Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Web site: http://www.imc.bas.bg

 

Местоположение през google.maps

https://www.google.bg/maps/place/Institute+of+Mineralogy+and+Crystallography/@42.6729199,23.3637875,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa85da7b25577f:0x4574a70f4f755310!8m2!3d42.6729199!4d23.3659762?hl=en

3.2 Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

3.2.1. Резюме на трудовете на д-р Росица Христова Титоренкова

3.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg и www. imc.bas.bg на 28.04.2013 г.)

Научно жури:

Външни членове:

проф. Даниела Ковачева, ИОНХ – БАН, становище 1

проф. дгн Георги Киров, СУ – ГГФ, Рецензия 1

проф. дфн Мирослав Абрашев, СУ – ФФ,  Рецензия 1

Вътрешни членове:

доц. д-р Надя Петрова, ИМК – БАН, становище 1

доц. д-р Юри Кълвачев, ИМК – БАН,  становище 1

доц. д-р Владислав Костов, ИМК - БАН,  становище 1

доц. д-р Борис Шивачев, ИМК–БАН,  Председател на журито, становище 1.


Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от Борис Шивачев, ИМК–БАН, Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидатът за заемане на академичната длъжност "доцент", за нуждите на секция „Структурна кристалография“ в ИМК-БАН, направление 4.4 „Науки за земята” (Минералогия и кристалография – вибрационна спектроскопия) обявен в „Държавен вестник”, бр.1/04.01.2013.

Публична академична лекция

на  доц. д-р Росица Титоренкова

на тема:

Минераложки аспекти в изследването на биоапатит и синтетични Са-фосфатни материали

Представянето ще се състои на  28.06.2013 г от 14.00 ч в Заседателната зала на Института по минералогия и кристалография-БАН,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107

Поканват се всички желаещи

 

 

 1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.

 

 

 

-=ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ=-
 
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
 

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107,стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 106, стр. 55. от 15. 12. 2020г.

Кандидат: ас. д-р Катерина Захариева

Хабилитационна авторска справка

Авторска справка - извън хабилитационния труд

Резюмета на публикациите - BG, EN

Справка за изпълнение на минималните критерии

Членове на научното жури:

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН) - рецензия BGEN

Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - становище BGEN

Проф. д-р Вилма Петкова (ИМК-БАН) - рецензия BGEN

Доц. д-р Луиза Димова (ИМК-БАН) - становище BGEN

Доц. д-р Албена Бъчварова - Неделчева (ИОНХ-БАН) - становище BGEN

Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) - становище BGEN

Проф. д-р Христина Василева (ИМК-БАН) - становище BGEN

 


 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, научно направление 4.4. Науки за Земята (Експериментална минералогия и кристалография) за нуждите на направление  „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник бр. 62,  стр 216. от 14.07.2020 г.

Кандидат:  Доц. д-р Влaдислав Костов-Китин
 
 
 
Членове на научното жури:
 
Доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ-БАН) - рецензия BGENG
 
Проф. д-р Томас Керестеджиян (ГИ-БАН) - рецензия BGENG
 
Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН) - рецензия BG, ENG
 
Доц. д-р Ирена Михайлова (ХТМУ-СОФИЯ)- становище BGENG
 
Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН)- становище BG, ENG
 
Доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН)- становище BG, ENG
 
Проф. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН) - становище BG, ENG
 

 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в научно направление 4.2. Химически науки (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник бр. 81, стр. 51 от 15.10.2019г.
Кандидат:  Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова
 

Членове на научното жури:

Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН)- рецензия BGENG

Доц. д-р Надя Петрова (ИМК-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН) - рецензия BGENG

Проф. д-р Нели Косева (ИП-БАН)-  становище BGENG

Доц. д-р Светла Тодинова (ИБФБМИ-БАН)- становище BGENG

Проф. д-р Христина Василева (ИМК-БАН)- рецензия BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Александър Караманов (ИФХ – БАН)

Проф. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН)

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК-БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник - Брой 102, стр. 183 от 11.12.2018г

 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление4.4. Науки за земята, направление „Структурна кристалография и материалознание“

Дата на провеждане:   20 март 2019 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Христина Илиева Димитрова  

Членове на научното жури:

1. доц. д-р Виктория Левтерова  - НЦЗПБ

2. доц. д-р Георги Добриков - ИОХЦФ - БАН

3. проф. д-р Росица Николова - ИМК - БАН

4. доц. д-р Владислав Костов - ИМК - БАН

5. проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтетични и природни порести материали), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Брой 37, 04.05.2018.

 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление4.4. Науки за земята, направление „Структурна кристалография и материалознание“

Дата на провеждане:   25 юли 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Кандидат: д-р Борислав Живков Барбов  

Членове на научното жури:

1. доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ - БАН

2. проф. д-р Маргарита Попова - ИОХЦФ - БАН

3. проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН

4. доц. д-р Надя Петрова - ИМК - БАН

5. доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН

 


 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Синтез, структурна химия и кристалография на органични и елементоорганични съединения), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55  Брой 87, 31.10.2017.

