Процедури по ЗОП

1. Текущи процедури

01517-2020-0001

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001- 1.002-0005-C01““
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.05.2020г. espd - request

 


 
 
„Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив и ИМК-БАН за научните проучвания по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

00819-2019-0010

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии в 2 (две) обособени позиции: Позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за термогравиметричен анализ

Съобщение (12.09.2019г.)

Споразумение (12.09.2019г.)

 Съобщение за отваряне на ценови оферти (12.11.2019г.)


 
2.Приключили процедури
 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“
 
 
12.08.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
12.08.2019г. espd- request

29.08.2019г.  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.09.2019г. Отговор 1

01.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ”  ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
 
 

 
 
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: РЕНТГЕНОВ ДИФРАКТОМЕТЪР, СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗА АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ СИСТЕМИ, ПОЛИМЕРИ, ЕНЗИМИ  И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА , В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“
 
 
 
26.07.2019г. Документация
 
 
 
 
 
 
26.07.2019г. espd- request
 
Отговор 1 (23. 08. 2019г.)
 
 

01517-2019-0001

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

08.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

08.03.2019г. Документация
08.03.2019г. espd-request
 
Документи (Договор, техническо и ценово предложение, 03. 07. 2019г.)
 
 
 
 
 
Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор 
на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и 
самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя
 
Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.
 
Дата на създаване: 08.04.2019 г.
 
 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по полимери - БАН“   
 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01", Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 

29.03.2019г. Решение и обявление за поръчка

29.03.2019г. Документация

29.03.2019г. Приложение 1: Договор

29.03.2019г. Приложение 2: Техническо предложение

29.03.2019г. Приложение 3: Ценово предложение

29.03.2019г. Приложение 4: Декларация по чл. 102 от ЗОП

29.03.2019г. Приложение 5: Декларация за посещение на обект 

29.03.2019г. Приложение 6: Декларация за спазени задължения

29.03.2019г. espd- request

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,
 
Постъпили са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““.
 
Отговор 1.  (03. 04. 2019г.)
Отговор 2.  (11. 04. 2019г.)
Отговор 3   (18. 04. 2019г.)
Отговор 4   (22. 04. 2019г.)
Отговор 5   (22. 04. 2019г.)
Отговор 6   (25. 04. 2019г.)
Отговор 7   (25. 04. 2019г.)
 
 
 
 
 
Обявление за възложена поръчка - (за прекратяване, 11. 07 .2019г.)
 

 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 
20,11.2018    Документация
20.11.2018   espd-request
 
08.02.2019г. Протоколи № 2  и № 3 от проведената обществена поръчка 
 
 
06.03.2019г. Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София 
 
 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София

 
02.11.2018 espd-request
 
07.11.2018 Решение за прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
20.11.2018 Обявление за  прекратяване на процедурата по ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", номер 2, бл. 107, 1113 София
 
 

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

 

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 29.08.2016 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

 

 
 
Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП.

 

Договор между ИМК -БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

 

Допълнително споразумение към договор НН2475/09,01,2017г.

Дата на публикуване: 05.12.2017 г.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 05.08.2019 г.

 

Обявление за обществена поръчка (9046926

 


20.10.2015 г. 
Вид: Публична покана
Документи и съобщения
  
ПротоколПубликувано на 11.06.2015г.
ДоговорПубликувано на 11.17.2015г.
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/10/2015 16:00 ч (изтекъл)


Обявление за обществена поръчка (695128)
30.10.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:
1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
Плащане Договор 1                      Плащане Договор 2
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/11/2015 16:00 ч.

Обявление за обществена поръчка (678954)
23.07.2015 г. 
 
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Анализ на резултатите от измерване на химични и радиоактивни стресове и определяне на риск за здравето на хората в регионите, обхванати от проект CheRRIE"
 
Обявление            Решение               Документация            Образци
 
 
Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение
 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/08/2015 16:00 ч. (приключил)

9038987 17.02.2015 г. 

Избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.2  на Закона за обществените поръчки.  Предмет на възлагането: „Доставка на химикали и консумативи” по договор ДФНИ Т02/14  „Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействия”.

Протокол / Публикувано на 09.03.2015г. 

Договор / Публикувано на 03.04.2015г. 

