БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

И н с т и т у т

ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

“Акад. Иван Костов”

I N S T I T U T E

OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY

“Acad. Ivan Kostov”

София 1113

1113 Sofia, Bulgaria

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107

"Acad. G. Bonchev" St., bl. 107

Тел.:  (+3592) 9797055

Phone: (+3592) 9797055

Факс: (+3592) 9797056

Fax: (+3592) 9797056

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

URL: http://www.imc.bas.bg

Научноизследователски план на ИМК-БАН

за периода 2014 – 2016 г. 

Проект/Задача

Ръководител/Координатор/

Отговорен изпълнител

Проект: Природни минерални системи: генезис, преобразования, модифициране, еко- и археоминералогия.

доц. д-р М. Тарасов

1.

Структура, свойства и приложения на минерални системи.

проф. д-р О. Петров

2.

Изследване на йонообменните и адсорбционните свойства на природни зеолити за нуждите на екологията.

доц. д-р Н. Лихарева

3.

Кристалохимия и генезис на REE-, Th- и U-съдържащи минерали и продукти от тяхната промяна в гранити от България и Колски полуостров, Русия.

доц. д-р М. Тарасов

4.

Локални нееднородности и археометрични параметри  на благороднометални минерализации от метасоматити и разсипи.

доц. д-р З. Цинцов

5.

Археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе.

доц. д-р З. Цинцов

6.

Фазов и химичен състав на археоложки артефакти за целите на реставрация, консервация и опазване на културното историческо наследство.

доц. д-р Е. Тарасова

7.

Кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали.

доц. д-р М. Тарасов

8.

Кристалохимични и структурни особености на скарнови минерали - индикатори за условията на образуване.

геол. Я. Цветанова

9.

Кристалохимични и структурни особености на минерали и нови неорганични материали.

гл. ас. д-р М. Кадийски

10.

Минералого-геохимична характеристика и генетично значение на акцесорни минерали от смесени магми на Петроханския плутон.

ас. д-р Е. Тачева

11.

Микроструктурни, минераложки и химични трансформации при хетерогенна деформация на метаморфни скали от Южна България.

геол. Л. Мачева

12.

Минералогия на гнайсо-шистовия комплекс, вместващ Гегенския офиолитов меланж, Огражден планина, ЮЗ България.

геол. П. Иванова

13.

Електронен вариант на библиографска картотека по изучеността на минералите в България.

доц. д-р В. Костов-Китин

Проект: Техногенни минерални системи и минерални суровини: характеристика, находища, ефективни и екологосъобразни приложения.

проф. дгн С. Василев

1.

Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища и твърди продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

2.

Фазово-минераложка и химична характеристика на биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

3.

Минералого-техноложка оценка на минералните суровини от находище Кремиковци.

доц. д-р Ж. Дамянов

4.

Закономерности в разпределението на златните находища и минерализации в България.

доц. д-р О. Витов

5.

Шлиховоминераложка карта на България в М 1:500 000.

доц. д-р О. Витов

6.

Минералогия на епитермалните нискосулфидни  сребърно-златни орудявания от адулар-серицитов тип в Крумовградското златорудно поле, Източни Родопи.

доц. д-р И. Маринова

7.

Ефективно използване на твърди отпадъци за получаване на екологични продукти.

доц. д-р В. Петкова

8.

Твърдофазен синтез, структурни и термични изследвания на минерални системи: смесени оксиди, сулфиди и карбонати.

доц. д-р В. Петкова

9.

Минералого-геохимична характеристика и генезис на кватернерни сапропели от Средиземно и Черно море.

геол. В. Даракчиева

Проект: Синтез и структурна характеристика на нови и модифицирани материали.

гл. ас. д-р Л. Димова

1.

Структурна характеристика на синтетични титаносиликати и модифицирани природни микропорести материали.

доц. д-р Р. Николова

2.

Синтез, модифициране и структурна характеристика на слоисти двойни хидроксиди.

доц. д-р Н. Петрова

3.

Нискотемпературен хидротермален синтез на нови материали и тяхното охарактеризиране.

доц. д-р В. Костов-Китин

4.

Структурна характеристика на макромолекули:  белтъци и ДНК (монокристален анализ, DLS).

доц. д-р Б. Шивачев

5.

Синтез и структурна характеристика на нови органични, органоборати и метал-органични кристални фази (за медицински продукти, багрила и др.).

гл. ас. К. Косев

6.

Синтез и структурна характеристика на нелинейно оптични кристални фази на основата на органични и неорганични (Bi2O3, TeO2, B2O3, GeO2 и др.) матрици.

гл. ас. д-р Л. Димова

7.

Синтез и характеризиране на Ca-фосфатни материали с биологични приложения.

доц. д-р Р. Титоренкова

8.

Зеолит-полимер хибридни материали със зададени свойства.

доц. д-р Ю. Кълвачев

9.

Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация.

доц. д-р Л. Димитров

10.

Електронномикроскопски изследвания на наноразмерни материали,  получени чрез химично съутаяване и механохимия.

доц. д-р Д. Нихтянова

11.

Контролирано израстване и окачествяване на калциево-стронциеви флуоридни кристали, дотирани с YbF2 и NaF.