      Кандидат: гл.ас. д-р Красимир С. Косев

      Авторска справка за научните приноси в публикациите на д-р Красимир С. Косев

       Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Ваня Куртева – ИОХЦФ - БАН, Рецензия

2. Проф. д-р Павлета Шестакова – ИОХЦФ - БАН,  Становище

3. Проф. д-р Росица Николова – ИМК - БАН, Становище 

4. Проф. д-р Борис Шивачев – ИМК - БАН, Становище

5. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК - БАН, Становище

6. Доц. д-р Виолета Митова – ИП - БАН, Становище 

7. Доц. д-р Вилма Петкова - НБУ, Рецензия    

 Резервни членове

1. Доц. д-р Любомир Димитров – ИМК - БАН

2. Проф. д-р Людмил Антонов – ИОХЦФ - БАН

 


 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Структурни и морфоложки изследвания на наноразмерни минерали и материали с трансмисионно електронно-микроскопски методи), за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55.Брой 87, 31.10.2017

      Кандидат: доц. д-р Михаил П. Тарасов

      Авторска справка на научните приноси в публикациите на доц. д-р Михаил П. Тарасов

      Членове на научното жури:

1. Проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН, Рецензия 

2. Проф. д.г.н. Ангел Кунов – ГИ – БАН, Рецензия

3. Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ - СУ, Становище 

4. Проф. д-р Христина Василева - ИМК-БАН, Становище

5. Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Становище

6. Доц. д-р Владислав Костов – ИМК-БАН, Становище

 7. Доц. д-р Росица Титоренкова – ИМК - БАН, Рецензия

      Резервни членове

1. Доц. д-р Росица Василева – ГИ – БАН

2. Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК-БАНИнститутът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. 

Кандидат д-р Яна Колева Цветанова

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на  д-р Яна Колева Цветанова.

Рецензии и становищата на членовете на журито

Председател

доц. д-р В. Костов (ИМК-БАН), становище,

Външни членове

проф. д.н. А. Кунов (ГИ-БАН), рецензия,

проф. д-р Стр. Страшимиров (МГУ „Св. Иван Рилски”), становище,

проф. д-р Т. Керестеджиян (ГИ-БАН), становище,

проф. д-р Р. Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище,

Вътрешни членове

доц. д-р М. Тарасов (ИМК-БАН), становище,

доц. д-р Ж. Дамянов (ИМК-БАН), рецензия.

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“.

 Кандидат гл. ас.  д-р Валентин Й. Ганев

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Валентин Й. Ганев

Рецензии и становищата на членовете на журито

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ-БАН, становище), 

проф. д-р Ирена Пейчева (ГИ-БАН, рецензия),

доц. д-р Тодор Петров  (ИФТТ-БАН, становище),

проф. д-р Росен Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, становище).

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: 

доц. д-р Ирина Маринова (ИМК-БАН, становище),

доц. д-р Росица Титоренкова  (ИМК-БАН, рецензия),

проф. д-р Борис Шивачев  (ИМК-БАН, становище).

 

Доклад на председателя на журито до НС на ИМК-БАН.

 


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на неорганични и металоорганични съединения), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
Кандидат: доц. д-р Росица Петрова Николова
 
Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Росица Петрова Николова

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател
1. доц. д-р Владислав Владимиров Костов - ИМК_БАН, Становищe
 
Външни членове
2. проф. дгн Георги Николов Киров - СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, Рецензия
3. проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев - СУ „Св. Кл. Охридски”, ФФ, Рецензия
4. проф. дхн Костадин Петров Петров - ИОНХ-БАН, Рецензия
5. проф. д-р Томас Нобар Керестеджиян - ГИ-БАН, Становищe
6. доц. д-р Галина Георгиева Генчева-Кисьовска - СУ „Св. Кл. Охридски” ФХФ, Становищe
 
Вътрешни членове
7. проф. д-р Огнян Евтимов Петров - ИМК_БАН, Становищe
 

Публикувано на  15.08.2015 г.
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
Кандидат: доц. д-р  Христина Георгиева Василева 
 
Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Христина Георгиева Василева
 
2.3 Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)
 
Научно жури
Председател
доц. д-р Михаил Павлович Тарасов (становище)  - ИМК-БАН
 
Външни членове:
проф. дгн Грета Маркова Ескенази (рецензия) - СУ ГГФ
проф. д-р Ирена Минчева Пейчева (становище) - ГИ-БАН
проф. д-р Йордан Иванов Кортенски (рецензия) - МГУ, София
доц. д-р Мариана Георгиева Йосифова (рецензия) - ГИ-БАН
доц. д-р Александър Кирилов Здравков (становище) - МГУ, София
 
Вътрешни членове:
проф. д-р Огнян Евтимов Петров (становище) - ИМК-БАН

Публикувано на  15.08.2015 г.
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на органични и биологични вещества), обявен в „Държавен вестник”, бр. 21/20.03.2015 г. 
 
