ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  на ИМК – БАН, бл.107

 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

 

Длъжност

Каб.

Тел.

Длъжност

Каб.

Тел.

Директор, секретар

55

1018

Касиер

38

1038

Зам. директор

43

1043

Библиотекар

35

1036

Пом. директор

53

1017

Портиер

8

1005

Научен секретар

64

1024

Домакин

53

1017

Гл. Счетоводител

37

1037

Ел. Техник

2

1028

 

СЛУЖИТЕЛИ

 

Име

Каб.

Тел.

Име

Каб.

Тел.

Анелия Александрова

55

1018

Михаил Тарасов

48

1048

Борис Шивачев

58+24

1033

Михаил Тарасов

11

1011

Борислав Барбов

34б

1028

Михаил Тарасов

12

1012

Валери Генов

53

1017

Михаил Тарасов

14

1014

Валентин Ганев

45

1045

Михаил Тарасов

15

1013

Вилма Петкова

66

1026

Надежда Лихарева

25+26

1035

Вилма Петкова

5

1031

Надежда Лихарева

31+67

1035

Владислав Костов

43+30

1043

Надя Петрова

47+22

1047

Диана Нихтянова

49

1015

Надя Петрова

4

1030

Евгения Тарасова

60

1021

Огнян Петров

46

1046

Ева Анастасова

50

1032

Петя Иванова

41

1041

Елена Тачева

63

1010

Росица Николова

54

1018

Желязко Дамянов

62

1023

Росица Николова

47+22

1047

Здравко Цинцов

62

1023

Росица Титоренкова

64

1024

Ирина Маринова

57

1019

Светлана Ангелова

41

1041

Красимир Косев

65

1025

Станислав Василев

61

1022

Красимир Косев

29

1034

Тотка Тодорова

59

1020

Красимира Гаврилова

37

1037

Христина Василева

61

1022

Кръсто Димитров

2

1028

Христина Джонгова

38

1038

Луиза Терзийска

58+24

1033

Юрий Кълвачев

39

1039

Лучия Иванова

35

1036

Юрий Кълвачев

3

1029

Лилия Цветанова

59

1020

Яна Цветанова

46

1046

Любомир Димитров

42

1042

 

 

 

Любомир Димитров

34

1028

 

 

 

Любомира Мачева

40

1040

 

 

 

Лъчезар Петров

50+16

1032

 

 

 

Милен Кадийски

43

1043

Докторанти

6

 

 

 

 

За избиране на вътрешни телефони в БАН се избира 802, напр. 802 хххх

 

Документи достъпни само за служители на ИМК-БАН

  1. Научнен план 2017-2020 г.
  2. Научнен план 2014-2016 г.   като www страница    като  pdf
  3. Научнен план 2012-2014 г.   като www страница    като  pdf
  4. Научнен план 2009-2011 г..
  5.  Вътрешни правила за осъществяване на  предварителния контрол в ИМК-БАН
 
 
 
 
Вътрешни  Правилници и  нормативни документи  на ИМК -БАН 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК-БАН (от 2004 г.)  
 
 
 
 
Документи по  т. 2  за ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК-БАН 19 ЯНУАРИ 2018 г.:

 

 
 

Научен план  на ИМК-БАН за  2017-2019 г.

НАПРАВЛЕНИЕ „МИНЕРАЛОГИЯ  И  МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“

През периода 2017-2019 г. в научното направление „Минералогия и минерални суровини“ ще продължат изследванията в рамките на утвърдените приоритети на ИМК-БАН „Изследване на минерали и минерални системи с цел определяне на техния състав, структура и свойства. Разработване на генетични модели за търсене и проучване на находища на минерални суровини“ и „Изучаване на важни за опазването и екологосъобразното използване на околната среда природни и техногенни минерални системи“. Научният план на направлението добре се вписва в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 (в части 1, 2, 3 и 4: енергия, зелени и еко-технологии; здраве и качество на живота; нови материали и технологии; културно-историческо наследство).

Тематично изследователските задачи се обединяват в 3 групи.