доц. д-р Й. Муховски,

ас. С. Гечев

 

Научноизследователски план на ИМК-БАН за периода 2012 -2014 г. 

 

 

ЦЕНИ НА АНАЛИЗИ И УСЛУГИ (БЕЗ ДДС) в ИМК -БАН

ВИД НА АНАЛИЗА/УСЛУГАТА

ЦЕНА, лв.

1. Изработка на шлифи

1.1.

Аншлифи

20.00

1.2.

Дюншлифи

20.00

1.3.

Комбинирани аншлифи–дюншлифи за електронносондов микроанализ и СЕМ изследване

35.00

1.4.

Двойнополирани препарати за микротермометрични изследвания

35.00

2. Подготовка на проби

2.1.

Сушене

4.00

2.2.

Натрошаване на проба (фракция <8 mm):

 

2.2.1.

- до 1000 g

10.00

2.2.2.

- до 500 g

5.00

2.3.

Смилане на проба до 1 kg (фракция 0.630)

15.00

2.4.

Квартоване и стриване на 20 g проба за химичен  анализ след смилане

8.00

2.5.

Ситов анализ на пясъци и др. насипни материали 
по БДС EN 12620 (до 1 kg)

 20.00

2.6.

Изработване на рекламни полирани плочи от скали (за 1 cm2)

3.00

3. Сепарация на минерали от смлени скални проби и шлихи (до 100 g)

3.1.

Обогатяване на разсипни материали до „черен” шлих:

15.00

3.1.1.

- силномагнитни (магнитна сепарация)

6.00

3.1.2.

- слабомагнитни (електромагнитна сепарация)

6.00

3.2.

Отделяне на мономинерални проби от:

 

3.2.1.

- циркон (монацит, титанит и др. акцесорни минерали) (за 1 kg)

40.00

3.2.2.

- допълнителни минерали от същата проба (за всеки минерал/фаза)

18.00

4. Анализ и изследване на минерали и материали в шлифи

4.1.

Минераграфски анализ (за 1 аншлиф)

50.00

4.2.

Петрографски анализ (за 1 дюншлиф)

50.00

4.3.

Определяне степента на прорастване на минерални зърна в поляризационен микроскоп (за 1 препарат)

 50.00

4.4.

Фотографиране с оптичен микроскоп (за 1 час)

20.00

4.5.

Определяне на микротвърдост на минерали и материали

по договаряне

4.6.

Шлихов анализ на естествен шлих (5 g)

70.00

4.7.

Шлихов анализ на изкуствен шлих (5 g)

80.00

4.8.

Минераложка характеристика на техноложки проби

по договаряне

 5. Количествено определяне на химичен състав

5.1.

Анализ на скали (цена на едно определение):

 

5.1.1.

Fe (II)

10.00

5.1.2.

K, Na, Mn, Fe, Ca, Mg (AAS)

9.50

5.1.3.

P, Ti

15.00

5.1.4.

Загуби при накаляване, влага

10.00

5.2.

Селективно разтваряне на карбонати

15.00

5.3.

Анализ на руди (цена на едно определение):

 

5.3.1.

- определяне на основни елементи - Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr (AAS)

7.50

5.3.2.

- определяне на съпътстващи елементи - Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr (AAS)

8.50

5.4.

Анализ на води (цена на едно определение):

 

5.4.1.

- определяне на Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr, Ca, Mg, K, Na (AAS)

10.00

5.4.2.

- определяне на pH

5.00

6. Прахова рентгенова дифрактометрия Powder X-ray diffraction

6.1.

Качествен фазов анализ:

 

6.1.1.

- заснемане в стъпков режим (30 min/проба)

18.00

6.1.2.

- фазова идентификация (за всяка фаза в пробата)

10.00

6.2.

Количествен фазов анализ:

 

6.2.1.

- подготовка на методика

142.00

6.2.2.

- определяне количеството на 1 фаза

30.00

6.3.

Определяне параметрите на елементарна клетка (за 1 фаза)

142.00

6.4.

Прецизна индексация на фаза

1200.00

6.5.

Компютърна обработка за визуализация (за 1 дифрактограма)

13.00

6.6.

Софтуерна обработка на цифрови прахови дифрактограми

по договаряне

7. Монокристална дифрактометрия - Single crystal X-ray diffraction

7.1.

Заснемане на експеримента (базова цена за 1 час)

25.00

7.2.

Избор на подходящ кристал и намиране параметрите на елементарна клетка и пространствена група (6 часа)

 150.00

7.3.

Получаване на монокристални експериментални данни, необходими за решаване на кристалната структура (до 10 часа)

 250

7.4.

Разшифроване на кристална структура

по договаряне

7.5.

Визуализация на резултатите и подготовка на данните във формат, подходящ за публикуване

 400.00

8. Електронна микроскопия - Electron microscopy

8.1.

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ) – морфология и микроморфология  Philips SEM 515 (минимална цена: най-малко 1 час)

 70.00 / час

8.2.