Кандидат: доц. д-р Борис Любомиров Шивачев
 
Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Борис Любомиров Шивачев

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН), становище

Външни членове:
проф. д-р Румяна Силвиева Миронова (ИМБ-БАН), становище 
проф. дхн Цонко Митев Колев (ПУ), Рецензия 
доц. д-р Маргарита Димитрова Апостолова (ИМБ-БАН), Рецензия 
доц. д-р Огнян Иванов Петров (СУ „Св. Кл. Охридски”, ФХФ), становище 
проф. дхн Людмил Манолов Антонов, ИОХЦФХ-БАН, Рецензия
 
Вътрешни членове: (ИМК-БАН): 
 
проф. д-р Огнян Евтимов Петров (ИМК-БАН), становище.

Публикувано на  15.08.2015 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.4. „Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография” (Структурна характеристика на порести и оптично активни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография” в ИМК-БАН, обявен в ДВ бр. 21/20.03.2015 г.

Кандидат: гл. асистент д-р Луиза Димова Терзийска

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на гл. асистент д-р Луиза Димова Терзийска

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1,  Публикувано на www.imc.bas.bg на 15.08.2015 г.)

Председател

доц. д-р Владислав Владимиров Костов (ИМК-БАН), становище

Външни членове: 
проф. дгн Георги Николов Киров (СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище 
проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева (ИОНХ-БАН), рецензия 
проф. д-р Томас Нобар Керестеджиян (ГИ-БАН), рецензия 
доц. д-р Цвета Станимирова Иванова СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ), становище
 
Вътрешни членове (ИМК-БАН): 
доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН), становище
доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН), становище.
 

Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за: 
професор::по научната специалност 01.07.05 "Минералогия и кристалография", за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: Огнян Евтимов Петров

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1): Резюме на трудовете на доц. д-р Огнян Евтимов Петров

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 15.08.2011 г.)

Научно жури:

Председател

доц. д-р Михаил Павлович Тарасов (ИМК-БАН) - Становище1

Външни членове:

проф. дгн Георги Николов Киров (СУ-ГГФ) - Рецензия1

проф. дхн Костадин Петров Петров (ИОНХ-БАН) - Рецензия1

проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) - Рецензия1

доц. дфн Кирил Асенов Крежов (ИЯИЯЕ-БАН) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Христина Василева (ИМК-БАН) - Становище1

доц. д-р Владислав Владимиров Костов (ИМК-БАН) - Становище1

Доклад oт доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН), председател на Научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност 01.07.05 „Минералогия и кристалография”, ДВ бр. 27/01.04.2011 г., за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография” в ИМК-БАН с единствен кандидат доц. д-р Огнян Евтимов Петров

1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.


Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за професор по научната специалност 01.03.25 "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя", за нуждите на секция  „Структурна кристалография“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: Людмил Любомиров Константинов

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):  Резюме на трудовете на доц. д-р Людмил Любомиров Константинов

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 02.07.2011 г.)

Научно жури:

Председател

проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) - Становище1

Външни членове:

проф. дфн Минко Първанов Петров (ИФТТ–БАН) - Рецензия1

проф. дфн Савчо Стефанов Тинчев (ИЕ–БАН) - Рецензия1

доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев (ФФ–СУ) - Рецензия1

проф. дфн Веселин Л. Страшилов (ФФ-СУ) - Становище1

доц. д-р Красимир Цанков Стойчев (ПУ) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Борис Любомиров Шивачев (ИМК-БАН) - Становище1

Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от проф. дфн Марин Мирчев Господинов (ИФТТ-БАН) , Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “професор” по научната специалност "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя", за нуждите на секция „Структурна кристалография“, ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г.

1Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.


Публикувано на 26.04.2010 г. и ДВ Брой: 24, от дата 26.04.2010 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за доцентпо научната специалност 01.05.04 “Аналитична химия” (изследване на природни материали), за нуждите на Химичната лаборатория в ИМК-БАН.“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: Надежда Любенова Лихарева

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):  Резюме на трудовете на н.с. I ст. д-р Надежда Любенова Лихарева

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1)

Рецензиите и становищата трябва да бъдат представени в канцеларията на ИМК-БАН
до 31.05.2011 г. (двумесечен срок от заседанието превело се на 31.03.2011г.).

