VITOV Oleg

Данни за контакт

Снимка към контекта

Associate Professor, PhD

Адрес:
Acad. G. Bonchev Str., Bl. 107 Sofia 1113 Bulgaria

Телефон: 3592 8700161/44

Факс: 3592 9797056

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл. Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни.

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

 ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

 Роден на 10.03.1952 г. в м.с. Росен (сега Атия), Бургаска област.

 Средно образование завършва през 1971 г. Техникум по механотехника "Н. Е. Жуковски" - гр. Сливен.

 Висше образование завършва през 1978 г. – МГУ-София, специалност "Геология и проучване на полезни изкопаеми".

 

Трудов стаж - 37 г. - ГПП-Ямбол (1978-1979, участъков геолог „Света Марина”, об. „Лозен” – Източни Родопи); ГПП-София (1979-1986, геолог към „Златоносни разсипи по река Струма” и геолог в група за търсене към обект „Осогово”); ИПМ-БАН (1986-1994, научен сътрудник в секция „Топоминералогия”); ЦЛМК-БАН - (1994 - 2005г., научен сътрудник); ИМК-БАН (2005, научен сътрудник).

 

Научна степен - д-р, защитена на 10.07.1997 г.; (присъдена от ВАК на 07.11.1997 г.).

Научно звание - ст.н.с. ІI ст. (присъдена от ВАК на 05.07.2002 г.)., приравнено към „доцент” (ДВ 38/2010)

Област на работа: Изследване на закономерности в подреждането на минералите и минералните асоциации в земната кора, посредством статистика, математическо моделиране и изготвяне на прогнози за търсене на полезни изкопаеми.

 

Изследване на минералогията (милерит, полидимит и ваесит в "Св. Марина", Хасковско, флуорит от "Зидинци" - Кюстендилско, хематит и аметист от Витоша) и търсене на находища на полезни изкопаеми чрез шлихоминераложки методи (прогнози за волфрамови и живачни орудявания в Кюстендилско, за злато в Източни Родопи и др.).

 

Геохимични методи на търсене на полезни изкопаеми и оценка на замърсеността с тежки метали (геохимично райониране на региона западно от река Струма - Кюстендилско, геохимични прогнози за търсене в Каменишкото понижение - Кюстендилско и др.).

 

Съчетаване на геохимичните и минераложки методи за изследване на закономерностите в подредбата на златото в България и дефиниране на термотрансфузионен механизъм на транспорт и акумулиране на злато в скалите.

 

Създаване на пакети от програми за обработка на геоложки данни за целите на търсенето и проучването на полезни изкопаеми (програми за количествени преизчисления на данни от изследването на шлихоминераложки проби, чертане на шлихоминераложки карти, чертане на шлихоминераложки прогнозни карти и шлихоминераложко райониране, програми за статистическа обработка на данни от литохимичните картировки и моделиране на процесите на разпределение на химичните елементи, програми за вътрешен и външен контрол на химични и спектрални лаборатории, програми за изчисление на запаси и за геометризация на находищата на полезни изкопаеми, програми за управление на рудодобива чрез смесване на руди от различни участъци и др.).

 

Развитие на методологичния апарат за използуване на данните от шлихоминераложките картировки за целите на металогенията и търсенето на полезни изкопаеми с въвеждане нови картируеми елементи (подхранваща област и подхранваща провинция), нов подход при оценка на силата и вида на връзката между минералите чрез прилагане на вероятностни модели, онагледяване на разпределението на минералите и оценка на плътността на мрежата на опробване с показателя честота на срещане. Моделиране на закономерностите в разпределението на минералите и геохимичните полета на разпределение на химичните елементи с прилагане на Фурие модели. Отстраняване на ефектите от непълнота на геоложката информация с прилагане на холограмни методи за възстановяване на пропуснатата информация. Развитие на методиката за оценка на информационното значение на минераложките данни (по Юшкин, 1977, Шенон, 1956) от шлихоминераложките опробвания и изследвания и чертане на изонатни карти. Изследване на физичните свойства на минералите (термоелектродвижеща сила) и въвеждане метод за измерване на цепителност на минералите (на примера на флуорит). Изследвания върху морфометрията на самородното злато, кварц, скални късове. Въвеждане в обръщение на нов термин от морфометрията на късовете - "тузлити", като крайна (сферична) форма и индикатор за специфичен режим на формирането им.

 

Основна задача - Шлихоминераложка карта на България в М1:25 000.

 

Проекти и договори:

 

1. Договор 285/14.07.1993 между ИПМ-БАН и КГМР “База данни по шлиховото опробване в рамките на 10 картни листи в М1:25000 от Източни Родопи”. - Р-л проект О.Витов.

