроннолъчева технология при пречистване на отпадни газове от ТЕЦ „Марица-изток". Анализирани са твърдата фаза и отделящите се газове с цел изучаване на структурните свойства на отделните проби. Получените резултати доказват чистотата им и възможността да се използват в практиката без допълнително пречистване.

 • Съвместно с Мюнхенския университет и Института по материали и минерали към Френската академия на науките е разработен спектроскопски метод за недеструктивен структурен анализ на наноразмерни зеолитни частици (в прахообразна форма и суспензии), както и метод за определяне степента на дефектност в композитни материали с йерархична пореста структура.

2004

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет са проведени изследвания за термохимична и механохимична активация на смеси от естонски и сирийски фосфорити с амониев сулфат в различни пропорции и са определени структурните и фазовите трансформации в получените продукти с използване на рентгено-фазови, електронномикроскопски, диференциално-термични и спектроскопски методи;

 • По финансиран по програма на НАТО съвместен проект с университета "Хаджеттепе" (Анкара, Турция) и Института по науките за Земята в Барселона, Испания, е охарактеризиран фазово-минераложкият и химичен състав на въглища, сгурии и пепели от турски ТЕЦ и е поставена основа за тяхното комплексно и екологосъобразно оползотворяване;

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН – Цюрих, с използване на прецизни изотопно-геохимични изследвания (U-Pb възраст по циркони), рудоносният магматизъм в меднорудните находища Медет и Асарел е датиран в интервала 90,4-89,7 Ма. Потвърдени са идеите за обща за двете находища магмена камера, като е определен мантиен или смесен корово-мантиен източник на магмата. Оценено е влиянието на скалите от фундамента в Централното Средногорие върху геохимичните характеристики и металогенната специализация на горнокредните магми. Определена е възрастта на Игралищенския гранитов плутон, разкриващ се в ЮЗ България на 240+ 13/-9 Ма.

 • По съвместни проекти с Института по геология на Уралското отделение на Руската академия на науките (УО на РАН) – Сиктивкар, Коми, са получени нови изотопни данни за Rb-Sr система в Игралищенския гранитов плутон, определящи възраст от 36,4 Ма за ранноалпийско термично събитие и корово доминиран източник на магмата. Определена е възрастта на Яворнишкия гранодиоритов плутон в Беласица планина (40,4 ±0,8 Ма) и е доказан коров източник на магмата. Експериментално изследвани и теоретично потвърдени чрез квантово-механично пресмятане са наноразмерните ефекти върху оптичните спектри на желязооксидни фази (хематит, гьотит).

2003

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси – ЕТН - Цюрих (Швейцария) и СУ "Св. Кл. Охридски", с използване на прецизни изотопно-геохимични изследвания (U-Pb възраст по циркони) е датиран рудоносният магматизъм в меднорудните находища Челопеч (91.6 – 91.0 Ма), Елшица (86.6 – 86.1 Ма) и Влайков връх (85.6 – 85.5 Ма), за които е определен смесен корово-мантиен източник. За метагранитите, разкриващи се в Огражден и Малешевска планина е установена възраст 460 Ма, и генериране на магмите от смесен корово-мантиен източник, в островно-дъгова или постколизионна геодинамична обстановка.

 • По съвместни проекти с Института по геология на УрО РАН – Сиктивкар (Русия), са получени нови геохимични данни за Rb-Sr изотопна система в метагранитоидите от Огражден планина, характерни за преобладаващо коров източник на магмата. Експериментално е получена фазова диаграма на системата WO3_H2O в координати температура и pH на разтвора, подходяща за синтез на известните WO3.nH2O фази. Изследвано е влиянието на Fe3+- и W6+-йони върху зол-гел процесите в системите WO3–Н2O и Fe2O3–H2O, което има важно значение за околната среда.

2002

 • По съвместен проект с Университета в гр. Гент, Белгия, финансиран по научната програма на НАТО, са синтезирани златни катализаторни системи върху микро- и мезопорести титаносиликати. Те са ефективни за окисление на алифатни въглеводороди при много меки условия. Методът е евтин и екологично чист в сравнение с използваните понастоящем в промишлеността.

