АДМИНИСТРАЦИЯ

 Директор

Проф. д-р Росица П. Николова

Телефон: (+359 2) 9797055; 8700161 вътрешен 1018
E-mail
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Зам.  директор

доц. д-р Владислав Костов 

Телефон(+359 2) 8700161 в. 1043
E-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

  Научен секретар 

доц. д-р Росица Титоренкова

Телефон(+359 2) 9797114, 0888118378

E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Глсчетоводител

Красимира ГАВРИЛОВА

Телефон: (+359 2) 9797115 мобилен: 0885151176

 Човещки ресурси

Анелия КЕХАЙОВА

Телефон: (+359 2) 9797055 ; мобилен : 0888110475
E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 НАУЧЕН СЪВЕТ

 

 

 

проф. д-р Михаил ТАРАСОВ - Председател

доц. д-р Надя ПЕТРОВА  - Зам. председател

доц. д-р Ирина Маринова - Секретар

Членове 

проф.  д-р Борис ШИВАЧЕВ

доц. д-р Вилма ПЕТКОВА

доц. д-р Владислав КОСТОВ-КИТИН

доц. д-р Диана НИХТЯНОВА

доц. д-р Евгения ТАРАСОВА

доц. д-р Желязко ДАМЯНОВ

доц. д-р Красимир КОСЕВ

доц. д-р Луиза Димова

проф. д-р Огнян ПЕТРОВ

доц. д-р Росица ПЕТРОВА

доц. д-р Росица ТИТОРЕНКОВА (научен секретар)

проф. дгн Станислав ВАСИЛЕВ

доц. д-р Христина ВАСИЛЕВА

 

 

Запазване на час за ползване на апаратурата в ИМК-БАН

Лаборатории

| Електронна микроскопияРентгеноструктурен анализ Спектроскопия 
Термохимия Оптична микроскопияЕкспериментална минералогия и кристален растеж Подготовка на проби и препарати за анализ Xимичен анализ| 
Рентгенофлуоресцентен анализ


 НАПРАВЛЕНИЕ “МИНЕРАЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ”
Ръководител: проф. д-р Михаил Тарасов

Работи се в две основни научни области: "Природни минерални системи" и "Техногенни минерални системи". Екипът развива изследователска дейност на базата на системния подход при изучаването на минерални обекти, образувани в природни градиентни системи, c оглед разработването на генетични модели и приложението им в практиката. Изследват се фазовият състав, качествените характеристики и разпределението на компонентите в техногенни системи, формирани при усвояването на минералните суровини, както и тяхното въздействие върху околната среда. Създават се и се поддържат минераложки бази от данни. Главни обекти на изследване са: магмени и метаморфни минерални асоциации; флуоритови и други нерудни минерализации; полиметални находища тип ЅEDEX в карбонатни скали; металоносни седименти от океанските рифтови зони; минерали от групата на платината; шлихови минерали; въглища; отпадни продукти.

 


НАПРАВЛЕНИЕ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ”
Ръководител: доц. д-р Владислав Костов-Китин

Звеното работи в две основни научни области: "Синтез и кристализация на минерали и материали" и "Моделиране на природни процеси и системи". Екипът извършва синтез и кристализация на минерали и материали в моделни системи и изследва продуктите и процесите на формирането им. Моделира експериментално природни процеси в градиентни полета. Главни обекти на изследване са: микропорести материали; природни зеолити; волфрамови минерали; бентонити; фосфорити; сорбенти на глинеста и зеолитова основа; Ti силикати; катализатори; израстване на монокристали за лазерната техника.