 

2. Договор 89/15.02.1994 между ИПМ-БАН и КГМР “Шлихоминераложка карта на България в М1:25000 по данни от шлихоминераложки картировки, депозирани в Националния Геофонд”. - Р-л проект О.Витов.

 

3. Договор 156/02.05.1996 между ЦЛМК-БАН и КГМР “Шлихоминераложки карти на част от Западна България в М1:25000”. - Р-л проект О.Витов.

 

4. Договор 86/20.05.1997 между ЦЛМК-БАН и КГМР “Шлихоминераложко райониране в Крайще в М1:25000”. - Р-л проект О.Витов.

 

5. Договор 17/27.03.1998 между ЦЛМК-БАН и КГМР „Шлихово-минеролжка карта на България в М1:25000” - Р-л проект О.Витов.

 

6. Договор 65/02.04.1998 между ЦЛМК-БАН и КГМР „Цифров модел на речната мрежа на България в М1:25000” - Р-л проект О.Витов.

 

7. Договор 70/27.07.1999 между ЦЛМК-БАН и МОСВ “База данни с информация за 30892 проби от шлихоминераложкото опробване на България в М1:25 000” - Р-л проект О.Витов.

 

Компютърни програми и внедрявания

 

1. Бакалов П., О. Витов - Внедряване на “Програма за машинно обработване резултатите от шлиховото опробване на водотоците” (програма ШЛИХ за IBM370). - Заповед на Председателя на КГМР IV-8-2697/16.05.1980.

 

2. Витов О. - Внедряване на програма за количествени преизчисления на шлиховоминералогически проби (по метода на Бакалов, 1977) в ГПП-София (SCHLIH90, BASICA, Правец16). - Протокол 28.09.1990.

 

3. Витов О. - Внедряване на програма за статистическа обработка на данни от геохимични изследвания на вторични геохимични ореоли (по метода на Витов, 1988) в Геолого-проучвателно предприятие - София (MAPVGO.BAS, BASICA, Правец16). - Протокол от 28.09.1990.

 

4. Витов О., П. Ненова. - Внедряване на програма за петрохимични преизчисления по Барт и Нигли (описани от Четвериков, 1956) в МГУ - София, катедра Минералогия и петрография. - Протокол 4/20.01.1992.

 

5. Витов О. - Внедряване на програма за количествени преизчисления на шлихоминераложки проби (по метода на Бакалов, 1977) в “ЛАБОРАТОРНИ ГЕОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЕООД”, София (SCHLIH96, QBASIC, DOS, 486DX). -Протокол 115/28.10.1997.

 


 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Атанасов В., О. Витов. 1981. Милерит, полидимит и ваесит от рудопроявление Света Марина - Хасковско. - Сп. БГД, 42, 3, 295-303, (in bulg.). Atanasov V., O. Vitov. 1981. Millerite, Polydymite amd Vaesite from the Sveta Marina Polymetallic Ore Deposit, Haskovo District. - Review of the Bulgarian geological society, vol. XLII, part 3, 295-303, (abstract,.pdf).

2. Кръстев Кр., О. Витов. 1983. Морфометрични изследвания на самородни алувиални златинки с помощта на ЕИМ. - Год. МГУ, 30, 2, 215-222, (in bulg.). Krustev Kr., O. Vitov. 1983. Morphometric investigations of placer native gold particles using computer. - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XXX, part II, 215-222, (abstract, .pdf).

3. Atanasov V., J. Jordanov, O. Vitov, A. Atanasov. 1988. Amalgams of gold in some of the Bulgarian alluvial sands. - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, S., XXXIV, I, 227-238, (abstract, .pdf). Атанасов В., Й. Йорданов, О. Витов, А. Атанасов. 1998. Златно-живачни амалгами в алувиалните седименти на България. Год. МГУ, 34, 1, 227-238, (in eng.) (abstract,.pdf)..

3a. Витов О. 1987. За понятието „геохимична аномалия” в статистически смисъл и приложението му в практиката. В: „Геологическите науки и минерално-суровинната база” – Втора национална младежка школа по геология с международно участие, 27-30 октомври, 1987, НТС-София, 23-24 (in bulg., .pdf). Vitov O. 1987. For the term "geochemical anomaly" in the statistical sense and its application in practice., NTS, S., 23-24. (abstract,.pdf).

