1. Процедура 9022906 (връзка АОП) - Протокол 

Документи за атестация обхващаща периода 2014-2017 г. 

Карта 1 е за групи 1, 2 и 3 от заповедта на Директора от  06 декември 2017г., а Карта 2 е за административен персонал.


Документи за атестация обхващаща периода 2010-2013 г.  

Атестационна карта 1 (Групи I и II, проф., доц., гл. ас., ас., доктор

Атестационна карта 2 (Групи III и VI, научно технически и административни длъжности)

Списък на персонала на ИМК-БАН, подлежащ на атестация за периода 2010-2013 г.

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН
Приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г. MSWord format и  PDF format

Заповеди на директора на ИМК-БАН 

Достъпът  до документите е  е ограничен. Документите са достъпни само от IP адресите на ИМК-БАН.

 

3. На 29.09.2016 ще се проведе научен семинар в две части: 

  • от 10:00 Предзащита на асистент Тотка Тодорова  заповед 271_O-09
  • от 11:00 Представяне на разултатите на докторант Христина Сбиркова, получиле сте заповед №270 РД 09.

2. Заповед 88RD/09 15.02.2016 (забележка: Изготвяне на "Годишник за 2015 г.").

1. Научен семинар за предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Свилен Мирославов Гечев на тема „Израстване и окачествяване на кристали на смесени алкалоземни – редкоземни флуоридни системи с широк спектър на приложение”.