 
- СЕМ и електронносондов микроанализ Philips SEM 515  – WEDAX 3A (Минимална цена за плащане е цена за 1 час работа): 
 
 
- СЕМ и електронносондов микроанализ Zeiss EVO LS25 – EDAX Trident (Минимална цена за плащане е цена за 1 час работа): 
 
 

 

80.00

 

 

100

8.2.1.

- количествен елементен ЕДС анализ

+7.50

8.2.2.

- количествен елементен ЕДС анализ (без стандарти)

+3.50

8.2.3.

- качествен елементен ЕДС анализ

+2.50

8.2.4.

- елементно картиране (1 експеримент) 

+10.00

8.2.5. - количествен ВДС анализ за 1 елемент +30,00

8.3.

Трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) Минималната цена за плащане е цена за 1 час работа

по договаряне

8.3.1.

- фотографиране с ТЕМ (за 1 снимка/фотоплака)

+10.00

8.3.2.

- ТЕМ ЕДС микроанализ

+10.00

8.4.

Интерпретация на получените резултати от СЕМ и ТЕМ

по договаряне

8.5.

Подготовка на електронномикроскопски препарати (цена за 1 препарат):

 

8.5.1.

- предварителна (механична) обработка на проба и фиксация върху държач (СЕМ)

15.00

8.5.2.

- покриване с въглерод (СЕМ) (1 серия: 1-6 проби)

20.00 (за 1 серия)

8.5.3.

- покриване със злато (СЕМ) (1 серия: 1-6 проби)

25.00 (за 1 серия)

8.5.4.

- приготвяне на мрежичка за ТЕМ (за 1 бр.)

20.00

9. Спектроскопски изследвания - Spectroscopic analyses

9.1.

ИЧ спектроскопия на течни и твърди проби в средната спектрална област от 400 до 4000 cm-1

20.00

9.2.

ИЧ спектроскопия на течни и твърди проби в средната спектрална област с хоризонтална ATR приставка от 400 до 4000 cm-1

25.00

9.3.

Компютърна обработка на спектри и изчертаване на фигури

5.00лв./спектър

9.4.

Интерпретацията на спектрите не се включва в цената на анализа, а се договаря допълнително

по договаряне 

9.5.

Микро-инфрачервена спектроскопия с Hyperion 2000 ИЧ микроскоп

100.00лв./час

9.6.

Спектроскопия в УВ/видимата област (190-900 nm) на течни проби (UV-Vis)

15.00

9.7.

Спектроскопия в УВ/видимата област (190-900 nm) на оптични кристали, стъкла и тънки слоеве (UV-Vis)

20.00

9.8.

Компютърна обработка на данните по т. 9.9÷9.10

10.00

9.9.

Интерпретация на резултатите от измерването по т. 9.9÷9.10

по договаряне

29.10

DLS (Dynamic light scattering) Динамично разсейване на светлина 1 проба

50.00

29.11

DLS (Dynamic light scattering) Динамично разсейване на светлина 1 проба + N промени (кинетика, температура 6-80 оС, pH и т.н.)

50 + N x 10.00

10. Термичен анализ (микроколичествен)* - Thermogravimetric analyses

10.1.

Подготовка на образец за анализ

7.00

10.2.

Диференциално-термичен анализ:

 

10.2.1.

- TG-DTA-DTG до 1000°C (2 до 4 ч.)

15.00 лв./час

10.2.2.

- TG-DTA-DTG до 1500°C (2 до 4 ч.)

18.00 лв./час

10.2.3.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.2.4.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.3.

Диференциално-сканиращ калориметричен анализ (DSC):

 

10.3.1.

- DSC до 1000°C (2 до 4 ч.)

17.00 лв./час

10.3.2.

- DSC до 1500°C (2 до 4 ч.)

19.00 лв./час

10.3.3.

Необходими тестови и стандартни експерименти (в зависимост от условията по т. 10.3.1 и 10.3.2):

 

10.3.4.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.3.5.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.4.

Термомеханичен анализ (ТМА):

 

10.4.1.

- ТМА до 1000оC (2 до 4 ч.)

15.00 лв./час

10.4.2.

- компютърна обработка на резултатите**

8.50

10.4.3.

- интерпретация на данните

по договаряне

10.5.

Консултации (за 1 час)

21.00

11. Фотографски услуги

11.1.

Проявяване на филми

2.50

11.2.

Копиране на снимки с размер:

 

11.2.1.

- 9/12 cm (за една снимка)

0.35

11.2.2.

- 13/18 cm (за една снимка)

0.70

11.3.

Заснемане на макрофотографии (за един филм)

71.00

     
  12. Рентгенофлуоресцентен анализ  
12.1. Полуколичествен анализ - от Флуор до Уран ( F до U) 18.00
12.2. Пробоподготовка: стриване на проба до 5 грама. 5.00
12.3. Таблетиране при повече от 1 проба 2.00
12.4. Количествен анализ със стандарти на клиента (най-малко 5 стандарта) 120.00
12.5. Количествен анализ  по договаряне

*   За анализи, при които тигелът се унищожава, се заплаща и неговата цена (6.50 лв./тигел).

** При отказ от компютърна обработка клиентът получава стандартен ASCI-файл.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. На всички цени се начислява 20% ДДС.

