БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

И н с т и т у т

ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

“Акад. Иван Костов”

I N S T I T U T E

OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY

“Acad. Ivan Kostov”

София 1113

1113 Sofia, Bulgaria

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107

"Acad. G. Bonchev" St., bl. 107

Тел.:  (+3592) 9797055

Phone: (+3592) 9797055

Факс: (+3592) 9797056

Fax: (+3592) 9797056

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

URL: http://www.imc.bas.bg

Научноизследователски план на ИМК-БАН

за периода 2012 – 2014 г.

 

Проект/Задача

Ръководител/Координатор/

Отговорен изпълнител

Проект: Природни и техногенни минерални системи: генезис, преобразования, еколожки и археометрични аспекти.

 

доц. д-р М. Тарасов

1.

*** Кристалохимия и генезис на REE-, Th- и U-съдържащи минерали и продукти от тяхната промяна в гранити от България и Колски полуостров, Русия.

доц. д-р М. Тарасов

2.

Локални нееднородности и археометрични параметри  на благороднометални минерализации от метасоматити и разсипи.

доц. д-р З. Цинцов

3.

** Археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе.

доц. д-р З. Цинцов

4.

Кристалохимични характеристики на акцесорни REE-Y-U-Th-съдържащи и Fe-Mn-Ti оксидни минерали в магмени и метаморфни скали.

доц. д-р Е. Тарасова

5.

Кристалохимични и структурни особености на скарнови минерали - индикатори за условията на образуване.

геол. Я. Цветанова

6.

Кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали.

доц. д-р М. Тарасов

7.

Морфоложки, структурни и кристалохимични особености на нови минерални находки от България.

д-р М. Кадийски

8.

Фазите на SiO2 в минерални среди – структура и индикаторни свойства за минералообразуване.

д-р М. Кадийски

9.

Минералого-геохимична характеристика и генетично значение на акцесорни минерали от смесени магми на Петроханския плутон.

геол. Е. Тачева

10.

Микроструктурни, минераложки и химични трансформации при хетерогенна деформация на метаморфни скали от Южна България.

геол. Л. Мачева

11.

Минералого-петроложки, геохимични и изотопни изследвания на геоложки тела в Сръбско-Македонския масив, ЮЗ България.

доц. д-р Н. Зидаров

12.

Минералогия на гнайсо-шистовия комплекс, вместващ Гегенския офиолитов меланж, Огражден планина, ЮЗ България.

геол. П. Иванова

13.

Електронен вариант на библиографска картотека по изучеността на минералите в България.

доц. д-р В. Костов-Китин

Проект: Минералните суровини на България – характеристика, находища и оценка на възможностите за ефективно и екологосъобразно оползотворяване.

доц. д-р Ж. Дамянов

1.

** Минералого-техноложка оценка на минералните суровини от находище Кремиковци.

доц. д-р Ж. Дамянов

2.

Закономерности в разпределението на златните находища и минерализации в България.

доц. д-р О. Витов

3.

Шлиховоминераложка карта на България в М 1:500 000.

доц. д-р О. Витов

4.

Природни наблюдения и експериментални потвърждения на процесите на образуване на флуорит в България.

доц. дгн Б. Зидарова

5.

Минералогия на епитермалните нискосулфидни  сребърно-златни орудявания от адулар-серицитов тип в Крумовградското златорудно поле, Източни Родопи.

доц. д-р И. Маринова

Проект: Минералогия, геохимия, устойчиво и екологосъобразно приложение на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

 

проф. дгн С. Василев

1.

Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища и твърди продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

2.

Характеризиране на фазово-минераложкия и химичен състав на пепели от изгаряне на мазут и петролен кокс в ТЕЦ.

доц. д-р Х. Василева

3.

* Фазово-минераложка и химична характеристика на биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

4.

** Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от ТЕЦ в България, Сърбия и Гърция: оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве.

доц. д-р Х. Василева

Проект: Минерални системи и продукти на експерименталната минералогия за нуждите на практиката и екологията.

доц. д-р В. Костов-Китин

1.

*** Структура, свойства и приложение на природни зеолити.

проф. д-р О. Петров

2.