4. Витов О. 1992. Методика за съставяне на шлихоминераложки прогнозни карти. - Год. МГУ, 38, 1, 159-171, (in bulg.).Vitov O. 1992. A method for compiling of forecast stream-sediment mineralogical maps. - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XXXVIII, I, 159-171 (abstract,.pdf).

5. Витов О. 1994. Методика за шлихоминераложко райониране. - Год. МГУ, 40, 1, 149-158, (in bulg). Vitov O. 1994. Method fors tream-sediment mineralogical dividing. - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XL, I, 149-158 (abstract, .pdf).

6. Витов О. 1994. Шлихоминераложка прогноза за търсене на волфрам - молибденови проявления в региона западно от река Струма - Кюстендилско. - Сп. БГД, 55, 3, 121 – 131, (in bulg.). Vitov O. 1994. Stream-sediment mineralogical prognostication for prospecting for tungsten – molybdenum ore localities in the region to the West of the Struma river, Kyustendil district. Review of the Bulgarian geological society, LV, III, 121-131, (abstract, .pdf). http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

7. Витов О. 1995. Шлихоминераложка карта на България (проект). - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.4, 6-11. Vitov O. 1995. Stram-sediment mineralogical map of Bulgaria (project). - Geology and mineral resources, 4, 6-11, (abstract,.pdf).

8.Vitov O. 1992. AURUM – Collecting and processing morphometric data for mineral graints. In: “The IMA catalogue of software for mineralogists”, IMA (WGDCA), p.109, (.pdf).

9. Муховски Й., О. Витов. 1995. Израстване на кристали от калциев двуфлуорид с материали от флуоритово проявление “Зидинци”. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.5, 23-28 (in bulg.). MouhovskiJ., O. Vitov 1995. Calcium fluoride crystals growths in material from Zidintsi. - Geology and mineral resources, 5, 23-28, (abstract,.pdf).

10. Димитров Р., Н. Вардев, О. Витов, В. Георгиев. 1996. Рудни формации в Осоговско - Милевския регион. - Сп.БГД, 57, 1, 35-46 (in bulg.). Dimitrov R., N. Vardev, O. Vitov, V. Georgiev. 1996. Ore formations in the Osogovo-Milevo region. - Rev. of the Bulgarian Geological society, vol. LVII, part 1, 1996, p. 35-46 , (abstract, .pdf). http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

10a. Казълова Т., О. Витов. 1996. Геохимична прогноза (ПГО) за търсене на златни орудявания в Краише. Благородните метали и техните находища в България (втора научно-практическа конференция), 30 май- 1 юни 1996, Асеновград, НТС, 46-48 (in bulg., .pdf). Kazalova T., O. Vitov. 1996. Geochemical forecast (PGO) to search for gold in heavy soils decorated. Precious metals and their habitats in Bulgaria (second scientific conference), May 30-June 1, 1996, Asenovgrad, NTS, 46-48. (abstract,.pdf).

11. Витов О., В. Ямаков, 1996. Фурие модел и обобщение на извършените геохимични работи в Кюстендилско. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.4, 25-29 (in bulg.). Vitov O., V. Yamakov. 1996. Furie model and summary of the geochemical investigations performed in Kyuasendil region. - Geology and mineral resources, 4, 25-29, (abstract,.pdf).

12. Маринова И., О. Витов. 1996. Геохимично райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в региона Боснек-Горна Диканя-Дрен, Радомирско. - Сп. БГД, 57, кн.3, 21-29 (in bulg.). Marinova I., O. Vitov. 1996. Geochemical zonation and prospects for mineral resources in the Bosnek – Gorna Dikanya - Dren, Radomir district (West Srednogorie). - Review of the Bulgarian geological society, 57, 3, 21-29, (abstract, .pdf). http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

13. Marinova I., O. Vitov. 1997. Geochemical evidence for the existence of collisional boundary in the Bosnek – Gorna Dikanya – Dren area, Wesr Srednogorie. - Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 50, 2, 59-62 (.pdf). Маринова И., О. Витов. 1997. Геохимични свидетелства за колизионна граница в района на Боснек-Горна Диканя-Дрен, Радомирско, Западно Средногорие. Докл. БАН, 50, 2, 59-62, (in eng.).

14. Витов О. 1997. Шлихоминераложка прогноза за търсене на златни орудявания в Източни Родопи. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, 6-7, 42-46, (in bulg.). Vitov O. 1997. Schlich mineralogical prognosis for gold ore-mineralization prospecting in the East Rhodopes. - Geology and mineral resources, 6-7, 42-46, (abstract, .pdf).

