Протоколи на ОСУ ИМК

  • Печат

Информация за протоколи на ОСУ:

Протоколи №№ 1-5 (председател Б. Зидарова) няма в архива на ОСУ на ИМК (ЦЛМК)-БАН.

Само на хартиен носител: (ще видя дали могат да се OCR или само сканират)

Протоколи №№ 6 (07.07.1997) - 14 (02.10.2003) (председател О. Петров),

21 (06.02.2008) - 27 (27.09.2010) (председател В. Димов),

28 (07.01.2011) - 32 (27.01.2012)  (председател О. Петров).

На хартиен и електронен носител:

Протоколи №№ 15 (05.02.2004) - 20 (01.10.2007), председател М. Тарасов)

Протоколи №№  33 (10.04.2012) - 40 (02.12.2015) (председател М. Тарасов)

Протоколи №№ 41(27.01.2016) – 54 (22.01.2021). (председател Б. Шивачев).

Протокол 15, 05.02.2004 г.

1. Приемане отчета за дейността на ЦЛМК;

2. Избор на представител на ЦЛМК в общото събрание на БАН;

3. Избор на Председател на Научния съвет на ЦЛМК;

4. Въпроси на Научния съвет.

Протокол 16, 27.01.2005 г.

1. Отчет за дейността на ЦЛМК-БАН през 2005 г.

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ЦЛМК-БАН през 2005 г.

3. Разни.

Протокол 17, 21.12.2006 г.

1. Обсъждане и приемане на Правилник за устройството, дейността и управлението на Централната лаборатория по минералогия и кристалография “Акад. Ив. Костов”

2. Разни.

Протокол 18, 01.02.2007 г.

   І. 1. Приемане на годишния отчет за дейността на ЦЛМК-БАН през 2006 година;

   ІІ. 1. Гласуване на корекцията на бюджета на ЦЛМК за  2006 г.

        2. Предложение за организиране на изложба в ЦУ на БАН;

        3. Обсъждане на Решение на ОС на БАН във връзка с изискванията за оформянето на публикациите на учени от БАН;

        4. Предложение за член на Експертния библиотечен съвет на БАН;

        5. Писмо на Гл. редактор на списание "Доклади на БАН" във връзка с възстановяване на реферирането му;

        6. Разяснения за Системата за финансово управление и контрол в системата на БАН и ЦЛМК;

        7. Изготвяне на предложения до ВАК за нови членове на СНС по Геоложки науки.

Протокол 19,  18.05.2007 г.

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на  кандидатурите за  директор на ЦЛМК.
  2. Разни.

Протокол 20,  01.10.2007 г.

1.            Избор на представител на ЦЛМК в Общото събрание на БАН.

2.            Избор на Научен Съвет на ЦЛМК-БАН.

3.            Отчет за работата на Общото събрание на учените в ЦЛМК-БАН за периода 2004-2007 г.

4.            Избор на нов Председател на Общото събрание на учените в ЦЛМК-БАН.

5.            Разни.

Протоколи с номера от 21 до 32 липсват в електронен вид – ~ 2008-2011 г.

 

Протокол 33, 10.04.2012 г.

1. Отчет за дейността на досегашния представител на ИМК в ОС на БАН

2. Избор на представител на ИМК-БАН в ОС на БАН.

 

Набор документи в ZIP файл.

Spravka za Izbran Chlen na OC na BAN - 26.03.2012 g..doc

Izvadja it Ustava na BAN za OC na BAN - 16.03.2012 g.doc

Izvadka ot Pravilata za Rabota na OC na BAN - 26.03.2012 g.doc

Pismo do Direktorite na PNZ za provezdane na Izbori na chlenove na OC - 26.03.2012 g.doc

Zapoved na Predsedatelia za Izbori za chlenove na OC na BAN - 26.03.2012 g.doc

Протокол 34, 30.01.2013 г.

1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2012 г.

Протокол 35, 30.01.2014 г.

1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2013 г.

2. Промени в състава на Научния съвет на ИМК.

Протокол 36, 29.01.2015 г.

Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2014 г.

Протокол 37, 08.04.2015 г.

Обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за БАН.

Протокол 38, 09.06.2015 г.

1. Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН

2. Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

 

Набор документи в ZIP файл.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕ.pdf

NDP_BG2020_12_2012-bg.pdf

_framework_position_nat_tgtsEU2020.pdf

VD-H2020.pdf

docKalvachevprogarama.pdf

Pokana_za_Kalvachev.docx

Saobshtenie__OSU_za_Direktor.doc

Протокол 39, 27.10.2015 г.

1. Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН

2. Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

 

Набор документи в ZIP файл.

Norm_Dok_Izbor_Direktor_Nikolova.docx

Saobshtenie__OSU_za_Direktor_Nikolova.doc

Pokana_za_Nikolova.docx

PRAVILA-DIREKTOR-15072010g.pdf

ETICHENKODEKS.pdf

platforma_RNikolova.doc

CV_RNikolova.doc

Norm_Dok_Izbor_Direktor_Kalvachev.docx

Pokana_za_Kalvachev.docx

Saobshtenie__OSU_za_Direktor_Kalvachev.doc

Протокол 40, 02.12.2015 г.

1. Освобождаване на досегашния представител на ИМК в ОС на БАН. Отчет за дейността на досегашния представител на ИМК в ОС на БАН

2. Избор на представител на ИМК в ОС на БАН

3. Избор на Научен Съвет на ИМК.

