Laboratory of Thermochemistry

Кратка история

Лаборатория „Термичен анализ“ е част от лабораторния сервизен сектор на ЦЛМК-БАН (бивш Институт по приложна минералогия към БАН). Създадена е още с учредяването на ИПМ от доц. Динко Кунев. След преместването на ЦЛМК в научния комплекс на БАН (бл. 107, ул. „Акад. Г. Бончев“) през пролетта на 2000 г. лабораторията е изцяло реновирана.

Предмет на дейност

Изследване на термичните свойства на материали, минерални суровини и продукти от преработването им.

Equipment

  • SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC/MS up to 2400 K (Setaram), Model 2010, in exploitation since October 2010.
  • Differential scanning calorimeter DSC1500 (Stanton Redcroft)
  • Differential thermal analysers STA781 and DTA 675 (Stanton Redcroft)
  • Thermomechanical analyzer TMA790 (Stanton Redcroft)

Head  of Laboratory

Assoc. Prof. Nadia PETROVA

Research and Academic Staff

Assoc. Prof.  Vilma PETKOVA