1. Състав, структура и свойства на минерали и минерални системи. Задачите от тази група разглеждат: (1) кристалохимия и генезис на акцесорни минерали (циркон, монацит, ксенотим, апатит, титанит) и продукти от тяхната промяна в магматични и метаморфни скали от Югозападна и Северозападна България; (2) кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали; (3) хидротермално-седиментно рудообразуване в Западния Балкан – продукти, процеси, системи и модел; (4) второстепенни елементи и елементи-следи в златно-сребърни руди от Крумовградското златорудно поле; (5) микроструктурни, минераложки и химични трансформации при метаморфизма на скалите от висококристалинния фундамент на Южна България. В резултат от проведените изследвания се очаква да бъдат получени нови данни за минералогията, геологията и полезните изкопаеми на България, важни за изясняване на генезиса скалите и находища, за търсещо-оценъчни работи, за геохимични и металогенни корелации, за оценка на природната радиоактивност на скалите и радиоекологичните рискове.

2. Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища, биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация. Задачите по темата разглеждат възобновяеми (биомаса) и невъзобновяеми (въглища) твърди горива на предмет тяхното: (1) фазово-минераложко и химично характеризиране, класифициране и типизиране; (2) комплексно, безотпадно и екологосъобразно оползотворяване; (3) приложение в създаването на нови материали; (4) въздействие върху околната среда. Целта на задачите в дългосрочен план е да се характеризира фазово-минераложкия и химичен състав на: (1) въглища и смеси на въглища с биомаса; (2) полукоксувани и коксувани продукти от пиролиза и газификация на въглища; и (3) отпадни продукти (пепели, сгурии и шлаки) от изгаряне и газификация на въглища. Получените резултати ще има фундаментално и приложно значение (класифициране и типизиране на въглища и продукти от тяхното изгаряне; усъвършенстване на технологичните процеси; комплексно, безотпадно и екологосъобразно оползотворяване на суровините и твърдите отпадни продукти от използването на въглища; създаване на нови материали; и други).

3. Археоминераложки изследвания за целите на придобиване на нови знания и съхраняване на културно-историческото наследство на България. В рамките на този тематичен пакет ще се изследват: (1) фазовия и химичния състави на природните пигменти, използвани в декорацията на тракийски подмогилни гробници и съоръжения (изследванията са част от междуинститутския проект на БАН „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността”; (2) археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе (Източни Родопи) (изследванията ще се извършват съвместно с НАИМ-БАН); (3) археоложки артефакти (брадви и теслички) от регионалния музей в г. Кюстендил (химичен и минерален състав; произход; технология на производство и техника на изработка). В резултат от проведените изследвания ще бъдат получени нови данни за развитието на праисторическата и античната материални култури по българските земи. 

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)

НАПРАВЛЕНИЕ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”

За периода 1.04. 2017– 1.04.2020г. в рамките на Научноизследователския план на ИМК-БАН учените от направление „Експериментална минералогия и кристалография“ ще продължат да влагат усилията си в две традиционни за звеното научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи". Главните обекти на изследване и обосновката за това са обобщени, както следва:

1. Синтез на микропорести и слоисти материали със желана функционалност в областта на сорбция, йонообмен на токсични катиони и аналози на радиоактивни такива (зеолитоподобни материали, титано-, цирконо-, стано-силикати и др.).

2. Йонен обмен и структурна характеристика на обменени природни зеолити – хабазит, морденит, клиноптилолит,за нуждите на медицината и опазването на околната среда.

3. Термохимични и кристалохимични особености на слоести и микропорести материали с акцент върху определянето на топлинно-сорбционни, хидратационни и анион/катион обменни характеристики. Ще бъдат разработени методи за ефективно сушене на хранителни и селскостопански продукти на базата на природни и синтетични сорбенти, с ниско потребление на енергия. В ход е подготовка на дисертация по тема свързана с термохимичните и кристалохимични особености на минерали-хидроксисоли (анионни глини).

4. Получаване на нови нецентросиметрични метало-органични фази от важно значение за различни приложения в областта на преобразуване на честотата, фотониката и оптоелектронни технологии. Ще се използват карбамид, тиокарбамид и техни производни молекули с добре изучени кристалохимични свойства и сравнително голям диполен момент.

