Запазване на час за ползване на апаратурата в ИМК-БАН

Лаборатории

| Електронна микроскопияРентгеноструктурен анализ Спектроскопия 
Термохимия Оптична микроскопияЕкспериментална минералогия и кристален растеж Подготовка на проби и препарати за анализ Xимичен анализ| 
Рентгенофлуоресцентен анализ PERIMED


 НАПРАВЛЕНИЕ “МИНЕРАЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ”
Ръководител: проф. д-р Михаил Тарасов

Работи се в две основни научни области: "Природни минерални системи" и "Техногенни минерални системи". Екипът развива изследователска дейност на базата на системния подход при изучаването на минерални обекти, образувани в природни градиентни системи, c оглед разработването на генетични модели и приложението им в практиката. Изследват се фазовият състав, качествените характеристики и разпределението на компонентите в техногенни системи, формирани при усвояването на минералните суровини, както и тяхното въздействие върху околната среда. Създават се и се поддържат минераложки бази от данни. Главни обекти на изследване са: магмени и метаморфни минерални асоциации; флуоритови и други нерудни минерализации; полиметални находища тип ЅEDEX в карбонатни скали; металоносни седименти от океанските рифтови зони; минерали от групата на платината; шлихови минерали; въглища; отпадни продукти.

 


НАПРАВЛЕНИЕ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”
Ръководител: доц. д-р Владислав Костов-Китин

Звеното работи в две основни научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи". Екипът извършва синтез и кристализация на минерали и материали в моделни системи и изследва продуктите и процесите на формирането им. Моделира експериментално природни процеси в градиентни полета. Главни обекти на изследване са: микропорести материали; природни зеолити; волфрамови минерали; бентонити; фосфорити; сорбенти на глинеста и зеолитова основа; Ti силикати; катализатори; израстване на монокристали за лазерната техника.

 


 НАПРАВЛЕНИЕ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ” (СКМ)
Ръководител: проф. д-р Борис Шивачев

Направлението работи в две основни научни области: "Кристалохимия" и "Физика на минералите". Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура, фазово-химичния състав и свойства на монокристални и поликристални материали, минерали, синтетични и модифицирани порести материали. Извършва се структурна и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на наличните в ИМК апарати и методи в кристалографията. Попълват се кристалографски бази данни за идентификация съществуващи и нови на кристални фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства свързани с фундаментални изследвания и приложения за нуждите на екологията, катализа, медицината, нелинейната оптика, минералогията и кристалографията. Прилагат се и се разработват физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази данни за минералите. Главни обекти на изследване са: оптически материали. Направление “Структурна кристалография и материалознание” наброява 11 учени със степени и звания и 2-ма  специалисти. 

 1. маг. докторант Руси Русев,
 2. маг. докторант Петя Пенева,
 3. маг. докторант Николета Ботева,
 4. гл. ас. д-р Христина Димитрова (Сбиркова),
 5. д-р. Венцислав Дюлгеров,
 6. гл. ас.д-р. Б. Барбов,
 7. д-р Надежда Лихарева,
 8. д-р. Л. Димитров,
 9. гл. ас. д-р Тотка Тодорова,
 10. доц.д-р Красимир Косев,
 11. доц. д-р Д. Нихтянова
 12. доц. д-р Росица Титоренкова (научен секретар),
 13. проф. д-р Борис Шивачев.

Основни научни задачи развивани от направление СКМ.

 

 
 
 

 

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, обявява конкурс за редовен докторант, в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване:
http://edu.bas.bg/documents/2022_02_21_obyava.pdf
 
Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Институт по минералогия и кристалография-БАН в срок от 14. 03. 2022 г. до 13. 05. 2022г., включително. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0883433469 и в канцеларията на ИМК (София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2 979705).
Кандидатите трябва да имат завършена степен „Магистър” в област на природните науки.
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
 
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 109, стр. 92 от 21.12.2021г.
 
 
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.
 
 • Процедури за защита на дисертации
ПроцедураОбразователна и научна степен „Доктор“
 
Професионално направление: 4.4. "Науки за Земята", Докторска програма "Минералогия и Кристалография"
 
Дата на провеждане: 10 февруари 2022 г. от 11.00ч. дистанционно на платформата Microsoft Teams линк
 
Автор на дисертационния труд: Златка Георгиева Делчева - АвторефератAbstract 
 
Тема: "Кристалохимия и термична декомпозиция на медни и цинкови хидрокси-сулфатни минерали"
 
Научно жури
 
доц. д-р Цвета Станимирова  – СУ – Становище BG/ENG
 
проф. д-р Томас Керестеджиян – ГИ - БАН – Рецензия  BG/ENG
 
доц. д-р Йовка Косева  – ИОНХ-БАН – Становище BG/ENG
 
доц. д-р Надя Петрова – ИМК-БАН – Становище BG/ENG
 
проф. д-р Владислав Костов –  ИМК-БАН – Рецензия BG/ENG
 

 • Процедури за заемане на академична длъжност         
Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая № 55, тел. 0888110475. Държавен вестник брой 83, стр. 85 от 05.10.2021г.
 
Процедура: Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" 
Професионално направление: 4.2. Химически науки, , за нуждите на ИМК – БАН (Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C 01).
 
Дата на провеждане:   5 януари 2022 г. от 11.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
 
Кандидат: д-р Руси Иванов Русев  
 
Членове на научното жури:
 
Доц. дхн  Диляна Панева - ИП - БАН
 
Проф. д-р Ваня Куртева - ИОХЦФ - БАН
 
Доц. д-р Луиза Терзийска - ИМК - БАН
 
Проф. д-р Борис Шивачев - ИМК -  БАН
 
Проф. д-р Михаил Тарасов - ИМК - БАН

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., ...; изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.) (акт. 25.02.2020 г.)

Закон за развитието на академичния състав в Република България  (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... доп. ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г.) (акт. 16.03.2021 г.)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН - обновен 21.10.2021г.

Приложение № 1. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Приложение № 2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

Регистър на академичния състав в Република България

 

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)


 

 

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на Института по минералогия и кристалография “Акад. Ив. Костов”

Заповеди на директора на ИМК

Документи за атестация обхващаща периода 2018-2020 г. - Карта 1 и Карта 2

Форми бланки на ИМК-БАН (бланка на ИМК, Заявление за отпуск и др.)

Документи достъпни само за служители на ИМК-БАН

Материали ОСУ


 

Годишните отчети на ИМК се публикуват на английски език, като всеки от тях включва:

 • Въведение, представящо най-важните научни и научно-приложни постижения;
 • Кратки резюмета на резултатите от проведените изследвания;
 • Списък на публикациите и докладите през съответната година.

Годишен отчет
1/1995

Годишен отчет
2/1996

Годишен отчет
3/1997

Годишен отчет
4/1998

Годишен отчет
5/1999

Годишен отчет
6/2000

Годишен отчет
7/2001

Годишен отчет
8/2002

Годишен отчет
9/2003

Годишен отчет
10/2004

Годишен отчет
11/2005

Годишен отчет
12/2006


Годишен отчет
13/2007


Годишен отчет
14/2008

Годишен отчет
15/2009
Годишен отчет
16/2010

Годишен отчет
17/2011
 

Годишен отчет
18/2012
EPUB формат

 
Годишен отчет 19/2013 г.
EPUB формат
 
 
 
EPUB формат


Annual Report IMC 2015

Годишен отчет
21/2015

Годишен отчет
22/2016

 
 

Годишен отчет
24/2018


Годишен отчет
25/2019

Годишен отчет
26/2020

   

 

 
 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

И н с т и т у т

ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

“Акад. Иван Костов”

I N S T I T U T E

OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY

“Acad. Ivan Kostov”

София 1113

1113 Sofia, Bulgaria

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107

"Acad. G. Bonchev" St., bl. 107

Тел.:  (+3592) 9797055

Phone: (+3592) 9797055

Факс: (+3592) 9797056

Fax: (+3592) 9797056

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

URL: http://www.imc.bas.bg

Научноизследователски план на ИМК-БАН

за периода 2012 – 2014 г.

 

Проект/Задача

Ръководител/Координатор/

Отговорен изпълнител

Проект: Природни и техногенни минерални системи: генезис, преобразования, еколожки и археометрични аспекти.

 

доц. д-р М. Тарасов

1.

*** Кристалохимия и генезис на REE-, Th- и U-съдържащи минерали и продукти от тяхната промяна в гранити от България и Колски полуостров, Русия.

доц. д-р М. Тарасов

2.

Локални нееднородности и археометрични параметри  на благороднометални минерализации от метасоматити и разсипи.

доц. д-р З. Цинцов

3.

** Археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе.

доц. д-р З. Цинцов

4.

Кристалохимични характеристики на акцесорни REE-Y-U-Th-съдържащи и Fe-Mn-Ti оксидни минерали в магмени и метаморфни скали.

доц. д-р Е. Тарасова

5.

Кристалохимични и структурни особености на скарнови минерали - индикатори за условията на образуване.

геол. Я. Цветанова

6.

Кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали.

доц. д-р М. Тарасов

7.

Морфоложки, структурни и кристалохимични особености на нови минерални находки от България.

д-р М. Кадийски

8.

Фазите на SiO2 в минерални среди – структура и индикаторни свойства за минералообразуване.

д-р М. Кадийски

9.

Минералого-геохимична характеристика и генетично значение на акцесорни минерали от смесени магми на Петроханския плутон.

геол. Е. Тачева

10.

Микроструктурни, минераложки и химични трансформации при хетерогенна деформация на метаморфни скали от Южна България.