Извършено плащане / Публикувано на 03.04.2015г. 

Връзка към страницата на АОП 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/02/2015 16:00 ч. (приключил)

23.02.2015 г. 

Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции:

1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания, и

2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементен анализ (XRF)“

Обявление              Решение                Документация            Образци

Обявление за отваряне на ценови оферти - 11/05/2015 г.

Протокол 1              Протокол 2                Протокол 3            Решение

Договор - 18/06/2015

Договор - 19/06/2015

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/04/2015 16:00 ч. (приключил)

 

 

Обявление към проект CheRRie 

10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга

 10.04.14-Обществена поръчка чрез публична покана за услуга - документи


 Процедура 9022906;   (връзка АОП)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИМК - БАН  от. 24. 04. 2019г.)

 

 

НОВО !!! ТУК можете да запазите час за ползване на апаратурата в ИМК-БАН

 

Атестационна карта 1 (Групи I и II, проф., доц., гл. ас., ас., доктор

Атестационна карта 2 (Групи III и VI, научно технически и административни длъжности)

Списък на персонала на ИМК-БАН, подлежащ на атестация за периода 2010-2013 г.

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН
Приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г. MSWord format и  PDF format

 Форми бланки на ИМК-БАН (бланка на ИМК, Заявление за отпуск и др.) 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на ИМК

 

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на ИМК (WEBMAIL)  Ново - New 

Българска Академия на науките

Министерството на Образованието, Младежта и Науката

Фонд Научни изследвания - Внимание  фондът е на  три страници 

актуална (нова ? ):  http://fni.bg/

актуална  (предишна?) : www.bulfund.com

предишна  2:  http://www.nsfb.net/

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Horizon 2020

7th EU-Framework Programme for Research and Technological Development (FP7)

 

Българско минералогическо дружество (БМД) 

Българско кристалографско дружество (БКД) 

Българско геологическо дружество 

Съюз на химиците в България

International Mineralogical Association (IMA) 

European Mineralogical Union (EMU) 

International Union of Crystallography (IUCr) 

International Union of Geological Sciences (IUGS) 

International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOG) 

International Natural Zeolite Association (INZA)

 


 Бивши колеги в ИМК (ЦЛМК) 


Информация за недобросъвестни издателства и списания (стаия в Science: Who's Afraid of Peer Review? Science 4 October 2013:  vol. 342  no. 6154  pp. 60-65   DOI: 10.1126/science.342.6154.60 )

AKA: Beall’s List:

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers;
Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals.

 невалидна 


| Mindat.org |American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of elements (with X-Ray properties) | Scopus

 

Работно време: Понеделник - Петък,  10.30 - 16.00 ч.

Библиотеката на ИМК е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални и филиална структура към библиотеките на БАН, университетите и т.н.; осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване.

Състав

Елеонора Иванова

Български списания с импакт фактор (2012)

BIOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT ISSN 1310-2818 

Bulgarian Chemical Communications 0324-1130 

COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES  1310-1331 

OXIDATION COMMUNICATIONS ISSN 0209-4541 0209-4541 

Списания електронен достъп*

(*достъп от IP адреси в мрежата на БАН; за отдалечен достъп тук

Крайни цени на услуги (с включено ДДС):

1. Копие на статия, доклад, дисертация, извадка от книга и др., не нарушаващо авторските права:

 • изпращане с (препоръчана) обикновена поща: 0.20 лв. на страница + пощенски разходи; при желание може да се ползват и други куриерски фирми (Speedy, UPS, Fedex и .т.н.);

 • в електронен вид на е-mail (сканирано и конвертирано в pdf или jpeg формат): 0.20 лв./стр.

2. Справка за цитати можете да осъществите на място без допълнително заплащане (не включва печат на резултатите - 0.20 лв./стр.).

3. Издаване на членска карта:  4 лв. (услугата е безплатна за служителите на ИМК).

4. Други услуги - по договаряне. 

Дарители на научна литература- научни списания, поредици и научни монографии на библиотеката на ЦЛМК – БАН

1. Дарение на научни монографии от ст.н.с.I ст. Йорданка Минчева-Стефанова

2. Дарение на научна литература, научни списания от проф.  Веселина Бресковска

3. Дарение на научни списания и книги от сем.Гергина и ст.н.с. Любомир Василеви.