2. Цените на анализи и услуги, които не са включени в настоящия ценоразпис, както и научната интерпретация на получените резултати, подлежат на допълнително договаряне.

3. При заявки над 10 бр. анализи се прави отстъпка по договаряне.

4. При спешни заявки цените се завишават по договаряне.

 

2019 2018 2017 2016 2015 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

| 2006 | 2005 | 2004 | | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |

| Книги |


 

Научната продукция на ИМК е отразена в многобройни публикации и доклади на международни и национални конференции. Основните научни и научно-приложни постижения са публикувани в реномирани международни списания, като: Science, Am. Mineral., Eur. J. Mineral., Phys. Chem. Minerals, Clays and Clay Minerals, J. Non-Cryst. Solids, J. Crystal Growth, Thermochimica Acta, Molecular Eng., J. Thermal Analysis, Oceanologica Acta, N. Jb. Miner. Mh./Abh., Zeolites, Fuel, Fuel Process. Technol., Int. J. Coal Geol., J. Phys., Condens. Matter, Z. Kristallogr., Optics & Laser Technol., Powder Diffraction, Acta Crystal., J. Mater. Res. Bull., и др.

Най-важните публикувани резултати през последните няколко години включват:

 • геолого-генетични модели на Флуоритовата формация;
 • високо- и свръхвисокобаричен метаморфизъм на литосферата;
 • фазов състав и разпределение на минералите от групата на платината в разсипни находища;
 • изследване на редица самородни метали и сплави от металоносните седименти на океанските рифтови зони;
 • геолого-генетичен модел и комплекс от критерии за търсене на Fе-Ва-сулфидни находища от тип ЅEDEX в карбонатни скали;
 • шлихово-минераложка карта на разсипни находища и цифров модел на речната мрежа в България;
 • минерален и химичен състав на разнообразни въглища, горива, получени от твърди битови отпадъци, и продукти от тяхното изгаряне;
 • минералого-технологични изследвания на отпадъци от металургията и обогатяването на метални и неметални суровини;
 • ефективно оползотворяване на ценни компоненти от отпадни продукти;
 • геометризиране на езика на химията - математически модели на простите и сложните химически обекти и процеси;
 • кристалохимични особености на природни и модифицирани зеолити и техните йонообменни и сорбционни свойства;
 • кристални структури на новосинтезирани Ѕe u Re фази, Сl-съдържащи сулфосоли, адукти на карбамидни производни, микропорести силикати, титанати и фосфати;
 • структурни и термодинамични параметри на силикатни и метасиликатни стъкла, хетерофазни системи, безпорядък и изменения при фазови преходи.

Подробна информация за изброените основни резултати може да бъде намерена в Годишните отчети на Централната лаборатория по минералогия и кристалография.

 

 


 

| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Книги |

 

Връзки към обявени конкурси и проекти 

2017

https://www.eurocellnet.eu/

COST ACTION (CA 15214) An Integrative Action for Multidisciplinary Studies on Cellular Structural Networks

 

2015

Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси - лиганд взаимодействияТ02/14 

финансиран от Националния Фонд за Научни Изследвания

2014

Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CheRRIE)

European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2007-2013

2013

 

2012

Проектите са финансирани от Седма рамкова програма на Европейския съюз (2007 -2013), Програма „Капацитети“ (SP4)
Научни изследвания в полза на МСП (малки и средни предприятия)

 

2011

Проектите са финансирани от Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) Гърция - България 2007 -2013

2010

Проект, съфинансиран от  EU Health Programme

 • "NANOGENOTOX": начало на проекта - март 2010 г.; партньорство със 17 организации (научни и държавни структури) от 10 страни - членки на ЕС; координатор на проекта - "Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail"; EU Health Programme

  Проектите са финансирани от Националния Фонд за Научни Изследвания

 • "Структурна характеристика на Нови Кристални Материали" (ДРНФ 02/1), ст.н.с. ІІ ст. д-р Росица Петрова Николова 

 • "Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация" (TK_09_0496), н.с. І ст. д-р Любомир Димитров 

 • "Биоматериали за костни импланти - калциево-фосфатни базирани керамики, цименти и хибридни материали" (TK_09_0461), д-р Росица Титоренкова (базова организация ИОНХ-БАН)

 • Съвместен проект с Чешката академия на науките: "Синтез на нови неорганични йонити (титаносиликати и циркониев диоксид) и изследване на тяхната ефективност за отстраняване на дългоживущи радионуклеиди (в частност Cs, Sr), както и токсични аниони във води и отпадни води"

 • Съвместен проект с Руската академия на науките: "Редкометални минерализации в гранити от S- и А-тип на примера на пералуминиеви гранити от България и алкални гранити от Колски полуостров, Русия. Изменения на минерали на редки елементи в изветрителни кори на гранити от Югозападна България"

2009

 • Съвместен проект с Чешката академия на науките: "Синтез на нови неорганични йонити (титаносиликати и циркониев диоксид) и изследване на тяхната ефективност за отстраняване на дългоживущи радионуклеиди (в частност Cs, Sr), както и токсични аниони във води и отпадни води"
 • Съвместен проект с Румънската Академия на Науките: "Дистанционно управляеми инструменти в регионални гридове от ново поколение" (БРС-1/2007)