 • По съвместен проект с Института по изотопна геология и минерални ресурси – ЕТН Цюрих, Швейцария и СУ "Св. Кл. Охридски", е завършена работата по датирането и изотопно-геохимичното характеризиране на рудоносния магматизъм в находище Елаците (92±10.3 Ма – 91.84±0.3 Ма – U-Pb възраст по циркони); определена е Горнокредна възраст (79-86 Ма – U-Pb възраст по циркони) на редица плутони, разкриващи се в южната част на Централното Средногорие; определена е ранно-палеозойска възраст на внедряването на метагранити, разкриващи се в Огражден и Малешевска планини (451+18/-9 Ма – 459.9±7.6 Ма – U-Pb възраст по циркони).

 • По съвместен проект с Института по геология на УрО РАН, Сиктивкар, Русия, на гранитоидите при с. Скрът в Беласица планина е определена Средно-Горноюрска възраст (167±9.9 Ма – Rb/Sr данни).

2001

 • По съвместен проект с университета в гр. Гент, Белгия, финансиран от НАТО, е изучена адсорбцията на NO върху ZSM-5 и микропорестите титаносиликати ETS-4, ETS-10 и STS, необменени и йонообменени на Cu, Co, Ni и Au, като е установено формирането на устойчиви до 2000С метал-нитросилни връзки (M-NO) и са получени подложки с наноразмерно златно покритие, имащи висока каталитична активност и приложение за опазване на околната среда

2000

 • Наноразмерни колоидни зеолити: Синтез, характеристика и приложение. Междуинститутски проект с Университета "Лудвиг Максимилиян" в Мюнхен, Германия.

 • Синтез на микропорести циркониеви силикати, изградени от смесени координационни единици. Сътрудничество с Университета на Горен Елзас, Франция.

1999

 • Минераложки, физикохимични и кристалохимични изследвания на природни зеолити и сорбенти. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Монокристален структурен анализ и фазова идентификация на нови кристални материали. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Наноразмерни колоидни зеолити: Синтез, характеристика и приложение. Междуинститутски проект с Университета "Лудвиг Максимилиян" в Мюнхен, Германия.

 • Синтез на микропорести циркониеви силикати, изградени от смесени координационни единици. Сътрудничество с Университета на Горен Елзас, Франция.

1998

 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.

 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел.

 • Минераложки, физикохимични и кристалохимични изследвания на природни зеолити и сорбенти. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Монокристален структурен анализ и фазова идентификация на нови кристални материали. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Синтез и структурна характеристика на нови фази в системата lPbO-mAxO4-nP2O5, l>>m, n; A=Al, Sc, Zr, Nb, Mo, Ta, TR. Сътрудничество с Института по неорганична химия на Чешката академия на науките.

1997

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.

 • Структурна класификация на фосфатни минерали. Сътрудничество с Центъра по кристалография и минералогия, Лисабон, Португалия.

 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.

 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел.

1996

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.
 • Структурна класификация на фосфатни минерали. Сътрудничество с Центъра по кристалография и минералогия, Лисабон, Португалия.
 • Рентгенография на нови кристални фази. Сътрудничество с Международния център за дифракционни данни, САЩ.
 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.
 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел. 

1995

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.
 • Спектроскопски и термохимични изследвания на силикатни стъкла, Cd-Si-оксидна полифазна керамика и нови материали. Сътрудничество с Института по керамика и стъкло, Мадрид, Испания.
 • Рентгенография на нови кристални фази. Сътрудничество с Международния център за дифракционни данни, САЩ. 

 

 

 

 

Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Web site: http://www.imc.bas.bg

 

Местоположение през google.maps

https://www.google.bg/maps/place/Institute+of+Mineralogy+and+Crystallography/@42.6729199,23.3637875,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa85da7b25577f:0x4574a70f4f755310!8m2!3d42.6729199!4d23.3659762?hl=en

3.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

3.2.1. Резюме на трудовете на д-р Росица Христова Титоренкова

3.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg и www. imc.bas.bg на 28.04.2013 г.)

Научно жури:

Външни членове:

проф. Даниела Ковачева, ИОНХ – БАН, становище 1

проф. дгн Георги Киров, СУ – ГГФ, Рецензия 1

проф. дфн Мирослав Абрашев, СУ – ФФ,  Рецензия 1

Вътрешни членове:

доц. д-р Надя Петрова, ИМК – БАН, становище 1

доц. д-р Юри Кълвачев, ИМК – БАН,  становище 1

доц. д-р Владислав Костов, ИМК - БАН,  становище 1

доц. д-р Борис Шивачев, ИМК–БАН,  Председател на журито, становище 1.


Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от Борис Шивачев, ИМК–БАН, Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидатът за заемане на академичната длъжност "доцент", за нуждите на секция „Структурна кристалография“ в ИМК-БАН, направление 4.4 „Науки за земята” (Минералогия и кристалография – вибрационна спектроскопия) обявен в „Държавен вестник”, бр.1/04.01.2013.

Публична академична лекция

на  доц. д-р Росица Титоренкова

на тема:

Минераложки аспекти в изследването на биоапатит и синтетични Са-фосфатни материали

Представянето ще се състои на  28.06.2013 г от 14.00 ч в Заседателната зала на Института по минералогия и кристалография-БАН,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107

Поканват се всички желаещи

 

 

 1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.

 
21.02.2019г. 

Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Срок за подаване на документите: от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г.

Обява за попълване състава на научен екип

по проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01- Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ,  набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в научния екип:

 

 №

Длъжност (функции) в екипа

Необходима експертиза

Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1.

Изследовател:

Докторант и/или пост-докторант

Висше образование

Не се изисква

 

 Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН;

• Автобиография (CV европейски формат);

• Диплома за висше образование;

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;

• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:  гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55.

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията;

2. На 26.03.2019 г. – провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 28.03.2019 г.

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани;

За допълнителна информация:

Анелия Кехайова, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел: + 359 29797055.


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, специалност "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок от 13. 08. 2018г. до 12. 10. 2018г  Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469); от заявителя на докторантурата (e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0885453470) и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2) 979705). Държавен вестник: стр. 100, брой 58 от 13. 07.2018

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за задочен докторант, специалност "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок до 11. 05. 2018г.  Допълнителна информация можете да получите в канцеларията на ИМК, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, стая 55, тел. (+359 2) 9797055. Брой 22, 13.03.2018.


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтетични и природни порести материали), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Брой 37, 04.05.2018.
 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление4.4. Науки за земята, направление „Структурна кристалография и материалознание“

Дата на провеждане:   25 юли 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Борислав Живков Барбов  

Членове на научното жури:

1. доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ - БАН

2. проф. д-р Маргарита Попова - ИОХЦФ - БАН

3. проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

4. доц. д-р Надя Петрова - ИМК - БАН

5. доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН


Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 08 юни 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Христина Илиева Димитрова - Автореферат

Тема: "Кристализация и структурен анализ на две палиндромни ДНК секвенции с флуоресцентни маркери"

Научно жури: 

проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Рецензия

доц. д-р Петър Христов – ИБЕИ-БАН, Реценция

доц. д-р Нели Косева – ИП-БАН, Становище

доц. д-р Петър Тодоров – ХТМУ-София, Становище

проф. д-р Борис Шивачев – научен ръководител ИМК-БАН. Становище

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтез, структурна химия и кристалография на органични и елементоорганични съединения), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55  Брой 87, 31.10.2017.

      Кандидат: гл.ас. д-р Красимир С. Косев

      Авторска справка за научните приноси в публикациите на д-р Красимир С. Косев

       Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Ваня Куртева – ИОХЦФ - БАН, Рецензия

2. Проф. д-р Павлета Шестакова – ИОХЦФ - БАН,  Становище

3. Проф. д-р Росица Николова – ИМК - БАН, Становище 

4. Проф. д-р Борис Шивачев – ИМК - БАН, Становище

5. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК - БАН, Становище

6. Доц. д-р Виолета Митова – ИП - БАН, Становище 

7. Доц. д-р Вилма Петкова - НБУ, Рецензия    

 Резервни членове

1. Доц. д-р Любомир Димитров – ИМК - БАН

2. Проф. д-р Людмил Антонов – ИОХЦФ - БАН


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография), за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55. Брой 87, 31.10.2017

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Структурни и морфоложки изследвания на наноразмерни минерали и материали с трансмисионно електронно-микроскопски методи), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55.Брой 87, 31.10.2017

      Кандидат: доц. д-р Михаил П. Тарасов

      Авторска справка на научните приноси в публикациите на доц. д-р Михаил П. Тарасов

      Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН, Рецензия 

2. Проф. д.г.н. Ангел Кунов – ГИ – БАН, Рецензия

3. Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ - СУ, Становище 

4. Проф. д-р Христина Василева - ИМК-БАН, Становище

5. Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Становище

6. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК-БАН, Становище

 7. Доц. д-р Росица Титоренкова – ИМК - БАН, Рецензия

      Резервни членове

1. Доц. д-р Росица Василева – ГИ – БАН

2. Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК-БАН


Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 15декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Ева Николаева Анастасова

Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)” 

Научно жури:

доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)- рецензия

доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - рецензия

проф. дгн Ангел Йорданов Кунов (ГИ-БАН) - становище

доц. д-р Богдан Рангелов (ИФХ-БАН)- становище

доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН)- становище

дата: 09 декември 2017г.


15.08.2017г.

Обявява конкурси за две (2) редовни докторантури по докторска програма Минералогия и кристалография (4.4. Науки за земята). 

За повече информация:
Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
лице за контакт: доц. Росица Титоренкова

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55. 

Публикувано на  12.08.2017 г

01. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. 

02. Кандидат д-р Яна Колева Цветанова

03. Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на  д-р Яна Колева Цветанова.

04. Рецензии и становищата на членовете на журито

Председател

доц. д-р В. Костов (ИМК-БАН), становище,

Външни членове

проф. д.н. А. Кунов (ГИ-БАН), рецензия,

проф. д-р Стр. Страшимиров (МГУ „Св. Иван Рилски”), становище,

проф. д-р Т. Керестеджиян (ГИ-БАН), становище,

проф. д-р Р. Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище,

Вътрешни членове

доц. д-р М. Тарасов (ИМК-БАН), становище,

доц. д-р Ж. Дамянов (ИМК-БАН), рецензия.

 

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.

 

Н а у ч е н   с е м и н а р

на 1.12. 2017 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМК - БАН

Академична лекция на тема: In situ изотопна масспектрометрия на твърдофазни материали  ще изнесе доц. д-р Валентин Ганев.

Академична лекция на тема: Метасоматични минерали и продукти на тяхната промяна: кристалохимия, структурни характеристики и приложението им като индикатори за условията на образуване ще изнесе доц. д-р Яна Цветанова.

                                                                                                Всички колеги са поканени!

доц. д-р Р. Титоренкова
Научен секретар на ИМК - БАН


09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка  към  ДВ бр. 46 2017 г. 

Публикувано на  19.08.2017 г

01. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“.

02. Кандидат гл. ас.  д-р Валентин Й. Ганев

03. Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Валентин Й. Ганев

04. Рецензии и становищата на членовете на журито

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ-БАН, становище), 

проф. д-р Ирена Пейчева (ГИ-БАН, рецензия),

доц. д-р Тодор Петров  (ИФТТ-БАН, становище),

проф. д-р Росен Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, становище).

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

доц. д-р Ирина Маринова (ИМК-БАН, становище),

доц. д-р Росица Титоренкова  (ИМК-БАН, рецензия),

проф. д-р Борис Шивачев  (ИМК-БАН, становище).

 

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 12 септември 2017 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Борислав Живков Барбов

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „Синтез на зеолит Бета и зеолит NaX в присъствие на зародиши”

Научно жури;

Проф. дхн Таня Христова, ИОХЦФ-БАН (рецензия),

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия),

Доц. д-р Християн Александров, ФХФ-СУ „Св. Климент Охридски“ (становище),

Доц. д-р Юрий Кълвачев, ИМК-БАН (становище),

Проф. д-р Христина Василева (председател на журито), ИМК-БАН (становище).

АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Борислав Живков Барбов  

публикувано на 10 август 2017г.


 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 18 септември 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Лилия Владимирова Цветанова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „ Структурна характеристика на йонообменен ETS-4

Научно жури;

доц. д-р Владислав Костов (ИМК-БАН) (рецензия)
 
Проф. д-р Даниела Ковачева – ИОНХ-БАН (рецензия)
 
Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН (становище)
 
Проф. дгн Георги Киров – пенсионер  (становище)
 
Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ СУ „Св. Климент Охридски” (становище)
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Лилия Владимирова Цветанова
 
публикувано на 03.08.2017г.
 
Резюме на англииски

2.5.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (синтетични и природни порести материали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка към ДВ бр.35  2017г.