15. Vitov O. 1997. Mineralogical dividing and forecasts of mineral deposits for the region to the west of the Struma River, Kyustendil district, based on stream-sediment pan-concentrated sampling. PhD Thesis, 36 p., Sofia, (in bulg). Витов О. 1997. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в региона западно от река Струма - Кюстендилско. - Автореферат за присъждане на научно-образователната степен “Доктор”, 36 с., (.pdf).

16. Marinova I., O. Vitov. 1998. Geochemical prognoses in prospecting for gold based on secondary dispersion aureoles (on the example of Bosnek – Gorna Dikanya – Dren area, Radomir district). - Geology and mineral resources, 1, 16-21, (.pdf).  Маринова И., О. Витов. 1998. Геохимична прогноза по вторични ореоли на разсейване за търсене на златни орудявания (на примера на региона Боснек – Горна Диканя – Дрен, Радомирско). - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.1, 16-21 (in eng.).

17. Витов О., И Маринова. 1998. Статистически модел на разпределението на съдържанията на злато във вторичните ореоли на разсейване. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн. 4, 35-38, (in bulg.). Vitov O., I. Marinova. 1998. Statistical model for gold distribution in secondary dispersion aureoles. - Geology and mineral resources, 4, 35-38, (abstract, .pdf).

18. Витов О., И. Маринова. 1998. Термотрансфузионен модел на миграция на златото по данни от вторични ореоли на разсейване. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн.10, 15-22. Vitov O., I. Marinova. 1998. A thermotransfusion model for migration of gold, based on data from secondary dispersion aureoles. - Geology and mineral resources, 10, 15-22, (abstract, .pdf).

19. Витов О. 1999. Геохимични особености на почвите в обсега на трансевропейския коридор № 8 в участъка Дервена-Раненци, Кюстендилско. - Сб. Съюза за защита на природата, 4, С., 27 – 40, (in bulg.). (abstract,.pdf).

19a Витов О. 1999. Термотрансфузия на злато в стената на пещ от черна мед. Металогения на България (ІІІ национален симпозиум), 23-24 ноември 1999, МЗХ, С., 22-24, (In bulg., .pdf).  Vitov O. 1999. Termotransfuziya  gold  in the wall of the furnace matte. Metallogeny of Bulgaria (III National Symposium), 23-24 November 1999, MAF, S., 22-24, (In bulg.,. Pdf).

19b. Витов О. 1999. Макет на шлихоминераложка карта в М1:100000 с приложение при решаване на металогенни и екологични проблеми. Металогения на България (ІІІ национален симпозиум), 23-24 ноември 1999, МЗХ, С., 19-21. Vitov O. 1999. Mock shlihomineralozhka card M1: 100000 usable in solving metallogenic and environmental problems. Metallogeny of Bulgaria (III National Symposium), 23-24 November 1999, MAF, S., 19-21. (In bulg., .pdf)

20. Витов О. 2000. Тузлити - феномен в морфологията на скални късове. - Сп. “Природа”, Изд-во БАН, 1-2, 64-68, (in bulg., .pdf).

21. Витов О. 2000. Литохимични ореоли на разсейване на оловото в Каменишкото понижение - Кюстендилско. - Сп. “Минно дело и геология”, 10, 16-20. Vitov O. 2000. Lithochemical halos of Pb dispersion in the Kamenitsa depression, Kyustendil region. – Minno delo i geolgia Jurnal, 10, 16-20.  ISSN 0861-5713. (In bulg., .pdf)

22. Vitov O., L. Konstantinov. 2001. Metod for determining the cleavibility of fluorite. - Compt. rend. Acad. bulg.Sci., 54, 3, 55-58. (In eng., .pdf)

23. Vitov O., I. Marinova. 2001. Periodicity of gold concenttrations from secondary dispertion aureoles in the Western Srednogorie. - Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 54, 5, 53-58 (in eng.). Витов О., И. Маринова. 2001. Периодичности в разпределението на златото в Западно Средногорие по данни от вторични геохимични ореоли на разсейване. Докл. БАН, 54, 5, 53-58.

24. Витов О. 2001. Шлихоминераложка изученост на България. - Сп. “Геология и минерални ресурси”, 9, 19-22 (in bulg.) . Vitov O. 2001. Placer mineralogical map of Bulgaria (state of study). - Geology and mineral resources, 9, 19-22, (abstract, .pdf).

25. Витов О. 2002. Шлихоминераложка прогноза за търсене на златни орудявания в България. Сп. “Геология и минерални ресурси”, 4, 41-44 (in bulg.) . Vitov O. 2002. Placer mineralogical prognosis for gold prospecting in Bulgaria. - Geology and mineral resources, 4, 41-44, (.pdf).