*** Изследване на йонообменните и адсорбционните свойства на природни зеолити за нуждите на екологията.

доц. д-р Н. Лихарева

3.

*** Нискотемпературен хидротермален синтез на нови материали и тяхното охарактеризиране.

доц. д-р В. Костов-Китин

4.

*** Ефективно използване на твърди отпадъци за получаване на екологични продукти.

доц. д-р В. Петкова

5.

** Твърдофазен синтез, структурни и термични изследвания на минерални системи: смесени оксиди, сулфиди и карбонати.

доц. д-р В. Петкова

6.

Контролирано израстване и окачествяване на калциево-стронциеви флуоридни кристали, дотирани с YbF2 и NaF.

доц. д-р Й. Муховски

Проект: Синтез и структурна характеристика на нови и модифицирани кристални материали.

д-р Л. Димова

1.

**,*** Структурна характеристика на синтетични титаносиликати и модифицирани природни микропорести материали.

доц. д-р Р. Николова

2.

**,*** Синтез, модифициране и структурна характеристика на слоисти двойни хидроксиди.

доц. д-р Н. Петрова

3.

Синтез и структурна характеристика на органични боратни киселини и техни продукти.

доц. д-р Б. Шивачев

4.

Експресия и структурна характеристика на белтъци от Thermobispora.

доц. д-р Б. Шивачев

5.

Синтез и структурна характеристика на нови органични и метал-органични кристални фази (за медицински продукти, багрила и др.).

гл. ас. К. Косев

6.

** Синтез и структурна характеристика на нелинейно оптични кристални фази на основата на органични и неорганични (Bi2O3, TeO2, B2O3, GeO2 и др.) матрици.

д-р Л. Димова

7.

** Синтез и характеризиране на Ca-фосфатни материали с биологични приложения.

д-р Р. Титоренкова

8.

**,*** Зеолит-полимер хибридни материали със зададени свойства.

доц. д-р Ю. Кълвачев

9.

** Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация.

доц. д-р Л. Димитров

10.

** Електронномикроскопски изследвания на наноразмерни твърди разтвори от Al2-xInx(WO4)3.

доц. д-р Д. Нихтянова

Проект:  * Оценка на безопасността на произвежданите наноматериали чрез характеризиране на техния потенциален генотоксичен риск (NANOGENOTOX).

доц. д-р Б. Шивачев

Проект:  * Управление на риска от природни и антропогенни свлачища в гръцко-българската погранична зона (RISKLIDES).

доц. д-р В. Петкова

* Проекти и задачи, допълнително финансирани по договори с международни организации.
** Проекти и задачи, допълнително финансирани от Фонд „Научни изследвания” или други организации от България.
*** Проекти и задачи по ЕБР в рамките на междуакадемичното и междуинститутското сътрудничество.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

И н с т и т у т

ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

“Акад. Иван Костов”

I N S T I T U T E

OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY

“Acad. Ivan Kostov”

София 1113

1113 Sofia, Bulgaria

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107

"Acad. G. Bonchev" St., bl. 107

Тел.:  (+3592) 9797055

Phone: (+3592) 9797055

Факс: (+3592) 9797056

Fax: (+3592) 9797056

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

URL: http://www.imc.bas.bg

Научноизследователски план на ИМК-БАН

за периода 2014 – 2016 г. 

Проект/Задача

Ръководител/Координатор/

Отговорен изпълнител

Проект: Природни минерални системи: генезис, преобразования, модифициране, еко- и археоминералогия.

доц. д-р М. Тарасов

1.

Структура, свойства и приложения на минерални системи.

проф. д-р О. Петров

2.

Изследване на йонообменните и адсорбционните свойства на природни зеолити за нуждите на екологията.

доц. д-р Н. Лихарева

3.

Кристалохимия и генезис на REE-, Th- и U-съдържащи минерали и продукти от тяхната промяна в гранити от България и Колски полуостров, Русия.

доц. д-р М. Тарасов

4.

Локални нееднородности и археометрични параметри  на благороднометални минерализации от метасоматити и разсипи.

доц. д-р З. Цинцов

5.

Археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе.

доц. д-р З. Цинцов

6.

Фазов и химичен състав на археоложки артефакти за целите на реставрация, консервация и опазване на културното историческо наследство.

