Open careers  opportunities

 Research assistant  position

The Institute of Mineralogy and Crystallography "Acad. Ivan Kostov" at the Bulgarian Academy of Sciences - Sofia, announces a competition for the appointment of an Research assistant professor, professional field 4.4. Earth Sciences (Synthetic and Natural Porous Materials) for the purposes of the department of Structural Crystallography and Materials Science. The deadline for submission of documents is 2 months from the date of publication in the State Gazette. For inquiries and filing of documents - in the office of the Institute at address 1113, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 107, room 55, tel. 02 979 70 55.

Associate  Professor position

 The Institute of Mineralogy and Crystallography "Acad. Ivan Kostov "at the Bulgarian Academy of Sciences - Sofia, announces a competition for an  associate professor, professional field 4.4. Earth Sciences (Mineralogy and Crystallography) for the field of Experimental Mineralogy and Crystallography. The deadline for submission of documents is 2 months from the date of the publication in the State Gazette. For inquiries and filing of documents - in the office of the Institute at address 1113, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 107, room 55, tel. 02 979 70 55.

Associate Professor position  

The Institute of Mineralogy and Crystallography "Acad. Ivan Kostov "at the Bulgarian Academy of Sciences - Sofia, announces a competition for an associate professor, professional field 4.4. Earth Sciences (Spectroscopy and Isotopic Mass Spectrometry of Minerals and Synthetic Solid state Objects) for the purposes of the department of structural crystallography and material science. The deadline for submission of documents is 2 months from the date of publication in the State Gazette. For inquiries and filing of documents - in the office of the Institute at address 1113, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 107, room 55, tel. 02 979 70 55.

Open  PhD admission procedures

 currently  none 

Open  PhD awarding procedures 

Synthesis and structure of crystallohydrates
and ureates of magnesium salts

 

by

Krasimir Stefanov Kossev

 

A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Doctor of Philosophy

in the Department of "Structural Crystallography and Materials Science"
at the Institute of Mineralogy and Crystallography “Acad. Iv. Kostov” – BAS, Sofia, Bulgaria

 

Supervisors: Prof. Rosica Nikolova

Prof.  Boris Shivachev

 

Summary

 

In the present thesis, the methods for the preparation of magnesium chlorate, its hydrates and ureates have been reviewed. A laboratory method to produce magnesium chlorate hexaureate free of concomitant inorganic salts has been developed. The relatively simple procedure, without the need for specialized equipment, makes it possible to assume that the method is scalable enough and without any effort it could be used in а large-scale production.

The crystalline structures of two of the hydrates of magnesium chlorate - magnesium chlorate dehydrate, Mg(ClO3)2.2H2O, and magnesium chlorate hexahydrate, Mg(ClO3)2.6H2O, have been determined.

The crystalline structures of three urea complexes of magnesium salts, i.e. magnesium chlorate hexaureate, Mg(ClO3)2.6OC(NH2)2, magnesium sulfate tetraurea monohydrate, MgSO4.4OC(NH2)2.H2O, and magnesium sulfate hexaurea hemihydrate, MgSO4.6OC(NH2)2.1/2H2O, have been elucidated.

In the investigated magnesium ureates and hydrates the coordination number of the magnesium atom is six, and no significant deformation of the coordinating octahedron has been observed.

The studied compounds form a large number of hydrogen bonds that determine the supramolecular structure and stabilize it.

 

Sofia 2017

 

IMC - BAS SCIENTIFIC PROGRAM FOR  2014- 2016

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

И н с т и т у т

ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

“Акад. Иван Костов”

I N S T I T U T E

OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY

“Acad. Ivan Kostov”

София 1113

1113 Sofia, Bulgaria

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 107

"Acad. G. Bonchev" St., bl. 107

Тел.:  (+3592) 9797055

Phone: (+3592) 9797055

Факс: (+3592) 9797056

Fax: (+3592) 9797056

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL: http://www.imc.bas.bg

  

Проект/Задача

Ръководител/Координатор/

Отговорен изпълнител

ПроектПриродни минерални системи: генезис, преобразования, модифициране, еко- и археоминералогия.