4. Дарение на научни списания, книги, поредици от акад.Иван Костов.

5. Дарение на картни листа в М 1:50 000 и обяснителни записки към тях от МОСВ.

6. Дарение на научни списания от dr.W.Edwin Sharp

7. Дарение на научни списания от prof. Dr. Horst Saalfeld

Фондове

Библиотечен фонд – 100 100 библиотечни единици

• книги

• периодични издания

• графични издания

• картографски издания 

• нотни издания

• звукозаписи 

• служебни издания 

• картини

На български език - 25 000

На чужди езици – 75 000

Уникална сбирка

Специален фонд

 • Acta crystallographica Section А 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section B 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section C 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section D 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section E: 2002 - 2007; 2008 - по настояще "Open access"

 • Acta crystallographica Section F: 1957-2008;

 • Applied crystallography;

 • Synchrotron radiation;

 

Дарение  от  д- р  W. Edwin Sharp за библиотеката

                 на ЦЛМК – БАН на списанието:

              

 American Mineralogist

 

                 1936,vol.  21, N  10

                 1960,vol.  45, N  1 – 12

                 1961,vol.  46, N  1 – 12

                 1962, vol .47, N  1 – 12

                 1963,vol.  48, N  1 – 12

                 1964,vol.  49 ,N  1 – 8 , 11 – 12

                 1965,vol.  50, N  1 – 12

                 1966 vol.  51, N  1 – 12

                 1967,vol.  52, N  3 – 12

                 1968,vol.  53, N  1 – 12

                 1969,vol.  54, N  1 – 12

                 1970,vol.  55, N  1 – 12

                 1971,vol.  56, N  1 – 12

                 1972,vol.  57, N  1 – 12

                 1973, vol. 58, N  1 – 2, 5 – 12

                 1974,vol.  59, N  1 – 2, 3 – 4

                 1975, vol. 60, N  1 – 12

                 1976, vol. 61, N  1 – 12

                 1977, vol. 62, N  1 – 12

                 1978, vol. 63, N  1 – 12

                 1979,vol.  64, N  1 – 12

                 1980,vol.  65, N  1 – 12

                 1981,vol.  66, N  1 – 6 , 9 – 12

                 1982,vol.  67, N  1 – 12

                 1983,vol.  68, N  1 – 12

                 1984,vol.  69, N  1 – 12

                 1985,vol. 70, N 1 – 12

                 1986,vol. 71, N 1 – 12

                 1987,vol. 72,N  1-   12

                 1988,vol. 73, N 1 – 12

                 1989,vol. 74, N 1 – 12

                 1990,vol. 75, N 1 – 12

                 1991,vol. 76, N 1 – 12

                 1992,vol. 77, N 1 – 12

                 1993,vol. 78, N 1-   12

                 1994,vol. 79, N 1 – 12

 

              1995,vol. 80, N 1 – 12

              1996,vol. 81, N 1 – 12

              1997,vol. 82, N 1 – 12

              1998,vol. 83, N 1 – 12

              1999,vol. 84, N 1 – 12

              2000,vol. 85, N 1 – 12

              2001,vol. 86, N 1 – 12

              2002,vol. 87, N 1 – 12

              2003,vol. 88, N 1 – 12(N 12,part 1,part 2)

              2004,vol. 89, N 1 - 9

 

Дарение на периодични издания от професор Horst Saalfeld  За библиотеката на ЦЛМК- БАН

1. European Journal of Mineralogy
1989,v.1, N 6
1990,v.2, N 6
1991,v.3, N 4,6
1992,v.4 – collection of reprints
1993,v.5, N.1,2,4
1994,v.6, N 1,3,6
1995,v.7, N 1 - 6
1996,v.8, N 1- 6
1997,v.9, N.4 –6
1998,v.10, N 1-10
1999,v.11, N 3- 4
2000,v.12. N. 3- 6
2001,v.13. N. 1- 6
2002,v.14, N 6
2003,v.15, N 1- 3, 5- 6
2004,v.16, N,1- 2, 5 – 6
2005,v.17, N.1- 6
2006,v.18, N 2- 3
2007,v.19, N 1 – 6
2008,v.20, N 3 - 4.

2. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft
1989,v.1, N 1- 2
1990,v.2, N 1- 2
1991,v.3, N 1- 2
1992,v.4, N 1- 2
1993,v.5, N 1- 2
1994,v.6, N.1- 2
1995,v.7, N 1
1996,v.8, N 1- 2
1997,v.9, N 1
1998,v.10, N 1
1999,v.11, N 1- 2
2000,v.12, N 1- 2
2001,v.13, N 1- 2
2002,v.14, N 1
2003,v.15, N 1
2004,v.16, N 1
2006,v.18, N 1


3. Neues Jarbuch für Mineralogie – Monatschefte

1978 – N 1, 2, 4, 9 – 12
1979 - N 1, 3 – 12
1980 - N 1 – 12
1981 - N 1 – 12
1982- N 1 – 6, 8 – 12
1983- N 1 – 12
1984- N 1 – 12
1985- N 1 – 12
1986- N 1 – 12
1987- N 1- 9, 11
1988- N 1 – 4, 6 – 12
1989- N 1 – 12
1990- N 1, 4 – 12
1991- N 1 – 12
1992- N 1 – 12
1993- N 1 – 11
1994- N 1 – 12
1995- N 1- 2, 4 – 12
1996- N 1 – 12
1997- N 1 – 12
1998- N 1 – 12
1999- N 1 – 12
2000- N 1 - 12
2001- N 1 - 12
2002- N 1 – 12
2003- N 1 – 9, 11 – 12
2004- N 1 – 12

4. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen
1978 , Band 132, heft 2, 3
1979, Band 133, heft 1 – 3
1979, Band,134, heft 1 – 3
1979, Band, 135,heft 1 – 3
1979 , Band 136, heft 1 – 3
1979/80, Band 137, heft 1 – 3
1980, Band 138, heft 1 – 3
1980, Band, 139, heft 1 – 3
1980/81, Band 140, heft 1 –3
1981, Band 141, heft 1 –3
1981, Band 142, heft 1 – 3
1981, Band 143, heft 1 – 3
1982, Band 144, heft 1 – 3
1982, Band 145, heft 1 – 3
1983, Band 146, heft 1 – 3
1983, Band,147, heft 1 – 3
1983/84,Band 148, heft 1 – 3
1984, Band 149, heft 1 – 2
1984, Band 150, heft 1 – 3
1985, Band 151, heft 1
1985, Band 152, heft 1 – 3
1985/86,Band 153, heft 1 – 3
1986, Band 154, heft 1 – 3
1986 ,Band 155, heft 1 – 3
1986, Band 156, heft 1 – 3
1987, Band 157, heft 1 – 3
1987/88, Band 158, heft 1 – 3
1988 ,Band 159, heft 1 – 3
1989, Band 160, heft 1 – 3
1989/90, Band 161, heft 1 – 3
1990/91, Band 162, heft 1 – 3
1991, Band 163, heft 2 – 3
1992, Band 164, heft 1 – 3
1993, Band 165, heft 1 – 3
1994, Band 166, heft 1 – 3
1994, Band 167, heft 1 – 3
1994, Band 168, heft 1 – 3
1995, Band 169, heft 1,3
1996, Band 170, heft 1 – 2
1996, Band 171, heft 1 – 3
1997, Band 172, heft 1 – 3
1998, Band 173, heft 1 – 3
1998/99, Band 174, heft 1 – 3
1999/2000, Band 175, heft 1 – 3
2001, Band, 176, heft 1 – 3
2001/2002, Band 177, heft 1 – 3
2002/2003, Band 178, heft 1 – 3
2003/2004, Band 179, heft 1 – 3
2004, Band 180,heft 1, 3
2005, Band 181, heft 1 – 3
2006, Band 182, heft 1 – 3
2006, Vol. 183, heft 1.