Научно жури:

Председател

чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

Членове

проф. дхн Соня Харутюн Арпаджян-Ганева (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), (становище)1

проф. дхн Рахила Борисова Георгиева (ХТМУ-София), (рецензент), рецензия1

доц. д-р Методи Георгиев Караджов (ГИ-БАН – резервен член)

Вътрешни членове:

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, (ИМК-БАН), (становище)1

доц. д-р Вилма Петкова Стоянова, (ИМК-БАН) (рецензент), рецензия1

доц. д-р Йордан Тодоров Муховски (ИМК-БАН), (становище)1

доц. д-р Олег Христов Витов, (ИМК-БАН - резервен член).

1.4 Доклад до Председателя на Научния съвет на  ИМК-БАН от чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев (Кат. Аналитична химия, ХФ-СУ), Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “доцент” по научната специалност 01.05.04 “Аналитична химия”,“ДВ” бр. 24/26.03.2010.1


Публикувано на 01.04.2011 г. и ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г. (чл.4(1) от Допълнителни разпоредби)

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за доцент по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ", за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 029797055. Връзка към електронен вариант на ДВ

Резюмета на трудовете на участниците (чл. 27 ал.1):  Резюме на трудовете на н.с. I ст. д-р Любомир  Димитров Димитров

Рецензиите и становищата на членовете на журито (чл. 27 ал.1, Публикувано на www.clmc.bas.bg на 01.07.2011 г.)

Научно жури:

Председател

доц. д-р Диана Димитрова Нихтянова (ИМК-БАН) - Становище1

Външни членове:

проф. дтн Георги Петров Високов (ИК–БАН) - Рецензия1

проф. дхн Иван Георгиев Митов (ИК-БАН) - Становище1

проф. дхн Димитър Русев Механджиев (ИОНХ-БАН) - Становище1

доц. дхн Таня Стоянова Христова (ИОХЦФХ-БАН) - Становище1


Вътрешни членове:

доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев (ИМК-БАН) - Рецензия1

доц. д-р Вилма Петкова Стоянова (ИМК-БАН) - Становище1

Доклад до Председателя на Научния съвет на ИМК-БАН от доц. д-р Диана Нихтянова (ИМК-БАН), Председател на научно жури за оценка и класиране на кандидати за заемане на академична длъжност “доцент” по научната специалност01.05.16 “Химична кинетика и катализ", за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография, ДВ Брой: 27, от дата 01.04.2011 г.

1 Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.

 

 


 
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
 

 
ПроцедураОбразователна и научна степен „Доктор“
 
Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
 
Дата на провеждане: 01 юли 2021 г. от 10.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
 
Автор на дисертационния труд: Руси Иванов Русев - Автореферат , Abstract 
 
Тема: "Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединения"
 
Научно жури
 
доц. д-р Ирена Филипова – ИОХЦФ-БАН, Рецензия BGENG
 
проф. д-р Светла Данова, дбн – ИМБ-БАН, Становище BGENG
 
проф. д-р Милена Игнатова  – ИП-БАН, Становище BGENG
 
доц. д-р Луиза Димова – ИМК-БАН, Рецензия BGENG
 
проф. д-р Борис Шивачев –  ИМК-БАН, Становище BGENG
 

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 08 юни 2018 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Христина Илиева Димитрова - Автореферат

Тема: "Кристализация и структурен анализ на две палиндромни ДНК секвенции с флуоресцентни маркери"

Научно жури: 

проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН, Рецензия

доц. д-р Петър Христов – ИБЕИ-БАН, Реценция

доц. д-р Нели Косева – ИП-БАН, Становище

доц. д-р Петър Тодоров – ХТМУ-София, Становище

проф. д-р Борис Шивачев – научен ръководител ИМК-БАН. Становище

 


 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята";Научна специалност "Минералогия и Кристалография"

Дата на провеждане: 15 декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН

Автор на дисертационния труд: Ева Николаева Анастасова

Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)” 

Научно жури:

доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)- рецензия

доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) - рецензия

проф. дгн Ангел Йорданов Кунов (ГИ-БАН) - становище

доц. д-р Богдан Рангелов (ИФХ-БАН)- становище

доц. д-р Михаил Тарасов (ИМК-БАН)- становище

дата: 09 декември 2017г.

 


Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 12 септември 2017 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Борислав Живков Барбов

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „Синтез на зеолит Бета и зеолит NaX в присъствие на зародиши”

Научно жури;

Проф. дхн Таня Христова, ИОХЦФ-БАН (рецензия),

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия),

Доц. д-р Християн Александров, ФХФ-СУ „Св. Климент Охридски“ (становище),

Доц. д-р Юрий Кълвачев, ИМК-БАН (становище),

Проф. д-р Христина Василева (председател на журито), ИМК-БАН (становище).

АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Борислав Живков Барбов  

публикувано на 10 август 2017г.