Кандидат д-р Тотка Тодорова

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 23 юни 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Красимир Стефанов Косев

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „ Синтез и структура на кристалохидрати и уреати на магнезиеви соли

Научно жури;

Проф. д-р Цонко М. Колев, ТУ-Пловдив (рецензия),
 
Проф. д-р Ирина Караджова, СУ-ФХФ (становище),
 
Проф. д-р Кольо Д. Троев, ИП-БАН (становище),
 
Доц.  д-р Михаил П.Тарасов(председател на журито), ИМК-БАН (рецензия),
 
Проф. д-р Росица П. Николова, ИМК-БАН (становище).
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Красимир Стефанов Косев  
публикувано на 08.06.2017г.
 
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 26 април 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Венцислав Милчов Дюлгеров

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

 

Тема на дисертационния труд: „Синтез, структура и биологична активност на съкристали на органо–борни киселини с лекарствени вещества”

Научно жури;

Проф. д-р Огнян И. Петров, СУ-ФХФ (рецензия),
 
Проф. д-р Ваня Б. Куртева, ИОХЦФХ-БАН (становище),
 
Проф. д-р Маргарита Д. Апостолова, ИМБ-БАН (становище),
 
Доц.  д-р Луиза Т. Димова (председател на журито), ИМК-БАН (рецензия),
 
Проф. д-р Борис Л. Шивачев, ИМК-БАН (становище).
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Венцислав Милчов Дюлгеров
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 05 декември 2016 г. (10.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Тотка Димитрова Тодорова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „Оптимизация на синтеза на зеолити тип пентасил”

Научно жури;

Проф. д-р Татяна Табакова, ИК-БАН (рецензия)

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия)

Проф. дхн Георги Вайсилов, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФХФ (становище)

Доц. д-р Владислав Владимиров Костов (председател на журито), ИМК-БАН (становище)

Доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, ИМК-БАН (становище)

 

ДВ стр. 75 Брой 20, 15.3.2016

Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка (приложението). За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260.

Научна специалност: 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография),  2 места за редовна докторантура за ИМК -БАН).

Преглед на материала


Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
 
Дата на провеждане: 20 септември 2016 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)
 
Автор: Свилен Мирославов Гечев
 
Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“
 
Тема на дисертационния труд:
 
ИЗРАСТВАНЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ШИРОКОПРИЛОЖИМИ ОПТИЧНИ КРИСТАЛИ – КОДОТИРАНИ АЛКАЛОЗЕМНИ ФЛУОРИДНИ СИСТЕМИ ОТ  ТИПА: YbF3,NaF:CaFи YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2
 
Научно жури:
 
Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова, ИОНХ-БАН (становище)
 
Доц. д-р Николай Иванов Минковски, ЛТУ - София (рецензия)
 
Доц. д-р Велин Стоянов Николов, ИОНХ-БАН (рецензия)
 
Доц. д-р   Йордан Тодоров Муховски, ИМК-БАН(становище)
 
Доц. д-р Михаил Тарасов (председател на журито), ИМК-БАН (становище
 

 

 

 публикувано на 20.03.2015 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за земята за: професори по: научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на неорганични и металоорганични съединения) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на органични и биологични вещества) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“ – един; доцент по научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна характерстика на порести и оптично активни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/979-7055.
1871

връзка към Държавен Вестник

Публикувано на  15.08.2015 г

01. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
 
Обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на неорганични и металоорганични съединения), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
 
1.1 Кандидат: доц. д-р Росица Петрова Николова
 
1.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):
 
Резюме на трудовете на доц. д-р Росица Петрова Николова

1.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

 
Председател
1. доц. д-р Владислав Владимиров Костов - ИМК_БАН, Становищe
 
Външни членове
2. проф. дгн Георги Николов Киров - СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, Рецензия
3. проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев - СУ „Св. Кл. Охридски”, ФФ, Рецензия
4. проф. дхн Костадин Петров Петров - ИОНХ-БАН, Рецензия
5. проф. д-р Томас Нобар Керестеджиян - ГИ-БАН, Становищe
6. доц. д-р Галина Георгиева Генчева-Кисьовска - СУ „Св. Кл. Охридски” ФХФ, Становищe
 
Вътрешни членове
7. проф. д-р Огнян Евтимов Петров - ИМК_БАН, Становищe
 

Публикувано на  15.08.2015 г.
02. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
Обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
 