26. Витов О. 2002. Индикации за каситеритови орудявания в България. Сп. “Минно дело и геология”, 3-4, 34-37 с. Vitov O. 2002. Indications for cassiterite mineralizations in Bulgaria. – Minno delo i geolgia Jurnal, 4, 41-44.  ISSN 0861-5713 (.pdf).

27. Витов О. 2002. Нови данни за живака в Кюстендилско Краище. Изв. РИМ-Кюстендил, VI, 335-350 (in bulg.) . Vitov O. 2002. New data of mercury in the Kyustendil Krajste. - Proceeding of the Museum of history Kyustendil, VI, 335-350, (.pdf).

28. Витов О. 2002. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в България. В: Минералните ресурси и човека, ІІ, 17-19 септември 2002, НТС, Варна, 227-237 (in bulg.). Vitov O. 2002. Placer mineralogical mapping and prognosis of mineral resources in Bulgaria. – Mineral resources and man, II, NTS, Varna, 227-237, (.pdf).

29. Витов О. 2002. Шлихоминераложки прогнози за търсене на злато в България. В: Proceedings “Corporate finance management in mining industry”, Varna-7-11-october-2002, S., GAIA EXPERT, 23-30, ISBN 954-91224-1-7 (in bulg. .pdf).

30. Йорданов М., О. Витов. 2002. Оптимизация на добива на руди. Част I. Краткосрочно и дългосрочно планиране. Основни концепции и термини. В: Proceedings “Corporate finance management in mining industry”, Varna-7-11-october-2002, S., GAIA EXPERT, 64-76, ISBN 954-91224-1-7 (in bulg. .pdf).

31. Йорданов М., О. Витов., 2002. Оптимизация на добива на руди. Част IІ. Краткосрочно и дългосрочно планиране. Основни концепции и термини. В: Proceedings “Corporate finance management in mining industry”, Varna-7-11-october-2002, S., GAIA EXPERT, 77-81, ISBN 954-91224-1-7 (in bulg. .pdf).

32. Мутафова Ю., Й. Муховски, О. Витов, Р. Йосифов, И. Димов, Т. Муховски, Д. Димитров, А. Глушков, Н. Миланов, И. Александров. 2002. Научноизследавателските парадигми на спорта през ХХ век – мотивационни фактори за високи спортни постижения. – С., НСА-ПРЕС, В: „Спорт общество образование”, 7, 57-68, (in bulg. .pdf).

33. Мутафова Ю., Б. Григоров, Д. Фенерова, Й. Муховски, О. Витов. 2002. Емпатията като социална мотивация при общуването в спортната среда. – С., НСА-ПРЕС, В: „Спорт общество образование”, 7, 164-169, (in bulg. .pdf).

34. Витов О., И. Маринова. 2003. Избор на мрежата на опробване за търсене на златни орудявания в Западен Балкан. – Сп. “Минно дело и геология”, 10, 35-40. Vitov O., I. Marinova. 2003. Choise of grid-based sampling framework for prospecting of small gold deposits in the West Balkan. – Minno delo i geolgia Jurnal, 4, 41-44.  ISSN 0861-5713.

35. Vitov O., I. Marinova. 2004. Sensitivity assessment of different grids for soil geochemical survey susing Monte-Carlo simulations. - Compr. Rend. ABS, t.57, 6, 80-94 (.pdf).

36. Георгиев В., О.Витов. 2004. Момчилградската депресия (Шлиховоминераложко райониране)., Сп. “Минно дело и геология”, 5, 37-42. Georgiev V., O. Vitov. 2004. Momchilgrad depression. A heavi minerals concentrate regionalization. – Minno delo i geolgia Jurnal, 5, 37-42.  ISSN 0861-5713 (.pdf).

37. Георгиев В., О.Витов. 2004. Момчилградската депресия (Шлиховоминераложка прогноза за търсене на полезни изкопаеми)., Сп. “Минно дело и геология”, 9, 35-38. Georgiev V., O. Vitov. 2004. Momchilgrad depression. Prognoses for prospecting of mineral deposits based on the heavy minerals concentrates study. – Minno delo i geolgia Jurnal, 9, 35-38,  ISSN 0861-5713 (.pdf).