 

Дарение на библиотеката на  ЦЛМК- БАН от 

Ст.н.с. Любомир Василев и Гергина Станишева

 

 Книги кирилица

 1. Архангельская ,В.В.Геотектонические позиции и систематика стратиформных свинцово-цинковых месторождений, М., 1977
 2. Амерасланов,А.Основы типы мексторождений свинца иЦинка.,М,1957.
 3. Анасов,В.Я.Краткие введение в физико-химический анализ,М, 1959.
 4. Беллбан,,Р. Введение в неравества,М.,1965
 5. Баррет,Ч.С. Структура металлов,1948,Москва
 6. Бокий.Г.Б. Введение в кристаллохимию,М.,1954
 7. Бокий,Г.Б. Иммерсионный метод,М.,1948
 8. Баревич, З.И.Определители и матрици,Л.,1965
 9. Бюллтень московского общества испытателей природы,М.,

1963

10 Вайнгард.У.Введение въ физику.Кристаллизации металлов, 1967.

 1. Вейник,А.И.Термодинамика,М.1965
 2. Вольсфон,Ф.И. Проблемы изучения гидротермальных  Месторождений,М.,1967
 3. Вольсфон,А.В. Главнейшие типы рудных медторождений,М, 1982.
 4. Проблемы изучения гидротермальных месторождений,М,1953
 5. Вопросы минералогии,геохимии и генезиса месторождений
 6. редких элементов,Акад.наук,1951,вып.1,2,3
 7. Гайсинский,М.Н. Ядерная химия и ее приложения,М.1961
 8. Геология ртутных месторождений и рудопроявлений Украины,

Киев,1975

  18H Геологические исследоввания из космоса,М,Мир,1975

 1. Геосинклинальные магматические форми и их  рудоносность 1973
 2. В.Е.Введение Гмурман в теорию вероятностей математическу статистику,М., 1966.
 3. Годишник на главното управление по геология,1963,т.13,1962
 4. Гребенча,М.К. Курс математического анализа
 5. Дальтон,Дж.Сборник работ по атомистике,1940

 23.    Евстропьев,К.С. Н.А. Торопов. Химия кремния и физическая Химия силикатов,М.1950

 1. Эндогенные рудные формации юго-осетии и абхазии,1976
 2. Эткинс,П.Физическая химия,т.1,1980

26  Йорданов,Д.В. Аризанов.Основи на сондирането,София,1974

27 .Каблуков,И.А.Физическая и коллоидная химия,М.,1949

28. Каджаранское медно-молибденовое месторождение,Ереван, 1969

29. Камке,Э.Справочник по дифференциалным уравнениям в част- ных производных первого порядка.М.,Наука,1966

30. Кантор,Ч.П.Шишмел.офизическая химия,т.2,М.,1984

31. Курс физической химии,,М.,Изд.Ленинград,1951

32. Краткий курс физической химии,М.,1968

33  Костылева,Е. Е.  Некаторые методы изучения рудоносного кварца.

34.Кричевский,И.Р. Понятия и основы термодинамики,М.,1962

35.Кудрявчев,Составление химических уравнений.-М,1968

36. Купарадзе,Д.Геологические строение вещественный стостав и условия формирования  дзамского скарного железорудного месторождения.- Тбилиси,1966

37. Лазаренко,Э.К.Курс минералогии,ч.2,1969

38. Лаптев,Д.М. Задачи и упражнения  по термодинамике разство- ров,Металлургия,1965

39.Лонсдеил,К. Кристаллы и рентгеновские лучи,М.1952

40. Материалы по геологии полезным ископаемым и минералогии южной части дальнего востока,М,1960,изд.Акад.Наук

41.Материалы ІV всесоюзного петрофизического совещание,Баку, 1969

42. Магматизм и связь с ним полезных ископаемых,М,1960.

43. Меланхолин,Н. Методы исследования оптическх своиств кристалов,М.,1954

44. Металлогенический очерк Кавказа,М.,1978

45. Минералы месторождений Урала-Сб. Научных трудов,1987

46. Научната общоность в интердисциплинарна проява,1984

47. Некрасов,Б. В. Курс по обща химия,1 част,Наука и изкуство

49. Негаев, С. В. Геолого-геохимическая природа оруденения в осадочном чехле западной части Восточно-Европейской платформы.-Наукова думка,1978.