доц. д-р М. Тарасов

1.

Структура, свойства и приложения на минерални системи.
Structure, properties and applications of mineral systems.

проф. д-р О. Петров
Prof. Ognyan Petrov

2.

Изследване на йонообменните и адсорбционните свойства на природни зеолити за нуждите на екологията.

доц. д-р Н. Лихарева

3.

Кристалохимия и генезис на REE-, Th- и U-съдържащи минерали и продукти от тяхната промяна в гранити от България и Колски полуостров, Русия.

доц. д-р М. Тарасов

4.

Локални нееднородности и археометрични параметри  на благороднометални минерализации от метасоматити и разсипи.

доц. д-р З. Цинцов

5.

Археоминералогия на древния златодобивен рудник Ада тепе.

доц. д-р З. Цинцов

6.

Фазов и химичен състав на археоложки артефакти за целите на реставрация, консервация и опазване на културното историческо наследство.

доц. д-р Е. Тарасова

7.

Кристалохимия и реална структура на уникални и редки минерали.

доц. д-р М. Тарасов

8.

Кристалохимични и структурни особености на скарнови минерали - индикатори за условията на образуване.

геол. Я. Цветанова

9.

Кристалохимични и структурни особености на минерали и нови неорганични материали.

гл. ас. д-р М. Кадийски

10.

Минералого-геохимична характеристика и генетично значение на акцесорни минерали от смесени магми на Петроханския плутон.

ас. д-р Е. Тачева

11.

Микроструктурни, минераложки и химични трансформации при хетерогенна деформация на метаморфни скали от Южна България.

геол. Л. Мачева

12.

Минералогия на гнайсо-шистовия комплекс, вместващ Гегенския офиолитов меланж, Огражден планина, ЮЗ България.

геол. П. Иванова

13.

Електронен вариант на библиографска картотека по изучеността на минералите в България.

доц. д-р В. Костов-Китин

ПроектТехногенни минерални системи и минерални суровини: характеристика, находища, ефективни и екологосъобразни приложения.

проф. дгн С. Василев

1.

Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища и твърди продукти от тяхното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

2.

Фазово-минераложка и химична характеристика на биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне, пиролиза и газификация.

проф. дгн С. Василев

3.

Минералого-техноложка оценка на минералните суровини от находище Кремиковци.

доц. д-р Ж. Дамянов

4.

Закономерности в разпределението на златните находища и минерализации в България.

доц. д-р О. Витов

5.

Шлиховоминераложка карта на България в М 1:500 000.

доц. д-р О. Витов

6.

Минералогия на епитермалните нискосулфидни  сребърно-златни орудявания от адулар-серицитов тип в Крумовградското златорудно поле, Източни Родопи.

доц. д-р И. Маринова

7.

Ефективно използване на твърди отпадъци за получаване на екологични продукти.

доц. д-р В. Петкова

8.

Твърдофазен синтез, структурни и термични изследвания на минерални системи: смесени оксиди, сулфиди и карбонати.

доц. д-р В. Петкова

9.

Минералого-геохимична характеристика и генезис на кватернерни сапропели от Средиземно и Черно море.

геол. В. Даракчиева

ПроектСинтез и структурна характеристика на нови и модифицирани материали.

гл. ас. д-р Л. Димова

1.

Структурна характеристика на синтетични титаносиликати и модифицирани природни микропорести материали.

доц. д-р Р. Николова

2.

Синтез, модифициране и структурна характеристика на слоисти двойни хидроксиди.

доц. д-р Н. Петрова

3.

Нискотемпературен хидротермален синтез на нови материали и тяхното охарактеризиране.

доц. д-р В. Костов-Китин

4.

Структурна характеристика на макромолекули:  белтъци и ДНК (монокристален анализ, DLS).