 • Съвместен проект с Руската академия на науките: "Редкометални минерализации в гранити от S- и А-тип на примера на пералуминиеви гранити от България и алкални гранити от Колски полуостров, Русия. Изменения на минерали на редки елементи в изветрителни кори на гранити от Югозападна България"

2008

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките „Синтез и кристалохимично изследване на порести материали – потенциални катализатори, сорбенти и биологично активни материали“ са проведени детайлни структурни изследвания на новата микропореста фаза Na2ZrSi2O4.H2O и слоистата фаза Na2Zr7Si2.5O20.3H2O. На първата фаза e решена кристалната структура по метода на Ритвелд. Определени са параметрите на елементарната клетка и е направена индексация за втората фаза въз основа на рентгенофазов анализ и HТЕМ електронна дифракция. Изучено е термичното поведение и йонообменните свойства на фазите по отношение на Ba и Sr.

2007

 • По проект за българо-швейцарско научно сътрудничество „SCOPES-2“, съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН – Цюрих и проект „Metal transport and ore deposition“ на Швейцарския фонд за научни изследвания са извършени прецизни ID-TIMS изотопни датировки и LA-ICP-MS анализи на циркони, титанити, монацити и ксенотими от магмени и метаморфни скали от Средногорската зона, Западния Балкан и Западни Родопи и на флуорити от н-ще Чипровци. Доказани са кратък живот (под 1 млн.г.) и близки възрасти (около 90 млн.г.) на рудоносните магмено-хидротермални системи в медно-порфирните находища Медет и Асарел. В Западни Родопи са установени метаморфозирани магмени скали с горнокредна възраст (70 млн.г.) – индикация за перспективи за търсене на медни находища в метаморфния фундамент на Родопите, подобни на тези в съседната Средногорска тектонска зона. Определена е възрастта на Мездрейския плутон – 307.03 ± 0.73 млн.г.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките „Синтез и кристалохимично изследване на порести материали – потенциални катализатори и сорбенти“ е синтезиран и структурно охарактеризиран слоист цирконосиликат Na2Zr7Si2.5O20.3H2O и неговите K и Ba йонно обменени форми с потенциално приложение като катализатори и йонообменници. Изследван е минералният състав и микроморфологията на фина бяла халуазитова глина от новооткритото находище Куза, Хасковско, и е показано, че халуазитът е подходящ за интеркалиране с органични съединения и за катионен обмен.

 • По проекта „Интерактивно и динамично управление на спектроскопски уреди с отдалечен достъп“ (RINGrid), финансиран от VI-та Рамкова програма на ЕС и разработван съвместно с Института по биоорганична химия на Полската академия на науките, Университета „Йоханес Кеплер“ в Линц, Австрия, Научно-технологичната база в Атина, Гърция, Техническия университет в Яш, Румъния, Националния университет в Мексико, Латиноамериканската научна организация CLARA, Междууниверситетския национален център по телекомуникации в Парма, Италия, Институтът по телекомуникации CNR в Рим и Университетът в Сърей, Великобритания, е създаден работещ модел на информационна база данни, осъществяваща връзка между потребители и оператори на скъпо научноизследователско оборудване с потенциал за дистанционно управление и контрол.

2006

 • Проектът „Интерактивно и динамично управление на спектроскопски уреди с отдалечен достъп" (RINGrid), финансиран от 6-та Рамкова Програма на ЕС за периода 01.10.2006_31.03.2008 г., се разработва съвместно с Института по биоорганична химия на Полската академия на науките, Университета „Йоханес Кеплер" в Линц, Австрия, Научно-технологичната база в Атина, Гърция, Техническия университет в Яш, Румъния, Националния университет в Мексико, Латиноамериканската научна организация CLARA, Междууниверситетския национален център по телекомуникации в Парма, Италия, Института по телекомуни кации CNR в Рим и Университета в Сърей, Великобритания. Основните цели на проекта са: установяване на подходящото за отдалечен достъп изследовател ско оборудване и потенциалните групи от потребители на този тип уреди, както и на основните инфраструктурни и процедурни изисквания за реализиране на подобен достъп; определяне на необходимите условия за интегриране на инструментите с отдалечен достъп с високоскоростните комуникационни мрежи, използващи grid-инфраструктура и глобална топология от следващо поколение; установяване на изискванията и тенденциите, свързани с проектирането и внедряването на комуникационните технологии за отдалечено управление.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките са получени прозрачни наночастици от титанов диоксид анатаз и брукит посредством използването на зол-гел метод в присъствие на полиетиленгликол. Те притежават висока активност по отношение на фотокаталитичното разлагане на багрила. Нанесени като тънък слой върху кварц те разлагат хидроксиетил метакрилат при облъчване с ултравиолетова светлина. Синтезирани и изследвани в структурно и термично отношение са слоисти магнезиево-алуминиеви двойни хидроксиди, интеркалирани с едно- и двувалентни аниони, производни на квадратната киселина HC4O4 и C4O42, които представляват интерес заради възможността да се свързват с други биологично активни молекули за изготвяне на фармацевтични препарати. За целта е уточнена структурата на NaHC4O4.H2O, използван като реагент при синтеза.