 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 18 септември 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Лилия Владимирова Цветанова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „ Структурна характеристика на йонообменен ETS-4

Научно жури:

доц. д-р Владислав Костов (ИМК-БАН) (рецензия)
 
Проф. д-р Даниела Ковачева – ИОНХ-БАН (рецензия)
 
Проф. д-р Росица Николова – ИМК-БАН (становище)
 
Проф. дгн Георги Киров – пенсионер  (становище)
 
Доц. д-р Цвета Станимирова – ГГФ СУ „Св. Климент Охридски” (становище)
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Лилия Владимирова Цветанова
 
публикувано на 03.08.2017г.
 
Резюме на англииски
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 23 юни 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

АвторКрасимир Стефанов Косев

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд„ Синтез и структура на кристалохидрати и уреати на магнезиеви соли

Научно жури:

Проф. д-р Цонко М. Колев, ТУ-Пловдив (рецензия),
 
Проф. д-р Ирина Караджова, СУ-ФХФ (становище),
 
Проф. д-р Кольо Д. Троев, ИП-БАН (становище),
 
Доц.  д-р Михаил П.Тарасов(председател на журито), ИМК-БАН (рецензия),
 
Проф. д-р Росица П. Николова, ИМК-БАН (становище).
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Красимир Стефанов Косев  
публикувано на 08.06.2017г.
 
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 26 април 2017 г. (11.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Венцислав Милчов Дюлгеров

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд: „Синтез, структура и биологична активност на съкристали на органо–борни киселини с лекарствени вещества”

Научно жури:

Проф. д-р Огнян И. Петров, СУ-ФХФ (рецензия),
 
Проф. д-р Ваня Б. Куртева, ИОХЦФХ-БАН (становище),
 
Проф. д-р Маргарита Д. Апостолова, ИМБ-БАН (становище),
 
Доц.  д-р Луиза Т. Димова (председател на журито), ИМК-БАН (рецензия),
 
Проф. д-р Борис Л. Шивачев, ИМК-БАН (становище).
 
 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  с автор Венцислав Милчов Дюлгеров
 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 05 декември 2016 г. (10.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: Тотка Димитрова Тодорова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд„Оптимизация на синтеза на зеолити тип пентасил”

Научно жури:

Проф. д-р Татяна Табакова, ИК-БАН (рецензия)

Доц. д-р Силвия Тодорова, ИК-БАН (рецензия)

Проф. дхн Георги Вайсилов, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФХФ (становище)

Доц. д-р Владислав Владимиров Костов (председател на журито), ИМК-БАН (становище)

Доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, ИМК-БАН (становище)

 

 

Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
 
Дата на провеждане: 20 септември 2016 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)
 
Автор: Свилен Мирославов Гечев
 
Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“
 
Тема на дисертационния труд:
 
ИЗРАСТВАНЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ШИРОКОПРИЛОЖИМИ ОПТИЧНИ КРИСТАЛИ – КОДОТИРАНИ АЛКАЛОЗЕМНИ ФЛУОРИДНИ СИСТЕМИ ОТ  ТИПА: YbF3,NaF:CaFи YbF3,NaF:Ca1-xSrxF2
 
Научно жури:
 
Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова, ИОНХ-БАН (становище)
 
Доц. д-р Николай Иванов Минковски, ЛТУ - София (рецензия)
 
Доц. д-р Велин Стоянов Николов, ИОНХ-БАН (рецензия)
 
Доц. д-р   Йордан Тодоров Муховски, ИМК-БАН(становище)
 
Доц. д-р Михаил Тарасов (председател на журито), ИМК-БАН (становище
 

 


Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“

Дата на провеждане: 21 май 2015 г. (15.00, заседателна зала на ИМК-БАН)

Автор: геолог Яна Колева Цветанова

Професионално направление: „4.4. Науки за Земята“, докторска програма „Минералогия и кристалография“

Тема на дисертационния труд:

„Кристалохимични и структурни характеристики на минерали от скарните в Звезделския плутон“

Научно жури:

Проф. д-р Огнян Петров, ИМК-БАН (становище)

Проф. д-р Ангел Кунов (рецензия)

Доц. д-р Росица Димитрова, ГИ-БАН (рецензия)

Доц. д-р Росен Недялков, СУ-ГГФ (становище)

Доц. д-р Михаил Тарасов (председател на журито), ИМК-БАН (становище) 

Автореферат на дисертация на  Яна Колева Цветанова

Отговори на Яна Колева Цветанова на въпроси на членове на журито

 


 

Кандидат:  гл. ас. Валентин Йорданов Ганев 

 (публикувано на 31 октомври  2013 г.)