Structural characterization of macromolecules: proteins and DNA (single crystal analysis, DLS)

доц. д-р Б. Шивачев

Assoc. Prof. Boris Shivachev

5.

Синтез и структурна характеристика на нови органични, органоборати и метал-органични кристални фази (за медицински продукти, багрила и др.).

гл. ас. К. Косев

6.

Синтез и структурна характеристика на нелинейно оптични кристални фази на основата на органични и неорганични (Bi2O3, TeO2, B2O3, GeO2 и др.) матрици.

гл. ас. д-р Л. Димова

7.

Синтез и характеризиране на Ca-фосфатни материали с биологични приложения.

доц. д-р Р. Титоренкова

8.

Зеолит-полимер хибридни материали със зададени свойства.

доц. д-р Ю. Кълвачев

9.

Синтез на нанозеолитни кристали чрез твърдофазна трансформация.

доц. д-р Л. Димитров

10.

Електронномикроскопски изследвания на наноразмерни материали,  получени чрез химично съутаяване и механохимия.

доц. д-р Д. Нихтянова

11.

Контролирано израстване и окачествяване на калциево-стронциеви флуоридни кристали, дотирани с YbF2 и NaF.

доц. д-р Й. Муховски,

ас. С. Гечев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratories:
| Electron Microscopy | X-ray diffraction analysis | Spectroscopy | Thermochemistry | Atomic Absorption Spectroscopy | Optical Microscopy | Experimental Mineralogy and Crystal Growth | Samples preparations | X-ray fluorescence analysis

Analysis and service prices

 

Department "Mineralogy and Mineral Raw Materials"
Head: Assoc. Prof. Dr. Mihail Tarassov

The department has two main topics: "Mineral systems" and "Technogenic systems". The team is dealing with research using a systematic approach to mineral objects formed in natural gradient systems in order to develop genetic models and practical applications. The phase composition, quality and distribution of compounds in technogenic systems originating from the use of raw materials and their environmental impacts are objects of investigation. In addition, mineralogical data base have been completed and maintained. The major scientific subjects are: magmatic and metamorphic mineral associations, fluorite mineralizations, carbonate-hosted polymetallic deposits, oceanic metalliferrous sediments, platinum group minerals, heavy mineral concentrates, coals and waste products.


Department "Experimental Mineralogy and Crystallography"
Head: Assoc. Prof. Dr. Vladislav Kostov-Kytin

The department has two main trends: "Synthesis and crystallization of minerals and materials" and "Modeling of natural processes and systems". The team performs synthesis and crystallization of minerals and materials in model systems by studying the processes in products in gradient fields. The major scientific projects include: microporous materials, natural zeolites, tungsten minerals, bentonites, phosphorites, clay and zeolite based sorbents, titanium silicates, catalysts, laser grade single crystals, etc.


Department "Structural Crystallography and Materials Science"
Head: Asoc. Prof. Dr. Boris Shivachev

The department works in two main topics: "Crystal chemistry" and "Physics of minerals". The research activity of the team is directed to determination of the crystal structure and the phase chemical composition of single crystals, minerals and crystalline and polycrystalline materials. One performs geometric and crystal-chemical interpretation of crystal structures on the basis of crystallographic data for identification of crystalline phases. The team synthesizes new chemical compounds with previously specified structure and properties. It uses and develops physical methods for investigating and characterizing minerals and materials, systems and the processes of their alteration and modification. Bases of spectroscopic data on minerals are completed. The major scientific projects include: optical materials, new crystalline materials, Nd and Y alumino-borates, Pb molibdates, Pb-Sb-Cl-sulphosalts, glasses, urea derivatives, zeolite-type materials and thin films.