доц. д-р Е. Тарасова

7.

Кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали.

доц. д-р М. Тарасов

8.

Кристалохимични и структурни особености на скарнови минерали - индикатори за условията на образуване.

геол. Я. Цветанова

9.

Кристалохимични и структурни особености на минерали и нови неорганични материали.

гл. ас. д-р М. Кадийски

10.

Минералого-геохимична характеристика и генетично значение на акцесорни минерали от смесени магми на Петроханския плутон.

ас. д-р Е. Тачева

11.

Микроструктурни, минераложки и химични трансформации при хетерогенна деформация на метаморфни скали от Южна България.

геол. Л. Мачева

12.

Минералогия на гнайсо-шистовия комплекс, вместващ Гегенския офиолитов меланж, Огражден планина, ЮЗ България.

геол. П. Иванова

13.

Електронен вариант на библиографска картотека по изучеността на минералите в България.

доц. д-р В. Костов-Китин

Проект: Техногенни минерални системи и минерални суровини: характеристика, находища, ефективни и екологосъобразни приложения.

проф. дгн С. Василев

1.

Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища и твърди продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

2.

Фазово-минераложка и химична характеристика на биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

3.

Минералого-техноложка оценка на минералните суровини от находище Кремиковци.

доц. д-р Ж. Дамянов

4.

Закономерности в разпределението на златните находища и минерализации в България.

доц. д-р О. Витов

5.

Шлиховоминераложка карта на България в М 1:500 000.

доц. д-р О. Витов

6.

Минералогия на епитермалните нискосулфидни  сребърно-златни орудявания от адулар-серицитов тип в Крумовградското златорудно поле, Източни Родопи.

доц. д-р И. Маринова

7.

Ефективно използване на твърди отпадъци за получаване на екологични продукти.

доц. д-р В. Петкова

8.

Твърдофазен синтез, структурни и термични изследвания на минерални системи: смесени оксиди, сулфиди и карбонати.

доц. д-р В. Петкова

9.

Минералого-геохимична характеристика и генезис на кватернерни сапропели от Средиземно и Черно море.

геол. В. Даракчиева

Проект: Синтез и структурна характеристика на нови и модифицирани материали.

гл. ас. д-р Л. Димова

1.

Структурна характеристика на синтетични титаносиликати и модифицирани природни микропорести материали.

доц. д-р Р. Николова

2.

Синтез, модифициране и структурна характеристика на слоисти двойни хидроксиди.

доц. д-р Н. Петрова

3.

Нискотемпературен хидротермален синтез на нови материали и тяхното охарактеризиране.

доц. д-р В. Костов-Китин

4.

Структурна характеристика на макромолекули:  белтъци и ДНК (монокристален анализ, DLS).

доц. д-р Б. Шивачев

5.

Синтез и структурна характеристика на нови органични, органоборати и метал-органични кристални фази (за медицински продукти, багрила и др.).

гл. ас. К. Косев

6.

Синтез и структурна характеристика на нелинейно оптични кристални фази на основата на органични и неорганични (Bi2O3, TeO2, B2O3, GeO2 и др.) матрици.

гл. ас. д-р Л. Димова

7.

Синтез и характеризиране на Ca-фосфатни материали с биологични приложения.

доц. д-р Р. Титоренкова

8.

Зеолит-полимер хибридни материали със зададени свойства.

доц. д-р Ю. Кълвачев

9.

Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация.

доц. д-р Л. Димитров

10.

Електронномикроскопски изследвания на наноразмерни материали,  получени чрез химично съутаяване и механохимия.

доц. д-р Д. Нихтянова

11.

Контролирано израстване и окачествяване на калциево-стронциеви флуоридни кристали, дотирани с YbF2 и NaF.

доц. д-р Й. Муховски,

ас. С. Гечев

 

Научноизследователски план на ИМК-БАН за периода 2012 -2014 г. 

 

 

ЦЕНИ НА АНАЛИЗИ И УСЛУГИ (БЕЗ ДДС) в ИМК -БАН

ВИД НА АНАЛИЗА/УСЛУГАТА

ЦЕНА, лв.