 • По проект за българо-швейцарско научно сътрудничество Scopes2, съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН-Цюрих и проект „Metal transport and ore deposition" на НСНИ са извършени прецизни ID-TIMS датировки и LA-ICP-MS анализи на циркони от рудоносни и нерудоносни магмени скали в металогенния пояс Апусени-Банат -Тимок-Средногорие. Медно-порфирното рудообразуване в находище Валеа Мори е протекло в интервала 11.41 ± 0.03 Ма и 11.30 ± 0.05 Ma, т.е. около 1 Ma след главната вулканска активност, след като магмената камера достига окислителни условия (повишени положителни Се аномалии в цирконите), способстващи освобождаването на рудоносни магматично-хидротермални флуиди. Магматичната активност завършва с кристализирането на пострудната интрузия Цирезата. Стойностите на e-Hf в датираните циркони нарастват в същата последователност (от слабо негативни до +5), индикираща постепенно увеличаване на мантийния компонент в магмите, като рудоносните сред тях са с междинни стойности +1.5 до +3. В сътрудничество с колеги от Залцбург и Букурещ е направено изотопно-геохроноложко изследване на плутона Сурдук в Банат, Румъния, като са определени възрасти 79.04±0.22 Ma и 78.74±0.31 Ma за циркони от сиенодиорити и кварцдиорити от Сурдук 2. Датирани са трахитови дайки от ІІ вулканска фаза (82 Ма) в СИ Сърбия (Тимок). Изотопно -геохроноложките и геохимичните изследвания в находище „Медет" са завършени с датирането на т.нар. „късна спесартитова" дайка в кариерата. Присъстви ето на плагиоклаз в порфирната фаза отхвърля представите за нейния лампрофиров характер, а възрастта й е 89.26±0.32 Ma. Получените данни доказват краткия живот на магматично-хидротермалната система в района на „Медет" под 1 Ма, а по-младите (~79 Ма) K-Ar и Ar-Ar датировки на серицит от находището трябва да се свържат с нискотемпературни флуиди, вероятно подгрети от по-късни дълбоки магмени камери в Централно-Средногорската зона. Коригираните за 90 Ма e-Hf цирконови стойности в рудоносните горнокредни субвулкански интрузии са от +1.4 до _0.9 и определят долната и средната континентална кора като източник на магмата, която се е смесвала с обогатен мантиен източник. Потвърдено е наличието на късни кредни гранити в Източните Родопи (Розинските гранити), като датираните циркони свидетелстват за участие както на корови, така и на мантийни компоненти при генерирането на магмите. Въпреки наличието на известни вариации в разпределението на REE, в Зидаровското рудно поле от Източното Средногорие са установени високока лиева калциево-алкална тенденция и островно-дъгови характеристики за всички горнокредни вулкански, дайкови и интрузивни скали. Сравнени със сходни скали от Централното Средногорие те показват относително по-голямо участие на мантийни компоненти (e-Nd от +2.1 до +3.0 и начални стронциеви отношения 0.704_0.705).

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет през настоящата година са получени моделни смеси, съдържащи активирани природни фосфати, амониев сулфат от електроннолъ чева инсталация за пречистване на отпадни газове от ТЕЦ „Марица-изток 2", технически калиев хлорид и карбонати с вариращи съотношения на основни те хранителни елементи азот, фосфор, калий и сяра от 5.4 до 12.5 масови %. Изготвените чрез екструдиране опитни образци са подготвени за директно използване като торови компоненти. Изследвани са различни образци от северноафрикански и бедни естонски фосфорити с цел получаване на продукти с увеличено съдържание на Р2О5 чрез метода на механохимичната активация. С помощта на физикохимични методи е доказано, че при активацията се образува фаза с понижена кристалинност поради вмъкването на хидроксилни групи ОН и СО2. Регистрираните промени водят до изменения в кристалната решетка на флуорапатита, което е предпоставка за доближаването й до тази в дикалциевия фосфат (СаНРО4). Това обуславя подобряването на разтворимо стта на активираните образци и респ. увеличаването на степента на извличане на Р2О5 от суровината. Така обработени, фосфоритите са подходящи за използване като торови компоненти без допълнителна киселинна обработка.