 

 

2017

2014

Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment (CheRRIE)

European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2007-2013

2013

 

2012

 

Projects funded by the Seventh Framework Programme of the European Union (SP4-Capacities) 2007-2013
Research for the benefit of SMEs (small and medium enterprises)

1. High Brightness COnical Refraction Lasers  (HiCORE), FP7-SME-2012-314936-HiCORE, official website: http://www.hicore.eu.com

 

2011

  Projects funded by the “European Territorial Cooperation” Operational Programme Greece - Bulgaria 2007-2013
1. „RISK management of natural and anthropogenic landsLIDES in the greek-bulgarian cross-border area” (RISKLIDES), European Territorial Cooperation” Operational Programme Greece - Bulgaria 2007-2013, PI Petkova Vilma, PhD

2010

  Projects funded by the National Science Fund of Bulgaria
1. "Structural characterization of new crystalline мaterials", (DRNF 02/1), (Nikolova Rositsa, PhD)
2. "Synthesis of nanozeolite crystals through solid state transformation", (TK_09_0496), (Dimitrov Lubomir, PhD)
3. "Biomaterials for bone implants, calcium phosphate-based ceramics, cements and hybrid materials", (TK_09_0461), Titorenkova Rositsa, PhD
  Project co-funded by the National Science Fund of Bulgaria and the EU Health Programme
4. NANOGENOTOX, project starts in March 2010, partnership with 17 organizations (governmental and scientific institutions) from 10 member countries of the EU, project coordinator: "Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail" (Afsset), (Shivachev Boris, PhD)

 

2009

1.

"Investigation of mercury in coals, ashes and smoke emissions of thermal power plants in Bulgaria, Serbia and Greece: Assessment of the mercury influence on the environment and human health”. Principle Organization: Sofia University “St. Kliment Ohridski”; principle investigator – Assoc. Prof. Dr. I. Kostova; partner organizations: CLMC-BAS, University of Kentucky (USA), University of Patras (Greece),  Belgrade University (Serbia).

2. "Design of new materials for ecological application" (DOO2-104), Principle Organization – CLMC-BAS; principle investigator – Assoc. Prof. Dr. Yuri Kalvachev
3.

"Trace element and isotope studies of rocks, soils, minerals, coal, waters and archaeological materials using LA-ICP-MS”. Principle Organization – Geological Institute – BAS; principle investigator - Sen. Res. Fell. I Degree, DSc P. Marchev; CLMC – member of Consortium

4.

”Synthesis of new inorganic ionites (titanosilicates and zirconium dioxide) and investigation of their effectivity for removing long-term radionuclides (as Cs, Sr) as well as toxic anions in waters and waste waters”. Bilateral cooperation between Bulgaria and Ukraine 2009-2011. Principle Organization – CLMC-BAS; principle investigator – Sen. Res. Fell. II Degree, R. Petrova, PhD .

5. New multi-component glassy tellurite matrices with variable non-linear optical properties” (2009-2011). Principle Organization – Institute of Solid State Physics; principle investigator – Sen. Res. Fell. I Degree, PhD T. Petrov; partner organizations: Institute for Laser Science (Japan), CLMC-BAS (5 participants from CLMC + 1 PhD student,  Shivachev, B., PhD – coordinator), Sofia University, NSF DOO-2/305.
6. “Generation of perpendicularly polarized component – an effective method for improvement the quality of femto-second laser impulses”. Principle Organization – University of Forestry; principle investigator – Assoc. Prof. PhD N. Minkovski; CLMC-BAS – partner organization, RILA 4/209.
7.

Nanostructural transparent ceramics as media for adjustable lasers”. Principle Organization – Institute of General and Inorganic Chemistry – BAS; principle investigator – Sen. Res. Fell. II Degree, PhD V. Nikolov; CLMC-BAS partner organization.

 

2008

1.

Archaeometry investigations of gold artefacts of Early Bronze Epoch – archeological site “Debene” (2008-2010), Sen. Res. Fell. II Degree, PhD Z. Tsintsov (CLMC), NSF № TK-SKIN-4/2007.

2. Growth, characterization and investigation of the physical properties of new single crystals in the systems Bi-Co(Ni)-Mn(Ru)-O and La-Co(Ni)-Mn(Ru)-O and their magnetoelectrical/multiferoic behavior (2008-2010), Sen. Res. Fell. II Degree, PhD L. Konstantinov – coordinator from CLMC, NSF №/span> TK-X-1712/07.
3.