50. Отхмезури,З.В. Эндогенные рудные формации южного склона большого Кавказа,Тбилиси,1984

51. Панов, Д.Ю. Счетная линейка,М.,1962

 52. Пэк,А.А. О динамике ювенильных растворов,Наука,1968

53. Поляризованный  свет в металлографии,М.,1957

54. Пономарева,,К.Сборник задач по физической химии,М,1962

55. Попов,Г.М.,И. Шафрановский. Кристаллография,М.,1948

56. Практической работы по физической химии М.,1961

57. Практикум по физической химии.Высшая школа,1963

58. Перчук,А.А. Сосуществующие минералы.-М.,Недра,1971

59. Привалов,И.И. Основы анализа  бесканечно малых.М,Наука, 1966

60. Пригоржин,И.Р. Дефзи.Химическая термодинамика,Наука,1966

61. Редкие элементы.Сыре и экономика,Вып.4,Москва,1970

62. Редкие элементы в сульфидных месторождениях,Труды,вып.10, 1963

63.Рентгеновске методы определения и кристаллическое строение минералов глин,сб. Статей,М.,1955

64. Роде.Е.Я. Кислородные iоединения марганца.Исскуственные соединения,минералы и руды,1952

65. Русанов,А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления, 1967, Ленинград.

66. Странджанско сакарски сборник,т.4,кн.4,Свиленград,1985

67. Справочник металлурга по цветным металлам,т.1,Москва,1953

68. Синдеева,Н.Д. Минералогия,типы месторождений и основные черты геохимия селена и теллура,Москва,1959

69. Стинрод,Н .У.Чинн. Первые понятия топологии,М. Мир,1967

70. Смольанинов, Н.А. Практическое руководство по минералогии М.,1948.

71.Сборник конкурсных задач по химии с решениями Московского университета,1983

72. Свелин, р.А. Термодинамика твердого состояния

73. Сивухин,Д.В. Общий курс физики.Атомная и ядерная  физика, ч.1

74. Советская геология.Сборник,М., 1956

75.Солодовникова,Л.Л. Руководство и таблицы для определения минералов,Л., 1954

76.Соболев,Вл. Введение в минералогию силикатов,Лвов, 1949

77. Соминский,И.С. Элементарная алгебра.Допольнительный курс, М.1967,Наука

78. Танатар, И. И. Основы учения о рудных месторождениях,1959, Харков,2 екз.

79. Титов, А.Г. Минералогия с основными сведениями из геологии. 1954.

 80. Тектоника СССР,т.3, М. Изд. Акад. Наук,1951

81. Термодинамика силикатов,М., 1965

82    Третьяков,Ю.Д. Термодинамика ферритов,1967

83    Требования к содержанию и результатом геолого-разведочных

      Работ по этапом и стадиям,ч.1.Металлы, Недра,1967 

84. Труды всесоюзного совещание работников минералого-      

       минералого-петрографических лабораторий,Москва,1955

85. Уатт,Экология и управление природными ресурсами.-М.,Мир,

      1971.

86. Урановые месторождения Чехословакии,М., 1984

87. Условия формирования и закономерности распределения

       эндогенных рудных формаций,1973

88. Филлиппов, А.Ф. Сборник задач по дифференциальнам

       уравнения.

90. Хачатурян,Э.А. Минералогия, Гео

91.  Чаков, Б.М. Минеральные ресурсы ложа мирового океана,1983,

      Новосибирск..

 1. Чекалюк,Э.Б. Термодинамические основы.Теории

Минерального произхождения нефти,Киев,1971

 1. Четвериков,С.Д. Методика кристаллооптических исследований

Шлифов, М.,1949

 1. Шамбадаль,П. Развитие и приложения понятия этропии,М.1967
 2. Школьник,А.Г. Диференциальные уравнения,1963,Москва
 3. Шафрановский,И.И. Лекции по кристалломорфологии  минера-

Лов,,1960,Львов.

 1. Ядерная геология,Изд. инностр. Литературиры,М.,1956

 Книги на латиница

 98.    Annuarul Institu lui de Geologie si geofizica,vol,LXIV ,Bucuresti,

1984

 1. Annuarul Institut lui de Geologie si Geofizica,vol.LX,Bucuresti,

1983

100. Antimonove Rudy Ceskoslovenska ,Bratislava, 1980

101. Aus dem belen beruhmter Gelehrter und Erfinder

102  Bäumler. Auf der Suche nach der  Zauberkug’el.Wien.

  103  Boliden.Vetenskapliga och tekniska skrifter

104  Description to accompany the map of the pre-quaternary Rocks of

  Sweden,1960,Stockholm.

