защита на дисертационния труд на асистент Ева Николаева Анастасова

  • Печат
Процедура: Образователна и научна степен „Доктор“
Професионално направление4.4. "Науки за Земята";
Научна специалност "Минералогия и Кристалография"
Дата на провеждане: 15декември 2017 г. от 15.00ч. в заседателната зала на ИМК-БАН
Автор на дисертационния труд: Ева Николаева Анастасова
Тема:„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)