Nanosized domains and phase transition in new feroic crystals (2008-2010) Sen. Res. Fell. II Degree, PhD B. Mihailova – coordinator from CLMC, № BY-X-308/07

4. Modification and modeling of physical parameters of crystals for optical storage and processing of information (2008-2010), PI: Sen. Res. Fell. II Degree, PhD L. Konstantinov,  7 participants from CLMC + 1 PhD student, 5 - from Institute of Solid State Physics (BAS), 1 - from Central Laboratory of Optical Storage and Processing of Information (BAS), 1 – from Czech Academy of Sciences, NSF TK-X-1715/07.
5. Remote interactive tools for regional GRIDs of new generation (2007-2010), Sen. Res. Fell. II Degree, PhD Yu. Kalvachev, 3 participants from CLMC and 1 PhD student, NSF № BRS-1/07.
6. Novel biodegradable nanostructured materials accelerating osteogenesis (2008-2010), Res. Fell. I Degree, PhD Shivachev, B. – coordinator from CLMC, NSF № TK-X-1704/07.
7. Compositional characteristics of barite-bearing metallurgical material (anodic scrap) from Electrolysis Department of “Cumerio-Copper” JSC (2008) Sen. Res. Fell. II Degree, PhD I. Donchev, 4 participants from the unit

 

2007

Project No 1 is financially supported by the the Sixth Framework Programme of the European Commission. Project No 2 is sponsored by Swiss National Fund for Scientific Researches and GEODE. Project No 3, 4 and 5 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science.
1.

Remote Instrumentation in Next-generation Grids, (Yu. Kalvachev)

2. Isotope-geochemical and geochronological investigation of magmatism and related ore formation in the Srednogorie zone, Bulgaria, (I. Peycheva)
3.

Design and structural analisys of nanosized areas in functional materials, (B. Mihailova)

4. Local structure and phonone anomalies in unhomogeneous oxide materials, (L. Konstantinov)
5. Crystal chemistry, defect structure and electron probe dating of allanites and monazites from magmatic and metamorphic rocks, (M. Tarassov)
6. Working out of technology for combined extraction of gold from copper bearing ores, (I. Donchev)

 

2006

Project No 1 is financially supported by the the Sixth Framework Programme of the European Commission. Project No 2 is sponsored by Swiss National Fund for Scientific Researches and GEODE. Project No 3, 4 and 5 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science.
1.

Remote Instrumentation in Next-generation Grids, (Yu. Kalvachev)

2. Isotope-geochemical and geochronological investigation of magmatism and related ore formation in the Srednogorie zone, Bulgaria, (I. Peycheva)
3.

Design and structural analisys of nanosized areas in functional materials, (B. Mihailova)

4. Local structure and phonone anomalies in unhomogeneous oxide materials, (L. Konstantinov)
5. Crystal chemistry, defect structure and electron probe dating of allanites and monazites from magmatic and metamorphic rocks, (M. Tarassov)
6. Development of technology for combined gold extraction from copper ores, (I. Donchev)

 

2005

Project No 1 is sponsored by Swiss National Fund for Scientific Researches and GEODE. Projects NoNo 5-7 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science.
1. Isotope-geochemical and geochronological investigation of magmatism and related ore formation in the Srednogorie zone, Bulgaria, Sponsored by Swiss National Fund for Scientific Researches and GEODE, (I. Peycheva)
2. "Geochronology of the magmatism and metamorphism of the Bulgarian part of the Serbo-Macedonian Massif", Joint research project between CLMC-BAS and the Institute of Geology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russia (N. Zidarov)
3. Synthesis and crystallochemical study of new porous materials – potential catalysts and sorbents, Joint research project between CLMC-BAS and the Institute of Inorganic Chemistry – Chezh Academy of Science, (R. Petrova, Yu. Kalvachev, V. Kostov-Kytin)
4. Thermal and mechanochemical investigations in synthesis of environmentally balanced mineral fertilizers, Joint research project between CLMC-BAS and Tallinn Technical University and Estonian Academy of Sciences, (V. Petkova)
5.