 

105. Faculty of Science at Uppsala University. Earth and Life Sci, 1976

Списък на наличните в библиотеката на ЦЛМК-БАН карти

в М1:50 000 и обяснителни записки към тях, отпечатани във връзка с изпълнение на договор № 425/2004г. сключен между Министерство на околната среда и водите и Консорциум „Геокомплекс" ООД с предмет "Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в М1-.50000 за районите на Рило-Родопския масив, Западен и Централен Балкан и Крайще-Западна България.

 

1 .Район Източни Родопи.

1.   Геоложка   карта   на   картен   лист   К-35-87-А   (Ардино)   +   записка   на     български език

2.   Геоложка  карта  на  картен  лист К-35-87-Б  (Кърджали)  +  записка  на  български

3. Геоложка карта на картен лист К-35-88-А (Ст. кладенец)+ записка на български език

4.   Геоложка   карта   на   картен   лист  К-35-87-В   (Златоград)   и   К-35-99-А I . (Дрангово)+ записка на български език

5. Картен лист К-35-75-А (Искра) + записка на български език,

6. Картен лист К-35-75-Б (Сусам) + записка на български език,

7. Картен лист К-35-75-В (Комунига) + записка на български език,

8. Картен лист К-35-76-Б (Харманли) + записка на български език,

9. Картен лист К-35-76-В (Книжовник) + записка на български език,

10. Картен лист К-35-88-Г и К-35-100-Б (Черничево) + записка на български език,

11. Картен лист К-35-76-А (Хасково) + записка на български език,

12. Картен лист К-35-89-А (Ивайловград) + записка на български език,

13. Картен лист К-35-89-А (Ивайловград) + записка на английски език,

14. Картен лист К-35-87-Г (Джебел) и К-35-99-Б (Кирково) + записка на български език,

15. Картен лист К-35-88-Б (Маджарово) + записка на български език,

16. Картен лист К-35-88-В (Крумовград) и К-35-100-А (Егрек) + записка на български език,

17. Картен лист К-35-89-В (Мандрица) и К-35-101-А (Микродерион) + записка на български език,

18. Картен лист К-35-75-Г (Николово) + записка на български език,

19. Картен лист К-35-87-А (Ардино) + записка на английски език,

20. Картен лист К-35-87-Б (Кърджали) + записка на английски език,

21. Картен лист К-35-88-А (Ст. кладенец)+ записка на английски език,

22. Картен лист К-35-88-Г (Черничево) и К-35-100-Б + записка на английски език,

 

2.Район Централни и Западни Родопи

1. Геоложка карта на картен лист К-35-74-А (Хвойна) + записка на български език

2. Геоложка карта на картен лист К-35-74-Б (Лъки) + записка на български език

3. Геоложка   карта   на   картен   лист  К-35-74-Г   (Давидково)+ записка   на български език 

4. Геоложка   карта   на  картен   лист   К-35-62-В   (Пловдив)+   записка на български език

5. Геоложка   карта   на  картен   лист  К-35-62-Г   (Асеновград)+   записка   на,-български език

6. Геоложка   карта   на   картен   лист   К-35-86-А   (Смолян)   +   записка   на български език

7.  Геоложка карта на картен лист К-35-86-Б(Устово) + записка на български език

8. Геоложка карта на картен лист К-35-86-В (Арда) + записка на български език

9. Геоложка карта на картен лист К-35-86-Г (Мадан) + записка на български език

10. Геоложка  карта  на картен лист К-35-74-В (Чепеларе)  + записка на български език

11. Картен лист К-35-61-Г (Пещера) + записка на български език

12. Картен лист К-35-76-Г (Славяново) + записка на български език

13. Картен лист К-35-73-Б (Равногор)+ записка на български език,

14.Картен лист К-35-61-В(Костандово)+ записка на български език,

15. Картен лист К-35-86-В (Арда) + записка на английски език,

16. Картен лист К-35-74-Б (Лъки) + записка на английски език,

17. Картен лист К-35-74-В (Чепеларе) + записка на английски език,

18. Картен лист К-34-72-Б (Костенец) + записка на български език,

 