38. Витов О., В. Георгиев. 2004. Блоков строеж на Източни Родопи и минерален състав на шлиховите проби. - БГД, GEOSCIENCES-2004, 97-99 (in eng., .pdf). Vitov O., V. Georgiev. 2004. Comparison between Eastern Rodopes blocks by heavy minerals concentrate data. BGD, GEOSCIENCES-2004, 97-99. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

39. Георгиев В., О. Витов. 2005. Шлихоминераложка прогноза за търсене на полезни изкопаеми в Източни Родопи. – Сп. “Геология и минерални ресурси”, 1-2, 31-37 (in bulg. pdf) . Georgiev V., O. Vitov. 2005. Heavy concentrate prognoses in prospecting of ore deposits in the Eastern Rhodopes. - Geology and mineral resources, 1-2, 31-46, (abstract, .pdf).

40. Витов О., Вл. Георгиев. 2005. Блоков строеж на Източни Родопи и минерален състав на шлиховите проби. Сп. „Геология и минерални ресурси”, 6, 37-42, (in bulg.). Vitov O., Vl. Georgiev. 2005. Block structure of the Eastern Rhodopes and mineral composition of the heavy minerals concentrates samples. - Geology and mineral resources, 6, 37-42, (abstract, .pdf).

41. Витов O., Вл.Георгиев. 2005. Своеобразности в разпределението на златото в шлихоминераложките проби от Източни Родопи., - Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, 97, 1, 97-106 (in bulg., .pdf). Vitov O., V. Georgiev. 2005. Characteristics of the gold distribution in stream sediment pan-concentrated surveys from Eastern Rodopes. Annuaire de l’Universitete de Sofia, 97,1, 97-106 (.pdf).

42. Vitov O., I. Marinova 2005 Distribution of Cinnabar (HgS) in alluvial sediments in Bulgaria. - Compr. Rend. ABS, vol.58, 11, 1287-1290.(ineng.). Витов О., И. Маринова. 2005. Разпределение на цинабарита (HgS)в алувиални седименти на България. - Докл. БАН, 58, 11, 1287-1290.

43. Витов О. 2005. Шлихоминераложка изученост и шлихоминераложко райониране на Кюстендилска област , България. - БГД, GEOSCIENCES-2005, 178-181 (abstract, .pdf). Vitov O. 2005. Mineralogical knowledge and dividing of Kyustendil region (Westwrn Bulgaria) based on stream sediment surveys. BGD, GEOSCIENCES-2005, 178-181. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

44. Витов О. 2005. Шлихоминераложка карта на България. Сб.10 години ЦЛМК-БАН, 51-58 (in bulg., .pdf).

45. Зидаров Н., Вл. Костов-Китин, О. Витов, И. Маринова, В. Стоилов. 2005. Проектът “Национална минераложка база данни” – ниво на реализация. Сб.10 години ЦЛМК-БАН, 139-142 (in bulg. .pdf).

46. Маринова И. О. Витов. 2005. Резултати от литохимичните снимки за търсене на полезни изкопаеми в Западно Средногорие, Кюстендилско Краище, Източни Родопи и Западен Балкан. В Юбилеен сборник 10 години ЦЛМК-БАН, 111-118 (in bulg. .pdf).

47. Vitov O., I. Marinova 2005. Mineral diversity and cinnabar in stream sediments from Bulgaria. In: “Mineral diversity – reseach and preservation”, S.,41-52 (in eng., .pdf).

48. Витов, О., И. Маринова, И. Димитров. 2006. Проект „Живачни замърсявания и живачни минерализации в България”. БГД, GEOSCIENCES-2006, 247-250. (inbulg.). Vitov O., I. Marinova, I. Dimitriv. 2006. “Mercury pollutions and mercury mineralizations in Bulgaria” project.  BGD, GEOSCIENCES-2006, S., 247-250. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

49. Витов, О. 2006. Шлиховоминераложкаизученост и райониране на Пернишка област. БГД, GEOSCIENCES-2006, 243-246. Vitov O. 2006. Mineralogical study and dividing of Pernik administrative district, Western Bulgaria, based on stream-sediment surveys. BGD, , GEOSCIENCES-2006, 243-246. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

50. Цанкова Н., О. Витов. 2006. Минераложки особености и разпределение на гранатовите минерализации в района на Сакар, Югоизточна България. Год. МГУ-София, 49, І, 69-78, (in bulg.). - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XLIX, I, 149-158 (abstract, .pdf). Tzankova N., O. Vitov. 2006. Mineralogical peculiarities and distribution of garnet mineralizations in region of Sakar southeast Bulgaria.  - Annual of the Higher Institute of Mining and Geology, XLIX, part I, 69-78, (abstract, .pdf). http://www.mgu.bg/sessions/06/1/cankova_vitov.pdf

51. Витов О., В. Николов. 2006. Еколожки и икономически аспекти на баражите и баражните системи в България. В: Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р България. НТС-София, изд. “М. Дринов”, 283-287.