Професионално направление:   4.4. Науки за Земята

докторска програма: „Минералогия и кристалография“
Tема на дисертационния труд:  "LA-ICP-MS аналитичен подход за изотопни изследвания на твърдофазни геоложки обекти"

 Научно жури:

проф. Елена Стойкова, (рецензент рецензия) Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” 

Доц. д-р Филип Мачев, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски” , (становище)

Проф. д-р Ирена Пейчева, ГИ - БАН, (рецензент рецензия)

Проф. д-р Огнян Петров, ИМК -БАН, (становище)

Доц. д-р Росица Титоренкова, ИМК -БАН, (становище)

Отговори на гл.ас. Валентин Ганев на въпроси на членове на журито

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 14 януари 2014 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.imc.bas.bg.

 Автореферат на дисертация на  Валентин Йорданов Ганев

  1 Документите, представени тук, не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, 1113 София.

 


 

(публикувано на 19 август 2013 г.)

Професионално направление:   4.4. Науки за Земята

докторска програма: „Минералогия и кристалография“
Tема на дисертационния труд:  "Минералого-геохимична характеристика на акцесорни минерали от Петроханския плутон"
Докторант:                               Елена Славчева Тачева

 Научно жури:

Проф. дгн Ангел Кунов (рецензент), (рецензия) 1,2

Доц. д-р Росен Недялков, становище 1,2

Доц. д-р Ирена Пейчева, становище 1,2

Проф. д-р Огнян Петров (рецензент), (рецензия) 1,2

Доц. д-р Михаил Тарасов, становище 1,2

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 17 септември 2013 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.imc.bas.bg.

 Автореферат на дисертация на  Елена Славчева Тачева

 1 Документите, представени тук, не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, 1113 София.

2 Публикувано на 18 август 2013 г.

 


 

Луиза Димова Терзийска(публикувано на 29 март 2011 г.)

тема: ПРАХОВО РЕНТГЕНОСТРУКТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИНОПТИЛОЛИТ,

МОДИФИЦИРАН ЧРЕЗ ЙОНЕН ОБМЕН И ОКЛЮЗИЯ НА СОЛИ,

Научно жури:

Доц. д-р Росица Николова (председател, рецензент), ИМК - БАН, (рецензия)1,2

Доц. д-р Цвета Станимирова, СУ (рецензент), (рецензия)1,2

Доц. д-р Даниела Ковачева, ИОНХ - БАН, становище1,2

Доц. д-р Огнян Е. Петров, ИМК - БАН, становище1,2

Проф. дгн Георги Н. Киров, СУ, становище1,2

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 15 юни 2011 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 107, на открито заседание на научното жури.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” и на неговата уебстраница на адрес www.clmc.bas.bg.

Автореферат на дисертация на Луиза Димова Терзийска

1 Документите представени тук не съдържат "Лични данни". Заведените оригинални документи, са на разположение в Института по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” при БАН,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, 1113 София.

2 Публикувано на 16 май 2011 г.

 

-=ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ=-


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“- Българска академия на науките, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване: http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf
 
Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 13. 08. 2021 г. до 13. 10. 2021г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705). Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло, наноразмерни материали и минерали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник: брой 106 от 15.12.2020г. 

 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, Докторска програма "Минералогия и кристалография" в професионално направление 4.4. Науки за Земята. Необходими документи за кандидатстване. Срок за подаване на документите - 19 май 2020г. включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). Държавен вестник бр. 18, стр. 138-141 от 28.02.2020г.
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, докторска програма 4.4. "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок от 13. 08. 2019г. до 11. 10. 2019г. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) и в канцеларията на ИМК, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2) 979705). Държавен вестник бр. 63, стр. 116-120 от 09.08.2019г.
 
21.02.2019г. 

Конкурс за попълване състава на научен екип по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Срок за подаване на документите: от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г.

Обява за попълване състава на научен екип

по проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01- Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ,  набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в научния екип:

 

 №

Длъжност (функции) в екипа

Необходима експертиза

Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1.

Изследовател:

Докторант и/или пост-докторант

Висше образование

Не се изисква

 

 Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМК – БАН;

• Автобиография (CV европейски формат);

• Диплома за висше образование;

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;

• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 22.02.2019 г. до 22.03.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:  гр. София - 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, ст. 55.

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията;

2. На 26.03.2019 г. – провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 28.03.2019 г.

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани;

За допълнителна информация:

Анелия Кехайова, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел: + 359 29797055.


Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, специалност "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок от 13. 08. 2018г. до 12. 10. 2018г  Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469); от заявителя на докторантурата (e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0885453470) и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2) 979705). Държавен вестник: стр. 100, брой 58 от 13. 07.2018

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за задочен докторант, специалност "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок до 11. 05. 2018г.  Допълнителна информация можете да получите в канцеларията на ИМК, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107, стая 55, тел. (+359 2) 9797055. Брой 22, 13.03.2018.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография), за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979-70-55. Брой 87, 31.10.2017

15.08.2017г.

Обявява конкурси за две (2) редовни докторантури по докторска програма Минералогия и кристалография (4.4. Науки за земята). 