Design and structural analisys of nanosized areas in functional materials, (B. Mihailova)

6. Local structure and phonone anomalies in unhomogeneous oxide materials, (L. Konstantinov)
7. Crystal chemistry, direct structure and electron-probe dating of allanites and monazites in magmatic and metamorphic rocks, (M. Tarassov)
8. Development of technology for combined gold extraction from copper ores, (I. Donchev)

 

2004

Project No 1 and 2 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science. Project No 3 is financially supported by NATO's Lincage Grant. 

1. Th-U-Pb electron microprobe age dating of monazite from Igralishte and Klissura granites: preliminary data (M. Tarassov, E. Tarassova, I. Peytcheva, A. von Quadt)
2. Nanoscale phase transformations in relaxor-ferroelectric lead scandium tantalate and lead scandium niobate (B. Mihailova, L. Konstantinov)
3. Mineralogy and geochemistry of coals and their combustion and pyrolysis products (S. Vassilev, Ch. Vassileva)

 

2003

Project No 1 is financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science. Project No 2 is financially supported by NATO's Lincage Grant. 

1. Local structure and phonon anomalies in inhomogeneous oxide materials. Lead-based relaxor ferroelectrics. (B. Mihailova, L. Konstantinov)
2. Mineralogy and geochemistry of coals and their combustion and pyrolysis products (S. Vassilev, Ch. Vassileva)

 

2002

Project No 1 is financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science. Project No 2 is financially supported by Collaborative Lincage Grant of NATO.

1. Accessory zircon in orthogneisses from the Ograzdenian block of Serbo-Macedonian Massif (R. Titorenkova)
2. Gold based catalysts for environmental important reactions (Yu. Kalvachev)

 

2001

Projects No 1 and 3 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science. Project No 2 is financially supported by NATO’s Lincage Grant.

1. Accessory zircon in orthogneisses from the Ograzdenian block of Serbo-Macedonian Massif (R. Titorenkova)
2. Regularities in synthesizing titanosilicate phases (V. Kostov-Kytin, S. Ferdov, F. Verpoort, Yu. Kalvachev, O. Petrov)
3. Vibration and electron states in defected complex materials (L. Konstantinov, B. Mihailova, E. Dinolova)

 

2000

Project No 1, 2, 3 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science.

1. Accessory zircon in orthogneisses of the Ograzdenian block of Serbo-Macedonian massif - morphological, mineralogical and isotope-geochemical study.(R. Titorenkova)
2. Chemical and structural transformation of tungsten minerals under low-temperature (exogenic) conditions - experiment, analysis, and modeling (M. Tarassov, B. Mihailova)
3. Vibration and electron states in defect complex materials (L. Konstantinov, B. Mihailova, E. Dinolova et al.)

 

1999

Projects No 1, 3, 4, 5, 6 and 7 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science; No 2 – by the Ministry of Environment and Waters.

1. Mineralogical and geochemical investigation of Fe-Mn nodules from the Clarion-Clipperton zone, Pacific Ocean (V. Dekov, Z. Damyanov)
2. 1:25 000 mineralogical map of the heavy mineral concentrates in Bulgaria (O. Vitov)
3. Geometrization of the fundamentals of Chemistry (V. Penev)
4. Growth of the hexagonal prism on the crystals of a-quartz (M. Chr. Maleev, V. Kostov-Kytin)
5. Chemical and structural transformations of tungsten minerals under low-temperature (exogenic) conditions: experiment, analysis and modelling (M. Tarassov, N. Khaltakova)
6. Synthesis of Magnesium Chlorate Defoliants (K. Kossev, T. Todorov)
7. Vibrational and electronic states in defect complex materials (L. Konstantinov, B. Mihailova, E. Dinolova, M. Gospodinov, G. Bogachev)

 

1998

Projects No 1, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education, Science and Technologies; No 2 – by the Ministry of Environment and Waters, and No 3 - by the “Union minier Pirdop copper”.