52. Витов О., В. Николов. 2006. Тузлити – нов тип брегозащитно съоръжение. В: Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р България. НТС-София, изд. “М. Дринов”, 94-103.

53. Витов О. 2006. Геоложки и исторически сведения за златодобив в Кюстендилско. Изв. РИМ-Кюстендил, ХIII, 439-471 (in bulg., .pdf) . Vitov O. 2007. Geologic and historic about the gold mining in Kyustendil region. - Proceeding of the Museum of history Kyustendil, ХIII, 439-471 (.pdf).

54. Витов, О. 2007. Шлихоминераложкаизученост и райониране на Благоевградска област. ВGD, GEOSCIENCES-2007, S., 109-111. Vitov O. 2007. Mineralogical study and prognostication of prospecting for mineral resources in Blagoevgrad district. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

55. Георгиев Вл.,О. Витов 2007. Металогенно и шлихоминераложко райониране на Западнородопския комплексен купол. ВGD, GEOSCIENCES-2007, S., 112-114. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

56. Витов О. 2008. Олово в шлихоминераложки проби от България. Юбилеен сборник 60 години специалност ГЕОЛОГИЯ. СУ „Св. Климент Охридски”, 105-108. Vitov O. 2008. Lead in Bulgarian alluvial sands. ISBN 978-954-07-2670-0 (abstract, .pdf).

57. Vitov O. 2008. Interpolation and extrapolation models of gold distribution in the water-catchmen based of Struma and Mesta rivers based on pan-concentrated stream sediment samples. Зборник трудови Прв конгрес на геолозите на Република Македонjа, Охрид, Geologica Macedonica, 2, 169-177 (in eng.). Витов О. 2008. Интерполационен и екстраполационен модели на разпределението на златото по данни от шлихоминераложкитеопробвания на водосборните райони на Струма и Места. Зборник трудови Прв конгрес на геолозите на Република Македонjа, Охрид, Geologica Macedonica, 2, 169-177 (.pdf).

58. Stoyanova R., O. Vitov, I. Marinova. 2008. Study of the composition of a stone tobacco pipe from the archaeological reserve “Pautalia-Velbudzhd-Kyustendil”, Bulgaria. Geoarchaeogeology and Archaeomineralogy. S. 142-146, (in eng., .pdf).  Стоянова Р., О. Витов, И. Маринова. 2008. Първи данни за веществения състав на каменна лула от археологоческия резерват «Пауталия-Велбъжд-Кюстендил», С., Proceeding of the international conference Geoarchaeogeology and Archaeomineralogy, 29-30 october 2008, Изд. «Св. Иван Рилски», 142-146.

59. Nenova P., O. Vitov, I. Staikova, L. Alexandrova. 2008. Petrographic study of artefacts from a template of Sabazios in the village of Porominovo, Kyustendil district, Westwrn Bulgaria. Geoarchaeogeology and Archaeomineralogy. S., 116-119. Ненова П., О. Витов, И. Стайкова, Л. Стайкова-Александрова. 2008. Петрографски изследвания на артефакти от храм на Сабазий – с. Пороминово, Кюстендилско, Западна България.  Proceeding of the international conference Geoarchaeogeology and Archaeomineralogy, 29-30 october 2008, Изд. «Св. Иван Рилски», 116-119 (in eng., .pdf).

60. Витов О., 2008. Хематитови плочки и сферолити в аметист от Витоша. Сп. „Геология и минерални ресурси”, 9, 9-16. Vitov O. 2008. Hematite platelets and spherolites in amethyst from Vitosha. - Geology and mineral resources, 9, 9-16, (abstract, .pdf).

61. Витов О. 2008. Фосфати в шлихоминераложки проби от област Монтана, България. БГД, GEOSCIENCES-2008, С, 107-108(in bulg.)Vitov O. 2008. Phosphatesinstream-sedimentpan - concentrated samples from Montana District, Bulgaria. - BGD,

 GEOSCIENCES-2008, S., 107-108. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

62. Витов О., П. Ненова. 2009. Ореоли на разсейване на хромит и разпределение на мафични и ултрамафични скали в България. БГД, GEOSCIENCES-2009, С., 109-110 (in bulg.). Vitov O., P. Nenova. 2009. Aureols of mechanical dissemination of chromite and spatial distribution of mafic and ultramafic rocks in Bulgaria. BGD, GEOSCIENCES-2009, S., 109-110. http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

63. Витов О. 2009. Шлихоминераложка изученост, райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в областите Перник, Кюстендил и Благоевград, Югозападна България. Сп. БГД, 70, 1-3, 135-149. Vitov O. 2009. Mineralogical dividing and prognoses of prospecting for mineral resources in Pernik, Kyustendil and Blagoevgrad administrative districts, SW Bulgaria. - Review of the Bulgarian geological society, vol. LXX, part 1-3, 135-149, (abstract, pdf).  http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html

64. Димитров Ив., О. Витов 2009. Мениджмънт и управление на риска при горски пожари. In: “Fifth scientific conference SENS-2009”, 02-04 November 2009, ИКИ-БАН. Dimitrov I., O. Vitov. 2009. Forest fire risk management. SENS-2009, S., 272-277 (in bulg., .pdf).

