Scientific seminar of IMC to discuss the results and implementation of scientific and educational programs of IMC PhD students  14.10.2014 г.

 

Schedule : 

III. Научният семинар да се проведе при следния дневен ред:

1.     Обсъждане на изпълнението на научно-образователната програма, представения предварителен текст на дисертационен труд на тема „Израстване на кодотирани единични и смесени алкалоземни флуоридни оптични монокристали (YbF3, NaF:CaF2 и YbF3, NaF:CaF21-хSrxF2) с широки приложения" и оценка на готовността на докторанта С. Гечев за защита.

2.     Обсъждане на изпълнението на научно-образователната програма, получените до момента изследователски резултати и оценка на готовността на докторанта В. Дюлгеров за защита на докторантура на тема „Синтез, структура и биологична активност на органоборати'.

3.     Обсъждане на изпълнението    на научно-образователната програма, получените до момента изследователски  резултати и оценка на готовността на докторантката Л. Цветанова за защита   на докторантура на тема „Структурна характеристика на йонообменен ЕТ5-4".

IV. Възлагам изготвянето на писмени мнения по представените от докторантите материали на следните учени от ИМК:

1. Доц. д-р Михаил Тарасов - за докторант С. Гечев

2. Доц. д-р Росица Титоренкова - за докторант В. Дюлгеров

3. Доц. д-р Юрий Кълвачев - за докторант Л. Цветанова

Представените документи на докторантите са на разположение на членовете на Научния семинар и на всички интересуващи се в библиотеката на ИМК-БАН всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

Копие от заповедта да се връчи на докторантите С. Гечев, В. Дюлгеров и Л

Цветанова, както и на членовете на Научния семинар

ДИРЕКТОР:

За сведение и изпълнение.

Members: 

1. доц. д-р Росица Титоренкова - Председател

2. доц. д-р Борис Шивачев

3. доц. д-р Владислав Костов-Китин

4. доц. д-р Диана Нихтянова

5. доц. д-р Евгения Тарасова

6. доц. д-р Желязко Дамянов

7. доц. д-р Здравко Цинцов

8. доц. д-р Ирина Маринова

9. доц. д-р Йордан Муховски

10. доц. д-р Любомир Димитров

11. доц. д-р Михаил Тарасов

12. доц. д-р Надежда Лихарева

13. доц. д-р Надя Петрова

14. проф. д-р Огнян Петров

15. доц. д-р Олег Витов

16. доц. д-р Росица Петрова

17. проф. дгн Станислав Василев

18. доц. д-р Христина Василева

19. доц. д-р Юрий Кълвачев

By Law: 

На основание чл. 13 (1) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМК-БАН и във връзка с изтичане на 30.09.2014 г. на сроковете на редовни докторантури по специалността 4.4. Науки за Земята (Минералогия и кристалография) и представянето на:

1. Доклад № 554 РД-16/29.09.2014 г. на докторанта Свилен Мирославов Гечев за изпълнението на научно-образователната програма, предварителен текст на дисертация и писмено мнение № 554-А РД-16/29.09.2014 г. от неговия научен ръководител доц. д-р Йордан Муховски,

2.  Молба № 555 РД-16/29.09.2014 г. на докторанта Венцислав Милчов Дюлгеров за удължаване срока на докторантурата с 1 гсдина, доклад за изпълнението на научно-образователната програма и писмено мнение № 555-А РД-16/29.09.2014 г. от неговия научен ръководител доц. д-р Борис Шивачев,

3.   Молба № 556 РД-16/29.09.2014 г. на докторантката Лилия Владимирова Цветанова за удължаване срока на докторантурата с 1 година, доклад за изпълнението на научно-образователната програма и писмено мнение № 556-А РД-16/29.09.2014 г. от нейния научен ръководител доц. д-р Росица Петрова,

НАРЕЖДАМ:

I.  На 14.10.2014 г. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала да се проведе Научен семинар на ИМК за обсъждане на представените от докторантите резултати от изпълнението на научно-образователните им програми и вземане на решения относно тяхната готовност за защита, които да бъде предложени на Научния съвет на ИМК.