геол. Л. Мачева

11.

Минералого-петроложки, геохимични и изотопни изследвания на геоложки тела в Сръбско-Македонския масив, ЮЗ България.

доц. д-р Н. Зидаров

12.

Минералогия на гнайсо-шистовия комплекс, вместващ Гегенския офиолитов меланж, Огражден планина, ЮЗ България.

геол. П. Иванова

13.

Електронен вариант на библиографска картотека по изучеността на минералите в България.

доц. д-р В. Костов-Китин

Проект: Минералните суровини на България – характеристика, находища и оценка на възможностите за ефективно и екологосъобразно оползотворяване.

доц. д-р Ж. Дамянов

1.

** Минералого-техноложка оценка на минералните суровини от находище Кремиковци.

доц. д-р Ж. Дамянов

2.

Закономерности в разпределението на златните находища и минерализации в България.

доц. д-р О. Витов

3.

Шлиховоминераложка карта на България в М 1:500 000.

доц. д-р О. Витов

4.

Природни наблюдения и експериментални потвърждения на процесите на образуване на флуорит в България.

доц. дгн Б. Зидарова

5.

Минералогия на епитермалните нискосулфидни  сребърно-златни орудявания от адулар-серицитов тип в Крумовградското златорудно поле, Източни Родопи.

доц. д-р И. Маринова

Проект: Минералогия, геохимия, устойчиво и екологосъобразно приложение на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

 

проф. дгн С. Василев

1.

Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища и твърди продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

2.

Характеризиране на фазово-минераложкия и химичен състав на пепели от изгаряне на мазут и петролен кокс в ТЕЦ.

доц. д-р Х. Василева

3.

* Фазово-минераложка и химична характеристика на биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

4.

** Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от ТЕЦ в България, Сърбия и Гърция: оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве.

доц. д-р Х. Василева

Проект: Минерални системи и продукти на експерименталната минералогия за нуждите на практиката и екологията.

доц. д-р В. Костов-Китин

1.

*** Структура, свойства и приложение на природни зеолити.

проф. д-р О. Петров

2.

*** Изследване на йонообменните и адсорбционните свойства на природни зеолити за нуждите на екологията.

доц. д-р Н. Лихарева

3.

*** Нискотемпературен хидротермален синтез на нови материали и тяхното охарактеризиране.

доц. д-р В. Костов-Китин

4.

*** Ефективно използване на твърди отпадъци за получаване на екологични продукти.

доц. д-р В. Петкова

5.

** Твърдофазен синтез, структурни и термични изследвания на минерални системи: смесени оксиди, сулфиди и карбонати.

доц. д-р В. Петкова

6.

Контролирано израстване и окачествяване на калциево-стронциеви флуоридни кристали, дотирани с YbF2 и NaF.

доц. д-р Й. Муховски

Проект: Синтез и структурна характеристика на нови и модифицирани кристални материали.

д-р Л. Димова

1.

**,*** Структурна характеристика на синтетични титаносиликати и модифицирани природни микропорести материали.

доц. д-р Р. Николова

2.

**,*** Синтез, модифициране и структурна характеристика на слоисти двойни хидроксиди.

доц. д-р Н. Петрова

3.

Синтез и структурна характеристика на органични боратни киселини и техни продукти.

доц. д-р Б. Шивачев

4.

Експресия и структурна характеристика на белтъци от Thermobispora.

доц. д-р Б. Шивачев

5.

Синтез и структурна характеристика на нови органични и метал-органични кристални фази (за медицински продукти, багрила и др.).

гл. ас. К. Косев

6.

** Синтез и структурна характеристика на нелинейно оптични кристални фази на основата на органични и неорганични (Bi2O3, TeO2, B2O3, GeO2 и др.) матрици.

д-р Л. Димова

7.

** Синтез и характеризиране на Ca-фосфатни материали с биологични приложения.

д-р Р. Титоренкова

8.

**,*** Зеолит-полимер хибридни материали със зададени свойства.

доц. д-р Ю. Кълвачев

9.

** Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация.

доц. д-р Л. Димитров

10.

** Електронномикроскопски изследвания на наноразмерни твърди разтвори от Al2-xInx(WO4)3.

доц. д-р Д. Нихтянова

Проект:  * Оценка на безопасността на произвежданите наноматериали чрез характеризиране на техния потенциален генотоксичен риск (NANOGENOTOX).

доц. д-р Б. Шивачев

Проект:  * Управление на риска от природни и антропогенни свлачища в гръцко-българската погранична зона (RISKLIDES).

доц. д-р В. Петкова

* Проекти и задачи, допълнително финансирани по договори с международни организации.
** Проекти и задачи, допълнително финансирани от Фонд „Научни изследвания” или други организации от България.
*** Проекти и задачи по ЕБР в рамките на междуакадемичното и междуинститутското сътрудничество.