65. Vitov O., I. Marinova 2009. Natural potential sources for mercury pollutions in Bulgaria. In: Abstractbook “2 International symposium on the geology of the Black Searegion”, 5-9 October 2009, Ankara, Turkey, 219-220 (на английски и на турски).

66. Витов О. 2009. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в област Кърджали – България. БГД, GEOSCIENCES-2009, 107-108 (in bulg.). Vitov O. 2009. Stream-sediment dividing and prognoses for mineral deposits in Kardzhali administrative district, Bulgaria. BGS, GEOSCIENCES-2009, 107-108

 http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html.

67. Витов О. 2010. Модел на изменение на химичния състав на скалите от Балкано-Карпатскияофиолитов сегмент. БГД, GEOSCIENCES-2010, 35-36 (in bulg.). Vitov O. 2010. A model of chemical composition variations of the rocks from the Balkan-Carpatian ophiolite segment. BGD, GEOSCIENCES-2010, 35-36,

 http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html.

68. ВитовО. 2010. Златодобив от реките в Кюстендилско преди 1878 година (по данни от топографски карти в М1:126000)., Изв. РИМ-Кюстендил, XVI, 179-191, ISSN 0861-4342. Vitov O. 2010. Gold production from the Kyustendil district before 1878 (based on topographical maps at 1=126000 scale). - Proceeding of the Museum of history Kyustendil, XVI, 179-191, (in bulg., .pdf).

69. Витов О. 2010. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в област Смолян – България. БГД, GEOSCIENCES-2010, 37-38, ISSN 1313-2377. Vitov O. 2010. Stream-sediment dividing and prognoses for mineral deposits in Smolyan administrative district, Bulgaria. BGS, GEOSCIENCES-2010, 37-38,

http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html.

70. Витов О. 2011. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в област Хасково - България. GEOSCIENCES-2011, 1-3, 135-149, ISSN 1313-2377. Vitov O. 2011.Stream-sediment dividing and prognoses for mineral deposits in Haskovo administrative district, Bulgaria. BGS, GEOSCIENCES-2011, 135-149,

http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html.

71. Витов О. 2012. Самородна мед и медни минерали в шлихоминераложки проби от водосборните райони на реките Струма и Места, Югозападна България – индикатори и предпоставка за праисторическа металургична дейност. GEOSCIENCES-2012, 33-34, ISSN 1313-2377. Vitov O. 2012. Native copper and copper minerals in stream-sediment samples from the water-catchment basis of Struma and Mesta rivers, SW Bulgaria – indicators and premises for ancient metallurgical activites (in bulg.),

http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html.

72. Витов О. 2012. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в област Ямбол, България. GEOSCIENCES-2012, 35-36, ISSN 1313-2377. Vitov O. 2012. Stream-sediment dividing and prognoses for mineral deposits in Yambol administrative district, Bulgaria. BGD, GEOSCIENCES-2012, S., 35-36, ISSN 1313-2377, http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html.

73. Витов О. 2013. Шлихоминераложко райониране и прогнози за търсене на полезни изкопаеми в област Бургас, България. GEOSCIENCES-2013, 109-110, ISSN 1313-2377 (in bilg.). Vitov O. 2013. Stream-sediment dividing and prognoses for mineral deposits in Burgas administrative district, Bulgaria.GEOSCIENCES-2013, 109-110, ISSN 1313-2377 http://www.bgd.bg/frames_home_BG.html.

74. Витов О. 2013. Индустриално тераформиране на планетата с използване на химически източници на енергия (нефт, газ, шистов газ, въглища и дърва). Сп. “Екологично инженерство и опазване на околната среда”, EEEP, 12, 3-4, 134-141, ISSN 1311-8668 (in bulg.). Vitov O. 2013. Industrial terraforming of the planet due to using of chemical sources of energy (oil, gas, shale gas, coal and wood). EEEP, 12, 3-4, 134-141, ISSN 1311-8668 , (.pdf).