1. Mineralogical studies of native metals and alloys from the oceanic rift zones (East Pacific Rise, 21o S and Mid-Atlantic Ridge, 26o N - TAG hydrothermal field) (V. Dekov, Z. Damyanov)
2. 1:25 000 mineralogical map of the heavy mineral concentrates in Bulgaria (O. Vitov)
3. Mineralogy of products from the cycles of grinding and flotation of copper slags (I. Dontchev, B. Zidarova, Z. Damyanov, E. Tarassova)
4. Geometrization of the fundamentals of Chemistry (V. Penev)
5. Morphology of etch pits in man-made and natural quartz crystals under hydrothermal conditions (M. Chr. Maleev, G. K. Kirov)
6. Chemical and structural transformations of tungsten minerals under low temperature (exogenic) conditions: experiment, analysis and modeling. (M. Tarassov, N. Khaltakova, M. Marinov, B. Mihailova, V. Dimov, O. Petrov)
7. Synthesis of ecologically enhanced chlorate defoliants. (K. Kossev,  T. Todorov,  R. Petrova)
8. Synthesis of chlorine sulphosalts and study of their crystal chemistry and properties (V. Kostov-Kytin)
9. Vibrational and electronic states in defect complex materials. (L. Konstantinov, B.  Mihailova, E.  Dinolova, M. Gospodinov, G. Bogachev)

 

1997

Projects No 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education, Science and Technologies; No 2 - by the Committee of geology and mineral resources; No 4 - by "Arsenal" Ltd.

1. Mineralogical studies of native metals and alloys from the oceanic rift zones (East Pacific Rise, 21o S and Mid-Atlantic Ridge, 26o N - TAG hydrothermal field) (V. Dekov, Z. Damyanov)
2. A 1:25 000 mineralogical map of the heavy mineral concentrates in Bulgaria (O. Vitov)
3. Phase-mineralogical and chemical transformations and interactions in inorganic matter of coals during heating (S. Vassilev, C. Vassileva)
4. Resource and qualitative estimates of Cr-containing cianogen-free galvanic sediments (S. Isakova, I. Isakov)
5. Geometrization of the fundamentals of Chemistry (V. Penev)
6. Chemical and structural transformations of tungsten minerals under low-temperature (exogenic) conditions: experiment, analysis and modeling (M. Tarassov, N. Khaltakova, V. Dimov, M. Marinov, B. Mihailova, O. Petrov)
7. Hydrothermal synthesis of Fe-sulfides under strict P, T, pH, pO and pS conditions (G. Kirov, G. Kamenov)
8. Adducts of urea derivatives as potential nonlinear optical materials - design, synthesis and structure (O. Angelova, V. Velikova, R. Petrova, K. Kossev, S. Bakardjieva and T. Todorov)
9. Structural and phase characterization of new crystalline materials (J. Macicek, O. Angelova, R. Petrova, T. Todorov, S. Bakardjieva, V. Velikova)
10. Synthesis of chlorine sulphosalts and study of their crystal chemistry and properties (V. Kostov-Kytin)

 

1996

Projects No 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education, Science and Technologies; No 3 - by the Commette of geology and mineral resourses; No 13, in addition, by the International Centre for Diffraction Data (ICDD-JCPDS), USA.