 


 НАПРАВЛЕНИЕ “СТРУКТУРНА КРИСТАЛОГРАФИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ” (СКМ)
Ръководител: проф. д-р Борис Шивачев

Направлението работи в две основни научни области: "Кристалохимия" и "Физика на минералите". Научната дейност на направлението е насочена към определяне на кристалната структура, фазово-химичния състав и свойства на монокристални и поликристални материали, минерали, синтетични и модифицирани порести материали. Извършва се структурна и кристалохимична интерпретация на кристални структури на базата на наличните в ИМК апарати и методи в кристалографията. Попълват се кристалографски бази данни за идентификация съществуващи и нови на кристални фази. Екипът осъществява синтез на нови химични съединения със зададена структура и свойства свързани с фундаментални изследвания и приложения за нуждите на екологията, катализа, медицината, нелинейната оптика, минералогията и кристалографията. Прилагат се и се разработват физични методи за изследване и характеризиране на минерали и материали. Изучава се фазовият състав на минерални системи и процесите на тяхното изменение и модифициране. Попълват се спектроскопски бази данни за минералите. Главни обекти на изследване са: оптически материали. Направление “Структурна кристалография и материалознание” наброява 11 учени със степени и звания и 2-ма  специалисти. 

 1. маг. докторант Руси Русев,
 2. маг. докторант Петя Пенева,
 3. маг. докторант Николета Ботева,
 4. гл. ас. д-р Христина Димитрова (Сбиркова),
 5. д-р. Венцислав Дюлгеров,
 6. гл. ас.д-р. Б. Барбов,
 7. д-р Надежда Лихарева,
 8. д-р. Л. Димитров,
 9. гл. ас. д-р Тотка Тодорова,
 10. доц.д-р Красимир Косев,
 11. доц. д-р Д. Нихтянова
 12. доц. д-р Росица Титоренкова (научен секретар),
 13. проф. д-р Борис Шивачев.

Основни научни задачи развивани от направление СКМ.

 

 
 
 

 

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в научно направление 4.2. Химически науки (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник бр. 81, стр. 51 от 15.10.2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София (ИМК - БАН), обявява конкурс за редовен докторант, докторска програма 4.4. "Минералогия и кристалография". Необходими документи за кандидатстване. Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМК-БАН в срок от 13. 08. 2019г. до 11. 10. 2019г. Допълнителна информация можете да получите от Научния секретар на ИМК (e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) и в канцеларията на ИМК, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, телефон (+359 2) 979705). Държавен вестник бр. 63, стр. 116-120 от 09.08.2019г.

 • Процедури за защита на дисертации
 • Процедури за заемане на академична длъжност         

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 8, стр. 102 от 25. 01. 2019г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.  Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55. Държавен вестник брой 102, стр. 183 от 11. 12. 2018г.


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обнародван в ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.;изм. ДВ. бр.81/15.10.2010 г.; изм. ДВ. бр.101/28.10.2010 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. )

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ПМСNo202)

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН - Обновен от 26.11.2018

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по минералогия и кристалография „акад. Иван Костов” - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Закон за висшето образование

Решение No11 на КС от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г засягащо ЗРАСРБ

 

Регистър на академичния състав в Република България

 

Кредитна система при подготовката на докторанти в БАН

Кредитна система - Общи правила

Кредитна система - Специализирани курсове

Кредитна система - Курсове по информационни технологии (ИТ)


 

 

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на Института по минералогия и кристалография “Акад. Ив. Костов”

Заповеди на директора на ИМК

Документи за атестация

Форми бланки на ИМК-БАН (бланка на ИМК, Заявление за отпуск и др.)

Документи достъпни само за служители на ИМК-БАН

Материали ОСУ


 

Годишните отчети на ИМК се публикуват на английски език, като всеки от тях включва:

 • Въведение, представящо най-важните научни и научно-приложни постижения;
 • Кратки резюмета на резултатите от проведените изследвания;
 • Списък на публикациите и докладите през съответната година.

Годишен отчет
1/1995

Годишен отчет
2/1996

Годишен отчет
3/1997

Годишен отчет
4/1998

Годишен отчет
5/1999

Годишен отчет
6/2000

Годишен отчет
7/2001

Годишен отчет
8/2002

Годишен отчет
9/2003

Годишен отчет
10/2004

Годишен отчет
11/2005

Годишен отчет
12/2006


Годишен отчет
13/2007


Годишен отчет
14/2008

Годишен отчет
15/2009
Годишен отчет
16/2010

Годишен отчет
17/2011
 

Годишен отчет
18/2012
EPUB формат

 
Годишен отчет 19/2013 г.
EPUB формат
 
 
 
EPUB формат


Annual Report IMC 2015

Годишен отчет
21/2015

Годишен отчет
22/2016