IMC - BAS SCIENTIFIC PROGRAM FOR  2014- 2016

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

И н с т и т у т

ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

“Акад. Иван Костов”

I N S T I T U T E

OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY

“Acad. Ivan Kostov”

София 1113

1113 Sofia, Bulgaria

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107

"Acad. G. Bonchev" St., bl. 107

Тел.:  (+3592) 9797055

Phone: (+3592) 9797055

Факс: (+3592) 9797056

Fax: (+3592) 9797056

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL: http://www.imc.bas.bg

  

Проект/Задача

Ръководител/Координатор/

Отговорен изпълнител

ПроектПриродни минерални системи: генезис, преобразования, модифициране, еко- и археоминералогия.

доц. д-р М. Тарасов

1.

Структура, свойства и приложения на минерални системи.
Structure, properties and applications of mineral systems.

проф. д-р О. Петров
Prof. Ognyan Petrov

2.

Изследване на йонообменните и адсорбционните свойства на природни зеолити за нуждите на екологията.

доц. д-р Н. Лихарева

3.

Кристалохимия и генезис на REE-, Th- и U-съдържащи минерали и продукти от тяхната промяна в гранити от България и Колски полуостров, Русия.

доц. д-р М. Тарасов

4.

Локални нееднородности и археометрични параметри  на благороднометални минерализации от метасоматити и разсипи.

доц. д-р З. Цинцов

5.

Археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе.

доц. д-р З. Цинцов

6.

Фазов и химичен състав на археоложки артефакти за целите на реставрация, консервация и опазване на културното историческо наследство.

доц. д-р Е. Тарасова

7.

Кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали.

доц. д-р М. Тарасов

8.

Кристалохимични и структурни особености на скарнови минерали - индикатори за условията на образуване.

геол. Я. Цветанова

9.

Кристалохимични и структурни особености на минерали и нови неорганични материали.

гл. ас. д-р М. Кадийски

10.

Минералого-геохимична характеристика и генетично значение на акцесорни минерали от смесени магми на Петроханския плутон.

ас. д-р Е. Тачева

11.

Микроструктурни, минераложки и химични трансформации при хетерогенна деформация на метаморфни скали от Южна България.

геол. Л. Мачева

12.

Минералогия на гнайсо-шистовия комплекс, вместващ Гегенския офиолитов меланж, Огражден планина, ЮЗ България.

геол. П. Иванова

13.

Електронен вариант на библиографска картотека по изучеността на минералите в България.

доц. д-р В. Костов-Китин

ПроектТехногенни минерални системи и минерални суровини: характеристика, находища, ефективни и екологосъобразни приложения.

проф. дгн С. Василев

1.

Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища и твърди продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

2.

Фазово-минераложка и химична характеристика на биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

3.

Минералого-техноложка оценка на минералните суровини от находище Кремиковци.

доц. д-р Ж. Дамянов

4.

Закономерности в разпределението на златните находища и минерализации в България.

доц. д-р О. Витов

5.

Шлиховоминераложка карта на България в М 1:500 000.

доц. д-р О. Витов

6.

Минералогия на епитермалните нискосулфидни  сребърно-златни орудявания от адулар-серицитов тип в Крумовградското златорудно поле, Източни Родопи.

доц. д-р И. Маринова

7.

Ефективно използване на твърди отпадъци за получаване на екологични продукти.

доц. д-р В. Петкова

8.

Твърдофазен синтез, структурни и термични изследвания на минерални системи: смесени оксиди, сулфиди и карбонати.

доц. д-р В. Петкова

9.

Минералого-геохимична характеристика и генезис на кватернерни сапропели от Средиземно и Черно море.

геол. В. Даракчиева

ПроектСинтез и структурна характеристика на нови и модифицирани материали.

гл. ас. д-р Л. Димова

1.

Структурна характеристика на синтетични титаносиликати и модифицирани природни микропорести материали.

доц. д-р Р. Николова

2.

Синтез, модифициране и структурна характеристика на слоисти двойни хидроксиди.

доц. д-р Н. Петрова

3.

Нискотемпературен хидротермален синтез на нови материали и тяхното охарактеризиране.

доц. д-р В. Костов-Китин

4.

Структурна характеристика на макромолекули:  белтъци и ДНК (монокристален анализ, DLS).

Structural characterization of macromolecules: proteins and DNA (single crystal analysis, DLS)

доц. д-р Б. Шивачев

Assoc. Prof. Boris Shivachev

5.

Синтез и структурна характеристика на нови органични, органоборати и метал-органични кристални фази (за медицински продукти, багрила и др.).

гл. ас. К. Косев

6.

Синтез и структурна характеристика на нелинейно оптични кристални фази на основата на органични и неорганични (Bi2O3, TeO2, B2O3, GeO2 и др.) матрици.

гл. ас. д-р Л. Димова

7.

Синтез и характеризиране на Ca-фосфатни материали с биологични приложения.

доц. д-р Р. Титоренкова

8.

Зеолит-полимер хибридни материали със зададени свойства.

доц. д-р Ю. Кълвачев

9.

Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация.

доц. д-р Л. Димитров

10.

Електронномикроскопски изследвания на наноразмерни материали,  получени чрез химично съутаяване и механохимия.

доц. д-р Д. Нихтянова

11.

Контролирано израстване и окачествяване на калциево-стронциеви флуоридни кристали, дотирани с YbF2 и NaF.

доц. д-р Й. Муховски,

ас. С. Гечев