За повече информация:
Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
лице за контакт: доц. Росица Титоренкова

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55. 

Публикувано на  12.08.2017 г

Н а у ч е н   с е м и н а р

на 1.12. 2017 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на ИМК - БАН

Академична лекция на тема: In situ изотопна масспектрометрия на твърдофазни материали  ще изнесе доц. д-р Валентин Ганев.

Академична лекция на тема: Метасоматични минерали и продукти на тяхната промяна: кристалохимия, структурни характеристики и приложението им като индикатори за условията на образуване ще изнесе доц. д-р Яна Цветанова.

                                                                                                Всички колеги са поканени!

доц. д-р Р. Титоренкова
Научен секретар на ИМК - БАН

09.06.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и изотопна масспектрометрия на минерали и синтетични твърдофазни обекти) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка  към  ДВ бр. 46 2017 г. 

Публикувано на  19.08.2017 г

 

2.5.2017 г. 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.4. Науки за земята (синтетични и природни порести материали) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.

връзка към ДВ бр.35  2017г.

Кандидат д-р Тотка Тодорова

ДВ стр. 75 Брой 20, 15.3.2016

Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка (приложението). За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260.

Научна специалност: 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография),  2 места за редовна докторантура за ИМК -БАН).

Преглед на материала

 публикувано на 20.03.2015 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за земята за: професори по: научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на неорганични и металоорганични съединения) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна кристалография на органични и биологични вещества) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ – един; научната специалност Минералогия и кристалография (Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“ – един; доцент по научната специалност Минералогия и кристалография (Структурна характерстика на порести и оптично активни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/979-7055.
1871

връзка към Държавен Вестник

Публикувано на  15.08.2015 г

 

Институтът по  минералогия и кристалография- БАН обявява редовна докторантура

на тема: "Структурни характеристики на биологичен апатит, изследван с вибрационна спектроскопия”  


 Предлаганата тема за докторска дисертация ще включва изследване на структурното състояние на биологичен апатит със  съвременни спектроскопски методи. Основен акцент ще бъде използването на инфрачервена микроспектроскопия в режим на отражение, ATR IR микроспектроскопия и Раманова спектроскопия с различна енергия на възбуждане за характеризиране на структурните изменения в резултат на различни въздействия.

Срок за подаване на документите - до 17.10.2014 г.
Начало на докторантурата - януари 2015 г. 

1) Стипендия 450 лв.

2) Възможност за ползване на общежитие

3) Възможност за краткосрочни специализации в чужбина

4) Възможност за съвместна работа с екипи от Медицински университет –София и Германия 
5) Възможност за назначаване на постоянна работа след защита

 Минимални изисквания:

1. Магистърска степен по минералогияи кристалография, химия, геохимия или друга подходяща с минимален успех 4.50 (или предстоящо придобиване на магистърска степен до 17.10.2014 г.).
2. Желание за експериментална работа
3. Компютърни умения

4. Английски език на ниво четене и разбиране

За повече информация:

доц. д-р Росица Титоренкова
тел. 0883 433469

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Публикувано на 28.04.2013 г. и „Държавен вестник”, бр.1/04.01.2013 г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност 01.07.05 Минералогия и кристалография (Вибрационна спектроскопия) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/9797055.

Връзка към електронен вариант на ДВ

Кандидат: д-р Росица Христова Титоренкова

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в научно направление 4.2. Химически науки (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник бр. 81, стр. 51 от 15.10.2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

 

 

Процедури по ЗОП

1. Текущи процедури

01517-2020-0002

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „ГЕОХИМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ВОЛФРАМА В ОКИСЛИТЕЛНАТА ЗОНА, ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ НА РЕКА ГРЪНЧАРИЦА В РАЙОНА НА НАХОДИЩЕ ГРЪНЧАРИЦА, ЗАПАДНИ РОДОПИ“ (ДОГОВОР С ФНИ № КП-06-ОПР 03/5, 14.12.2018 Г.)

01.06.2020г. Обявление за поръчка

01.06.2020г. Решение за откриване на процедура

01.06.2020г. Документация

01.06.2020г. Приложение 1. Договор

01.06.2020г. Приложение 2. Техническо предложение

01.06.2020г. Приложение 3. Ценово предложение

01.06.2020г. Приложение 4. Декларация по чл.102 от ЗОП

01.06.2020г. Приложение 5. Декларация за посещение на обект

03.06.2020г. espd - request

21.08.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти 

31.08.2020г.  Протокол 12 и 3  от проведена обществена поръчка 
26.10.2020г.  Договор, Техническо и ценово предложения
 

01517-2020-0001

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001- 1.002-0005-C01““

19.08.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти 

31.08.2020г.  Протокол 1, 2 и 3  от проведена обществена поръчка 
31.08.2020г.  Доклад за работата на комисията 
31.08.2020г.  Решение от проведената обществена поръчка 
26.10.2020г. ОП1. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП3. Договор, Техническо и ценово предложения
26.10.2020г. ОП4. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП5. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП6. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП7. Договор, Техническо и ценово предложения 
26.10.2020г. ОП8. Договор, Техническо и ценово предложения 
19.01.2021г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП1, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8
26.04.2021г. ОП2. Договор, Техническо и ценово предложения 
12.07.2021 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП2

 


 
 
„Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив и ИМК-БАН за научните проучвания по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

00819-2019-0010

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии в 2 (две) обособени позиции: Позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за термогравиметричен анализ

Съобщение (12.09.2019г.)