2.1 Кандидат: доц. д-р  Христина Георгиева Василева 
 
2.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):
 
Резюме на трудовете на доц. д-р Христина Георгиева Василева
 
2.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)
 
Научно жури
Председател
доц. д-р Михаил Павлович Тарасов (становище)  - ИМК-БАН
 
Външни членове:
проф. дгн Грета Маркова Ескенази (рецензия) - СУ ГГФ
проф. д-р Ирена Минчева Пейчева (становище) - ГИ-БАН
проф. д-р Йордан Иванов Кортенски (рецензия) - МГУ, София
доц. д-р Мариана Георгиева Йосифова (рецензия) - ГИ-БАН
доц. д-р Александър Кирилов Здравков (становище) - МГУ, София
 
Вътрешни членове:
проф. д-р Огнян Евтимов Петров (становище) - ИМК-БАН

Публикувано на  15.08.2015 г.
03. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
 
Обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на органични и биологични вещества), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
3.1 Кандидат: доц. д-р Борис Любомиров Шивачев
 
3.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):
 
Резюме на трудовете на доц. д-р Борис Любомиров Шивачев

3.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН), становище

Външни членове:
проф. д-р Румяна Силвиева Миронова (ИМБ-БАН), становище 
проф. дхн Цонко Митев Колев (ПУ), Рецензия 
доц. д-р Маргарита Димитрова Апостолова (ИМБ-БАН), Рецензия 
доц. д-р Огнян Иванов Петров (СУ „Св. Кл. Охридски”, ФХФ), становище 
проф. дхн Людмил Манолов Антонов, ИОХЦФХ-БАН, Рецензия
 
Вътрешни членове: (ИМК-БАН): 
 
проф. д-р Огнян Евтимов Петров (ИМК-БАН), становище.

Публикувано на  15.08.2015 г.

04. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.4. „Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография” (Структурна характеристика на порести и оптично активни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография” в ИМК-БАН, обявен в ДВ бр. 21/20.03.2015 г.

4.1 Кандидат: гл. асистент д-р Луиза Димова Терзийска

 
4.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):
 
Резюме на трудовете на гл. асистент д-р Луиза Димова Терзийска

4.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател

доц. д-р Владислав Владимиров Костов (ИМК-БАН), становище

 
Външни членове: 
проф. дгн Георги Николов Киров (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище 
проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева (ИОНХ-БАН), рецензия 
проф. д-р Томас Нобар Керестеджиян (ГИ-БАН), рецензия 
доц. д-р Цвета Станимирова Иванова СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище
 
Вътрешни членове (ИМК-БАН): 
доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН), становище
доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН), становище.
 

Институтът по  минералогия и кристалография- БАН обявява редовна докторантура

на тема:

"Структурни характеристики на биологичен апатит, изследван с вибрационна спектроскопия”  


 Предлаганата тема за докторска дисертация ще включва изследване на структурното състояние на биологичен апатит със  съвременни спектроскопски методи. Основен акцент ще бъде използването на инфрачервена микроспектроскопия в режим на отражение, ATR IR микроспектроскопия и Раманова спектроскопия с различна енергия на възбуждане за характеризиране на структурните изменения в резултат на различни въздействия.

Срок за подаване на документите - до 17.10.2014 г.
Начало на докторантурата - януари 2015 г. 


1) Стипендия 450 лв.

2) Възможност за ползване на общежитие

3) Възможност за краткосрочни специализации в чужбина

4) Възможност за съвместна работа с екипи от Медицински университет –София и Германия 
5) Възможност за назначаване на постоянна работа след защита

 

Минимални изисквания:
1. Магистърска степен по минералогияи кристалография, химия, геохимия или друга подходяща с минимален успех 4.50 (или предстоящо придобиване на магистърска степен до 17.10.2014 г.).
2. Желание за експериментална работа
3. Компютърни умения

4. Английски език на ниво четене и разбиране

За повече информация:

доц. д-р Росица Титоренкова
тел. 0883 433469

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


• ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” 

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 21 май 2015 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: геолог Яна Колева Цветанова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд:

„Кристалохимични и структурни характеристики на минерали от скарните в Звезделския плутон“

Научно жури:

Проф. д-р Огнян Петров, ИМК-БАН (становище)

Проф. д-р Ангел Кунов (рецензия)

Доц. д-р Росица Димитрова, ГИ-БАН (рецензия)

Доц. д-р Росен Недялков, СУ-ГГФ (становище)

Доц. д-р Михаил Тарасов (председател на журито), ИМК-БАН (становище) 

Автореферат на дисертация на  Яна Колева Цветанова

 

Отговори на Яна Колева Цветанова на въпроси на членове на журито

 


Кандидат:  гл. ас. Валентин Йорданов Ганев 

 (публикувано на 31 октомври  2013 г.)

