Заповеди на директора на ИМК-БАН 

Достъпът  до документите е  е ограничен. Документите са достъпни само от IP адресите на ИМК-БАН.

 

3. На 29.09.2016 ще се проведе научен семинар в две части: 

  • от 10:00 Предзащита на асистент Тотка Тодорова  заповед 271_O-09
  • от 11:00 Представяне на разултатите на докторант Христина Сбиркова, получиле сте заповед №270 РД 09.

2. Заповед 88RD/09 15.02.2016 (забележка: Изготвяне на "Годишник за 2015 г.").

1. Научен семинар за предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Свилен Мирославов Гечев на тема „Израстване и окачествяване на кристали на смесени алкалоземни – редкоземни флуоридни системи с широк спектър на приложение”. 

 

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  на ИМК – БАН, бл.107

 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

 

Длъжност

Каб.

Тел.

Длъжност

Каб.

Тел.

Директор, секретар

55

1018

Касиер

38

1038

Зам. директор

43

1043

Библиотекар

35

1036

Пом. директор

53

1017

Портиер

8

1005

Научен секретар

64

1024

Домакин

53

1017

Гл. Счетоводител

37

1037

Ел. Техник

2

1028

 

СЛУЖИТЕЛИ

 

Име

Каб.

Тел.

Име

Каб.

Тел.

Анелия Александрова

55

1018

Михаил Тарасов

48

1048

Борис Шивачев

58+24

1033

Михаил Тарасов

11

1011

Борислав Барбов

34б

1028

Михаил Тарасов

12

1012

Валери Генов

53

1017

Михаил Тарасов

14

1014

Валентин Ганев

45

1045

Михаил Тарасов

15

1013

Вилма Петкова

66

1026

Надежда Лихарева

25+26

1035

Вилма Петкова

5

1031

Надежда Лихарева

31+67

1035

Владислав Костов

43+30

1043

Надя Петрова

47+22

1047

Диана Нихтянова

49

1015

Надя Петрова

4

1030

Евгения Тарасова

60

1021

Огнян Петров

46

1046

Ева Анастасова

50

1032

Петя Иванова

41

1041

Елена Тачева

63

1010

Росица Николова

54

1018

Желязко Дамянов

62

1023

Росица Николова

47+22

1047

Здравко Цинцов

62

1023

Росица Титоренкова

64

1024

Ирина Маринова

57

1019

Светлана Ангелова

41

1041

Красимир Косев

65

1025

Станислав Василев

61

1022

Красимир Косев

29

1034

Тотка Тодорова

59

1020

Красимира Гаврилова

37

1037

Христина Василева

61

1022

Кръсто Димитров

2

1028

Христина Джонгова

38

1038

Луиза Терзийска

58+24

1033

Юрий Кълвачев

39

1039

Лучия Иванова

35

1036

Юрий Кълвачев

3

1029

Лилия Цветанова

59

1020

Яна Цветанова

46

1046

Любомир Димитров

42

1042

 

 

 

Любомир Димитров

34

1028

 

 

 

Любомира Мачева

40

1040

 

 

 

Лъчезар Петров

50+16

1032

 

 

 

Милен Кадийски

43

1043

Докторанти

6

 

 

 

 

За избиране на вътрешни телефони в БАН се избира 802, напр. 802 хххх

 

Документи достъпни само за служители на ИМК-БАН

  1. Научен план 2020-2022г. 
  2. Научен план 2017-2020 г.
  3. Научен план 2014-2016 г.   като www страница    като  pdf
  4. Научен план 2012-2014 г.   като www страница    като  pdf
  5. Научен план 2009-2011 г..
  6.  Вътрешни правила за осъществяване на  предварителния контрол в ИМК-БАН
 
 
 
 
Вътрешни  Правилници и  нормативни документи  на ИМК -БАН 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК-БАН (от 2004 г.)  Протоколи на ОСУ ИМК
 
22.01.2021г.  запис  звук: наличен ( без линк)
 
 
 
Документи по  т. 2  за ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК-БАН 19 ЯНУАРИ 2018 г.:

Документи по предварителна защита на Руси Русев дисератция , автореферат