5. Изследване структурни и термични свойства на калциево-фосфатни системи (природни и синтетични апатити) с традиционно приложение за получаване на фосфорни торове и подобрители на почвите.

6. Изследване структурни и термични свойства на калциево-силикатни и карбонатни системи (композитни минерали цименти-зеолити-техногенни продукти) за постигане на оптимални химични състави и желани технологични (механични и реологични) показатели за нуждите на строителството.

7. Изследване структурни и термични свойства на желязо-съдържащи сулфидни и сулфатни минерали(пиритни концентратислед флотационна преработка)и техни синтетични аналози за решаването на екологични и технологични проблеми, свързани с извличането на вредни и ценни компоненти от тях (Cu, Au, Ag, Asи др.).

8. Синтез на Cu, U, Fe, Zn, Cd и Cr металоорганични-съединения тип MOF с използването на карбоксилни киселини като лиганди и смесени лигандни системи и пост-синтетичен обмен на металния център на МОF с оглед получаване на флуоресцентни материали; сорбция на азот, CO2 и други газове.

            Продължава надграждането на наличния електронен вариант на библиографската база данни, касаеща изучеността на минералите в България. Ще бъдат добавени нови записи, изведени основно от периодичните геоложки списания в България за 2017 – 2020 г., както и от достъпните минераложки бази данни от Internet. Всичко това ще допринесе за пълнотата на таблицата и повишаване на нейната функционалност, а реален продукт след 3 години би могъл да бъде труд от рода на енциклопедиите.

            Нова задача за направлението е формулирана, както следва: Нови изследвания по минералното разнообразие на България. Идеята е за съвместна работа, съчетавайки възможностите и активите на смесени колективи от български музеи с хранилища на минерални колекции (НМЗХ, НПМ-БАН) и учени от ИМК-БАН с цел изучаване на минералното богатство на страната ни. Възможните изследвания, базирана на по-модерната и по-прецизна апаратура и компетентност на специалистите от областта към настоящия момент са свързани с ревизия на досега съществуващата, както и с добиване на нова информация по темата.

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)

 

НАПРАВЛЕНИЕ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ”

Направление “Структурна кристалография и материалознание” наброява 11 учени със степени и звания и 2-ма  специалисти. Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура, фазово-химичния състав и свойствата на синтетични и модифицирани монокристални и поликристални материали, минерали,  порести материали, белтъци, ДНК и т.нПрилагат се и се разработват разкични техники за йонтрол на кристалния растеж и физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Извършва се структурна и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на наличните в ИМК апарати и методи. Попълват се кристалографски, спектроскопски и други бази данни за идентификация на съществуващи и нови фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства свързани с фундаментални изследвания и приложения за нуждите на екологията, катализа, медицината, нелинейната оптика, минералогията и кристалографията. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази данни за минералите. Основните научни задачи по  които се работи в направлението са:

1. Синтез, структурна характеристика и приложение на нови малки органични молекули с мултифункционална насоченост на наблюдаваните взаимодействия: съкристализация, комплекси с метали и макромолекули (ДНК и белтъци).

2. ТЕМ (SAED, HRTEM, STEM-XEDS) на наноразмерни материали и наноминерали.

3. Зеолит-полимерни хибридни материали със зададени свойства.

4. Синтез на микропорести и мезопористи материали от природни и техногенни отпадни изходни суровини.

5. Синтез и характеризиране на материали с биологични приложения.

6. Определяне на химичен състав и геохимични характеристики на твърдофазни обекти с изотопна масспектрометрия.

 

Подробно разписани задачи може да видите тук  (достъп само за служители на ИМК)

 

Индивидуален учебен план за подготовка на докторант

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени преди 01.01.2019г.)

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени след 01.01.2019г.)

Квалификационна характеристика на Докторска програма „Минералогия и Кристалография“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“

Отчетна карта на докторант

Правила и процедури за проверка на оригиналността и автентичността на дисертационни работи, превенция и санкциониране на изпитни измами и плагиатство

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите