Спектроскопия

Сътрудници

Ръководител Области на научни интереси
 доц. д-р Юрий Кълвачев синтез, модифициране, характеризиране и използване на микропорести, мезопорести и слоисти съединения  
  вибрационна и оптична спектроскопия, хетерогенен катализ; грид - технологии
Сътрудници  
доц. д-р Росица Титоренкова метамиктни минерали, вибрационна спектроскопия, структурни дефекти в минерали и функционални материали
гл. ас. Валентин Ганев спектроскопия, физика на твърдото тяло, минералогия, геохимия
   

Апаратура

 
 • Home-made system for laser diagnostics

 
 • UV-Vis спектрофотометър VARIAN CARY 100 с интеграционна сфера;
  Модел 2005 г. първи пуск 2007 г.

 

Фондация “Александър фон Хумболт”, Германия, дари научна апаратура на стойност 30 500 евро на ЦЛМК-БАН

Инфрачервен спектрометър FTIR Tensor 37 Bruker  с възможности за прецизни измервания на атомните трептения в средната (400 – 4000 см-1) и близката инфрачервена област (4000 - 15000 см-1). Апаратът е комплектован с приставка за ATR (пълно вътрешно отражение), чрез която могат да бъдат анализирани тънки слоеве и повърхности на кристали и прахови проби. Уредът е автоматизиран, комплектован е с компютър, принтер и работи с програмния пакет Opus.

Чрез изследване на абсорбционните спектри на образеца могат да се установят типовете междуатомни връзки, които вибрират с различна честота в инфрачервената област на спектъра. Уредът може да анализира газови, течни, полутечни, прахови и твърди образци и да даде информация за структурата на образеца. Такива изследвания се използват рутинно за идентификация на състава на образците, за характеризиране на сложни смеси, нови материали и природни обекти. Инфрачервената спектроскопия широко се използва както за научни изследвания, така и в индустрията като бърз метод за идентификация и за контрол на качеството. Изследвания в близката инфрачервена област се използват във фармацевтиката, агрохимическата и хранителната индустрия за контрол, както и за изследвания, свързани с екологията.

UV-VIS спектрофотометър Cary 100, Varian с възможности за измерване в спектрален интервал: 190 – 900 nm (ултравиолетова – видима – близка инфрачервена светлина).

Проби:                       

 • Течности;

 • Твърди вещества: природни и синтетични оптични кристали и стъкла (двойнополирани пластинки), тънки слоеве.

Възможности:          

 • Изследване на оптическото поглъщане (пропускане) на течни и твърди проби;

 • Определяне причината за оцветяване и плеохроизма на минералите (установяване на дефекти в структурата, примеси от елементи с променлива степен на окисление);

 • Определяне степента на окисление и координацията на елементи с променлива валентност в кристали;

 • Възможност за определяне заселеността на дадена позиция с атом на преходен метал;

 • Възможност за диагностика на минерали и течни вещества.

 

Научна дейност

Проекти    

 

Лекции и курсове 

ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЯ ст. н. с. II ст. д-р Юрий Кълвачев и д-р Росица Титоренкова

ИНДИКАТОРИ НА МАГМЕНИ И МЕТАМОРФНИ ПРОЦЕСИ - д-р Росица Титоренкова