Протокол 41, 27.01.2016 г.

1. Избор на председател на Общото събрание на учените в ИМК

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2015 г.

3. Разни.

Набор документи в ZIP файл: IMC_Otchet_2015_25January.zip 

Протокол 42, 18.03.2016 г.

1. Избор на представител на ИМК-БАН в ОС на БАН.

Набор документи в ZIP файл:

Протокол 43, 09.05.2016 г.

1. Обсъждане на проект на „Правилник за достъп, експлоатация и поддръжка на оборудване в лаборатории на ИМК-БАН“.

2. Организиране на бригада на 8-км на 14.май. 2016г.

Набор документи в ZIP файл: Protokol_43_Proekt_Pravila_Labs_IMC_31_03_2016.zip

Протокол 44, 26.10.2016 г.

1. Информация за предприетите инициативи и решения от 6-то Общото събрание на БАН на заседание проведено на 17.10.2016 г..

2. Обсъждане за провеждане на изнесено ОСУ на ИМК-БАН на 10.11.2016 г., 11.00 ч. (площад „Демокрация“ трибуна – входа на Етнографски институт с музей) за „Обсъждане на бюджета на БАН (и ССА) за 2017 г.“.

Набор документи в rar файл: Protokol_44_Zasedanie_2016_10 26 _44_Izneseno sabranie.rar

Протокол 45, 22.11.2016 г.

1. Обсъждане на кандидатури за Председател на БАН.

2. Обсъждане и одобряване на поправки на „Правилник за устройството, дейността и управлението на Института по минералогия и кристалография

“Акад. Ив. Костов”.

3. Разни.

Набор документи в zip файл:Protokol_45_Zasedanie_2016_11 22 _45_Predsedatel ban.rar

Протокол 46, 25.01.2017 г.

1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ИМК през 2016 г.

2. Разни.

3. Изплащане на допълнително възнаграждение на служителите, заемащи длъжности, за които се изисква да притежават образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките".

Протокол 47, 19.01.2018 г.

1. Промени в състава на Научния Съвет на ИМК-БАН.

2. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на ИМК-БАН за 2017г.

3. Актуализиране на Правилника за дейността на ИМК-БАН, съгласно постъпилия „Правилник за дейността на ИМК“, изготвен от комисия, препоръчана от ОСУ на ИМК и други предложения за актуализация, постъпили преди 12 януари 2018г.

Набор документи в zip файл: Protokol_47_docs.zip

01_directorRNikolova.pdf

02_doklad_komisia.pdf

03_prepis_izvlechenie_NS.pdf

04_pravilnik za dostyp do laboratorii.pdf

IMC_Pravilnik_2016_proekto__Komisia.doc

Pismo_do_Predsedatelya_na_OSU_IMK tochka 1.docx

Протокол 48, 20.04.2018 г.

1. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работната заплата на ИМК-БАН.

Набор документи : Protokol_48_PravilaRabotnaZaplata.zip

Протокол 49, 24.01.2019 г.

1. Промени в състава на Научния Съвет на ИМК-БАН.

2. Решение за ежегодно издаване на Годишник с резюмета на английски, отразяващи научната дейност на ИМК-БАН.

3. Обсъждане и приемане на научно-изследователския и финансовия отчет за дейността на ИМК-БАН за 2018г.

Набор документи в zip файл:Protokol_49 Otchet_IMC_2018.zip

Протокол 50, 03.04.2019 г.

1. Обсъждане и приемане на становище относно  писмо на ОС-БАН  от 72-80-30/20.03.2019 ( писмото е прикачено в емайл  от  26 март 2019г.).

Набор документи в zip файл:Pismo 72-80-30.PDF.zip

Predlojenie ZhDamyanov.docx

predlojenie za otgowor.docx

Pismo 72-80-30.PDF

Протокол 51, 22.11.2019 г.

1.            Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

2.            Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН.

3.            Приемане на „Правилник за организацията и дейността на Комисията по етика към Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ – БАН“ и на „Етичен Кодекс на служителите в Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов““.

Набор документи в zip файл:Protokol_51_2019_11_26 _51up_direktor_imk.zip

Pravilnik_komisiq_etika.pdf

Etichen_kodex_sluziteli.pdf

ОБЯВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК.pdf

Pokana_za_profNikolova.docx

ОБЯВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК.docx

Правила-за-провеждане-на-избор-на-директори-на-самостоятелни-звена-на-БАН-изм.-19.07.2010.pdf

Устав-на-БАН-изм.-и-доп.-16.05.2011 (1).pdf

Протокол 52, 24.01.2020г.

1.            Обучение по пожарна безопасност.

2.            Избор на членове на КУТ (Комитет по условия на труд) в ИМК и комисия по етика (КЕ).

3.            Избор на Председател на ОСУ на ИМК-БАН.

4.            Избор на НС на ИМК-БАН.

5.            Обсъждане и приемане на научноизследователския и финансовия отчета за дейността на ИМК-БАН за 2019 г.

Протокол 53, 02.06.2020г.

1. Избор на представител на ИМК-БАН в ОС на БАН.

Набор документи в zip файл:

Протокол 54, 22.01.2021 г.

1. Обсъждане и приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМК-БАН за 2020 г.

2. Разни.

Набор документи в zip файл:Otchet_IMC_2020.zip