1. Изработка на шлифи

1.1.

Аншлифи

20.00

1.2.

Дюншлифи

20.00

1.3.

Комбинирани аншлифи–дюншлифи за електронносондов микроанализ и СЕМ изследване

35.00

1.4.

Двойнополирани препарати за микротермометрични изследвания

35.00

2. Подготовка на проби

2.1.

Сушене

4.00

2.2.

Натрошаване на проба (фракция <8 mm):

 

2.2.1.

- до 1000 g

10.00

2.2.2.

- до 500 g

5.00

2.3.

Смилане на проба до 1 kg (фракция 0.630)

15.00

2.4.

Квартоване и стриване на 20 g проба за химичен  анализ след смилане

8.00

2.5.

Ситов анализ на пясъци и др. насипни материали 
по БДС EN 12620 (до 1 kg)

 20.00

2.6.

Изработване на рекламни полирани плочи от скали (за 1 cm2)

3.00

3. Сепарация на минерали от смлени скални проби и шлихи (до 100 g)

3.1.

Обогатяване на разсипни материали до „черен” шлих:

15.00

3.1.1.

- силномагнитни (магнитна сепарация)

6.00

3.1.2.

- слабомагнитни (електромагнитна сепарация)

6.00

3.2.

Отделяне на мономинерални проби от:

 

3.2.1.

- циркон (монацит, титанит и др. акцесорни минерали) (за 1 kg)

40.00

3.2.2.

- допълнителни минерали от същата проба (за всеки минерал/фаза)

18.00

4. Анализ и изследване на минерали и материали в шлифи

4.1.

Минераграфски анализ (за 1 аншлиф)

50.00

4.2.

Петрографски анализ (за 1 дюншлиф)

50.00

4.3.

Определяне степента на прорастване на минерални зърна в поляризационен микроскоп (за 1 препарат)

 50.00

4.4.

Фотографиране с оптичен микроскоп (за 1 час)

20.00

4.5.

Определяне на микротвърдост на минерали и материали

по договаряне

4.6.

Шлихов анализ на естествен шлих (5 g)

70.00

4.7.

Шлихов анализ на изкуствен шлих (5 g)

80.00

4.8.

Минераложка характеристика на техноложки проби

по договаряне

 5. Количествено определяне на химичен състав

5.1.

Анализ на скали (цена на едно определение):

 

5.1.1.

Fe (II)

10.00

5.1.2.

K, Na, Mn, Fe, Ca, Mg (AAS)

9.50

5.1.3.

P, Ti

15.00

5.1.4.

Загуби при накаляване, влага

10.00

5.2.

Селективно разтваряне на карбонати

15.00

5.3.

Анализ на руди (цена на едно определение):

 

5.3.1.

- определяне на основни елементи - Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr (AAS)

7.50

5.3.2.

- определяне на съпътстващи елементи - Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr (AAS)

8.50

5.4.

Анализ на води (цена на едно определение):

 

5.4.1.

- определяне на Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr, Ca, Mg, K, Na (AAS)

10.00

5.4.2.

- определяне на pH

5.00

6. Прахова рентгенова дифрактометрия Powder X-ray diffraction

6.1.

Качествен фазов анализ:

 

6.1.1.

- заснемане в стъпков режим (30 min/проба)

18.00

6.1.2.

- фазова идентификация (за всяка фаза в пробата)

10.00

6.2.

Количествен фазов анализ:

 

6.2.1.

- подготовка на методика

142.00

6.2.2.

- определяне количеството на 1 фаза

30.00

6.3.

Определяне параметрите на елементарна клетка (за 1 фаза)

142.00

6.4.

Прецизна индексация на фаза

1200.00

6.5.

Компютърна обработка за визуализация (за 1 дифрактограма)

13.00

6.6.

Софтуерна обработка на цифрови прахови дифрактограми

по договаряне

7. Монокристална дифрактометрия - Single crystal X-ray diffraction

7.1.

Заснемане на експеримента (базова цена за 1 час)

25.00

7.2.

Избор на подходящ кристал и намиране параметрите на елементарна клетка и пространствена група (6 часа)

 150.00

7.3.

Получаване на монокристални експериментални данни, необходими за решаване на кристалната структура (до 10 часа)

 250

7.4.