2005

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН-Цюрих, допълнително финансирани от Швейцарския фонд за научни изследвания, с използването на прецизни изотопни методи (U-Pb по единични циркони и ID-TIMS техника) са датирани пластично деформираните гранодиорити от Първата единица на Рило-Западнородопския батолит. Цирконите с най-добро съвпадение на отношенията 206Pb/238U и 207Pb/235U са използвани за изчисляване на конкордантни възрасти 69.26±0.26 Ма и 66.79±0.29 Ма. Nd и Sr характеристики на скалите и e-Hf на цирконите потвърждават принадлежността им към Средногорския тип магматизъм, но с по-голямо участие на коров материал в родопската част. Обобщението на U-Pb цирконови датировки и изотопните данни за субвулканските интрузии и плутони в Централното Средногорие показват подмладяване на магматизма от ~92 Ма на север (Елаците) до ~78 Ма на юг (Капитан Димитриево). Еволюцията му се характеризира с увеличаване участието на примитивните мантийни магми в същата посока. U-Pb анализи на единични циркони от метагабро в Северните части на Западните Родопи показаха горнопермска/долнотриаска възраст и корово-мантиен произход. Секущите метагранитови жили са с късноалпийска възраст, получена с U-Pb метод както по циркони, така и по монацити. Извършено е прецизно датиране на Скрътските гранитоиди от Беласица планина и е изчислена конкордантна възраст 248.85±0.70 Ма. Изотопните e-Hf характеристики на измерените циркони свидетелстват за смесен корово-мантиен източник на магмата. Получени са и геохроноложки данни за формирането на Лозенския метагранит от Беласица планина през горния ордовик.

 • По съвместен проект с Института по геология на Уралското отделение на Руската академия на науките, Сиктивкар, Република Коми, са получени нови изотопни данни за Rb-Sr система в Лозенския метагранит от Беласица планина, определящи възраст на наложените метаморфни промени, съответстваща на 303.1±5.7 Ма, 129.4±1.2 Ма и 26.1±2.5 Ма. За този метагранит и за Коларовския метаплагиогранит в Беласица началното стронциево отношение указва за преимуществено коров произход на магмата.

 • По съвместен проект с Чешката академия на науките са изследвани смесени оксидни продукти на термичната декомпозиция на природни и синтетични хидроталкитови образци _ потенциални катализатори и носители на катализатори. Установени са наноразмерност на смесенооксидните кубични кристали (3-8 nm), силно развита порьозност и свободна повърхност (между 325 и 421 m2/g), която е 10 пъти по-голяма от тази на изходния хидроталкитов. В рамките на проекта са синтезирани и изследвани брукитови образци, показващи добра фотокаталитична активност.

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет са изследвани полупромишлени проби от амониев сулфат, получени по електроннолъчева технология при пречистване на отпадни газове от ТЕЦ „Марица-изток". Анализирани са твърдата фаза и отделящите се газове с цел изучаване на структурните свойства на отделните проби. Получените резултати доказват чистотата им и възможността да се използват в практиката без допълнително пречистване.

 • Съвместно с Мюнхенския университет и Института по материали и минерали към Френската академия на науките е разработен спектроскопски метод за недеструктивен структурен анализ на наноразмерни зеолитни частици (в прахообразна форма и суспензии), както и метод за определяне степента на дефектност в композитни материали с йерархична пореста структура.

2004

 • По съвместен проект с Естонската академия на науките и Талинския технически университет са проведени изследвания за термохимична и механохимична активация на смеси от естонски и сирийски фосфорити с амониев сулфат в различни пропорции и са определени структурните и фазовите трансформации в получените продукти с използване на рентгено-фазови, електронномикроскопски, диференциално-термични и спектроскопски методи;

 • По финансиран по програма на НАТО съвместен проект с университета "Хаджеттепе" (Анкара, Турция) и Института по науките за Земята в Барселона, Испания, е охарактеризиран фазово-минераложкият и химичен състав на въглища, сгурии и пепели от турски ТЕЦ и е поставена основа за тяхното комплексно и екологосъобразно оползотворяване;

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси към ЕТН – Цюрих, с използване на прецизни изотопно-геохимични изследвания (U-Pb възраст по циркони), рудоносният магматизъм в меднорудните находища Медет и Асарел е датиран в интервала 90,4-89,7 Ма. Потвърдени са идеите за обща за двете находища магмена камера, като е определен мантиен или смесен корово-мантиен източник на магмата. Оценено е влиянието на скалите от фундамента в Централното Средногорие върху геохимичните характеристики и металогенната специализация на горнокредните магми. Определена е възрастта на Игралищенския гранитов плутон, разкриващ се в ЮЗ България на 240+ 13/-9 Ма.

 • По съвместни проекти с Института по геология на Уралското отделение на Руската академия на науките (УО на РАН) – Сиктивкар, Коми, са получени нови изотопни данни за Rb-Sr система в Игралищенския гранитов плутон, определящи възраст от 36,4 Ма за ранноалпийско термично събитие и корово доминиран източник на магмата. Определена е възрастта на Яворнишкия гранодиоритов плутон в Беласица планина (40,4 ±0,8 Ма) и е доказан коров източник на магмата. Експериментално изследвани и теоретично потвърдени чрез квантово-механично пресмятане са наноразмерните ефекти върху оптичните спектри на желязооксидни фази (хематит, гьотит).

2003

 • По съвместни проекти с Института по изотопна геология и минерални ресурси – ЕТН - Цюрих (Швейцария) и СУ "Св. Кл. Охридски", с използване на прецизни изотопно-геохимични изследвания (U-Pb възраст по циркони) е датиран рудоносният магматизъм в меднорудните находища Челопеч (91.6 – 91.0 Ма), Елшица (86.6 – 86.1 Ма) и Влайков връх (85.6 – 85.5 Ма), за които е определен смесен корово-мантиен източник. За метагранитите, разкриващи се в Огражден и Малешевска планина е установена възраст 460 Ма, и генериране на магмите от смесен корово-мантиен източник, в островно-дъгова или постколизионна геодинамична обстановка.

