Проект: Геохимично поведение на волфрама в окислителната зона, почвите и водите на река Грънчарица в района на находище Грънчарица, Западни Родопи

Геохимично поведение на волфрама в окислителната зона, почвите и водите на река Грънчарица в района на находище Грънчарица, Западни Родопи

Проектът цели установяване на природното ниво на съдържание на волфрама и неговите форми на присъствие в окислените руди, почвите, седиментите и водите и връзката между тях в района на волфрамовото находище Грънчарица (Западни Родопи); идентификация на фактори (природни и антропогенни), довеждащи до ремобилизация на волфрама във всеки от изследваните сегменти (руди, почви, седименти, води); идентификация и прогнозиране на възможните пътища на миграция на волфрама, условията за неговото пространствено преразпределение и  натрупване; фазова и химична характеристика на различните форми на присъствие на волфрама; екологични следствия от геохимичното поведение на волфрама.

 
Базова организация:
Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, БАН
 
Ръководител на научния колектив
Проф. д-р Михаил Павлович Тарасов
 
Повече информация на: https://imc.bas.bg/GeoChWGr/