3.Район Западен Балкан

1. Геоложка  карта на  картен лист К-34-22-Г (Чипровци)  +  записка  на български език

2. Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-23-В  (Монтана)   +  записка на български език

3. Геоложка  карта  на  картен  лист К-34-34-А  (Берковица)*  записка  на български език

4. Геоложка карта на обединен картен лист 1.-34-141-Г и К-34-9-Б (Зайчар) + записка на български език

5. Геоложка карта на обединен картен лист 1-34-141-Г и К-34-9-Б (Зайчар) + записка на английски език

6. Геоложка   карта  на  картен  лист  К-34-9-Г  (Раковица) + записка на български език

7. Геоложка   карта   на   картен   лист   К-34-9-Г (Раковица) + записка на английски език

8.   Геоложка   карта   на   картен   лист   К-34-10-В   (Димово)   +   записка на български език

9.   Геоложка   карта   на   картен   лист   К-34-10-В   (Димово)   +   записка   на английски език

10.  Геоложка  карта  на картен лист К-34-22-Б  (Ружинци) + записка  на к , български език

11.   Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-22-Б  (Ружинци)  +  записка  на английски език

12. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-21-Б (Княжевац) и К-34-22-А (Белоградчик) +записка на български език

13. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-21-Б (Княжевац) и К-34-22-А (Белоградчик)*записка на английски език

14.  Геоложка карта на картен лист К-34-22-В (Горни лом) + записка на български език

15. Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-23Т  (Криводол)*   записка на български

16. Геоложка  карта  на   картен  лист  К-34-34-Б   (Говежда)*   записка   на български език

17. Картен лист К-34-35-Б (Вършец) + записка на български език,

18. Картен лист К-34-36-В (Мездра) + записка на български език,

19. Картен лист К-34-35-Г (Лакатник) + записка на български език,

20. Картен лист К-34-34-Г (Димитровград) + записка на български език,

21. Картен лист К-34-35-В (Годеч) + записка на български език,

22. Картен лист К-34-22-Г (Чипровци) + записка на английски език,

23. Картен лист К-34-23-В (Монтана) + записка на английски език,

24. Картен лист К-34-22-В (Горни лом) + записка на английски език,

25. Картен лист К-34-23-Г (Криводол) + записка на английски език,

26. Картен лист К-34-34-Б (Говежда) + записка на английски език,

27. Картен лист К-34-34-А (Берковица) + записка на английски език

 

4.Район Краище

1. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Б (Босилеград) и К-34-58-А (Трекляно) * записка на български език

2. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Б (Босилеград) и К-34-58-А (Трекляно) + записка на английски език

3.   Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-58-Б  (Радомир)  +  записка  на български език

4.   Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-58-Б  (Радомир)   +  записка  на английски език

5. Геоложка карта на картен лист К-34-58-Г (Земен)* + записка на български език

6. Геоложка карта на картен лист К-34-58-Г (Земен)) + записка на английски език

7. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Г (Райчиловци) и К-34-58-В (Драговищица) + записка на български език

8. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Г (Райчиловци) и К-34-58-В (Драговищица)* + записка на английски език

9. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-69-Б (Крива паланка) и К-34-70-А (Кюстендил) + записка на български език

10.   Геоложка   карта  на  картен  лист  К-34-70-Б   (Коняво)   +   записка   на български език

11.   Геоложка  карта  на  картен  лист К-34-70-В  (Раково)  +  записка   на български език

12.   Геоложка   карта   на   картен  лист  К-34-70-Г  (Ваксево)+   записка   на български език

13. Картен лист К-34-83-Б (Разлог) + записка на български език,

14. Картен лист К-34-83-Г (Банско) + записка на български език,

15. Картен лист К-34-72-Г (Велинград) + записка на български език,

16. Картен лист К-34-82-Б + К-34-83-А (Делчево+Симитли) + записка на български език,

17. Картен лист К-34-82-Г + К-34-83-В (Берово+Кресна) + записка на български език,

18. Картен лист К-34-69-Б (Крива паланка) и К-34-70-А (Кюстендил) + записка на английски език,

19. Картен лист К-34-70-Б (Коняво) + записка на английски език,

20. Картен лист К-34-70-В (Раково) + записка на английски език,

21. Картен лист К-34-70-Г (Ваксево)+ записка на английски език,