Професионално направление:   4.4. Науки за Земята

докторска програма: „Минералогия и кристалография“
Tема на дисертационния труд:  "LA-ICP-MS аналитичен подход за изотопни изследвания на твърдофазни геоложки обекти"

 Научно жури:

проф. Елена Стойкова, (рецензент рецензия) Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” 

Доц. д-р Филип Мачев, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски” , (становище)

Проф. д-р Ирена Пейчева, ГИ - БАН, (рецензент рецензия)

Проф. д-р Огнян Петров, ИМК -БАН, (становище)

Доц. д-р Росица Титоренкова, ИМК -БАН, (становище)

Отговори на гл.ас. Валентин Ганев на въпроси на членове на журито

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 14 януари 2014 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.imc.bas.bg.

 Автореферат на дисертация на  Валентин Йорданов Ганев

 

 1 Документите, представени тук, не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, 1113 София.

 

 


 

 (публикувано на 19 август 2013 г.)

Професионално направление:   4.4. Науки за Земята

докторска програма: „Минералогия и кристалография“
Tема на дисертационния труд:  "Минералого-геохимична характеристика на акцесорни минерали от Петроханския плутон"
Докторант:                               Елена Славчева Тачева

 Научно жури:

Проф. дгн Ангел Кунов (рецензент), (рецензия) 1,2

Доц. д-р Росен Недялков, становище 1,2

Доц. д-р Ирена Пейчева, становище 1,2

Проф. д-р Огнян Петров (рецензент), (рецензия) 1,2

Доц. д-р Михаил Тарасов, становище 1,2

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 17 септември 2013 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.imc.bas.bg.

 Автореферат на дисертация на  Елена Славчева Тачева

 


 

1 Документите, представени тук, не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, 1113 София.

2 Публикувано на 18 август 2013 г.

 

 


 

Публикувано на 28.04.2013 г. и „Държавен вестник”, бр.1/04.01.2013 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност 01.07.05 Минералогия и кристалография (Вибрационна спектроскопия) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/9797055.

Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: д-р Росица Христова Титоренкова

 


 

Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

 

04. 1. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за:

 

професор::

по научната специалност 01.07.05 "Минералогия и кристалография",
за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055.

 

Връзка към електронен вариант на ДВ

 

4.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

4.2.1. Резюме на трудовете на доц. д-р Огнян Евтимов Петров

 

4.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 15.08.2011 г.)

 

Научно жури:

 

Председател

доц. д-р Михаил Павлович Тарасов (ИМК-БАН) - Становище1

 

Външни членове:

проф. дгн Георги Николов Киров (СУ-ГГФ) - Рецензия1

проф. дхн Костадин Петров Петров (ИОНХ-БАН) - Рецензия1

проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) - Рецензия1

доц. дфн Кирил Асенов Крежов (ИЯИЯЕ-БАН) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Христина Василева (ИМК-БАН) - Становище1

доц. д-р Владислав Владимиров Костов (ИМК-БАН) - Становище1

 

Доклад oт доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН), председател на Научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност 01.07.05 „Минералогия и кристалография”, ДВ бр. 27/01.04.2011 г., за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография” в ИМК-БАН с единствен кандидат доц. д-р Огнян Евтимов Петров

 

1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.


Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

 

03.1. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за:

 

професор:

по научната специалност 01.03.25 "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя",
за нуждите на секция  „Структурна кристалография“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055.

 

Връзка към електронен вариант на ДВ

 

3.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

3.2.1. Резюме на трудовете на доц. д-р Людмил Любомиров Константинов

 

3.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 02.07.2011 г.)