Споразумение (12.09.2019г.)

 Съобщение за отваряне на ценови оферти (12.11.2019г.)


 
2.Приключили процедури
 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“
 
 
12.08.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
12.08.2019г. espd- request

29.08.2019г.  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.09.2019г. Отговор 1

01.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ”  ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
 
 

 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: РЕНТГЕНОВ ДИФРАКТОМЕТЪР, СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ СИСТЕМИ, ПОЛИМЕРИ, ЕНЗИМИ  И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА , В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
Отговор 1 (23. 08. 2019г.)
 
 

01517-2019-0001

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

08.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

08.03.2019г. Документация
08.03.2019г. espd-request
 
Документи (Договор, техническо и ценово предложение, 03. 07. 2019г.)
 
 
 
 
 
Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор 
на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и 
самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя
 
Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.
 
Дата на създаване: 08.04.2019 г.
 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по минералогия и кристалография - БАН“   
 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 

29.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

29.03.2019г. Документация

29.03.2019г. Приложение 1: Договор

29.03.2019г. Приложение 2: Техническо предложение

29.03.2019г. Приложение 3: Ценово предложение

29.03.2019г. Приложение 4: Декларация по чл. 102 от ЗОП

29.03.2019г. Приложение 5: Декларация за посещение на обект 

29.03.2019г. Приложение 6: Декларация за спазени задължения

29.03.2019г. espd- request

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,
 
Постъпили са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““.
 
Отговор 1.  (03. 04. 2019г.)
Отговор 2.  (11. 04. 2019г.)
Отговор 3   (18. 04. 2019г.)
Отговор 4   (22. 04. 2019г.)
Отговор 5   (22. 04. 2019г.)
Отговор 6   (25. 04. 2019г.)
Отговор 7   (25. 04. 2019г.)
 
 
 
 
 
Обявление за възложена поръчка - (за прекратяване, 11. 07 .2019г.)
 

 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 
20,11.2018    Документация
20.11.2018   espd-request
 
08.02.2019г. Протоколи № 2  и № 3 от проведената обществена поръчка 
 
 
06.03.2019г. Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София 
 
 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

 
02.11.2018 espd-request
 
07.11.2018 Решение за прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
20.11.2018 Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

 

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 29.08.2016 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

 

 
 
Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП.

 

Договор между ИМК -БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

 

Допълнително споразумение към договор НН2475/09,01,2017г.

Дата на публикуване: 05.12.2017 г.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 05.08.2019 г.

 

Обявление за обществена поръчка (9046926

 


20.10.2015 г. 
Вид: Публична покана
Документи и съобщения
  
ПротоколПубликувано на 11.06.2015г.
ДоговорПубликувано на 11.17.2015г.
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/10/2015 16:00 ч (изтекъл)


Обявление за обществена поръчка (695128)
30.10.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:
1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
Плащане Договор 1                      Плащане Договор 2
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/11/2015 16:00 ч.

Обявление за обществена поръчка (678954)
23.07.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Анализ на резултатите от измерване на химични и радиоактивни стресове и определяне на риск за здравето на хората в регионите, обхванати от проект CheRRIE"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/08/2015 16:00 ч. (приключил)

9038987 17.02.2015 г. 

Избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.2  на Закона за обществените поръчки.  Предмет на възлагането: „Доставка на химикали и консумативи” по договор ДФНИ Т02/14  „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия”.

Протокол / Публикувано на 09.03.2015г. 

Договор / Публикувано на 03.04.2015г. 

Извършено плащане / Публикувано на 03.04.2015г. 

Връзка към страницата на АОП 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/02/2015 16:00 ч. (приключил)

23.02.2015 г. 

Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:

1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания, и

2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“

Обявление              Решение                Документация            Образци

Обявление за отваряне на ценови оферти - 11/05/2015 г.

Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение

Договор - 18/06/2015

Договор - 19/06/2015

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/04/2015 16:00 ч. (приключил)

 

 

Обявление към проект CheRRie 

10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга

 10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга - документи


 Процедура 9022906;   (връзка АОП)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИМК - БАН  от. 24. 04. 2019г.)