Образование

  • Печат

Индивидуален учебен план за подготовка на докторант

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени преди 01.01.2019г.)

Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система (важи за докторанти зачислени след 01.01.2019г.)

Квалификационна характеристика на Докторска програма „Минералогия и Кристалография“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“

Отчетна карта на докторант

Правила и процедури за проверка на оригиналността и автентичността на дисертационни работи, превенция и санкциониране на изпитни измами и плагиатство

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите

ПРАВИЛНИК за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН
 
Система за управление и оценка на качеството на обучение на докторанти в ИМК-БАН
 
Процедура при издаване и получаване на дипломи от БАН
 
Система за оценка на качеството на образованието на докторантите в БАН