 

Научно жури:

 

Председател

проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) - Становище1

 

Външни членове:

проф. дфн Минко Първанов Петров (ИФТТ–БАН) - Рецензия1

проф. дфн Савчо Стефанов Тинчев (ИЕ–БАН) - Рецензия1

доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев (ФФ–СУ) - Рецензия1

проф. дфн Веселин Л. Страшилов (ФФ-СУ) - Становище1

доц. д-р Красимир Цанков Стойчев (ПУ) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Борис Любомиров Шивачев (ИМК-БАН) - Становище1

 

Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) , Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “професор” по научната специалност "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя", за нуждите на секция „Структурна кристалография“, ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г.

 

1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.


Процедури за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ - (приключени)

 

Публикувано на 26.04.2010 г. и ДВ Брой: 24, от дата 26.04.2010 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

 

01. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за:

 

доцент:

по научната специалност 01.05.04 “Аналитична химия” (изследване на природни материали),
за нуждите на Химичната лаборатория в ИМК-БАН.“

 

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055.

 

Връзка към електронен вариант на ДВ

 

1.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

1.2.1. Резюме на трудовете на н.с. I ст. д-р Надежда Любенова Лихарева
 

1.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1)
Рецензиите и становищата трябва да бъдат представени в канцеларията на ИМК-БАН
до 31.05.2011 г. (двумесечен срок от заседанието превело се на 31.03.2011г.).

 

Научно жури:

Председател

чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

Членове

проф. дхн Соня Харутюн Арпаджян-Ганева (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

проф. дхн Рахила Борисова Георгиева (ХТМУ-София), (рецензент), рецензия1

доц. д-р Методи Георгиев Караджов (ГИ-БАН – резервен член)

Вътрешни членове:

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, (ИМК-БАН), (становище)1

доц. д-р Вилма Петкова Стоянова, (ИМК-БАН) (рецензент), рецензия1

доц. д-р Йордан Тодоров Муховски (ИМК-БАН), (становище)1

доц. д-р Олег Христов Витов, (ИМК-БАН - резервен член).

 

1.4 Доклад до Председателя на Научния съвет на  ИМК-БАН от чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “доцент” по научната специалност 01.05.04 “Аналитична химия”,“ДВ” бр. 24/26.03.2010.1


Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

 

02.1. Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за:

 

доцент:

по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ",
за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055.

 

Връзка към електронен вариант на ДВ

 

2.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

2.2.1. Резюме на трудовете на н.с. I ст. д-р Любомир  Димитров Димитров

 

2.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 01.07.2011 г.)

 

Научно жури:

 

Председател

доц. д-р Диана Димитрова Нихтянова (ИМК-БАН) - Становище1

 

Външни членове:

проф. дтн Георги Петров Високов (ИК–БАН) - Рецензия1

проф. дхн Иван Георгиев Митов (ИК-БАН) - Становище1

проф. дхн Димитър Русев Механджиев (ИОНХ-БАН) - Становище1

доц. дхн Таня Стоянова Христова (ИОХЦФХ-БАН) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН) - Рецензия1

доц. д-р Вилма Петкова Стоянова (ИМК-БАН) - Становище1

 

Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от доц. д-р Диана Нихтянова (ИМК-БАН), Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “доцент” по научната специалност01.05.16 “Химична кинетика и катализ", за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография, ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г.

 

1 Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.


Процедури за защита на дисертации - (приключени)

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

 

1.     Луиза Димова Терзийска, (публикувано на 29 март 2011 г.)

 

тема: ПРАХОВО РЕНТГЕНОСТРУКТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИНОПТИЛОЛИТ,

МОДИФИЦИРАН ЧРЕЗ ЙОНЕН ОБМЕН И ОКЛЮЗИЯ НА СОЛИ,

 

Научно жури:

Доц. д-р Росица Николова (председател, рецензент), ИМК - БАН, (рецензия)1,2

Доц. д-р Цвета Станимирова, СУ (рецензент), (рецензия)1,2

Доц. д-р Даниела Ковачева, ИОНХ - БАН, становище1,2

Доц. д-р Огнян Е. Петров, ИМК - БАН, становище1,2

Проф. дгн Георги Н. Киров, СУ, становище1,2

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 15 юни 2011 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.clmc.bas.bg.

 

Автореферат на дисертация на Луиза Димова Терзийска

 

1 Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.

2 Публикувано на 16 май 2011 г.