Разшифроване на кристална структура

по договаряне

7.5.

Визуализация на резултатите и подготовка на данните във формат, подходящ за публикуване

 400.00

8. Електронна микроскопия - Electron microscopy

8.1.

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ) – морфология и микроморфология  Philips SEM 515 (минимална цена: най-малко 1 час)

 70.00 / час

8.2.

 
- СЕМ и електронносондов микроанализ Philips SEM 515  – WEDAX 3A (Минимална цена за плащане е цена за 1 час работа): 
 
 
- СЕМ и електронносондов микроанализ Zeiss EVO LS25 – EDAX Trident (Минимална цена за плащане е цена за 1 час работа): 
 
 

 

80.00

 

 

100

8.2.1.

- количествен елементен ЕДС анализ

+7.50

8.2.2.

- количествен елементен ЕДС анализ (без стандарти)

+3.50

8.2.3.

- качествен елементен ЕДС анализ

+2.50

8.2.4.

- елементно картиране (1 експеримент) 

+10.00

8.2.5. - количествен ВДС анализ за 1 елемент +30,00

8.3.

Трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) Минималната цена за плащане е цена за 1 час работа

по договаряне

8.3.1.

- фотографиране с ТЕМ (за 1 снимка/фотоплака)

+10.00

8.3.2.

- ТЕМ ЕДС микроанализ

+10.00

8.4.

Интерпретация на получените резултати от СЕМ и ТЕМ

по договаряне

8.5.

Подготовка на електронномикроскопски препарати (цена за 1 препарат):

 

8.5.1.

- предварителна (механична) обработка на проба и фиксация върху държач (СЕМ)

15.00

8.5.2.

- покриване с въглерод (СЕМ) (1 серия: 1-6 проби)

20.00 (за 1 серия)

8.5.3.

- покриване със злато (СЕМ) (1 серия: 1-6 проби)

25.00 (за 1 серия)

8.5.4.

- приготвяне на мрежичка за ТЕМ (за 1 бр.)

20.00

9. Спектроскопски изследвания - Spectroscopic analyses

9.1.

ИЧ спектроскопия на течни и твърди проби в средната спектрална област от 400 до 4000 cm-1

20.00

9.2.

ИЧ спектроскопия на течни и твърди проби в средната спектрална област с хоризонтална ATR приставка от 400 до 4000 cm-1

25.00

9.3.

Компютърна обработка на спектри и изчертаване на фигури

5.00лв./спектър

9.4.

Интерпретацията на спектрите не се включва в цената на анализа, а се договаря допълнително

по договаряне 

9.5.

Микро-инфрачервена спектроскопия с Hyperion 2000 ИЧ микроскоп

100.00лв./час

9.6.

Спектроскопия в УВ/видимата област (190-900 nm) на течни проби (UV-Vis)

15.00

9.7.

Спектроскопия в УВ/видимата област (190-900 nm) на оптични кристали, стъкла и тънки слоеве (UV-Vis)

20.00

9.8.

Компютърна обработка на данните по т. 9.9÷9.10

10.00

9.9.

Интерпретация на резултатите от измерването по т. 9.9÷9.10

по договаряне

29.10

DLS (Dynamic light scattering) Динамично разсейване на светлина 1 проба

50.00

29.11

DLS (Dynamic light scattering) Динамично разсейване на светлина 1 проба + N промени (кинетика, температура 6-80 оС, pH и т.н.)

50 + N x 10.00

10. Термичен анализ (микроколичествен)* - Thermogravimetric analyses

10.1.

Подготовка на образец за анализ

7.00

10.2.

Диференциално-термичен анализ:

 

10.2.1.

- TG-DTA-DTG до 1000°C (2 до 4 ч.)

15.00 лв./час

10.2.2.

- TG-DTA-DTG до 1500°C (2 до 4 ч.)

18.00 лв./час

10.2.3.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.2.4.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.3.

Диференциално-сканиращ калориметричен анализ (DSC):

 

10.3.1.

- DSC до 1000°C (2 до 4 ч.)

17.00 лв./час

10.3.2.

- DSC до 1500°C (2 до 4 ч.)