1. Mineralogical studies of native metals and alloys from the oceanic rift zones (East Pacific Rise, 21o S and Mid-Atlantic Ridge, 26o N - TAG hydrothermal field) (V. Dekov, Z. Damyanov)
2. Platinum-group minerals from alluvial placers of Blagoevgrad graben (Z. Tsintsov, L. Petrov)
3. A 1:25 000 mineralogical map of the heavy mineral concentrates in Bulgarian stream sediments (O.Vitov)
4. Mineralogy and geochemistry of coal and coal products (S. Vassilev)
5. Phase-mineralogical and chemical transformations and interactions in inorganic matter of coal during heating (S. Vassilev, Ch. Vassileva)
6. Crystallization of molecular sieves on vegetal fibers (S. Mintova, V. Valtchev)
7. Experimental studies of the growth form of some minerals - quartz, corundum, fluorite, calcite and some sulphides (G. K. Kirov, M. Chr. Maleev)
8. Etching break surfaces of quartz crystals (M. Chr. Maleev, G. K. Kirov)
9. New cell for hydrothermal syntesis and crystal growth (G. K. Kirov)
10. Synthesis of chlorine sulphosalts and study of their crystal chemistry and properties (V. Kostov-Kytin)
11. Purification techniques for the growth of laser-grade CaF2 crystals (J. Mouchovski, V. Penev)
12. Structure and properties of volcanic and synthetic glasses (N. Zotov, Y. Tzvetanova, E. Dinolova, M. Marinov)
13. Investigation of tribochemical reactions between natural zeolites and insoluble phosphates for obtaining compound fertilizers (A. Toneva, N. Petrova, S. Bakardjieva, J. Georgieva)
14. Structure of Al-pillared montmorillonites - EM study and numerical simulation (V. Dimov, A. Ilieva, N. Khaltakova)
15. Physico-chemical and structural transformations of tungsten phases under supergenic conditions: experiment, analysis and modeling. (M. Tarassov, V. Dimov, N. Khaltakova, M. Marinov, B. Mihailova)
16. Geometrization of the fundamentals of Chemistry (V. Penev)

 

1995

Projects No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, are financially supported in part by the Bulgarian National Science Fund, while project No 14, in addition, by the International Centre for Diffraction Data (ICDD-JCPDS), USA.

1. Mineralogical studies of native metals and alloys from the oceanic rift zones (East Pacific Rise, 21° S and Mid-Atlantic Ridge, 26° N - TAG hydrothermal field) (V. Dekov, Z. Damyanov)
2. Mineralogy and genesis of platinum-group elements and gold associations in porphyry cooper deposits and placers. (P. Dragov, Z. Tsintsov)
3. Content and modes of chlorine occurrence in Bulgarian coals and their products (G. Eskenazi, S. Vassilev)
4. Synthesis of chlorine sulphosalts and study of their crystal chemistry and properties (V. V. Kostov)
5. Hydrothermal synthesis of iron sulphides (G. K. Kirov)
6. Etch pits on natural and man-made quartz crystals in different etching conditions (G. K. Kirov, M. Chr. Maleev)
7. Hydrothermal growth of man-made corundum crystals (M. Chr. Maleev)
8. New purification metod for growing laser-grade CaF2 crystals (J. Mouchovski, V. Penev)
9. Inclusions in LiB3O5 single crystals obtained by TSSG method in the Li2O - B2O3 system. (D. Shumov, D. Nihtianova, J. Macicek, A. Nenov)
10. Structural investigation of Pb5MoO8 single crystals by SAED and HRTEM (D. Nihtianova, V. Yamakov, V. Ivanov)
11. New aspects of the phase diagram PbO-MoO3 (D. Nihtianova, S. Angelova, Ya. Dimitriev, L. Petrov)
12. Growth and characterization of molecular sieve films on various substrates. (V. Valtchev, S. Mintova)
13. Mechanochemical activation of mineral stuff (A. Toneva, N. Petrova)
14. Structural and phase characterization of new crystalline materials (J. Macicek, O. Angelova, K. Kosev Y. Georgieva, R. Petrova, T. Todorov, S. Bakardjieva, M. Tarassov, A. Toneva)
15. Structural and thermodynamic parameters of inorganic disordered systems (L. Konstantinov, N. Zotov, E Dinolova, A. Toneva, N. Petrova, B. Mihailova, M. Marinov)
16. Static and dynamical properties of ferromagnetic semiconductors and ferroelectrics with hydrogen bonding (J. Weselinova, A. Apostolov, M. Marinov)