 • По съвместни проекти с Института по геология на УрО РАН – Сиктивкар (Русия), са получени нови геохимични данни за Rb-Sr изотопна система в метагранитоидите от Огражден планина, характерни за преобладаващо коров източник на магмата. Експериментално е получена фазова диаграма на системата WO3_H2O в координати температура и pH на разтвора, подходяща за синтез на известните WO3.nH2O фази. Изследвано е влиянието на Fe3+- и W6+-йони върху зол-гел процесите в системите WO3–Н2O и Fe2O3–H2O, което има важно значение за околната среда.

2002

 • По съвместен проект с Университета в гр. Гент, Белгия, финансиран по научната програма на НАТО, са синтезирани златни катализаторни системи върху микро- и мезопорести титаносиликати. Те са ефективни за окисление на алифатни въглеводороди при много меки условия. Методът е евтин и екологично чист в сравнение с използваните понастоящем в промишлеността.

 • По съвместен проект с Института по изотопна геология и минерални ресурси – ЕТН Цюрих, Швейцария и СУ "Св. Кл. Охридски", е завършена работата по датирането и изотопно-геохимичното характеризиране на рудоносния магматизъм в находище Елаците (92±10.3 Ма – 91.84±0.3 Ма – U-Pb възраст по циркони); определена е Горнокредна възраст (79-86 Ма – U-Pb възраст по циркони) на редица плутони, разкриващи се в южната част на Централното Средногорие; определена е ранно-палеозойска възраст на внедряването на метагранити, разкриващи се в Огражден и Малешевска планини (451+18/-9 Ма – 459.9±7.6 Ма – U-Pb възраст по циркони).

 • По съвместен проект с Института по геология на УрО РАН, Сиктивкар, Русия, на гранитоидите при с. Скрът в Беласица планина е определена Средно-Горноюрска възраст (167±9.9 Ма – Rb/Sr данни).

2001

 • По съвместен проект с университета в гр. Гент, Белгия, финансиран от НАТО, е изучена адсорбцията на NO върху ZSM-5 и микропорестите титаносиликати ETS-4, ETS-10 и STS, необменени и йонообменени на Cu, Co, Ni и Au, като е установено формирането на устойчиви до 2000С метал-нитросилни връзки (M-NO) и са получени подложки с наноразмерно златно покритие, имащи висока каталитична активност и приложение за опазване на околната среда

2000

 • Наноразмерни колоидни зеолити: Синтез, характеристика и приложение. Междуинститутски проект с Университета "Лудвиг Максимилиян" в Мюнхен, Германия.

 • Синтез на микропорести циркониеви силикати, изградени от смесени координационни единици. Сътрудничество с Университета на Горен Елзас, Франция.

1999

 • Минераложки, физикохимични и кристалохимични изследвания на природни зеолити и сорбенти. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Монокристален структурен анализ и фазова идентификация на нови кристални материали. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Наноразмерни колоидни зеолити: Синтез, характеристика и приложение. Междуинститутски проект с Университета "Лудвиг Максимилиян" в Мюнхен, Германия.

 • Синтез на микропорести циркониеви силикати, изградени от смесени координационни единици. Сътрудничество с Университета на Горен Елзас, Франция.

1998

 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.

 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел.

 • Минераложки, физикохимични и кристалохимични изследвания на природни зеолити и сорбенти. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Монокристален структурен анализ и фазова идентификация на нови кристални материали. Сътрудничество с Националния изследователски център на Египет.

 • Синтез и структурна характеристика на нови фази в системата lPbO-mAxO4-nP2O5, l>>m, n; A=Al, Sc, Zr, Nb, Mo, Ta, TR. Сътрудничество с Института по неорганична химия на Чешката академия на науките.

1997

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.

 • Структурна класификация на фосфатни минерали. Сътрудничество с Центъра по кристалография и минералогия, Лисабон, Португалия.

 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.

 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел.

1996

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.
 • Структурна класификация на фосфатни минерали. Сътрудничество с Центъра по кристалография и минералогия, Лисабон, Португалия.
 • Рентгенография на нови кристални фази. Сътрудничество с Международния център за дифракционни данни, САЩ.
 • Синтез на ориентирани зеолитни филми. Сътрудничество с Университета в Пърдю, САЩ.
 • Синтез на зеолитни нанокристали и изследване на техните свойства. Сътрудничество с Университета "Бен Гурион" в Негев, Израел. 

1995

 • Синтез и структурна характеристика на паладиеви катализатори, нанесени върху вулкански стъкла от остров Липари (Италия) и от Източни Родопи (България) в сътрудничество с Института по химия и технология на природни продукти, Палермо, Национален изследователски център на Италия.
 • Спектроскопски и термохимични изследвания на силикатни стъкла, Cd-Si-оксидна полифазна керамика и нови материали. Сътрудничество с Института по керамика и стъкло, Мадрид, Испания.
 • Рентгенография на нови кристални фази. Сътрудничество с Международния център за дифракционни данни, САЩ.