19.00 лв./час

10.3.3.

Необходими тестови и стандартни експерименти (в зависимост от условията по т. 10.3.1 и 10.3.2):

 

10.3.4.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.3.5.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.4.

Термомеханичен анализ (ТМА):

 

10.4.1.

- ТМА до 1000оC (2 до 4 ч.)

15.00 лв./час

10.4.2.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.4.3.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.5.

Консултации (за 1 час)

21.00

11. Фотографски услуги

11.1.

Проявяване на филми

2.50

11.2.

Копиране на снимки с размер:

 

11.2.1.

- 9/12 cm (за една снимка)

0.35

11.2.2.

- 13/18 cm (за една снимка)

0.70

11.3.

Заснемане на макрофотографии (за един филм)

71.00

     
  12. Рентгенофлуоресцентен анализ  
12.1. Полуколичествен анализ - от Флуор до Уран ( F до U) 18.00
12.2. Пробоподготовка: стриване на проба до 5 грама. 5.00
12.3. Таблетиране при повече от 1 проба 2.00
12.4. Количествен анализ със стандарти на клиента (най-малко 5 стандарта) 120.00
12.5. Количествен анализ  по договаряне

*   За анализи, при които тигелът се унищожава, се заплаща и неговата цена (6.50 лв./тигел).

** При отказ от компютърна обработка клиентът получава стандартен ASCI-файл.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. На всички цени се начислява 20% ДДС.

2. Цените на анализи и услуги, които не са включени в настоящия ценоразпис, както и научната интерпретация на получените резултати, подлежат на допълнително договаряне.

3. При заявки над 10 бр. анализи се прави отстъпка по договаряне.

4. При спешни заявки цените се завишават по договаряне.

 

2019 2018 2017 2016 2015 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

| 2006 | 2005 | 2004 | | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |

| Книги |


 

Научната продукция на ИМК е отразена в многобройни публикации и доклади на международни и национални конференции. Основните научни и научно-приложни постижения са публикувани в реномирани международни списания, като: Science, Am. Mineral., Eur. J. Mineral., Phys. Chem. Minerals, Clays and Clay Minerals, J. Non-Cryst. Solids, J. Crystal Growth, Thermochimica Acta, Molecular Eng., J. Thermal Analysis, Oceanologica Acta, N. Jb. Miner. Mh./Abh., Zeolites, Fuel, Fuel Process. Technol., Int. J. Coal Geol., J. Phys., Condens. Matter, Z. Kristallogr., Optics & Laser Technol., Powder Diffraction, Acta Crystal., J. Mater. Res. Bull., и др.

Най-важните публикувани резултати през последните няколко години включват:

 • геолого-генетични модели на Флуоритовата формация;
 • високо- и свръхвисокобаричен метаморфизъм на литосферата;
 • фазов състав и разпределение на минералите от групата на платината в разсипни находища;
 • изследване на редица самородни метали и сплави от металоносните седименти на океанските рифтови зони;
 • геолого-генетичен модел и комплекс от критерии за търсене на Fе-Ва-сулфидни находища от тип ЅEDEX в карбонатни скали;
 • шлихово-минераложка карта на разсипни находища и цифров модел на речната мрежа в България;
 • минерален и химичен състав на разнообразни въглища, горива, получени от твърди битови отпадъци, и продукти от тяхното изгаряне;
 • минералого-технологични изследвания на отпадъци от металургията и обогатяването на метални и неметални суровини;
 • ефективно оползотворяване на ценни компоненти от отпадни продукти;
 • геометризиране на езика на химията - математически модели на простите и сложните химически обекти и процеси;
 • кристалохимични особености на природни и модифицирани зеолити и техните йонообменни и сорбционни свойства;
 • кристални структури на новосинтезирани Ѕe u Re фази, Сl-съдържащи сулфосоли, адукти на карбамидни производни, микропорести силикати, титанати и фосфати;
 • структурни и термодинамични параметри на силикатни и метасиликатни стъкла, хетерофазни системи, безпорядък и изменения при фазови преходи.

Подробна информация за изброените основни резултати може да бъде намерена в Годишните отчети на Централната лаборатория по минералогия и кристалография.

 

 


 

| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Книги |